Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in plastični izdelki za enkratno uporabo

Evropa ima vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in pri zavezi za spodbujanje napredka pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo za doseganje ambicioznega cilja iz Pariškega sporazuma glede omejevanja dviga temperature v svetu na največ 2 °C v primerjavi z ravnijo pred industrializacijo.

EU mora v ta namen razviti dolgoročno strategijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020, pri čemer mora poiskati ustrezno kombinacijo ambicioznosti in konkurenčnosti naših podjetij. Naši podnebni cilji so osredotočeni na zmanjšanje emisij iz industrije prek sistema za trgovanje, ki se imenuje ETS – sistem za trgovanje z emisijami, ki podjetjem omogoča stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij. V bližnji prihodnosti se bodo tudi za letala, nove osebne avtomobile in kombinirana vozila uporabljale strožje omejitve emisij.

Spopasti se moramo tudi s plastičnimi odpadki, ki razžirajo naša morja in obale. Če ne bomo ukrepali zdaj, morda kmalu ne bomo imeli ničesar, v zvezi s čimer bi ukrepali. Nadomestitev vseh plastičnih izdelkov z inovativnimi alternativami in izdelki, ki se lahko večkrat uporabijo, bi bila dobra za planet in je že gospodarska priložnost. Evropa lahko z vodenjem revolucije ustvari nova delovna mesta.

Zagotovitev trajnostne oskrbe z energijo

Energija je eden od ključnih elementov evropskega gospodarstva. Naš cilj je našim podjetjem in gospodinjstvom zagotoviti stalno in trajnostno oskrbo po razumnih stroških. Svet se spopada z resnimi izzivi zaradi emisij toplogrednih plinov in globalnega segrevanja, kar je v veliki meri povezano z množično uporabo fosilni goriv.

Hkrati se EU spopada z resnimi izzivi zaradi odvisnosti od uvoza energije in zanesljivosti oskrbe ter visokih stroškov energije, kar škoduje konkurenčnosti naše industrije v svetovnem gospodarstvu. Menimo, da leži pot naprej v energetski uniji, ki temelji na dveh stebrih: na diverzifikaciji virov energije (spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov) in povezovanju trga EU za energijo, kar omogoča prost čezmejni pretoka energije. Izboljšati moramo energijsko učinkovitost, zmanjšati emisije toplogrednih plinov in spodbujati naložbe v čisto tehnologijo.