Kasvuhoonegaaside vähendamine ja ühekordselt kasutatavad plastesemed

Euroopal on olnud juhtiv roll kliimamuutuse vastases võitluses ning kohustuses liikuda edasi vähese CO2-heitega majanduse suunas, et saavutada Pariisi kliimakokkuleppe ambitsioonikas eesmärk hoida ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu tuntavalt allpool 2 °C võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega.

Selle eesmärgi saavutamiseks peab EL aastaks 2020 arendama välja pikaaegse kasvuhoonegaaside heite vähendamise strateegia, leides sobiva kombinatsiooni meie ettevõttete ambitsioonide ja konkurentsivõime vahel. Meie kliima-alased eesmärgid on seatud heitgaaside vähendamisele tööstuses, kasutades selleks – heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS), mis võimaldab ettevõtetel tõhusalt vähendada heitkogustega seonduvaid kulusid. Lähitulevikus saavad uued rangemad heitgaasipiirangud osaks ka lennukitele, uutele autodele ja bussidele.

Me peame tegelema ka meie merd ja rannikuid reostava plastprügiga. Kui me ei tegutse praegu, ei pruugi meil varsti enam midagi olla, mille nimel tegutseda. Ühekordsete plastesemete asendamine uuenduslike alternatiivide ning taaskasutavate toodetega, mis oleks hea meie planeedile, on juba praegu majanduslik võimalus. Olles revolutsiooni esirinnas, saab Euroopa luua uusi töökohti.

Jätkusuutliku energiavaru tagamine

Energia on üks Euroopa majanduse võtmeelemente. Meie eesmärk on tagada pidev ja jätkusuutlik energiavaru mõistliku hinna eest meie ettevõtetele ja majapidamistele. Maailm seisab silmitsi kasvuhoonegaaside heite ja globaalse soojenemise tõsiste väljakutsetega, mis on suures osas seotud fossiilsete kütuste jätkuva ja laialdase kasutamisega.

Samal ajal seisab EL silmitsi energiaimpordist sõltumise ja energiavarustuse kindluse kui ka energia kõrge hinna tõsiste probleemidega, mis kahjustavad meie tööstuste konkurentsivõimet ülemaailmsel turul. Me usume, et arengu võti on energialiit, mis põhineb kahel sambal: energiaallikate mitmekesistamine (võttes ulatuslikumalt kasutusele taastuvenergiaallikad) ning EL-i energiaturu integreerimine nii, et energia liiguks vabalt üle piiride. Me peame parandama energiatõhusust, vähendama kasvuhoonegaaside heitekoguseid ning edendama investeerimist keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse.

19.10.2018

Taskukohane energia ja võitlus kliimamuutuse vastu