Välisasjad

Suhete tugevdamine kolmandate riikidega

Komisjon jälgib tähelepanelikult inimõigustega seotud probleeme kolmandates riikides, mõjutab seda, kuidas asutused ja institutsioonid kasutavad Euroopa rahalisi vahendeid ning samuti peab väliskomisjon toetama kõiki ELi rahvusvahelisi kokkuleppeid enne, kui neile saab alla kirjutada. ELi laienemisega seoses algatab väliskomisjon läbirääkimisi ja jälgib nende kulgemist ning esitab soovituse ühinemislepingutele nõusoleku andmise kohta.

Samuti annab komisjon koos inimõiguste allkomisjoni ja arengukomisjoniga üle Euroopa Parlamendi iga-aastase Sahharovi auhinna üksikisikutele ja inimrühmadele, kes on oma elu pühendanud inimõiguste ja mõttevabaduse kaitsmisele.

Komisjonil on oluline roll ELi välispoliitika edendamisel, rakendamisel ja jälgimisel. Igapäevaselt teeb komisjon märkusi ELi välis- ja julgeolekupoliitika kohta, valmistades mittesiduvate raportite ja resolutsioonide kaudu ette ELi seisukohti välispoliitilistes küsimustes.

Dialoogide koordineerimine väljaspool Euroopa piire

Väliskomisjon koordineerib ka parlamentaarsete ühiskomisjonide ja parlamentaarsete koostöökomisjonide tööd kolmandate riikidega ning parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonide tööd ning väliskomisjoni vastutusalasse kuuluvaid valimisvaatlusmissioone. Lisaks on väliskomisjonil korrapärane teabevahetus Euroopa välisteenistuse esindajate ja välisasjade eest vastutavate Euroopa Komisjoni asutustega ning komisjon vastutab ka ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemise eest.

Komisjonil on kaks allkomisjoni: inimõiguste allkomisjon, mis abistab komisjoni demokraatia, õigusriigi põhimõtte, inimõiguste küsimustes ning julgeoleku ja kaitse allkomisjon, mis abistab komisjoni ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud küsimustes.

Töös

No result

Seotud positsioonid

Välisasjad

Muu seotud teave

No result