Muutes igapäevaelu Euroopas paremaks

Meie majandus-, tööhõive- ja keskkonna töörühm tegeleb väga laiaulatuslike küsimustega: ELi majandus- ja rahaliidu tulevik, euro ja finantsstabiilsus energiavarustus ja -julgeolek, kliimapoliitika, keskkonnakaitse ja õhu kvaliteet. Selle töörühma pädevusse kuulub ka digitaalne ühtne turg, telekommunikatsioon, uurimis- ja arendustegevus, VKEde toetamine, ELi sotsiaalne sammas ja toiduohutus.

Me oleme alati olnud muutuste liikumapanevaks jõuks, saavutades märkimisväärseid tulemusi paljudes erinevates valdkondades. Tühistasime mobiilikõnede rändlustasud ELis. Oleme mobiliseerinud Euroopas ligikaudu 200 miljardit eurot erainvesteeringuid ja loonud Euroopa strateegilise investeerimisfondi (EFSI) vahendusel rohkem kui 300 000 töökohta. Toetasime jõuliselt Euroopa Kaitseliidu loomist, tagades ELi rahaliste vahenditest 500 miljonit eurot eraldamise ühiste teadus- ja arendustegevuseks kaitsealaste teadusuuringute jaoks.

Meie tulevikuprioriteedid on võrdselt laiaulatuslikud ja märkimisväärsed: euroala reformimine, uurimis- ja arendustegevusele antava eelarve suurendamine eelseisval Horizon Europe teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis ning tööstuse kaitseprogrammi tugevdamine.

Esimees

Our position

Euroopa konkurentsivõime suurendamine

Me usume Euroopa ühtsesse turgu; see on oluline Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Euroopa peab digitaalarengu tegevuskava elluviimiseks viima lõpule ühtse turu, et saavutada digitaalsel turul ülemaailmne juhtpositsioon.

Samal ajal usume Euroopa taasindustrialiseerimisse. Euroopa peab suurendama oma tööstuse konkurentsivõimet ilma ettevõtteid ülemääraselt reguleeriva koormuseta.

Euroopa vajab jätkusuutlikku ühist energiapoliitikat, toimivat ühist energiaturgu. Lisaks investeeringutele piiriülesesse energiainfrastruktuuri, tooks see kaasa meie energiavarustuse suurema turvalisuse, sõltumatuse ja mitmekesisuse, samal ajal juhindudes majanduskasvu ja tööhõivet soodustavatest konkurentsivõimelistest ja taskukohasematest energiahindadest.

Tulevikku investeerimine

Euroopa peab looma VKEdele soodsa keskkonna, pakkudes alustavatele ettevõtetele parimaid rahalisi ja õiguslikke tingimusi. Suured ja väiksed ettevõtted vajavad ligipääsu krediidile sarnaste ja taskukohaste intressimäärade kaudu, sealhulgas kaasaegsete finantsinstrumentide abil, nagu riskikapital, rahavoogude rahastamine ja projektivõlakirjad, samuti ELi ja riiklikud riigihanked ja rahastamine.

Nõuame ka ELi raamistikku, mis võimaldaks ettevõtetel rohkem investeerida teadus- ja arendustegevusse. Näiteks peaks mitmeaastane finantsraamistik (MFF) keskenduma rohkem innovatsioonile, investeeringutele, töökohtadele ja majanduskasvule Euroopas.

Euroopa struktuuripoliitikale kuni 350 miljardit eurot aastani 2020 on investeeringute, konkurentsivõime ja solidaarsuse tagamise võti ning seda tuleb kasutada majanduskasvu soodustamiseks. Samal ajal peab Euroopa tegutsema tänapäeval vastutustundlikult, et vältida tulevaste põlvkondade liigset koormamist.

Tulevaste põlvkondade toetamine

Euroopa majandus peab järgima sotsiaalse turumajanduse põhimõtet, mis ühendab sotsiaalset teadlikkust dünaamiliste turupõhimõtetega, mis on viimastel aastakümnetel taganud kõrge elatustaseme ja sotsiaalset ja tervisega seotud kasu kõigile abivajajatele Euroopas. Töökohad, majanduskasv ja ettevõtlus on sotsiaalse turumajanduse kolm sammast.

EL peab edendama ennetusmeetmeid ELi kodanike tervise toetamiseks, eelkõige tervislike eluviiside edendamiseks. Vaja on tõhusaid ühiseid ELi jõupingutusi, et vähendada selliste mittenakkuslike haigustega nagu vähk kaasnevaid finantsilisi ja sotsiaalseid raskusi.