committee

Eelarve

ELi prioriteete kajastav eelarve

Meie eelarve prioriteedid on väga selged: konkurentsivõime suurendamine, haavatavate inimeste kaitsmine, ELi kaitse ja julgeoleku tugevdamine, meie lähinaabruse stabiliseerimine ning selle tagamine, et me kasvame kaasavalt ja viisil, mida meie ühiskonnad ja meie planeet suudavad taluda.

ERP fraktsioon on teadlik oma vastutusest ELi kodanike ees ja oma rollist ELi vahendite haldamisel. ELi eelarve struktuur ja suurus mõjutab ju otseselt inimeste elu.

Seetõttu usume, et ELi kodanikud on alati ELi eelarve prioriteet; nende elu mõjutab see, kuidas me otsustame ressursse kulutada. Me oleme eriti teadlikud meie vastutusest tulevaste põlvkondade ees: me peame võimaldama ELil tulla toime uue reaalsusega, millega meie noored silmitsi seisavad, ning andma meie noortele võimaluse astuda kindlalt vastu tulevikku.

Me usume kindlalt, et ELi kulutused peaksid olema kulutustele vastav uses ja et eelarve peaks kajastama ELi prioriteete, mitte lähtuma riiklikest huvidest. Selleks toetame ELi omavahendite süsteemi, mis vähendab nõukogus toimuvaid arutelusid liikmesriikide osamaksude osakaalu üle.

Lisaks usume, et ELi eelarvet tuleks kasutada usalduse taastamiseks ja kodanikega peetava dialoogi tugevdamiseks ning suurema sünergia loomiseks riiklike ja piirkondlike parlamentidega.

Searahvas vaatab müntide hunnikut

Muu seotud teave