Členové rodiny ELS stojí v čele tří hlavních orgánů Evropské unie: Antonio Tajani je předsedou Evropského parlamentu, Jean-Claude Juncker je předsedou Evropské komise a Donald Tusk předsedou Evropské rady.

S Komisí

Evropský parlament (EP) má právo schválit a odvolat Evropskou komisi. Ještě před svým jmenováním se musí navržení kandidáti na komisaře dostavit na veřejné slyšení v EP, kde poslanci v příslušných výborech zkoumají jejich odborné znalosti o jejich potenciálních portfoliích. 

Poslanecké kluby v Evropském parlamentu rovněž schvalují předsedu Komise, který je vybírán lídry členských zemí EU. Předseda Komise je odpovědný za výkonnou složku EU. Evropská rada s ohledem na výsledky evropských voleb nominuje (kvalifikovanou většinou) kandidáta na předsedu Komise, ten pak následně musí být potvrzen Evropským parlamentem.

Evropský parlament vykonává nad Evropskou komisí demokratickou kontrolu. Komise Parlamentu pravidelně předkládá zprávy, včetně výroční zprávy o činnosti a plnění rozpočtu EU.

Naši poslanci spolu s poslanci z ostatních poslaneckých klubů pravidelně žádají Komisi, aby předložila legislativní návrhy.

The European Commission's Berlaymont building in Brussels

S Radou

Evropský parlament  je společně s Radou rovnocenným zákonodárným orgánem v převážné většině oblastí. Za tímto účelem usedají poslanci EP pravidelně při třístranných jednáních s Komisí k jednacímu stolu se zástupci Rady. Každý orgán navrhne vyjednávače a vymezí vlastní mandát.

Jako největší poslanecký klub v EP máme větší šanci vést jednání a zároveň máme největší vliv na vyjednávací pozici EP při všech jednáních v rámci trialogu.

Journalists talking to Member State government representatives outside the Council building
Logos showing the relationship between the European Council, Parliament and Commission

Evropská rada

Evropská rada vymezuje obecné politické směry a priority Evropské unie. Sdružuje hlavy států a předsedy vlád, předsedu Evropské komise a vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Její zástupci se setkávají jednou za čtvrt roku a rozhodují na základě konsensu.

Poslanci EP na plenárních zasedáních Evropského parlamentu také často diskutují o tématech, která jsou projednávána na zasedáních Evropské rady. Zde má náš poslanecký klub vzhledem ke své velikosti silnější postavení než kterýkoli jiný poslanecký klub v EP, pokud jde o stanovení politického programu a zajištění souladu legislativních priorit Evropského parlamentu s našimi vlastními legislativními prioritami. Evropský parlament pravidelně zve hlavy států a předsedů vlád zasedajících v Evropské radě na klíčové rozpravy s poslanci EP v plénu.

 

Heads of State meeting in the European Council
The Council's Europa building in Brussels, which won the Green Good Design Award

Se Soudním dvorem

Soudní dvůr odpovídá za výklad práva EU a zajišťuje, že je důsledně uplatňováno ve všech členských státech. Evropský parlament může být v případech postoupených Soudnímu dvoru žalobcem i žalovaným. Parlament může dokonce podat žalobu na Komisi i Radu, jestliže se domnívá, že jednaly v rozporu s právními předpisy EU.

Parlament může společně s Radou požádat Soudní dvůr o vytvoření specializovaných soudů.

The foyer of the European Court of Justice

S Účetním dvorem

Účetní dvůr připravuje každoroční hodnocení rozpočtu EU za předcházející rok a předkládá jej Evropskému parlamentu a Radě.

Poslední slovo při udělování absolutoria má Výbor pro rozpočtovou kontrolu: Parlament hodnotí, jak byly finanční prostředky EU vynaloženy, a může klást zvláštní požadavky na budoucí nápravná opatření. Komise a ostatní orgány musí na veškeré připomínky vznesené Evropským parlamentem reagovat.

Každý členský stát EU je v Účetním dvoře zastoupen jedním zástupcem a jmenování jeho členů musí být konzultováno s Evropským parlamentem. Poslanecký klub ELS má  na tato jmenování jako největší politická síla v EP větší vliv než jakákoli jiná parlamentní skupina.

Flags flying outside the European Court of Auditors
The logo of the European Court of Auditors