Bezpečnost lidí je pro nás prvořadá

16.10.2018

Bezpečnost lidí je pro nás prvořadá

Publikace picture

Evropané se musí cítit bezpečně

Žijeme ve světě změn, ve kterém se tradiční spojenci od Evropy distancují a staří soupeři znovu hrozí našemu kontinentu. Objevují se nové hrozby a moderní technologie nabízejí zločincům další příležitosti.  Tváří v tvář těmto novým hrozbám nabízí EU mír, stabilitu, svobodu a demokracii. Poslanecký klub ELS stojí v čele úsilí o zajištění bezpečnosti našich občanů. Díky našim úspěchům za posledních pět let je evropský kontinent bezpečnější. Můžeme a musíme ale učinit více.

Boj proti terorismu

Bez ohledu na to, jakou mají teroristé politickou ideologii, náboženské přesvědčení nebo separatistické snahy, jejich činy jsou zločinem, který je třeba vymýtit. Teroristé, ať už jednají osaměle nebo jsou členy nenávistné sítě, neznají žádné hranice. Musíme proto reagovat v přeshraničním rozsahu.

(1) Spolupráce a výměna informací

 • V současné době jsme schopni zajistit bezpečnost pomocí systémů a nástrojů, které zavádíme od roku 2014. Do budoucna však musíme zajistit interoperabilitu evropských informačních systémů a vytvořit jednotný portál, který poskytne donucovacím orgánům přístup k informacím ze všech evropských databází.
 • Musíme posílit úlohu EUROPOLU jako efektivního centra pro výměnu policejních informací.
 • Musíme prosazovat obnovení strategie boje proti terorismu s cílem zefektivnit překrývající se nástroje v EU.
 • Potřebujeme vybudovat důvěru prostřednictvím každodenní spolupráce a společných operací, neboť klíčová je především výměna informací. Do centralizovaných i decentralizovaných evropských informačních systémů by měly být členskými státy vkládány dostatečně kvalitní údaje pro identifikaci a sledování teroristů. Je třeba posílit interoperabilitu těchto systémů, zlepšit jejich decentralizovanou dostupnost a zajistit, aby informace k donucovacím orgánům jakožto koncovým uživatelům přicházely v praktickém formátu.
 • Mezinárodní spolupráce a interakce s třetími zeměmi je zásadní, neboť proti organizované trestné činnosti a terorismu lze účinně bojovat pouze v globálním měřítku.
 • Biometrické prvky (otisky prstů a rozpoznávání obličeje) jsou nezbytné pro odhalování falešných a dvojích totožností.
 • Musíme zvýšit povědomí a připravenost, pokud jde o chemické, biologické, radiologické nebo jaderné útoky (CBRN). Musíme zajistit školení pro subjekty první reakce a posílit civilní plánování pro nouzové situace. Salisbury by pro nás mělo být poučením.

 (2) Narušení prostředků

Je zcela nezbytné:

 • Posílit spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami, aby bylo možné lépe odhalovat a sledovat nelegální finanční toky. Musíme monitorovat podezřelé finanční toky v systému SEPA a vytvořit program sledování financování terorismu (TFTP) pro tento systém, a to podle příkladu TFTP se Spojenými státy.
 • Prosazovat provádění páté směrnice o boji proti praní peněz.
 • Usilovat o rychlou dohodu, která policejním a soudním orgánům umožní přístup k elektronickým údajům uloženým nebo zpracovávaným v reálném čase na on-line platformách, bez ohledu na to, kde se nacházejí. To umožní vyšetřování, trestní stíhání a odsouzení teroristů a pachatelů trestné činnosti.
 • Prosazovat konfiskaci výnosů z trestné činnosti, neboť trestná činnost se nesmí vyplácet.
 • Zajistit lepší odbornou přípravu v oblasti odhalování výbušných materiálů a sledování podezřelých transakcí, zejména v maloobchodním prodeji on-line. Omezit obchodování s výbušninami a střelnými zbraněmi a střelivem, jakož i jejich nezákonné nákupy úplným provedením směrnice EU 2017/853.
 • Požadovat rychlé provedení směrnice o terorismu v zájmu kriminalizace teroristických trestných činů (včetně jejich přípravy) v celé EU, aby byly podobné trestné činy také podobně trestány.

(3) Prevence a boj proti radikalizaci

 • Migranti se musí v přijímajících zemích integrovat.
 • Integrace neznamená asimilaci, ale aktivní úsilí o začlenění ze strany každého, kdo chce žít v EU.
 • Je nutné bojovat proti paralelním společnostem v Evropě a postupovat striktně vůči těm, kdo jednají v rozporu s evropskými hodnotami a podporují násilí a extremismus.
 • Jakkoli musí být práva všech být respektována, je také spravedlivé a rozumné očekávat, že kdokoli na území Unie bude respektovat hodnoty, tradice a závazky, na nichž je naše Unie založena.
 • Naše Unie závisí na řádném fungování právního státu. Pokud dovolíme, aby byl právní stát kdekoli ohrožen, riskujeme jeho zhroucení i všude jinde.
 • V případě nedodržování našich základních práv, včetně porušování našich zákonů, představuje návrat/repatriace nejzazší, avšak logický důsledek, který bude vyvozen v souladu s mezinárodním právem a zásadou nenavracení.
 • Musíme financovat místní strategie pro komunitní policejní činnost, a pro postavení mládeže a vzdělávání. To jsou klíčové prvky boje proti radikalizaci. Je prokázáno, že tyto postupy jsou úspěšnější než centralizované metody.
 • Zdůrazňujeme význam řádně financovaných programů deradikalizace ve věznicích, na jejichž půdě často vzniká náboženský extremismus. Musíme podporovat instituci nezávislých a umírněných vězeňských imámů, kteří poskytují duchovní a náboženské služby a jsou pro muslimské vězně i poradci a zprostředkovateli (stejně jako u ostatních náboženství).
 • Je třeba bojovat proti teroristickému obsahu na internetu. Společnosti jsou odpovědné za to, co je umístěno na jejich platformách, a musí neprodleně odstraňovat teroristický a nezákonný internetový obsah.
 • Musíme vypracovat účinnou protiargumentaci: internet je příležitostí jak oslovovat lidi, polemizovat s jejich názory a bránit jim ve směřování k extremismu.
 • Musíme si s třetími zeměmi vyměňovat osvědčené postupy, jak efektivně vytvářet a prosazovat strategie proti radikalizaci a omezovat radikální nálady.

(4) Oběti terorismu

 • Oběti terorismu trpěly za hodnoty, které my všichni reprezentujeme. Jsme proto odhodláni bojovat za jejich práva na spravedlnost, důstojnost a připomínání jejich památky. Požadujeme právní předpis EU o obětech terorismu, který všem obětem zajistí automatický přístup k péči a finanční podpoře a stanoví minimální standardy rychlé a účinné pomoci.
 • Chceme vytvořit jednotné přístupové místo poskytující obětem informace a poradenství, stejně jako psychologickou pomoc a rady ohledně dostupných podpůrných služeb. Tuto otázku je třeba koordinovat v rámci budoucího evropského střediska podpory obětí.
 • Vyzýváme členské státy, aby zavedly právní mechanismy, které kriminalizují oslavování konkrétního teroristického činu v případech, kdy to znamená ponižování obětí takového činu a sekundární viktimizaci obětí v důsledku toho, že je poškozena lidská důstojnost a je narušeno zotavování obětí.
 • Měli bychom spolupracovat se sdělovacími prostředky na přijetí samoregulačních opatření v době bezprostředně po útoku, abychom zaručili ochranu soukromého života obětí a jejich rodin.

Zajištění našich hranic

Musíme posílit kontrolu nad našimi vnějšími hranicemi. Jsme přesvědčeni, že lepší ochrana vnějších hranic EU má zásadní význam pro ochranu bezpečnosti našich občanů, pro řešení migrační krize a pro zachování schengenské zóny volného pohybu. Vnější hranice EU jsou společné hranice, které vyžadují kolektivní a společnou činnost vnitrostátních a unijních orgánů. Musíme harmonizovat naše postupy. Naše jednotky ochrany hranic musí zajistit, že budeme vědět, kdo vstupuje do EU a kdo EU opouští, a že osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, získají účinný přístup k azylovému řízení, zatímco ti, kteří nesplní podmínky, budou vráceni. Efektivní kontrola našich vnějších hranic představuje základní prvek. Fungovat však musí celý systém. Nestačí jen odhalovat ty, kdo naši vnější hranici překročí nelegálně, musí řádně fungovat i systém navracení.

(1) Integrovaná správa hranic

 • Budeme trvat na plném provedení schválených opatření pro správu hranic. Členské státy nedodržují stávající pravidla a v důsledku toho je systém nedokonalý. Na řešení tohoto problému musíme pracovat společně.
 • Klíčová je modernizace Evropské pohraniční a pobřežní stráže na základě zvýšení operativní kapacity agentury s navýšeným stavem představujícím 10 000 příslušníků evropských pohraničních stráží s vlastním vybavením.
 • Abychom udrželi probíhající operace, musíme zajistit finanční podporu a odbornou přípravu pro více vnitrostátních pohraničních stráží v členských státech a na našich vnějších hranicích.
 • Pro zajištění komplexní kontroly všech osob, které vstupují přes vnější hranice EU, musíme posílit postupy hraničních kontrol prostřednictvím optimalizace, propojení nových IT systémů EU a zavedení společného úložiště totožností se sdíleným systémem porovnávání biometrických prvků a technologiemi rozpoznávání obličeje.
 • Musíme vědět, kdo překračuje naše hranice. Je proto třeba vytvořit mechanismus sdíleného přístupu pro odblokování informací dostupných v různých systémech pro účely hraniční kontroly.
 • Aby se zabránilo nepovoleným sekundárním pohybům, nelegálnímu přistěhovalectví a trestné činnosti překračující vnější hranici, musí být zajištěna operační interoperabilita mezi orgány, které kontrolují naši vnější hranici, a donucovacími orgány v rámci schengenského prostoru,.
 • Schengen jako oblast volného pohybu, znamená větší, a nikoli menší bezpečnost na našich vnějších hranicích. Schengen však závisí na tom, že členské státy budou na těchto hranicích plnit své závazky, abychom mohli obnovit důvěru lidí v tento společný prostor.
 • Členské státy musí být připraveny zintenzivnit policejní kontroly nedovoleného přistěhovalectví a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti pomocí cílených kontrolních opatření.
 • Potřebujeme evropský příkaz k navrácení. Státní příslušník třetí země, který podléhá rozhodnutí o navrácení, by měl být skutečně vrácen. Měli bychom harmonizovat správní, technické a operativní kapacity členských států pro realizaci rozhodnutí o navrácení jako nedílnou součást řetězce řízení migrace. Rozhodnutí jednoho členského státu musí být proveditelné jiným členským státem.

(1a) Přijímací střediska ve třetích zemích

 • V tranzitních zemích a bezpečných třetích zemích by měla být zřízena nebo rozšířena dobře vybavená přijímací střediska zajišťující humanitární potřeby. Uprchlíci i nelegální přistěhovalci v těchto střediscích musí zůstat, dokud nebude vyjasněno rozhodnutí o jejich azylovém statusu. V případě záporného rozhodnutí musí být navráceni. Přijímací centra musí podléhat vedení ze strany EU, přičemž pracovníci ostrahy a dohledu budou vyškoleni odborníky z EU.
 • Musíme prozkoumat koncepci Evropskou unií vedených a financovaných vyloďovacích míst v bezpečných oblastech mimo území EU, kam budou při zohlednění všech humanitárních aspektů okamžitě přemístěny všechny osoby zachráněné na moři. Jejich žádost o azyl na místě zpracují odborníci z EU podle norem EU. V případě záporného rozhodnutí by byly tyto osoby vráceny do země původu v souladu s mezinárodními zárukami. Pokud by bylo přijato kladné rozhodnutí, byly by tyto osoby přesídleny.

(2) Posílená policejní spolupráce

 • Potřebujeme užší spolupráci mezi EUROPOLEM, Evropskou policejní akademií a Evropskou pohraniční a pobřežní stráží.
 • Přeshraniční policejní spolupráce je klíčem k odstraňování hrozeb pro vnitřní bezpečnost. Je nutné podporovat jazykové vzdělávání, společné postupy a společné hlídky policejních sil rozmístěných na vnitřních hranicích EU.

(3) Spolupráce s třetími zeměmi

Hranice Evropské unie již nevedou podél břehů Středozemního moře, ale nacházejí se na okraji saharské pouště. Zajištění našich hranic na jihu začíná správnou kombinací rozvojové a vojenské spolupráce. Hospodářská pomoc musí být vázána na politiku návratů a zpětného přebírání osob. EU musí poskytovat odbornou přípravu a vybavení našim partnerům tak, aby posílila jejich schopnosti v tomto ohledu. Již samotným posilováním místních partnerů chráníme naše občany v oblasti na jih od Sahelu.

 • Musíme zavést praktickou spolupráci v rámci správy hranic se třetími zeměmi. Oblast operací by měla být rozšířena, aby umožnila činnost Evropské pohraniční a pobřežní stráže i na vnějších hranicích těchto třetích zemí.
 • Je nutné dále rozvinout předběžné hraniční kontroly (předběžné celní prohlídky) na hraničních přechodech třetích zemí.
 • Vydávání víz pro země, které nespolupracují při zpětném přebírání osob, musí být ukončeno.

Vytváření bezpečného a bezpečného kyberprostoru

Lidé se musí cítit chráněni nejen na ulici a ve svých domovech, ale i na internetu. V digitálním světě musí existovat volný pohyb zboží a služeb, ale také informací. Zavádějící informace, falešné zprávy a propaganda jsou hrozbou pro naši kolektivní bezpečnost, neboť podkopávají důvěru, kterou občané ve své instituce mají. Aby Evropa zachovala bezpečnost spotřebního zboží a průmyslových aplikací, zajistila kriticky důležitou infrastrukturu a udržela řádný tok informací, musé se svou průmyslovou základnou stát vůdčím subjektem v oblasti kybernetické bezpečnosti,.

(1) Věříme v kybernetickou bezpečnost

 • Musíme dostatečnými finančními prostředky a zdroji posílit Agenturu Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), neboť pro účinnou správu kybernetického prostoru je zásadní aktivní spolupráce.
 • Musíme zavést povinné informování agentury ENISA o kybernetických útocích soukromými i veřejnými subjekty.
 • Musíme agentuře ENISA umožnit proaktivně vyšetřovat kybernetické útoky a koordinovat společné akce v Evropě na základě osvědčených postupů, znalostí a nástrojů boje proti hrozbám a odhalování případů narušení bezpečnosti.
 • Podporujeme evropský rámec pro bezpečnost informačních a komunikačních technologií, který by měl vytvořit společné bezpečnostní normy, společné certifikace a označování.
 • U našich veřejných i soukromých partnerů prosazujeme přístup ke zmírňování hrozeb založený na rizicích.
 • Chceme rozvíjet společný právní rámec EU s harmonizovanými řešeními pro systém certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento systém by měl být založený na tržních faktorech pro vyšetřování a trestní stíhání kybernetické kriminality (především na tzv. Deep Netu a Dark Netu) a kybernetických útoků ve všech členských státech EU.
 • Pro zlepšení obranyschopnosti potřebujeme modernizovat stávající kybernetickou jednotku EUROPOLU na skutečnou kybernetickou brigádu EU.

(2) Věříme v informace, nikoli dezinformace

 • Je třeba bojovat proti falešnému obsahu na internetu. Musíme vytvořit preventivní rámec partnerství veřejného a soukromého sektoru pro rychlé odstraňování falešného obsahu a snížení finančních pobídek pro ty, kdo těží z dezinformací, a to zastavením toku peněz z reklamy pro falešné zprávy.
 • Měli bychom trvat na registraci pod skutečným jménem, abychom zastavili tzv. boty a falešné účty na sociálních médiích.
 • Musíme spolupracovat se společnostmi na vytvoření algoritmů veřejného zájmu, které by pomohly při nezávislém hodnocení příspěvků na sociálních médiích.
 • Musíme spolupracovat s asociacemi novinářů a s organizacemi, které se zabývají ověřováním pravdivosti informací, a vytvořit unijní platformu pro ověřování faktů v EU, která by občanům poskytla nástroje, s nimiž budou moci provádět kontrolu sami.

Závěr

V měnícím se světě musí EU zůstat centrem stability. Základem naší politiky by měly být mír, prosperita a partnerství pro nás a naše sousedy.

Abychom zajistili mír, musíme zajistit i naše hranice. Musíme být obranyschopní, a to jak v kybernetickém prostoru, tak ve skutečném světě. Musíme častěji, rychleji a lépe navzájem koordinovat svou činnost a zajistit si k takové účinné koordinaci správné nástroje. Musíme však být také nápomocni ostatním zemím, aby tyto země mohly pomoci samy sobě a podpořily tak naši bezpečnost.

Pokud s námi nebudou naši partneři sdílet prosperitu a mír, nezajistíme si dlouhodobou bezpečnost. Problémy našich sousedů se stávají našimi problémy. V zájmu dosažení trvalé bezpečnosti musíme proto přemýšlet, jak včas investovat, jak se udržitelně rozvíjet a jak trvale stabilizovat naše sousedství.