Poziční dokument poslaneckého klubu ELS k mezinárodnímu obchodu

19.02.2019

Poziční dokument poslaneckého klubu ELS k mezinárodnímu obchodu

EU zaujímá v oblasti volného a spravedlivého světového obchodu přední místo. Dokazují to naše četná obchodní partnerství po celém světě a silná angažovanost v mnohostranném systému, který představuje Světová obchodní organizace (WTO). Vzhledem k současným úskalím se EU musí chopit příležitosti a s cílem realizovat svou ambiciózní obchodní agendu v globálním kontextu aktivně rozvíjet vztahy s partnery z celého světa. Obchodní politika je důležitým pilířem, který doplňuje zahraniční politiku a vnitřní i vnější bezpečnost, podporuje celosvětový rozvoj a uvádí naše evropské hodnoty na světovou scénu, posiluje strategická partnerství Unie a pomáhá budovat nová spojenectví.

Chceme utvářet globalizaci a naslouchat občanům

Globalizace a otevřené trhy významně zvýšily životní úroveň a snížily chudobu v EU i ve světě. I nadále zůstáváme zapojeni do utváření obchodní politiky EU s cílem rozdělovat přínosy globalizace rovnoměrněji. Evropské společnosti, které dovážejí a vyvážejí v dnešních globálních hodnotových řetězcích, vytvářejí konkurenceschopnost, pracovní místa a růst, jakož i větší výběr a nižší ceny pro spotřebitele a slouží potřebám našich občanů. Zasazujeme se za volný obchod založený na pravidlech a hodnotách a chceme zachovat rovné podmínky, chránit a podporovat naše přísné unijní normy – jakožto tvůrce norem při formování mezinárodního obchodu – a rovněž chceme prosazovat základní zásady demokracie a lidských práv v duchu reciprocity a vzájemného prospěchu. Posílení naší konkurenceschopnosti a vývozu na celém světě je klíčem k zajištění nových pracovních míst. Do obchodních dohod EU musí být zařazena účinná ustanovení pro malé a střední podniky, které uskutečňují 30 % vývozu Unie a jsou hybnou silou pro pracovní místa, růst a inovace. Zároveň budeme vždy zajišťovat ochranu naší veřejné infrastruktury a služeb, jakož i vynětí audiovizuálních služeb. V zájmu zohlednění občanů žádáme všechny zúčastněné subjekty, aby vytvořily lepší komunikační strategii týkající se obchodní politiky Unie. Jsme pro transparentnost a otevřenost ve všech fázích vyjednávání, avšak tam, kde je to nezbytné k dosažení těch nejlepších výsledků vyjednávání, hájíme důvěrnost.

Obchodní politika je důležitou pravomocí Unie. V tomto ohledu posudek Soudního dvora Evropské unie k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem posílil demokratickou legitimitu Evropského parlamentu a poskytl vyjasnění pravomocí EU v obecné rovině. Vítáme návrh Rady týkající se obecné budoucí koncepce obchodních dohod. Žádáme Komisi, aby při předkládání konečných znění dohod k podpisu a uzavření plně respektovala rozdělení pravomocí mezi EU a jejími členskými státy, a Radu, aby tak činila při rozhodování o podpisu a uzavření budoucích dohod.

Chceme obchodní politiku založenou na hodnotách a podporu udržitelného rozvoje

Chceme zodpovědnou obchodní politiku, která je založena na hodnotách a pravidlech. Neměla by však být přetížena záležitostmi, které se přímo netýkají mezinárodního obchodu. Úspěšný přezkum nařízení EU o boji proti mučení, nové nařízení EU o nerostných surovinách z oblastí postižených konfliktem a stále probíhající přepracovávání nařízení EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití přispějí k posílení lidských práv a zlepšení reálné situace a současně zamezí byrokratické zátěži pro evropské společnosti.

Chceme podporovat udržitelný rozvoj vyjednáváním o dohodách o hospodářském partnerství spojujících zájmy evropských i afrických, karibských a tichomořských zemí (AKT), posilujících rozvoj prostřednictvím podpory regionální integrace, vytvářejících příležitosti pro obchod a investice, zlepšujících správu ekonomických záležitostí a snižujících chudobu. Jsme přesvědčeni, že iniciativa „Vše kromě zbraní“, všeobecný systém preferencí (GSP) a GSP+ jsou dobrými nástroji na podporu rozvoje a hospodářského růstu. Poslanecký klub ELS vítá návrhy na posílení partnerství EU s Afrikou s dlouhodobou vyhlídkou na komplexní dohodu o volném obchodu mezi oběma kontinenty. Podporujeme plány na navýšení dostupných finančních prostředků na odpovídající projekty v příštím víceletém finančním rámci (VFR) s cílem posílit obchodní výměnu s EU, umožnit rozvinout její plný potenciál a stimulovat veřejné a soukromé investice, pracovní místa a vzdělávání.

Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu EU jsou vhodnými a účinnými nástroji na podporu příslušných mezinárodních norem v oblasti ochrany pracovních práv a životního prostředí, obecného zavádění zásad v oblasti lidských práv a řádné správy věcí veřejných tím, že úzce zapojí občanskou společnost na základě dialogu a spolupráce. Stávající ustanovení kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji jsou závazná a mají rozsáhlou působnost; posilují mnohostranný systém a podléhají zvláštnímu, vzájemně uznávanému mechanismu řešení sporů. Vítáme neoficiální dokument Komise, jehož cílem je učinit provádění a nucený výkon kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji EU účinnějším.

Preferujeme mnohostranný přístup a zároveň podporujeme vyjednávání o dohodách o volném obchodu

Podle našeho názoru je mnohostranný obchodní systém, který představuje WTO, zdaleka nejlepším rámcem pro dosažení volného a spravedlivého obchodu na celosvětovém základě a v souladu s právním státem. Dohody o volném obchodu jsou pouze druhou nejlepší možností, která je nicméně nezbytná. Očekáváme, že bude představena úplná agenda WTO, a současně ve všech oblastech zachováváme naše přísné evropské normy. Je nutno dostatečně zohledňovat zájmy producentů EU, včetně těch z nejvzdálenějších regionů, a zájmy zámořských zemí a území přidružených k EU. Jsme pevně odhodláni zavést závazný systém řešení sporů, jakož i nezávislý Odvolací orgán, který je zásadní pro řádné fungování WTO. Proto jsme znepokojeni nedokončeným jmenováním soudců Odvolacího orgánu WTO a vyzýváme naše mezinárodní partnery, aby proces jmenování nových soudců odvolacího orgánu odblokovali. Současně jsme připraveni pokračovat v projednávání možných zlepšení WTO s našimi mezinárodními partnery. Proto považujeme nedávnou politickou dohodu o obchodních vztazích mezi EU a USA za dobrý základ pro úzkou spolupráci s podobně smýšlejícími partnery na reformě WTO a na řešení nekalých obchodních praktik. Podporujeme Komisi v navrhování komplexního přístupu k modernizaci a posílení fungování WTO v klíčových oblastech, včetně nových pravidel řešících současné výzvy, jako jsou průmyslové subvence, duševní vlastnictví a nucené přesuny technologií, jakož i nového přístupu k rozvoji.

Chceme našemu silnému transatlantickému svazku vetknout novou vizi

Spojené státy jsou klíčovým strategickým partnerem EU. Sdílíme společné hodnoty a udržujeme nejvíce propojené hospodářské vztahy na světě. Probíhající transformace mezinárodního systému a úskalí, jimž čelíme, význam transatlantického vztahu pro zajištění míru, bezpečnosti a stability vyzdvihují ještě více. Po zmrazení jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) musíme dát našemu partnerství nový impuls, abychom 21. století utvářeli společně, a prozkoumat možnosti opětovného zahájení obchodních jednání, až k tomu nastanou vhodné podmínky. Domníváme se proto, že politická dohoda předsedy Junckera a prezidenta Trumpa ze dne 25. července 2018, která se promítla do společného prohlášení a na niž se bude navazovat v rámci výkonné pracovní skupiny, může připravit cestu k zahájení nového procesu spolupráce a zahájit jednání o nulových celních sazbách pro průmyslové zboží a o posuzování shody se zjevnými vzájemnými výhodami. Sdílíme obavy ohledně nadměrné kapacity v klíčových odvětvích na celém světě, abychom zajistili fungující mezinárodní obchodní systém, inovace a udržitelný růst. Je proto zásadní, aby EU a USA nadále spolupracovaly a posílily spolupráci na více fórech, včetně Globálního fóra, s cílem nalézt společný postoj k obchodním otázkám společného zájmu a zabránit negativnímu ovlivnění transatlantického vztahu v budoucnu. Domníváme se, že všeobecné zavedení celních sazeb na dovoz oceli a hliníku ze strany současné správy USA je nevhodným prostředkem nápravy problémů nadměrné kapacity. Důrazně podporujeme Komisi při zajišťování plné ochrany zájmů EU, a to i ve vztahu ke všem ostatním opatřením protekcionistického charakteru, včetně těch, která zpochybňují společnou zemědělskou politiku, a probíhajících zkoumání možných celních sazeb v automobilovém průmyslu. S ohledem na politickou dohodu vyzýváme obě strany, aby pracovaly na nalezení východiska v záležitosti celních sazeb a zdržely se ukládání nových sazeb.

Podporujeme hlubší obchodní vztahy s našimi partnery ve východním sousedství

Uvědomujeme si, že je důležité vytvořit stabilní, demokratické a prosperující východoevropské sousedství a podporovat prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, které nabídnou ochotným zemím našeho Východního partnerství rámec pro modernizaci obchodních vztahů a hospodářský rozvoj. Vítáme atraktivní dlouhodobější model „Východní partnerství+“ pro přidružené země, které dosáhly podstatného pokroku při provádění reforem v souvislosti s dohodou o přidružení / prohloubenou a komplexní dohodou o volném obchodu, což je zásadní nástroj rozvoje obchodní výměny s EU. Vyzýváme k rychlému a úplnému provedení dohod o přidružení mezi EU a Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, zejména obchodních pilířů. V této souvislosti očekáváme brzké řešení otevřených otázek souvisejících s kapitolou prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou a naléhavě žádáme její rychlé provedení.

Chceme prohloubit obchodní jednání EU se Středomořím

Obchod mezi Evropskou unií a Středomořím skýtá dobré vyhlídky. Podporujeme zahájení vyjednávání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s některými středomořskými zeměmi a pokračování rozhovorů o odstranění necelních a technických překážek, se zvláštním důrazem na naše normy a citlivé produkty (jako jsou zemědělské produkty).

Vítáme ratifikaci obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA)

Považujeme ratifikaci komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) a její prozatímní vstup v platnost za poslední příklad oboustranně výhodné obchodní dohody a vzor pro dohody budoucí. V době rostoucího protekcionismu vysílá ratifikace komplexní hospodářské a obchodní dohody světu jasný signál, že jsme odhodláni prosazovat otevřený obchod založený na pravidlech a utváříme globalizaci tím, že zavádíme naše pravidla a normy. Tato dohoda posiluje transatlantické vazby EU s Kanadou, jež je naším dlouholetým spojencem.

Podporujeme aktivnější a aktuálnější obchodní politiky ve vztahu k Latinské Americe a Karibiku

Obchodní vztahy s partnery v Latinské Americe a Karibiku se pro Evropskou unii konečně staly prioritou, což se projevuje v síti regionálních dohod. Vítáme vstup obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou v platnost a také prozatímní uplatňování obchodní dohody s Kolumbií a Peru, která je od ledna 2017 rozšířena také na Ekvádor coby třetího partnera. Považujeme vstup dohod o hospodářském partnerství se 14 karibskými zeměmi v platnost za důležitý krok v úsilí o zachování a podporu regionální integrace. Vyzýváme k rychlému dokončení probíhajících jednání o modernizaci dohody o přidružení s Chile a vítáme uzavření jednání o komplexní aktualizaci dohody EU s Mexikem. Domníváme se, že komplexní a vyvážená dohoda se zeměmi Mercosuru se zvláštním zaměřením na nejcitlivější produkty EU (např. některé zemědělské produkty) a zacházení s celními kvótami na tyto produkty, jakož i na rovné podmínky pro dotčená odvětví by mohla být nesmírně užitečným podnětem k hospodářskému růstu obou regionů. Úspěšné uzavření vyvážené dohody rovněž napomůže odstranění stávajících nadměrných překážek obchodu, zejména vysokých celních sazeb, obtíží s dovozem a dotací v regionu. Jsme přesvědčeni, že celkově vzato existují velké příležitosti k vytvoření úplné evropsko-latinskoamerické zóny meziregionálního partnerství založené na regionalistickém modelu slučitelném s WTO, v duchu důvěry a vzájemných výhod.

Chceme rovné podmínky pro obchod s Čínou

Čína je jednou z největších ekonomik na světě. Její obrovský vnitřní rozvoj nabízí významné příležitosti pro náš vývoz a investory. EU je pro Čínu největší obchodní partner, zatímco pro nás je Čína až druhý partner za USA. Objem obchodu se zbožím s Čínou v posledních letech prudce roste, což se týká také vývozu EU; EU však setrvale zaznamenává výrazný obchodní deficit. To je částečně výsledkem přetrvávajících neodůvodněných necelních opatření, technických překážek a nedostatečné reciprocity. V zájmu zajištění udržitelnosti našeho hospodářského partnerství je nutno tyto prvky postupně odstranit. Dokud trvají nekalé obchodní praktiky, požadujeme pokračující a přísné uplatňování nástrojů EU na ochranu obchodu a nové antidumpingové metodiky. EU je nicméně odhodlána otevírat obchodní vztahy s Čínou za spravedlivých podmínek a při plném dodržování povinností vůči WTO.

Než se tak stane, podporujeme a pečlivě sledujeme probíhající vyjednávání komplexní investiční dohody mezi EU a Čínou s cílem vytvořit bezpečnější právní rámec pro dlouhodobý přístup na trh. V těchto souvislostech je naší prioritou nadále podpora reciprocity, vytvoření rovných podmínek, řešení nadměrné kapacity a nediskriminační zacházení s podniky a investory. Pokrok v těchto rozhovorech a postupné odstraňování ostatních neodůvodněných celních sazeb a necelních překážek, jež nejsou slučitelné s pravidly WTO, vyšle silný signál o úloze, kterou bude Čína hrát ve světové ekonomice. Vyzýváme k větší transparentnosti a řízení iniciativy „Pás a stezka“ přijaté Čínou a vítáme zřízení platformy propojení EU a Číny. Členské státy by měly zajistit, aby EU měla ve vztazích s Čínou jeden hlas a případné dvoustranné projekty byly v souladu se společným evropským přístupem.

Podporujeme zahájení jednání o dvoustranné investiční dohodě s Tchaj-wanem a vyzýváme Komisi, aby dokončila přípravné práce s cílem co nejdříve formálně zahájit jednání.

Podporujeme novou strategii pro Střední Asii

Vítáme dosažený pokrok zemí Střední Asie v rámci dohod o partnerství s EU, neboť se staly významnými partnery. Zdůrazňujeme, že je důležité, aby byl návrh nové strategie předložen do konce roku 2019 v souladu s globální strategií EU.

Vítáme ratifikaci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Ratifikace dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je důležitým mezníkem a má velký geopolitický význam, protože jde o zavedení největší dvoustranné obchodní dohody, jakou kdy EU sjednala. Vytvoří hospodářskou zónu, ve které žije 600 milionů lidí a jejíž hodnota představuje více než 30 % světového HDP. Tato dohoda o hospodářském partnerství otevře obrovské tržní příležitosti pro obě strany, posílí jejich spolupráci v řadě oblastí, znovu potvrdí jejich společné odhodlání prosazovat udržitelný rozvoj a poprvé bude obsahovat konkrétní závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu. Podporujeme pokračující jednání Komise o normách a řešeních v oblasti ochrany investic. Poslanecký klub ELS se domnívá, že komplexní a ambiciózní dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem představuje pro evropské společnosti a občany nejlepší příležitost k plnému využití výhod našich vztahů s Japonskem.

Chceme proaktivní strategii pro oblast Tichomoří (např. země ASEAN)

Poslanecký klub ELS podporuje proaktivní strategii pro vyjednávání a plné uplatňování dvoustranných dohod se zeměmi ASEAN, jakož i s Austrálií a Novým Zélandem s cílem podpořit lepší přístup evropských společností a odstranit necelní překážky. Poslanci ELS se domnívají, že dohody o volném obchodu a investiční dohody se Singapurem a Vietnamem mají plný potenciál posílit naši obchodní výměnu s těmito dvěma zeměmi ASEAN s pozitivními dopady na růst a zaměstnanost a z hlediska bezpečného investičního prostředí v obou zemích. Vítáme nedávné zahájení jednání s Austrálií a Novým Zélandem s cílem rychle dokončit komplexní a vyváženou obchodní dohodu. Podporujeme stávající jednání s Indonésií, Thajskem, Malajsií a Filipínami a vytváření meziregionálních dohod o volném obchodu v příštích pěti letech.

Chceme utvářet budoucí obchodní vztahy mezi EU a Spojeným královstvím

Vzhledem k našim společným hodnotám a historii, včetně členství Spojeného království v EU po dobu více než 40 let, bude Spojené království i nadále významným partnerem Evropské unie. Komplexní rámec pro budoucí vztahy je proto v zájmu všech stran, aby se zajistilo, že oba trhy zůstanou pokud možno co nejtěsněji propojeny. Domníváme se, že účast Spojeného království na vnitřním trhu a jeho členství v celní unii by bylo nejlepší řešení jak pro Spojené království, tak pro zbývající členské státy EU a zároveň jediné, které může zaručit nepřetržité vzájemné obchodní toky bez třecích ploch a v plné míře zachovat výhody našich hospodářských vztahů. EU by měla své vztahy se Spojeným královstvím nadále podporovat a rozvíjet. Tím bude zajištěno, že vzájemné obchodní toky budou v budoucnu narušeny co nejméně. Evropský parlament musí být do procesu vyjednávání o budoucích obchodních vztazích mezi EU a Spojeným královstvím plně zapojen a jakákoli obchodní dohoda musí podléhat jeho konečnému souhlasu.

Vyzýváme k silné ochraně investic

Podporujeme nový přístup EU k ochraně investic, který zlepšuje jednotlivé přístupy členských států EU obsažené ve více než 1 400 stávajících dvoustranných dohod o investicích. V rámci Lisabonské smlouvy byla přesunuta pravomoc z členských států na EU, tyto dohody nicméně zůstávají úspěšným nástrojem k ochraně investorů EU a jejich investic před nekalými praktikami v zahraničí do doby, než budou nahrazeny dohodami uzavřenými na úrovni EU. Je nezbytné, aby přístup EU spojil silnou a účinnou ochranu investorů a jejich investic se zachováním politického prostoru potřebného v jiných oblastech, např. pro stávající a budoucí legislativní normy týkající se otázek ochrany spotřebitele, environmentální a sociální politiku i výkon parlamentních výsad. Nástroj účinné ochrany investic, který by mohl být součástí dohod o volném obchodu nebo samostatných investičních dohod EU, by měl být v souladu s právem států regulovat a měl by jej chránit; nemělo by být možné si vybírat nejvýhodnější pravidla („forum-shopping“). Naším dlouhodobým cílem je nezávislý mezinárodní soud. Proto vítáme mandát Rady ke zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic a vyzýváme Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o oslovení třetích zemí, aby byl takový soud zřízen co nejdříve.

Důrazně podporujeme vytvoření rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie. Všechny země skupiny G7 a většina partnerských zemí EU již mají mechanismus prověřování zahraničních strategických investic v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Proto vítáme zavedení podobného nástroje na úrovni EU za účelem spolupráce, prověřování a potenciálního omezení zahraničních investic v těchto strategických odvětvích.

Chceme účinné nástroje na ochranu obchodu a otevřené trhy

Další liberalizace obchodu stále vyžaduje schopnost předcházet nekalým obchodním praktikám na našich trzích a rychle na ně reagovat, což je v zájmu evropských podniků a občanů. Podporujeme tedy využívání různých mechanismů, jako jsou antidumpingové, antisubvenční a ochranné doložky, pokud jsou splněny příslušné právní požadavky. Z tohoto důvodu považujeme nedávné posílení nástrojů na ochranu obchodu, které jsou nyní také rychlejší a přístupnější pro malé a střední podniky, v obchodní strategii EU za klíčové. Kromě toho je zásadním prvkem obchodní politiky EU transparentnější, nediskriminační a pozitivní reciproční přístup na zahraniční trhy veřejných zakázek, zejména pro malé a střední podniky.