PROTITERORISTICKÝ PAKT SKUPINY PPE

28.04.2015

PROTITERORISTICKÝ PAKT SKUPINY PPE

Publikovanie picture

Predchádzanie radikalizácii a posilnenie deradikalizačného procesu

Jednou z hlavných otázok, na ktoré sa zameriava naša stratégia, je otázka deradikalizácie a integrácie nepriateľsky zmýšľajúcich osôb. Narastá povedomie o potrebe koordinovaného sledovania Internetu, pretože extrémisti využívajú tento voľný priestor na šírenie svojej radikálnej propagandy. Skupina PPE vyzýva členské štáty a Komisiu na posilnenie spolupráce s internetovými spoločnosťami a platformami sociálnych sietí (Google, Twitter, Facebook, YouTube a ďalšími) s cieľom obmedziť prístup k teroristickým materiálom na interneteodstrániť internetovú teroristickú propagandu pri súčasnom zabezpečení dodržiavania základných práv, najmä práva na ochranu súkromia a osobných údajov. Internetové spoločnosti si musia byť vedomé svojej zodpovednosti pri šírení obsahu, ktorý podporuje terorizmus. Členské štáty by mali vytvoriť právny rámec na dôrazné a podrobné sledovanie prejavov nenávisti, kazateľov nenávisti, ktorí šíria radikálnu propagandu (aj na náboženských stránkach), a tých, ktorí robia nábor osôb z EÚ. To zahŕňa zlepšovanie postupu na oznamovania extrémistického obsahu na internete zo strany verejnosti prostredníctvom zriaďovania internetových stránok alebo kontaktných telefónnych liniek pre občanov a financovanie pozitívnych informačných kampaní zo zdrojov EÚ proti radikalizácii na internete aj mimo neho, ako aj financovanie kampaní proti nenávisti.

Skupina PPE tiež opakovane poukázala na potrebu rozpoznávať a jasne odlišovať ideológiu islamistického extrémizmu od islamského náboženstva. EÚ má svoju úlohu vo výskumných a informačných projektoch o umiernenom islame, ktorá spočíva v posilňovaní dialógu s moslimskými komunitami s cieľom spoločným úsilím čeliť fundamentalizmu a teroristickej propagande. Skupina PPE rozšíri svoje súčasné politické a štrukturálne inovácie na podporu dialógu medzi kultúrami a náboženstvami vrátane zriadenia špecializovaných platforiem EÚ práve na tento účel. EÚ tiež musí podporovať členské štáty pri vytváraní vzdelávacích programov, ktoré obsiahnu občianske a historické aspekty náboženstva. EÚ musí nutne zintenzívniť konkrétne programy (sociálne a integračné projekty) zamerané na „domácich teroristov“ a zavedené programy zamerané na deradikalizáciu. V tejto súvislosti skupina PPE vyzýva členské štáty, aby k radikalizácii pristupovali komplexne, a požaduje lepšie využívanie siete Komisie na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), ktorá spája všetky zainteresované strany tohto sektora. Komisia musí naplno využiť nový Fond pre vnútornú bezpečnosť na roky 2014 – 2020, aby podporila konanie členských štátov v tejto oblasti.

Navyše po útokoch v Paríži sa zavedenie akčného plánu EÚ proti radikalizácii vo väzeniach stáva ešte naliehavejšie. Skupina PPE vyzýva členské štáty, aby zvážili kroky k celkovej izolácii väznených radikálnych islamistov, a aby upriamili vzdelávanie administratívnych zamestnancov väzníc na lepšie rozpoznanie spoluväzňov, ktorí sú zapojení do činností súvisiacich s terorizmom. Obmedzenie komunikácie medzi radikálnymi islamistami vo väzniciach sa ukázalo ako účinný nástroj na zabránenie vytvárania štruktúr a organizovania útokov. Skupina PPE nabáda členské štáty, aby na tento účel vyčlenili primeraný rozpočet, najmä na odborné vzdelávanie zamestnancov na prácu v týchto izolovaných celách. Okrem toho skupina PPE zdôrazňuje, že náboženskí predstavitelia, ktorí sú v úzkom kontakte so zadržanými, musia tiež absolvovať špeciálne vzdelávanie.

Skupina PPE tiež vyjadruje vážne znepokojenie nad šírením nenávistných a extrémistických kázní v modlitebniach, ktoré sú vo viacerých členských štátoch zneužívané na účely radikalizácie, a poukazuje na obrovský vplyv tejto situácie na nárast fundamentalizmu v našich spoločnostiach. Členské štáty musia prijať primerané opatrenia na dôrazné a podrobné sledovanie tohto javu a na riešenie problému náboru a financovania imámov z tretích štátov. Skupina PPE je ochotná politicky aj inštitucionálne podporiť členské štáty, ktoré by prijali akékoľvek zákonné opatrenie na riešenie finančného alebo ideologického vplyvu zo zahraničia na ich náboženské komunity. Pevne veríme, že by sa v EÚ mala uplatňovať silná politika návratu a vyhosťovania radikálov z tretích krajín.

V posledných rokoch skupina PPE všeobecne poukazuje na naliehavú potrebu zlepšiť integračné politiky členských štátov, a to nielen pre migrantov z tretích krajín, ale predovšetkým pre druhú a tretiu generáciu potomkov imigrantov, ktorí sú rodení Európania.

Napokon komplexná stratégia EÚ v oblasti prevencie musí tiež v plnej miere využívať zahraničnú a rozvojovú politiku na odstraňovanie chudoby, diskriminácie a marginalizácie, na boj proti korupcii, podporu dobrej správy vecí verejných  a na predchádzanie konfliktom a ich riešenie – teda na riešenie všetkých prvkov, ktoré prispievajú k marginalizácii určitých skupín a oblastí spoločnosti a z dôvodu ktorých potom tieto skupiny citlivejšie reagujú na extrémistickú propagandu. Skupina PPE sa preto domnieva, že časť našej kooperačnej a rozvojovej pomoci by mala byť venovaná na boj proti terorizmu. Odmietame však teórie, podľa ktorých je radikálny islam výsledkom neustálych sociálnych a hospodárskych rozdielov a ktoré zdôrazňujú, že radikálny islam ide proti európskemu spôsobu života a hodnotám.

Koordinácia okamžitej odpovede na narastajúcu hrozbu zo strany zahraničných bojovníkov

Členské štáty musia zjednotiť svoju okamžitú odpoveď na narastajúcu hrozbu zo strany zahraničných bojovníkov, ako aj svoj postoj k nim, aby s ňou mohli účinne bojovať. Skupina PPE skúma všetky možnosti bez výnimky a to:

  • odoberanie cestovných pasov EÚ v prípadoch dvojakého občianstva bez toho, aby boli dotknuté národné ústavy,
  • konfiškácia cestovných pasov na určité obdobie,
  • označovanie preukazov totožnosti džihádistov, zákaz vstupu a vycestovania,
  • upozorňovanie na odcudzené a stratené pasy občanov EÚ,
  • konkrétne vyzvať Európsku komisiu, aby zaviedla jednotné európske vymedzenie „zahraničných bojovníkov“, vrátane sankcií a trestnej kvalifikácie, podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2178 z 24. septembra 2014,
  • sprísnenie súdnych stíhaní (za presviedčanie k pripojeniu sa k teroristickým organizáciám a vstupu do výcvikových táborov teroristov),
  • posilnenie dohľadu nad telekomunikáciami vrátane zašifrovaných rozhovorov a komunikácie medzi džihádistami,
  • vytvorenie čiernej listiny európskych džihádistov a podozrivých z džihádistického terorizmu,
  • opätovné zavedenie cestovných povolení pre neplnoletých.

Skupina PPE stojí za vymedzenými opatreniami a nástrojmi EÚ na boj proti terorizmu

Skupina PPE vždy podporovala systém osobných záznamov o cestujúcom (PNR) v EÚ, ktorý považuje  spolu s komplexným súborom iných opatrení za cenný nástroj na boj proti teroristickým hrozbám pre vnútornú bezpečnosť. Množstvo zradikalizovaných občanov EÚ, ktorí sa vracajú do Európy po boji po boku Islamského štátu, Al-Káidy či iných teroristických organizácií, upriamuje našu pozornosť na potrebu prehodnotiť prístup Európy k poskytovaniu údajov o cestujúcich v leteckej doprave bezpečnostným službám a orgánom presadzovania práva, a to aj na domácich letoch v rámci EÚ, so súčasnou ochranou súkromia občanov. Skupina PPE preto opakuje svoju výzvu na oživenie smernice EÚ o osobných záznamoch o cestujúcom (PNR), ktorú v Európskom parlamente blokujú socialisti a liberáli.

Obnovenie smernice EÚ o uchovávaní údajov: EÚ nemôže očakávať, že vyvinie účinnú odpoveď na hrozbu terorizmu bez toho, aby dala orgánom presadzovania práva primerané nástroje. Z tohto hľadiska skupina PPE pripomína, že je nevyhnutné, aby Európska komisia nepodľahla tlaku z ľavého krídla politického spektra a promptne predstavila novú smernicu EÚ o uchovávaní údajov, ktorá sa bude primerane opierať o nedávny rozsudok Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa požaduje dodržiavanie zásad primeranosti, nevyhnutnosti a zákonnosti, a aby vytvorila právny rámec pre zákonný prístup orgánov presadzovania práva k údajom.

Revízia rámcového rozhodnutia EÚ o boji proti terorizmu, ktoré pochádza z roku 2005. Medzitým sa objavili nové trendy a nové hrozby pre bezpečnosť EÚ, a preto si EÚ nemôže dovoliť zaostávať. Musíme si premyslieť svoju stratégiu a stanoviť ďalšie usmernenia a zásady boja proti terorizmu na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2178 z 24. septembra 2014. Skupina PPE by tiež presadzovala, aby bola nová, ambiciózna bezpečnostná politika EÚ o boji proti terorizmu prijatá v najbližších týždňoch. Mala by obsahovať návrhy konkrétnych opatrení, náležitého financovania a prísneho sledovania, akými sú napríklad zásadné investície do kryptografie, kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti údajov, s cieľom vybudovať generáciu expertov na európskej úrovni, schopnú chrániť EÚ pred kybernetickými hrozbami teroristov.

Kľúčom je vystopovať a prerušiť financovanie terorizmu. Skupina PPE úspešne bojuje za program EÚ a USA na sledovanie financovania terorizmu (TFTP). Teraz je na EÚ, aby prevzala svoju vlastnú zodpovednosť a vážne začala plánovať vytvorenie systému EÚ na sledovanie financovania terorizmu. V tomto smere skupina PPE víta nedávne dosiahnutie dohody o balíku opatrení proti praniu špinavých peňazí a dúfa, že jej prijatie bude viesť k lepšej spolupráci medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch a uľahčí sledovanie finančných zdrojov.

EÚ musí takisto zhodnotiť aj súčasné pravidlá o pohybe nelegálnych strelných zbraní a obchodovaní so zbraňami, ktoré je napojené na organizovaný zločin. EÚ musí posilniť spoluprácu a výmenu informácií predovšetkým s krajinami západného Balkánu.

Výraznejšia koordinácia medzi členskými štátmi, Eurojustom a Europolom: zvláštna pozornosť by sa mala venovať prevádzkovým aspektom, a to najmä zodpovednosti členských štátov. Členské štáty musia lepšie využívať Schengenský informačný systém (SIS) a Eurodac, a v plnom rozsahu používať databázu Interpolu, pričom by mali posilniť technické možnosti svojich orgánov presadzovania práva (napríklad prostredníctvom interoperatbility technických štandardov). Naďalej by mali zlepšovať spoluprácu a výmenu informácií medzi svojimi spravodajskými službami, aby lepšie získavali a analyzovali zhromaždené informácie. Členské štáty by tiež mali lepšie využívať koordinačné stredisko Europolu TRAVELLERS a poskytovať požadované informácie. Okrem toho požadujeme, aby sa výmena údajov a informácií medzi Frontexom a Europolom začala uskutočňovať bezodkladne a aby sa okamžite odstránila akákoľvek prekážka v ich intenzívnejšej spolupráci. Ďalej je potrebné zamyslieť sa nad zriadením centra na boj proti terorizmu v rámci Europolu, ktoré uľahčí spoluprácu medzi spravodajskými službami a orgánmi presadzovania práva členských štátov. Skupina PPE zváži vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v tejto oblasti. Vyzývame členské štáty, aby v plnom rozsahu využívali ECRIS (Európsky informačný systém registrov trestov) a aj naďalej žiadali Komisiu, aby preskúmala možnosť jeho reformy, pretože jeho personálny a materiálny záber je v súčasnosti príliš obmedzujúci.

Lepšie využívanie programu pre výskum bezpečnosti: skupina PPE nalieha na členské štáty, aby na boj proti terorizmu v plnom rozsahu využívali možnosti práve prebiehajúceho programu pre výskum Horizont 2020.  Program pre výskum bezpečnosti „Bezpečné spoločnosti“ má špecifické poslanie: boj proti trestnej činnosti a terorizmu. Pokrýva škálu oblastí od kybernetického terorizmu po pochopenie teroristických myšlienok a názorov a boj proti nim. Zameriava sa na vývoj nových forenzných nástrojov a schopností. Skupina PPE je presvedčená, že výsledky výskumu môžu pomôcť predchádzať incidentom a prispieť k zvládnutiu možných dôsledkov a k adekvátnej analýze sociálneho a psychologického rozmeru teroristických sietí. Vyzývame preto členské štáty, aby aj naďalej propagovali a podporovali program pre výskum bezpečnosti.

Spolupráca s tretími krajinami, regionálnymi a globálnymi aktérmi: prehodnotenie postoja k boju proti terorizmu

EÚ, USA a Kanada (a v menšej miere Austrália a Nový Zéland) zaznamenali znepokojujúci trend domáceho terorizmu a prudkej radikalizácie, a preto je transatlantická spolupráca medzi týmito krajinami nevyhnutná. Skupina PPE zdôrazňuje prínos použitia všetkých vhodných nástrojov pre výraznejšiu výmenu informácií a spoluprácu medzi agentúrami (vrátane dohody o PNR a TFTP), a hlboko ľutuje nedávny negatívny krok socialistov a liberálov, ktorí predložili dohodu medzi EÚ a Kanadou o osobných záznamoch o cestujúcom Súdnemu dvoru EÚ.

Nedávne udalosti nás nútia prehodnotiť prevládajúce slabé stránky, ktoré charakterizovali predchádzajúcu spoluprácu v boji proti terorizmu s krajinami, ako sú štáty západného Balkánu, Turecko (tranzitná krajina pre cesty do konfliktných oblastí), krajiny Perzského zálivu a iné arabské štáty. Potrebujeme spojiť svoje úsilie na boj proti radikalizácii, vystopovanie financovania teroristov a vyvinutie novej rétoriky proti islamistickému fundamentalizmu. Spolupráca v boji proti terorizmu a výmena informácií by mali byť kľúčovým prvkom vzťahov EÚ s tými krajinami. Je rovnako dôležité posilniť takúto spoluprácu aj s regionálnymi organizáciami, ako je Arabská liga, Africká únia a Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive. Skupina PPE preto víta nedávne podpísanie memoranda o porozumení s Ligou arabských štátov o spolupráci v boji proti terorizmu. EÚ sa tiež musí usilovať o spoluprácu s Organizáciou Spojených národov, najmä s jej Výborom pre boj proti terorizmu, a podporovať ju.

Kontroly na hraniciach (vnútorných a vonkajších): sprísnenie platných pravidiel

Skupina PPE pripomína svoj pevný postoj k voľnému pohybu v rámci EÚ a v dôsledku toho zásadne odmieta návrhy na zrušenie schengenského systému.  Namiesto toho nabáda členské štáty, aby sprísnili vykonávanie existujúcich pravidiel, ktoré už zahŕňajú možnosť dočasne zaviesť kontroly dokladov; aby zintenzívnili používanie dokladov s biometrickými údajmi a systémov rozpoznávania tváre, a aby v plnej miere využívali nový mechanizmus schengenského hodnotenia. V súvislosti s vonkajšími hranicami EÚ súčasne vyzývame na posilnenie bezpečnosti na hraniciach pomocou cielených kontrol.

Skupina PPE je najväčším zástancom pomoci pre obete terorizmu v Európe a vo svete, ako aj ich ochrany

Skupina PPE neustále bojuje za to, aby sa venovala zvláštna pozornosť potrebám obetí terorizmu, ochrane ich dôstojnosti a bezpečnosti, a pomoci pri odstraňovaní legitímnosti terorizmu a jeho idealizácie. Štruktúry a organizácie na ochranu a pomoc týmto obetiam musia byť k dispozícii vo všetkých 28 členských štátoch. Mali by úzko spolupracovať, aby lepšie pomáhali obetiam a ich rodinám prekonať bolesť, ochrániť ich pred opakovaným prenasledovaním, odplatou a zastrašovaním, vrátiť im dôstojnosť, zachovávať pravdu a pamiatku prostredníctvom primeraných spomienkových akcií, a garantovať obetiam spravodlivosť. Akákoľvek pomoc musí byť prispôsobená potrebám obete. V tejto súvislosti skupina PPE nalieha na členské štáty, aby v plnom rozsahu zabezpečili uplatňovanie smernice o právach obetí, aby im mohla byť poskytnutá finančná a psychologická pomoc a podpora počas súdneho konania. Vyzývame Komisiu, aby zvážila vytvorenie novej smernice o účinnejšom a jednotnom systéme justície, ktorý zaručí ochranu práv a hlavne ochranu obetí terorizmu. Skupina PPE tiež zdôrazňuje, že EÚ má špecifickú zodpovednosť za ochranu obetí v kritických oblastiach na Blízkom východe, kde džihádisti prenasledujú príslušníkov zraniteľných domorodých komunít, napríklad kresťanov.

iný relevantný obsah