EPP-GRUPPENS ANTITERRORPAGT

28.04.2015

EPP-GRUPPENS ANTITERRORPAGT

Publikation picture

Forebyggelse af radikalisering og intensivering af afradikaliseringsprocessen

Spørgsmålet om, hvordan man afradikaliserer og integrerer fremmedgjorte personer, er et af de centrale fokusområder i vores strategi. Der er en voksende bevidsthed om behovet for en koordineret internetovervågning, da ekstremister bruger dette frie rum til at sprede deres radikale propaganda. EPP-Gruppen opfordrer medlemsstaterne og Europa-Kommissionen til at styrke deres samarbejde med internetvirksomheder og sociale netværksplatforme (Google, Twitter, Facebook, YouTube m.fl.) for at begrænse adgangen til online terrorist materiale og fjerne terrorpropaganda på internettet og samtidig sikre respekt for de grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og databeskyttelse. Internetvirksomhederne skal gøres opmærksomme på deres ansvar i forbindelse med spredning af indhold, der opfordrer til terrorisme. Medlemsstaterne bør indføre lovgivning med henblik på nøje at overvåge hadefulde udtalelser, hadefulde prædikanter, der spreder radikal propaganda (herunder på religiøse hjemmesider), og personer, der rekrutterer EU-borgere. Dette omfatter en forbedring af procedurerne for offentlig indberetning af ekstremistisk indhold på internettet, gennem oprettelse af hjemmesider eller hotline-kontaktpunkter for borgerne, og EU-støtte til positive oplysningskampagner mod radikalisering online og offline og til antihadkampagner.

EPP-Gruppen har også gentagne gange understreget behovet for at identificere og skelne klart mellem ideologien islamistisk ekstremisme og religionen islam. EU har en rolle at spille med hensyn til at støtte forsknings- og oplysningsprojekter om moderat islam ved at fremme dialogen med muslimske samfund for at forene vores bestræbelser på at modvirke fundamentalisme og terrorpropaganda. EPP-Gruppen vil intensivere sine nuværende politiske og strukturelle nyskabelser til fremme af interreligiøs og interkulturel dialog, herunder ved at oprette specifikke EU-platforme til dette formål. EU skal også støtte medlemsstaterne i udviklingen af uddannelsesprogrammer, der dækker de borgerrelaterede og historiske aspekter af religion. EU skal hurtigst muligt intensivere nogle specifikke programmer (sociale og integrerende projekter) rettet mod "hjemmeavlede terrorister" og eksisterende afradikaliseringsprogrammer. Med henblik herpå opfordrer EPP-Gruppen medlemsstaterne til at imødegå radikaliseringen på en helhedsorienteret måde og til at gøre bedre brug af Europa-Kommissionens netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering, der samler alle aktører på området. For at støtte medlemsstaternes indsats på dette område skal Kommissionen gøre fuld brug af den nye Fond for Intern Sikkerhed for 2014-2020.

Angrebene i Paris gør det desuden endnu mere presserende at få udarbejdet en EU-handlingsplan mod radikalisering i fængslerne. EPP-Gruppen opfordrer medlemsstaterne til at overveje at arbejde hen imod en generel isolation af radikale islamistiske indsatte i fængslerne og for en bedre uddannelse af personalet i fængselsadministrationerne for at gøre det lettere at afsløre indsatte, der er involveret i terrorrelaterede aktiviteter. Begrænsning af kommunikationen mellem radikale islamistiske fanger har vist sig at være et godt redskab til at forhindre dem i at strukturere og organisere deres angreb. I dette øjemed tilskynder EPP-Gruppen medlemslandene til at opretholde et passende budget, navnlig til at uddanne specialiseret fængselspersonale i at arbejde i disse isolationsafdelinger. Desuden understreger EPP-Gruppen, at religiøse repræsentanter, der er i tæt kontakt med de indsatte, også skal gennemgå en specifik uddannelse.

EPP-Gruppen er endvidere stærkt bekymret over udbredelsen af hadefuld og ekstremistisk praksis blandt prædikanter i flere medlemsstaters bederum, der misbruges til radikaliseringsformål, og påpeger den dramatiske indvirkning på den voksende fundamentalisme i vores samfund. Medlemsstaterne må træffe passende foranstaltninger til målrettet og nøje at overåge dette fænomen og gøre noget ved spørgsmålet om rekruttering og finansiering af imamer fra tredjelande. EPP-Gruppen er villig til at støtte medlemsstaterne, både politisk og institutionelt, i alle relevante retlige foranstaltninger de kan træffe for at håndtere den finansielle og ideologiske påvirkning af deres religiøse samfund fra udlandet. Vi er overbevist om, at vi skal have en robust EU-strategi for tilbagesendelse og udvisning af ekstremister fra tredjelande.

Mere generelt har EPP-Gruppen gennem de seneste år påpeget det enorme behov for forbedring af medlemsstaternes integrationspolitikker, ikke kun for indvandrere, der kommer fra tredjelande, men mere specifikt for unge anden- og tredjegenerationsindvandrere, der er indfødte europæere.

Endelig skal en omfattende forebyggelsesstrategi fra EU's side også gøre fuld brug af EU’s udenrigs- og udviklingspolitik til at bekæmpe fattigdom, forskelsbehandling og marginalisering, bekæmpe korruption, fremme god regeringsførelse og forebygge og løse konflikter — alt sammen elementer, der bidrager til en marginalisering af visse grupper og sektorer i samfundet og dermed gør dem mere sårbare over for ekstremistisk propaganda. EPP-Gruppen mener derfor, at en del af vores samarbejde og udviklingsbistand bør fokusere på kampen mod terrorisme. Vi afviser dog de teorier, der går ud på at fremstille den radikale islamisme som et resultat af vedvarende sociale og økonomiske uligheder, og bekræfter, at den radikale islamisme strider mod den europæiske levevis og europæiske værdier.

Koordineringen af den umiddelbare reaktion på den stigende trussel fra "udenlandske krigere"

For effektivt at bekæmpe denne voksende trussel skal medlemsstaterne harmonisere deres reaktion  over for og tilgang til udenlandske krigere. EPP-Gruppen undersøger alle muligheder uden tabuer, herunder:

  • inddragelse af EU-pas i tilfælde af dobbelt statsborgerskab, medmindre det strider mod de nationale forfatninger
  • konfiskation af pas i en begrænset periode
  • mærkning af jihadisters id-kort, ind- og udrejseforbud
  • mærkning af EU-borgeres stjålne eller bortkomne pas
  • specifikt at opfordre Europa-Kommissionen til at indføre en harmoniseret EU-definition af "udenlandske krigere", herunder sanktioner og strafferetlige kvalifikationer, baseret på FN’s Sikkerhedsråds resolution 2178 af 24.9.2014
  • styrkelse af strafforfølgningen (for rekruttering til terrororganisationer og træning i terrorlejre)
  • styrkelse af overvågningen af telekommunikation, herunder krypterede chats og jihadistisk kommunikation
  • etablering af en sortliste over europæiske jihadister og personer, der mistænkes for at være jihadistiske terrorister
  • genindførelse af rejsetilladelser til mindreårige.

EPP-Gruppen er den stærkeste fortaler for beskyttelse af og støtte til ofre for terrorisme i Europa og på verdensplan

EPP-Gruppen har konstant kæmpet for, at der sættes særligt fokus på behovene hos ofrene for terrorisme, på at beskytte deres værdighed og sikkerhed og at vi skal svække legitimiteten og forherligelsen af terrorisme. Der skal være adgang til strukturer og organisationer til beskyttelse af og støtte til ofrene i alle 28 medlemsstater. De bør arbejde tæt sammen for at hjælpe ofrene og deres familier med at komme sig over deres smerte, forhindre, at de bliver ofre igen og mod gengældelse og intimidering, genskabe deres værdighed, bevare sandheden og erindringen gennem passende mindehøjtideligheder og sikre retfærdighed for ofrene. Enhver form for støtte skal være skræddersyet til ofrenes behov. I denne forbindelse opfordrer EPP-Gruppen indtrængende medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig gennemførelse af direktivet om ofres rettigheder, således at ofrene gives finansiel støtte samt psykologisk hjælp og assistance i forbindelse med retssager. Vi opfordrer endvidere Europa-Kommissionen til at overveje et nyt direktiv om etablering af et mere effektivt og harmoniseret retssystem med henblik på at sikre støtte til rettigheder og specifikt til beskyttelse af ofre for terrorisme. EPP-Gruppen understreger også, at EU har et særligt ansvar for at beskytte ofre i kriseområder i Mellemøsten, hvor sårbare indfødte befolkningsgrupper som f.eks. kristne bliver forfulgt af jihadister.

EPP-Gruppen står bag EU’s allerede identificerede antiterrorforanstaltninger og -værktøjer

EPP-Gruppen har altid slået til lyd for et europæisk passagerlistesystem (PNR) som et værdifuldt redskab, sammen med et omfattende sæt af andre foranstaltninger, der kan anvendes til at bekæmpe terrortrusler mod den indre sikkerhed. Antallet af radikaliserede EU-borgere, der vender tilbage til Europa efter at have kæmpet sammen med Islamisk Stat, Al Qaeda eller andre terrororganisationer, sætter skarpt fokus på behovet for at revidere EU’s tilgang til udveksling af passageroplysninger med sikkerhedstjenester og retshåndhævende myndigheder, herunder på flyvninger inden for EU — samtidig med at man sikrer borgernes privatliv. EPP-Gruppen gentager derfor sin opfordring til at puste nyt liv i EU-direktivet om passagerlister, der bliver blokeret af socialisterne og de liberale i Europa-Parlamentet.

Genindførelse af et EU-datalagringsdirektiv: EU kan ikke foregive at have en effektiv reaktion på terrortruslen uden at give de retshåndhævende myndigheder passende værktøjer. I denne henseende gentager EPP-Gruppen, at Kommissionen må modstå presset fra den politiske venstrefløj og hurtigt fremsætte forslag om et nyt EU-datalagringsdirektiv, under hensyntagen til den nylige dom fra EU-Domstolen, som kræver overholdelse af proportionalitets-, nødvendigheds- og legalitetsprincippet, med henblik på at opstille en retlig ramme for lovlig adgang til oplysninger for de retshåndhævende myndigheder.

Revision af EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme, der er fra 2005. Siden da har der udviklet sig nye tendenser og nye trusler mod EU’s sikkerhed. EU har ikke råd til at halte bagefter. Vi er nødt til at revurdere vores strategi og fastlægge yderligere EU-retningslinjer og -principper for bekæmpelse af terrorisme baseret på FN’s Sikkerhedsråds resolution 2178 af 24. september 2014. EPP-Gruppen vil også presse på for at få vedtaget en ambitiøs ny EU-sikkerhedsstrategi om terrorbekæmpelse i de kommende uger. Den bør omfatte forslag til konkrete foranstaltninger, passende finansiering og streng kontrol, f.eks. betydelige investeringer i kryptografi, cybersikkerhed og datasikkerhed for at fremme en generation af eksperter på europæisk niveau, som er i stand til at beskytte EU mod cyberterrortrusler.

Sporing og afbrydelse af finansiering af terrorisme er afgørende. EPP-Gruppen har med held kæmpet for en aftale mellem EU og USA om et program til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP). EU skal nu selv tage ansvar og seriøst overveje at oprette et EU-system til sporing af finansiering af terrorisme. I denne henseende hilser EPP-Gruppen den nylige aftale om pakken til bekæmpelse af hvidvaskning af penge velkommen og håber, at vedtagelsen heraf vil føre til et bedre samarbejde mellem de finansielle efterretningsenheder i medlemsstaterne og vil lette sporingen af midler.

EU må ligeledes evaluere sine eksisterende regler om handel med ulovlige skydevåben og våbenhandel i tilknytning til organiseret kriminalitet. EU skal navnlig styrke sit samarbejde og sin udveksling af oplysninger med landene på det vestlige Balkan.

Større koordinering mellem medlemsstaterne, Eurojust og Europol: Man bør være særlig opmærksom på de operationelle aspekter, som hovedsagelig er medlemsstaternes ansvar. Medlemsstaterne skal gøre bedre brug af Schengeninformationssystemet (SIS) og Eurodac og fuld brug af Interpols database og bør styrke den tekniske kapacitet hos de retshåndhævende myndigheder (f.eks. gennem interoperabilitet mellem tekniske standarder). De bør fortsætte med at forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem deres efterretningstjenester med henblik på en bedre aggregering og analyse af de indsamlede oplysninger. Medlemsstaterne bør også gøre bedre brug af Europols kontaktpunkt Travellers og levere de nødvendige oplysninger. Endvidere anmoder vi om, at data- og informationsudvekslingen mellem Frontex og Europol bliver operationel uden yderligere forsinkelser, og at enhver hindring for et øget samarbejde mellem dem straks ryddes af vejen. Der er behov for yderligere overvejelser om oprettelse af et center for bekæmpelse af terrorisme inden for Europol, der kan lette samarbejdet mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester. EPP-Gruppen vil overveje en gennemførlighedsundersøgelse heraf. Vi opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af ECRIS (det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre) og anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne for en reform heraf, da dets nuværende personelle og materielle anvendelsesområde er for restriktivt.

Bedre anvendelse af sikkerhedsforskningsprogrammet: EPP-Gruppen opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre fuld brug af potentialet i dette igangværende "Horisont 2020"-forskningsprogram til bekæmpelse af terrorisme. Sikkerhedsforskningsprogrammet "Sikre samfund" har et specifikt formål: bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme. Emnerne spænder fra cyberterrorisme til forståelse og tackling af terroristers idéer og overbevisninger. Det tager sigte på at udvikle nye kriminaltekniske redskaber og kapaciteter. EPP-Gruppen er overbevist om, at forskningsresultaterne kan bidrage til at forhindre hændelser, begrænse de potentielle konsekvenser og på en passende måde analysere terrornetværkenes sociale og psykologiske dimensioner. Vi opfordrer derfor medlemsstaterne til at fremme og støtte sikkerhedsforskningsprogrammet yderligere.

Grænsekontrol (ved de indre og de ydre grænser): skærpelse af de eksisterende regler

EPP-Gruppen gentager sin konsekvente tilslutning til fri bevægelighed inden for EU og udelukker dermed principielt forslag om suspension af Schengensystemet. Vi opfordrer i stedet medlemsstaterne til at skærpe gennemførelsen af de eksisterende regler, som allerede bl.a. giver mulighed for midlertidigt at indføre kontrol af rejsedokumenter, til at styrke anvendelsen af biometriske dokumenter og ansigtsgenkendelsessystemer og til at gøre fuld brug af den nye Schengenevalueringsmekanisme. Samtidig opfordrer vi i relation til EU’s ydre grænser til en styrkelse af grænsesikkerheden med målrettet kontrol.

Samarbejdet med tredjelande og regionale og globale aktører: revurdering af tilgangen til terrorbekæmpelse

EU, USA og Canada (og i mindre grad Australien og New Zealand) har alle oplevet den bekymrende tendens til hjemmedyrket terrorisme og voldelig radikalisering. Det transatlantiske samarbejde med disse lande er derfor af afgørende betydning. EPP-Gruppen understreger fordelene ved at anvende alle hensigtsmæssige redskaber til større udveksling af efterretninger og samarbejde mellem myndighederne (herunder PNR-aftalen og TFTP) og beklager dybt det ødelæggende skridt, som socialisterne og de liberale for nylig har taget ved at indbringe PNR-aftalen mellem EU og Canada for EU-Domstolen.

De seneste begivenheder tvinger os til at evaluere de fremherskende svagheder, som kendetegnede det tidligere samarbejde om terrorbekæmpelse med lande som f.eks. det vestlige Balkan, Tyrkiet (transitland til konfliktområder), Golfstaterne og andre arabiske lande. Vi er nødt til at gøre en fælles indsats for at bekæmpe radikalisering, spore finansiering af terrorisme og udvikle en ny fortælling, der kan modvirke islamistisk fundamentalisme. Samarbejde om terrorbekæmpelse og informationsudveksling bør være et centralt element i EU’s forbindelser med disse lande. Det er også vigtigt at styrke samarbejdet med regionale organisationer som Den Arabiske Liga, Den Afrikanske Union og Golfstaternes Samarbejdsråd. EPP-Gruppen glæder sig derfor over det seneste aftalememorandum, der blev undertegnet med Den Arabiske Liga om samarbejde om bekæmpelse af terrorisme. EU er også nødt til at videreføre og fremme samarbejdet med FN og især FN's komité for bekæmpelse af terrorisme.

Andet relateret indhold