AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT TERRORIZMUS ELLENI PAKTUMA

28.04.2015

AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT TERRORIZMUS ELLENI PAKTUMA

Kiadvány picture

A radikalizálódás megelőzése és a deradikalizálódás erősítése

Stratégiánk egyik központi kérdése, hogy hogyan lehet visszafordítani az ellenséges érzelmű személyek radikalizálódását, és hogyan lehet őket integrálni társadalmainkba. Egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy szükség van az internet összehangolt ellenőrzésére, mivel a szélsőségesek ezt a nyílt felületet használják radikális propagandájuk terjesztésére. Az EPP Képviselőcsoport felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az online elérhető terrorista tartalmakhoz való hozzáférés korlátozása, valamint az online elérhető terrorista propaganda eltávolítása érdekében fokozzák az együttműködést az internetszolgáltatókkal és a közösségi hálózati felületekkel (a Google-lal, a Twitterrel, a Facebookkal, a YouTube-bal stb.), biztosítva mindeközben az alapvető jogok, különösen a magánélethez való jog és az adatvédelmi jogok tiszteletben tartását. Fel kell hívni az internetszolgáltatók figyelmét a terrorizmust támogató tartalmak terjesztésével kapcsolatos felelősségükre. A tagállamoknak jogszabályi keretet kell kidolgozniuk a gyűlöletbeszéd, a (többek között vallási weboldalakon) radikális propagandát terjesztő és gyűlöletet szító prédikátorok, valamint az EU-n belül toborzók határozott és szoros figyelemmel kísérésére. Ide tartozik például a szélsőséges online tartalmakkal kapcsolatos lakossági bejelentések folyamatának egyszerűsítése az állampolgárok rendelkezésére álló weboldalak vagy forró drótok kialakításával, valamint uniós támogatás nyújtása az interneten és azon kívül zajló radikalizálódás elleni, pozitív figyelemfelkeltő kampányok és a gyűlöletellenes kampányok számára.

Az EPP Képviselőcsoport ezenkívül számtalan alkalommal rámutatott, hogy egyértelműen el kell határolni az iszlamista szélsőségesség ideológiáját az iszlám vallástól. Az Uniónak szerepet kell vállalnia a mérsékelt iszlámmal kapcsolatos kutatási és tájékoztatási projektek támogatásában, mégpedig a muszlim közösségekkel folytatott párbeszéd fokozása révén, mellyel a fundamentalizmus és a terrorista propaganda elleni harcra irányuló erőfeszítéseinket összehangolhatjuk. Az EPP Képviselőcsoport fokozni fogja a vallások és kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása érdekében már kialakított politikai és intézményes kezdményezéseket, többek között az e célt szolgáló uniós fórumok kialakítása révén. Az Uniónak ezenkívül támogatnia kell a tagállamokat a vallás polgári és történelmi aspektusaira kitérő oktatási programok kialakításában. Az Uniónak sürgősen meg kell erősítenie a „hazai gyökerű terroristákat” célzó egyedi programokat (társadalmi és integrációs projekteket), valamint a deradikalizálódást célzó, már létező programokat. Ennek érdekében az EPP Képviselőcsoport felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy holisztikusan kezelje a radikalizálódást, és szorgalmazza az érintetteket összefogó, a Bizottság radikalizálódást figyelő információs központjának fokozott használatát. A kérdéssel kapcsolatos tagállami fellépések támogatására a Bizottságnak teljes mértékben ki kell használnia a 2014–2020-as időszakra szóló Belső Biztonsági Alapot.

A párizsi merényleteket követően továbbá még sürgetőbbé vált a börtönökben zajló radikalizálódás elleni uniós cselekvési terv kidolgozása. Az EPP Képviselőcsoport felszólítja a tagállamokat, hogy fontolják meg a radikális iszlamista foglyok általános elszigetelését a börtönökben, valamint javítsák a börtönszemélyzet arra irányuló kiképzését, hogy könnyebben felismerjék a terrorizmushoz köthető cselekményekben résztvevő foglyokat. A radikális iszlamista foglyok közötti kommunikáció csökkentése hatékony eszköznek bizonyult a szervezkedés és merényletek megelőzésére. A fentiek érdekében az EPP Képviselőcsoport arra ösztönzi a tagállamokat, hogy megfelelő költségvetést biztosítsanak az ilyen elszigetelt részlegekben dolgozó, specializált börtönszemélyzet kiképzésére. Az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza továbbá, hogy a fogvatartottakkal szoros kapcsolatban álló vallási vezetőket is külön képzésben kell részesíteni.

Az EPP Képviselőcsoport ezenkívül komoly aggodalmának ad hangot a radikalizálás érdekében tartott gyűlöletkeltő és szélsőséges prédikációk terjedése miatt a különböző tagállamok imaházaiban, és rámutat ezek drámai társadalmi hatására a fokozódó fundamentalizmus révén. A tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket e jelenség határozott és szoros nyomon követése, valamint az imámok harmadik országokból való toborzásának és finanszírozásának kezelése érdekében. Az EPP Képviselőcsoport kész politikai és intézményi támogatást nyújtani a tagállamok számára bármilyen olyan vonatkozó jogi intézkedés meghozatalában, amely vallási közösségeik külföldről történő pénzügyi és ideológiai befolyásolására vonatkozik. Határozottan úgy véljük, hogy a harmadik országokból érkező radikálisokkal szemben szilárd uniós visszatérési és kiutasítási politikát kell alkalmazni.

Tágabb értelemben az EPP Képviselőcsoport az elmúlt években rámutatott, hogy rendkívül nagy szükség van a tagállami integrációs politikák fejlesztésére, nem csupán a harmadik országokból érkező bevándorlók tekintetében, hanem kifejezetten a már Európában született, második és harmadik generációs fiatalok kapcsán is.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy az átfogó uniós megelőzési stratégiának teljes mértékben fel kell használnia a kül- és fejlesztési politikákat is a szegénység, a hátrányos megkülönböztetés és a marginalizálódás elleni fellépés, a korrupció leküzdése és a jó kormányzás előmozdítása, valamint a konfliktusok megelőzése és rendezése érdekében, mivel mindezek hozzájárulnak a társadalom egyes csoportjainak és területeinek marginalizálódásához, ami fogékonyabbá teszi őket a szélsőséges propaganda iránt. Az EPP Képviselőcsoport ezért úgy véli, hogy együttműködési és fejlesztési segélyeink egy részét a terrorizmus elleni harcra kellene elkülöníteni. Ugyanakkor elutasítjuk azokat az elméleteket, melyek a radikális iszlámot a tartós társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek eredményének tekintik, és újra megerősíti, hogy a radikális iszlám szembemegy az európai életmóddal és értékekkel.

A külföldi harcosok által jelentett egyre növekvő veszélyre való azonnali reagálás összehangolása

E növekvő veszély hatékony kezelése érdekében a tagállamoknak össze kell hangolniuk azonnali válaszukat és a külföldi harcosokhoz való hozzáállásukat. Az EPP Képviselőcsoport igyekszik tabuk nélkül feltárni valamennyi lehetőséget, beleértve a következőket:

  • kettős állampolgárság esetén az uniós útlevél bevonása, a nemzeti alkotmányok sérelme nélkül;
  • útlevelek korlátozott időre történő elkobzása;
  • a dzsihádisták személyazonosító okmányainak megjelölése, be- és kilépési tilalmak elrendelése;
  • uniós állampolgárok ellopott vagy elveszített útleveleinek megjelölése;
  • az Európai Bizottság kifejezett felszólítása arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. szeptember 24-i, 2178. sz. határozata alapján vezesse be a „külföldi harcosok” harmonizált uniós fogalommeghatározását, a rájuk vonatkozó szankciókat és bűnügyi minősítéseket;
  • a büntetőeljárások szigorítása (terrorszervezetek érdekében végzett térítésért és terrorista kiképzőtáborokban való kiképzésért);
  • a telekommunikáció fokozott megfigyelése, ideértve a kódolt üzenetváltásokat és a dzsihádisták közötti kommunikációt;
  • az európai dzsihádisták és a terroristagyanús dzsihádisták feketelistájának összeállítása;
  • a kiskorúak utazására vonatkozó engedélyezési eljárás újbóli bevezetése.

Az EPP Képviselőcsoport szorgalmazza leginkább a terrorizmus áldozatainak védelmét és támogatását Európában és a világ minden táján

Az EPP Képviselőcsoport folyamatosan küzd a terrorizmus áldozatává vált személyek szükségleteinek fokozott figyelembevételéért, méltóságuk és biztonságuk megóvásáért, valamint a terrorizmus legitimitásának és dicsőítésének felszámolásáért. Mind a 28 tagállamban rendelkezésre kell állnia az áldozatok védelmét és támogatását célzó struktúráknak és szervezeteknek. Ezeknek szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak segíteni az áldozatoknak és családtagjaiknak abban, hogy felülkerekedjenek a fájdalmon, hogy megvédelmezzék őket az újbóli áldozattá válástól, a megtorlástól és a megfélemlítéstől, hogy helyreállítsák méltóságukat, hogy megfelelő megemlékezés révén megőrizzék az igazságot és az emlékeket, valamint hogy garantálják az igazságszolgáltatást az áldozatok számára. A támogatást az egyes áldozatok szükségleteihez kell igazítani. Ezzel összefüggésben az EPP Képviselőcsoport sürgeti a az áldozatok jogairól szóló irányelv teljes körű végrehajtását a tagállamok részéről, hogy az áldozatok a jogi eljárás során pénzügyi támogatásban, valamint pszichológiai segítségnyújtásban részesüljenek. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy - kifejezetten a terrorizmus áldozatai jogainak és védelmének támogatását garantálandó - vizsgálják tovább egy hatékonyabb és összehangoltabb igazságügyi rendszerre irányuló új irányelv kidolgozásának lehetőségét. Az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza továbbá, hogy az Unió különös felelősséggel tartozik a közel-keleti válságövezetek áldozatainak védelmezésében, ahol dzsihádisták üldözik a kiszolgáltatott helyi közösségeket, köztük a keresztényeket is.

Az EPP Képviselőcsoport támogatja a már meghatározott uniós terrorellenes intézkedéseket és eszközöket

Az EPP Képviselőcsoport egy sor egyéb, a belbiztonságot fenyegető terroristaveszély elleni küzdelemben alkalmazható intézkedés mellett mindig is támogatta az általa értékes eszköznek tartott PNR-rendszert (uniós utas-nyilvántartási adatállomány). Az Iszlám Állam, az al-Kaida és egyéb terrorszervezetek mellett harcoló, radikalizált uniós polgárok Európába történő visszatérése élesen rávilágít arra, hogy újra kell gondolni Európa hozzáállását az légiutas-nyilvántartási adatok biztonsági szolgálatokkal vagy bűnüldöző hatóságokkal történő, a polgárok magánélethez való jogát nem sértő megosztásához, ideértve az Unión belüli járatokat is. Az EPP képviselőcsoport tehát ismételten felszólít a szocialisták és liberálisok által az Európai Parlamentben befagyasztott uniós PNR-irányelv felélesztésére.

Az uniós adatmegőrzési irányelv újbóli bevezetése: Az Unió nem tehet úgy, mintha hatékony választ adna a terroristaveszélyre anélkül, hogy a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátaná a megfelelő eszközöket. Ezzel kapcsolatban az EPP Képviselőcsoport ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak ellen kell állnia a politikai paletta bal szárnya felől érkező nyomásnak, és – kellően figyelembe véve az Európai Unió Bíróságának közelmúltbeli ítéletét, amely előírja az arányosság, a szükségesség és a jogszerűség elveinek való megfelelést – mihamarabb új uniós adatmegőrzési irányelvet kell bevezetnie, ezzel legális keretet biztosítva a bűnüldöző hatóságok számára az adatokhoz való jogszerű hozzáférésre.

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló uniós kerethatározat felülvizsgálata 2005-re nyúlik vissza. Azóta azonban új tendenciák tapasztalhatóak, az Unió biztonságát újfajta veszélyek fenyegetik. Az Unió nem engedheti meg magának, hogy lemaradjon. Újra kell gondolnunk a stratégiánkat, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. szeptember 24-i, 2178. sz. határozata alapján további uniós iránymutatásokat és elveket kell kidolgoznunk a terrorizmus leküzdésére. Az EPP Képviselőcsoport sürgeti továbbá egy nagyratörő és megújított, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló uniós biztonsági stratégiának az elkövetkezendő hetekben történő elfogadását. Ennek konkrét intézkedésekre, megfelelő finanszírozásra és szigorú ellenőrzésre irányuló javaslatokat kell tartalmaznia, például a kriptográfiába, a kiberbiztonságba és az adatbiztonságba történő jelentős beruházásokra irányulóakat, melyek révén európai szinten létrejönne a szakértők egy olyan új nemzedéke, amely képes megvédelmezni az Uniót a kiberterrorizmus jelentette veszélyektől.

A terrorizmus finanszírozásának felderítése és megakadályozása kulcsfontosságú. Az EPP Képviselőcsoport sikeresen küzdött a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó EU–USA-program létrehozásáért. Az Uniónak most  vállalnia kell saját felelősségét, és komolyan fontolóra kell vennie egy, a terrorizmus finanszírozásának felderítésére irányuló uniós rendszer felállítását. Ezzel kapcsolatban az EPP Képviselőcsoport üdvözli a pénzmosás elleni csomaggal kapcsolatban a közelmúltban elért megállapodást, és reméli, hogy elfogadása segíti a tagállamok pénzügyi hírszerző egységei közötti együttműködést és a finanszírozás felderítését.

Az Uniónak ezenkívül értékelne kell az illegális lőfegyverek mozgására és a szervezett bűnözéshez kapcsolódó fegyverkereskedelemre vonatkozó hatályos szabályait. Meg kell erősítenie különösen a nyugat-balkáni országokkal folytatott együttműködést és információmegosztást.

A tagállamok, az Eurojust és az Europol közötti koordináció javítása: Külön figyelmet kell fordítani a működési szempontokra, főként a tagállamok felelősségére. A tagállamoknak jobban ki kell használniuk a Schengeni Információs Rendszert (SIS) és az európai ujjnyomat-azonosító rendszert (Eurodac), teljes körűen ki kell használniuk az Interpol adatbázisait, és meg kell erősíteniük bűnüldözési egységeik technikai kapacitását (például a technikai standardok interoperabilitása révén). Az összegyűjtött információ hatékonyabb összesítése és elemzése érdekében folytatniuk kell a hírszerző szolgálataik közötti együttműködés és információmegosztás fejlesztését. A tagállamoknak továbbá jobban ki kell használniuk az Europol Utazók (Travellers) elnevezésű fókuszpontját, és rendelkezésre kell bocsátaniuk a kért információkat. Ezenkívül kérjük, hogy haladéktalanul induljon meg a Frontex és az Europol közötti adat- és információcsere, valamint hogy azonnal számolják fel a fokozott együttműködésük előtt álló valamennyi akadályt. Folytatni kell a terrorizmus elleni központ Europolon belüli létrehozásának mérlegelését. Ez a központ megkönnyítené a tagállamok bűnüldöző és hírszerző szolgálatai közötti együttműködést. Az EPP Képviselőcsoport ezzel kapcsolatban javasolja egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Felkérjük a tagállamokat, hogy használják ki teljes mértékben az ECRIS-t (az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert), valamint kérjük a Bizottságot, hogy vizsgálja meg e rendszer megreformálásának lehetőségét, mivel személyi és tárgyi hatálya jelenleg túlságosan korlátozó.

A biztonsági kutatási program jobb kihasználása: Az EPP Képviselőcsoport sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki ezt a Horizont 2020 égisze alá tartozó, jelenleg is zajló, a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló kutatási programot. A „Biztonságos társadalmak” elnevezésű biztonsági kutatási program konkrét célja a bűnözés és a terrorizmus elleni harc. Foglalkozik többek között a kiberterrorizmussal, valamint a terrorista eszmék és hitek megértésével és kezelésével, célja pedig új bűnügyi tudományos eszközök és képességek kifejlesztése. Az EPP Képviselőcsoport meggyőződése, hogy a kutatási eredmények hozzájárulhatnak az incidensek elkerüléséhez, a potenciális következmények leküzdéséhez, valamint a terrorhálózatok társadalmi és pszichológiai dimenzióinak megfelelő elemzéséhez. Ezért felszólítjuk a tagállamokat, hogy a továbbiakban is támogassák a biztonsági kutatási programot.

Belső és külső határellenőrzések: a meglévő szabályok szigorítása

Az EPP Képviselőcsoport ismét hangsúlyozza, hogy ragaszkodik az Unión belüli szabad mozgáshoz, ebből következően pedig alapvetően elutasítja a schengeni rendszer felfüggesztésére irányuló javaslatokat. Ehelyett arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy szigorítsák azon meglévő szabályok végrehajtását, melyek lehetőséget biztosítanak az okmányellenőrzés ideiglenes bevezetésére, erősítsék meg a biometrikus okmányok és az arcfelismerő rendszerek használatát, és teljes mértékben használják ki az új schengeni értékelési mechanizmust. Ugyanakkor az Unió külső határain szorgalmazzuk a határbiztonság célzott ellenőrzésekkel történő megerősítését.

Együttműködés a harmadik országokkal, valamint a regionális és globális szereplőkkel: a terrorizmusellenes megközelítés újragondolása

Az Unió, az Egyesült Államok és Kanada (valamint kisebb mértékben Ausztrália és Új-Zéland is) felfigyelt a saját területén belüli terrorizmus és az erőszakos radikalizálódás aggasztó jelenségére. Ezért elengedhetetlen az ezen országokkal folytatott transzatlanti együttműködés. Az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza a fokozottabb információmegosztás, és az ügynökségek közti együttműködést szolgáló összes megfelelő eszköz (például a PNR-megállapodás és a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program) bevetésének előnyeit Továbbá mélységesen sajnálja a szocialisták és a liberálisok közelmúltbeli, igen káros lépését, mellyel az EU–Kanada PNR-megállapodást a Bíróság elé utalták.

A közelmúltbeli események arra késztetnek minket, hogy értékeljük például a nyugat-balkáni országokkal, Törökországgal (mint a konfliktusövezetek felé vezető tranzitországgal), a Perzsa-öböl menti országokkal és az egyéb arab országokkal korábban folytatott terrorizmusellenes együttműködés legfontosabb hiányosságait. Egyesíteni kell erőfeszítéseinket a radikalizálódás elleni harcban, a terrorizmus finanszírozásának felderítésében, valamint az iszlám fundamentalizmus elleni új narratíva kidolgozásában. Az ezen országokkal fenntartott uniós kapcsolatokban a terrorizmusellenes együttműködésnek és az információmegosztásnak kulcsfontosságú elemeknek kell lenniük. Mindenképpen meg kell erősíteni továbbá az ilyen együttműködést a regionális szervezetekkel, például az Arab Ligával, az Afrikai Unióval és az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal. Az EPP Képviselőcsoport ezért üdvözli az Arab Államok Ligájával a közelmúltban aláírt, a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködésről szóló egyetértési megállapodást. Az Uniónak ezenkívül törekednie kell az ENSZ-szel, nevezetesen annak a Terrorizmus Elleni Bizottságával folytatott együttműködésre.

Más kapcsolódó tartalmak

Közelkép egy fiatal nőről, aki egy stop gesztust tesz
news
További olvasnivalók
hajó migránsokkal a fedélzeten
opinion
További olvasnivalók
Ukrajna [nid:111647]
news
További olvasnivalók
Iráni zászlók sora a teheráni égbolt előtt
news
További olvasnivalók