PROTUTERORISTIČKI PAKT KLUBA ZASTUPNIKA EPP-A

28.04.2015

PROTUTERORISTIČKI PAKT KLUBA ZASTUPNIKA EPP-A

Publikacija picture

Sprečavanje radikalizacije i jačanje procesa deradikalizacije

Pitanje kako deradikalizirati i integrirati otuđene osobe jedno je od ključnih područja na koja je usmjerena naša strategija. Sve je prisutnija svijest o tome da je potrebno koordinirano nadzirati internet jer se ekstremisti koriste tim slobodnim prostorom za širenje radikalne propagande. Klub zastupnika EPP-a poziva države članice i Komisiju da ojačaju suradnju s internetskim poduzećima i platformama za društveno umrežavanje (Google, Twitter, Facebook, YouTube i druge) kako bi ograničile pristup terorističkim materijalima na internetu i s njega uklonile terorističku propagandu, poštujući pritom temeljna prava, osobito prava na privatnost i zaštitu podataka. Internetska poduzeća moraju postati svjesna svoje odgovornosti u širenju sadržaja kojim se zagovara terorizam. Države članice trebale bi uspostaviti zakonodavne okvire za strogo i pomno nadziranje govora mržnje, propovjednika mržnje koji šire radikalnu propagandu (među ostalim na vjerskim stranicama) i onih koji vrbuju pojedince u EU-u. To obuhvaća poboljšanje postupka javnog izvješćivanja o ekstremističkom sadržaju na internetu uspostavom mrežnih stranica ili dežurnih kontaktnih točaka za građane te izdvajanje sredstava EU-a za financiranje pozitivnih kampanja za jačanje svijesti protiv radikalizacije na internetu i izvan njega, kao i kampanja protiv mržnje.

Klub zastupnika EPP-a također je više puta istaknuo da je potrebno prepoznati i jasno razlikovati ideologiju islamističkog ekstremizma od islamske religije. EU treba poduprijeti istraživačke projekte i projekte informiranja o umjerenom islamu jačanjem dijaloga s muslimanskim zajednicama kako bismo se zajedničkim snagama borili protiv fundamentalizma i terorističke propagande. Klub zastupnika EPP-a ojačat će postojeće političke i strukturne inovacije u promicanju međuvjerskog i međukulturnog dijaloga, među ostalim uspostavom specijaliziranih platformi EU-a za tu svrhu. EU također treba podržati države članice u izradi obrazovnih programa koji obuhvaćaju građanske i povijesne aspekte religije. EU mora hitno osnažiti konkretne programe (socijalne programe i programe integracije) usmjerene na „domaće teroriste” kao i postojeće programe deradikalizacije. Klub zastupnika EPP-a u tu svrhu poziva države članice da prema radikalizaciji zauzmu holistički pristup i poziva na bolju upotrebu Komisijine Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN), koja okuplja sve one koji sudjeluju u tom području. Kako bi podržala djelovanje država članica u tom pogledu, Komisija mora u potpunosti iskoristiti mogućnosti novog Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020.

Osim toga, nakon napada u Parizu donošenje akcijskog plana EU-a protiv radikalizacije u zatvorima postalo je još hitnijim. Klub zastupnika EPP-a poziva države članice da razmotre mogućnost opće izolacije radikalnih islamističkih zatvorenika i da poboljšaju osposobljavanje zaposlenih u upravama zatvora kako bi lakše prepoznali zatvorenike koji sudjeluju u aktivnostima povezanim s terorizmom. Smanjenje komunikacije među radikalnim islamističkim zatvorenicima pokazalo se kao dobra metoda kojom im se onemogućava da pripremaju i organiziraju napade. Klub zastupnika EPP-a potiče države članice da u tu svrhu izdvoje primjerena proračunska sredstva, posebno za osposobljavanje zatvorskog osoblja specijaliziranog za rad u tim izoliranim dijelovima. Nadalje, Klub zastupnika EPP-a naglašava da i vjerski predstavnici koji su u bliskom kontaktu sa zatvorenicima moraju proći posebno osposobljavanje.

Klub zastupnika EPP-a također izražava ozbiljnu zabrinutost zbog širenja mržnje i ekstremističkog propovijedanja u prostorijama za molitvu koje se u raznim državama članicama zloupotrebljavaju u svrhu radikalizacije te upozorava na drastične učinke te pojave na jačanje fundamentalizma u našim društvima. Države članice moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi strogo i pomno nadzirale tu pojavu te kako bi reagirale na problem novačenja i financiranja imama iz trećih zemalja. Klub zastupnika EPP-a spreman je politički i institucionalno podržati države članice u pogledu svake relevantne pravne mjere koju poduzmu u cilju rješavanja problema financijskog i ideološkog utjecaja na svoje vjerske zajednice iz inozemstva. Snažno vjerujemo da bi trebalo primjenjivati čvrstu politiku vraćanja i protjerivanja radikala iz trećih zemalja.

U širem smislu Klub zastupnika EPP-a tijekom proteklih je godina upozoravao na golemu potrebu za poboljšanjem integracijskih politika država članica, ne samo za migrante koji pristižu iz trećih zemalja, već i, konkretnije, za drugu i treću generaciju mladih imigranata, koji su rođeni Europljani.

I konačno, sveobuhvatna strategija EU-a mora također u potpunosti iskoristiti svoju vanjsku politiku i politiku razvoja u cilju borbe protiv siromaštva, diskriminacije i marginalizacije, borbe protiv korupcije, promicanja dobrog upravljanja te sprečavanja i rješavanja sukoba jer sve to doprinosi marginalizaciji pojedinih skupina i sektora društva te ih stoga čini izloženijima propagandi ekstremističkih skupina. Klub zastupnika EPP-a stoga smatra da bi jedan dio naše suradnje i razvojne pomoći trebao biti posvećen borbi protiv terorizma. Međutim, ne prihvaćamo teorije u kojima se radikalni islam predstavlja kao rezultat ustrajnih društvenih i ekonomskih nejednakosti te potvrđujemo da je radikalni islam u suprotnosti s europskim načinom života i vrijednostima.

Koordiniranje neposrednog odgovora na rastuću prijetnju „stranih boraca”

Kako bi se učinkovito uhvatile u koštac s ovom rastućom prijetnjom, države članice moraju uskladiti svoj neposredan odgovor na pojavu stranih boraca i pristup njima. Klub zastupnika EPP-a ne odbacuje nijednu opciju već ih razmatra sve, uključujući:

  • povlačenje putovnica EU-a u slučaju dvojnog državljanstva, ne dovodeći u pitanje nacionalne ustave;
  • oduzimanje putovnica na ograničeno razdoblje;
  • obilježavanje identifikacijskih isprava džihadista te zabrana ulaska i izlaska;
  • obilježavanje ukradenih ili izgubljenih putovnica građana EU-a;
  • posebni poziv Europskoj komisiji na uvođenje usklađene definicije „stranih boraca” na razini EU-a, uključujući sankcije i kvalifikacije kaznenog djela, na temelju Rezolucije 2178 Vijeća sigurnosti UN-a od 24. rujna 2014.;
  • jačanje pravosudnih postupaka (za propagiranje ideja terorističkih organizacija i za obuku u terorističkim kampovima);
  • jačanje nadzora nad telekomunikacijama, uključujući šifrirane razgovore i komunikaciju džihadista;
  • sastavljanje crne liste europskih džihadista i osoba koje se sumnjiči da su džihadistički teroristi;
  • ponovno uvođenje dozvola za putovanja za maloljetnike.

Klub zastupnika EPP-a najsnažniji je zagovornik zaštite i podrške za žrtve terorizma u Europi i svijetu

Klub zastupnika EPP-a ustrajno se bori za to da se posebna važnost prida potrebama žrtava terorizma kako bi se zaštitilo njihovo dostojanstvo i doprinijelo nastojanjima da se terorizam prestane prikazivati kao legitimna i glamurozna aktivnost. Svih 28 država članica mora imati strukture i organizacije za zaštitu tih žrtava i njihovu podršku. Trebale bi međusobno usko surađivati kako bi mogle bolje pomoći žrtvama i njihovim obiteljima da prevladaju svoju bol, kako bi ih zaštitile od ponovne viktimizacije, osvete i zastrašivanja, vratile im dostojanstvo, očuvale istinu i sjećanje primjerenim obilježavanjem i zajamčile pravdu za žrtve. Svaka podrška mora biti prilagođena potrebama žrtve. U tom kontekstu Klub zastupnika EPP-a potiče države članice da u potpunosti provedu direktivu o pravima žrtava kako bi žrtve imale na raspolaganju financijsku potporu, kao i psihološku podršku i pomoć tijekom pravnih postupaka. Pozivamo Komisiju da dodatno razmotri mogućnost donošenja nove direktive za učinkovitiji i usklađeniji sustav pravosuđa kako bi se zajamčila potpora pravima i zaštiti posebno žrtava terorizma. Klub zastupnika EPP-a također ističe da EU ima posebnu odgovornost u zaštiti žrtava u kriznim područjima na Bliskom istoku, gdje džihadisti progone ugrožene autohtone zajednice kao što su kršćani.

Klub zastupnika EPP-a podržava već utvrđene protuterorističke mjere i mehanizme EU-a

Klub zastupnika EPP-a oduvijek se zalaže za sustav EU-a za evidenciju imena putnika (Passenger Name Record – PNR) kao dragocjen mehanizam, uz opsežan skup drugih mjera, za suzbijanje terorističkih prijetnji domaćoj sigurnosti. S obzirom na broj radikaliziranih građana EU-a koji se vraćaju u Europu nakon što su se borili u redovima Islamske države, Al Qaide i drugih terorističkih organizacija, nameće se potreba za preispitivanjem pristupa Europe razmjeni podataka o putnicima u zračnom prometu sa službama sigurnosti i tijelima kaznenopravnog progona, među ostalim i na letovima unutar EU-a, uz jamčenje privatnosti građana. Klub zastupnika EPP-a stoga ponovno poziva na uvođenje Direktive EU-a o evidenciji imena putnika, koju su blokirali socijalisti i liberali u Europskom parlamentu.

Ponovno uvođenje Direktive EU-a o zadržavanju podataka: EU ne može učinkovito odgovoriti na prijetnju terorizma ako svojim tijelima kaznenopravnog progona ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mehanizme. S tim u vezi Klub zastupnika EPP-a ponovno ističe da se Europska komisija, kako bi tijelima kaznenopravnog progona pružila pravni okvir za zakonit pristup podacima, mora oduprijeti pritisku lijevo orijentiranog političkog spektra i što prije uvesti novu Direktivu EU-a o zadržavanju podataka vodeći pritom računa o nedavno donesenoj presudi Suda Europske unije kojom se zahtijeva poštovanje načela proporcionalnosti, nužnosti i zakonitosti.

Revizija Okvirne odluke EU-a o borbi protiv terorizma iz 2005. Od tada je došlo do nastanka novih trendova i novih prijetnji za sigurnost EU-a. EU si ne može dopustiti da zaostaje za njima. Moramo preispitati  svoju strategiju i utvrditi daljnje smjernice i načela EU-a za borbu protiv terorizma na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2178 od 24. rujna 2014. godine. Klub zastupnika EPP-a također bi se zalagao za donošenje ambiciozne obnovljene sigurnosne strategije EU-a za borbu protiv terorizma u sljedećih nekoliko tjedana. Ta bi strategija trebala obuhvaćati prijedloge za konkretne mjere, primjereno financiranje i strogi nadzor, kao što su znatna ulaganja u kriptografiju, kibernetičku sigurnost i sigurnost podataka kako bi se na europskoj razini stvorila generacija stručnjaka sposobnih obraniti EU od prijetnji kibernetičkog terorizma.

Otkrivanje i onemogućavanje financiranja terorizma od ključne je važnosti. Klub zastupnika EPP-a uspješno se izborio za Program EU-a i SAD-a za praćenje financiranja terorizma. Sada EU mora preuzeti svoj dio odgovornosti i ozbiljno razmotriti uspostavu sustava EU-a za praćenje financiranja terorizma. U tom pogledu Klub zastupnika EPP-a pozdravlja nedavno postignuti sporazum o paketu protiv pranja novca i nada se da će njegovo usvajanje dovesti do bolje suradnje među financijsko-obavještajnim jedinicama u državama članicama i olakšati otkrivanje financiranja.

Slično tomu, EU treba razmotriti svoje postojeće propise o kretanju nezakonitog vatrenog oružja i trgovini oružjem povezanima s organiziranim kriminalom. EU mora ojačati suradnju i razmjenu informacija posebno sa zemljama zapadnog Balkana.

Bolja koordiniranost država članica, Eurojusta i Europola: trebalo bi posvetiti posebnu pozornost operativnim aspektima, koji su većinom u nadležnosti država članica. Države članice trebaju bolje iskorištavati mogućnosti Schengenskog informacijskog sustava (SIS) i u potpunosti se koristiti Interpolovom bazom podataka te bi trebale osnažiti tehničke kapacitete svojih tijela kaznenopravnog progona (primjerice, interoperabilnošću tehničkih standarda). Trebale bi nastaviti poboljšavati suradnju i razmjenu informacija među svojim obavještajnim službama u cilju boljeg objedinjavanja i analize prikupljenih podataka. Države članice također bi se trebale više koristiti Europolovom kontaktnom točkom PUTNICI i dostavljati tražene informacije. Povrh toga, tražimo da razmjena podataka i informacija između Frontexa i Europola bez odlaganja postane operativna i da se odmah ukloni bilo kakva prepreka njihovoj pojačanoj suradnji. Potrebno je dodatno razmotriti uspostavljanje centra za borbu protiv terorizma pri Europolu, koji bi olakšao suradnju između tijela kaznenopravnog progona i obavještajnih službi država članica. Klub zastupnika EPP-a razmislit će o izradi studije izvedivosti tog projekta. Pozivamo države članice da se koriste Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) i dodatno tražimo od Komisije da prouči mogućnost reforme tog sustava jer je njegov osobni i materijalni doseg trenutačno suviše restriktivan.

Bolje korištenje programom za istraživanje u području sigurnosti: Klub zastupnika EPP-a potiče države članice da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje pruža ovaj aktualni istraživački program u okviru Obzora 2020. za borbu protiv terorizma.  Program za istraživanje u području sigurnosti „Sigurna društva” ima konkretnu zadaću: borba protiv kriminala i terorizma. Teme kojima se bavi kreću se od kibernetičkog terorizma do razumijevanja i rješavanja problema terorističkih ideja i vjerovanja; Cilj mu je razviti nove forenzičke alate i kapacitete. Klub zastupnika EPP-a uvjeren je da rezultati istraživanja mogu doprinijeti sprečavanju incidenata, smirivanju potencijalnih posljedica i odgovarajućoj analizi društvene i psihološke dimenzije terorističkih mreža. Stoga pozivamo države članice da dodatno promiču i podržavaju program za istraživanje u području sigurnosti.

Kontrole (unutarnjih i vanjskih) granica: postroženje postojećih pravila

Klub zastupnika EPP-a podsjeća na svoju neumitnu opredijeljenost za slobodno kretanje unutar EU-a i stoga u potpunosti odbacuje prijedloge za ukidanje schengenskog sustava. Potičemo države članice da umjesto toga postrože provedbu postojećih propisa koji već sadržavaju mogućnost privremenog uvođenja provjere dokumenata, da ojačaju upotrebu biometrijskih dokumenata i sustava za prepoznavanje lica te da se u potpunosti koriste novim mehanizmom za ocjenjivanje Schengena. U isto vrijeme u pogledu vanjskih granica EU-a pozivamo na jačanje sigurnosti granica, uz ciljane kontrole.

Suradnja s trećim zemljama, regionalnim i globalnim sudionicima: preispitivanje pristupa borbi protiv terorizma

U EU-u, SAD-u i Kanadi (te u manjoj mjeri Australiji i na Novom Zelandu) zabilježen je zabrinjavajući trend domaćeg terorizma i nasilne radikalizacije te je stoga transatlantska suradnja s tim zemljama ključna. Klub zastupnika EPP-a naglašava prednosti upotrebe svih primjerenih instrumenata za bolju razmjenu obavještajnih podataka i međuagencijsku suradnju (uključujući sporazum o evidenciji imena putnika i Program za praćenje financiranja terorizma) i duboko žali zbog nedavnog štetnog poteza socijalista i liberala koji su sporazum između EU-a i Kanade o evidenciji imena putnika uputili Sudu Europske unije.

Zbog nedavnih događaja prisiljeni smo ispitati najčešće nedostatke koji su obilježili prijašnju suradnju u borbi protiv terorizma sa zemljama kao što su države Zapadnog Balkana, Turska (zemlja provoza u područja sukoba), zaljevske zemlje i druge arapske države. Moramo se udružiti u borbi protiv radikalizacije, otkrivanju financiranja terorizma i razvoju nove retorike protiv islamskog fundamentalizma. Suradnja u borbi protiv terorizma i razmjena informacija trebali bi biti ključni elementi u odnosima EU-a s tim zemljama. Također je ključno ojačati takvu suradnju s regionalnim organizacijama kao što su Arapska liga, Afrička unija i Vijeće za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva. Klub zastupnika EPP-a stoga pozdravlja nedavno potpisani memorandum o razumijevanju s Ligom arapskih država o suradnji u borbi protiv terorizma. EU također treba nastaviti i jačati suradnju s Ujedinjenim narodima, posebno s UN-ovim Odborom za borbu protiv terorizma.

Drugi srodni sadržaj

Close-up of a young woman making a stop gesture
news
Pročitajte više
boat with migrants onboard
opinion
Pročitajte više
Ukraine [nid:111647]
news
Pročitajte više
Row of Iran Flags in Front of Tehran Skyline
news
Pročitajte više