PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

28.04.2015

PAKT POSLANECKÉHO KLUBU ELS PROTI TERORISMU

Předcházení radikalizaci a posílení procesu deradikalizace

Jedním z klíčových prvků naší strategie je otázka, jak deradikalizovat a integrovat problémové osoby. Je stále zřejmější, že musíme koordinovat monitorování internetu, protože extremisté využívají tento svobodný prostor k šíření své radikální propagandy. Poslanecký klub ELS vyzývá členské státy a Komisi, aby posílily spolupráci s internetovými společnostmi a platformami sociálních sítí (Google, Twitter, Facebook, YouTube a další), a zamezily tak přístupu k teroristickým materiálům na internetu a odstranily z internetu teroristickou propagandu, aniž by došlo k porušení základních práv, zejména práva na ochranu soukromí a údajů. Internetové společnosti je třeba upozornit na odpovědnost, kterou nesou v souvislosti s šířením obsahu obhajujícího terorismus. Členské státy by měly vytvořit legislativní rámce pro důsledné a důkladné monitorování nenávistných projevů, kazatelů hlásajících nenávist a šířících radikální propagandu (a to i na internetových stránkách zabývajících se náboženstvím) a náborářů občanů z EU. Součástí tohoto rámce by mimo jiné mělo být zlepšení postupu pro veřejné oznamování extremistického online obsahu prostřednictvím zřízených internetových stránek nebo kontaktních míst pro občany, a poskytování finančních prostředků EU na pozitivní osvětové kampaně zaměřené na boj proti radikalizaci na internetu i mimo něj a na kampaně proti nenávisti.

Poslanecký klub ELS rovněž opakovaně zdůrazňuje potřebu odhalovat a jasně rozlišovat ideologii islámského extremismu a islám jako náboženství. EU musí hrát významnou úlohu v podpoře výzkumných a informačních projektů týkajících se umírněného islámu prostřednictvím posílení dialogu s muslimskými komunitami, a spojit tak naše úsilí v boji proti fundamentalismu a teroristické propagandě. Poslanecký klub ELS zintenzivní své stávající politické a strukturální inovace při prosazování mezináboženského a mezikulturního dialogu, mimo jiné vytvářením platforem EU vyhrazených k tomuto účelu. EU musí rovněž podpořit členské státy v rozvoji vzdělávacích programů, které se týkají občanských a historických aspektů náboženství. EU musí bezodkladně zintenzivnit zvláštní programy (sociální a integrační projekty) zaměřené na „domácí teroristy“ a stávající programy deradikalizace. Za tímto účelem poslanecký klub ELS vyzývá členské státy, aby přistoupily k holistickému řešení otázky radikalizace, a nabádá ke zlepšenému využívání sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci, kterou spravuje Komise a která sdružuje všechny zúčastněné v dané oblasti. Komise, aby mohla zajistit podporu činnosti členských států v této záležitosti, musí plně využívat nový Fond pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020.

Kromě toho se v důsledku pařížských útoků ještě zvýšila naléhavá potřeba vypracovat akční plán EU proti radikalizaci ve vězeních. Poslanecký klub ELS vyzývá členské státy, aby zvážily zavedení opatření k obecné izolaci radikálních islamistických vězňů a zlepšily odbornou přípravu personálu zaměstnaného ve vězeňské správě, a usnadnily tak odhalování vězňů, kteří jsou zapojeni do teroristické činnosti. Omezení komunikace mezi radikálními islamistickými vězni se osvědčilo jako dobrý nástroj, jak jim bránit v přípravě a organizaci útoků. Za tímto účelem poslanecký klub ELS vybízí členské státy, aby zachovaly přiměřené rozpočtové prostředky, zejména na odbornou přípravu specializovaného vězeňského personálu, který bude pracovat v těchto izolovaných jednotkách. Poslanecký klub ELS dále zdůrazňuje, že zástupci náboženských organizací, kteří jsou se zadrženými osobami v úzkém kontaktu, musí rovněž absolvovat zvláštní odbornou přípravu.

Poslanecký klub ELS rovněž vyjadřuje vážné znepokojení nad šířením nenávisti a extremistických kázání v modlitebnách, které jsou zneužívány pro účely radikalizace v různých členských státech, a upozorňuje na dramatický vliv takové činnosti na nárůst fundamentalismu v naší společnosti. Členské státy musí přijmout patřičná opatření umožňující důsledně a důkladně monitorovat tento jev a řešit otázku náboru a financování imámů ze třetích zemí. Poslanecký klub ELS je připraven poskytnout členským státům politickou a institucionální podporu ohledně jakéhokoli relevantního právního opatření přijatého za účelem řešení finančního a ideologického vlivu vyvíjeného ze zahraničí na tuzemské náboženské komunity. Jsme pevně přesvědčeni, že by vůči radikálům ze třetích zemí měla být uplatňována účinná politika návratu a vyhoštění.

Obecněji pak poslanecký klub ELS v posledních letech upozorňoval na zásadní potřebu zlepšení integračních politik členských států, a to nejen pro migranty ze třetích zemí, ale konkrétněji pro druhou a třetí generaci mladých lidí z řad přistěhovalců, kteří se narodili jako evropští občané.

A konečně komplexní strategie EU v oblasti prevence musí také plně využívat zahraniční a rozvojové politiky Unie při boji proti chudobě, diskriminaci a marginalizaci, při boji proti korupci, prosazování řádné správy věcí veřejných a předcházení konfliktům a jejich řešení, protože všechny tyto jevy přispívají k marginalizaci určitých skupin a vrstev společnosti, které tak snáze popřávají sluchu extremistické propagandě. Poslanecký klub ELS se proto domnívá, že část naší pomoci určené na spolupráci a rozvoj by měla být vyhrazena na boj proti terorismu. Odmítáme nicméně teorie spočívající v prezentaci radikálního islámu jako výsledku přetrvávajících sociálních a hospodářských nerovností a znovu zdůrazňujeme, že radikální islám je v rozporu s evropskými hodnotami a evropským způsobem života.

Koordinace bezprostřední reakce na rostoucí hrozbu „zahraničního bojovníka“

V zájmu účinného řešení této rostoucí hrozby musí členské státy harmonizovat svou bezprostřední reakci na zahraniční bojovníky a a přístup k nim. Poslanecký klub ELS zkoumá všechny možnosti bez zřetele k tabuizovaným tématům, včetně:

  • odebrání cestovních pasů EU v případě dvojí státní příslušnosti, aniž jsou dotčena ustanovení ústav členských států,
  • zabavení cestovních pasů na omezenou dobu,
  • označování průkazů totožnosti džihádistů, zákaz vstupu a výjezdu,
  • označování odcizených nebo ztracených cestovních pasů občanů EU,
  • konkrétní výzvy adresované Evropské komisi ohledně zavedení harmonizované definice EU pro„zahraniční bojovníky“, včetně sankcí a trestních sazeb, na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2178 ze dne 24. září 2014,
  • posílení trestního stíhání (za nábor stoupenců pro teroristické organizace a výcvik v táborech pro teroristy),
  • posílení dohledu nad telekomunikacemi včetně zašifrovaných internetových diskusních místností (tzv. chatů) a komunikace džihádistů,
  • sestavení černé listiny evropských džihádistů a osob podezřelých z  džihádistického terorismu,

Poslanecký klub ELS je nejhlasitějším zastáncem poskytování ochrany a podpory obětem terorismu v Evropě a ve světě

Poslanecký klub ELS soustavně usiloval o to, aby byla věnována zvláštní pozornost potřebám obětí terorismu, s cílem chránit jejich důstojnost a pomoci zbavit terorismus legitimity a přitažlivosti. Struktury a organizace na ochranu a podporu těchto obětí musí být k dispozici ve všech 28 členských státech. Tyto struktury a organizace by měly úzce spolupracovat s cílem pomoci obětem a jejich rodinám vyrovnat se s bolestí, ochránit je před reviktimizací, odvetou a zastrašováním, navrátit jim důstojnost, uchování pravdu a uctění památky prostřednictvím náležitých připomínkových akcí a zaručit spravedlnost pro oběti. Veškerá poskytovaná podpora musí být přizpůsobena potřebám konkrétních obětí. V této souvislosti poslanecký klub ELS naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily plné provádění směrnice o právech obětí, a umožnily tak poskytování finanční podpory a psychologické pomoci obětem v rámci soudních řízení. Vyzýváme Komisi, aby dále zvážila přijetí nové směrnice k zajištění účinného a harmonizovaného soudnictví, které zejména zaručí podporu práv a ochranu obětí terorismu. Poslanecký klub ELS rovněž zdůrazňuje, že EU nese zvláštní odpovědnost za ochranu obětí v krizových oblastech na Blízkém východě, kde jsou zranitelné autochtonní komunity, například křesťané, pronásledované džihádisty.

Poslanecký klub ELS podporuje již stanovená protiteroristická opatření a nástroje EU

Poslanecký klub ELS vždy podporoval systém jmenné evidence cestujících EU (PNR) jakožto cenný nástroj, společně s komplexním souborem dalších opatření, která lze použít k potírání terorismu ohrožujícího vnitřní bezpečnost. Počet radikalizovaných občanů EU vracejících se do Evropy poté, co bojovali po boku Islámského státu, al-Káidy nebo dalších teroristických organizací, svědčí o naléhavé potřebě přehodnocení evropského přístupu ke sdílení údajů o cestujících v letecké dopravě s bezpečnostními službami a donucovacími orgány, včetně údajů o letech v rámci EU, aniž by byla porušena ochrana soukromí občanů. Poslanecký klub ELS proto opakuje svou výzvu k obnovení jednání o směrnici EU o jmenné evidenci cestujících, která je v Evropském parlamentu blokována socialisty a liberály.

Opětovné předložení směrnice EU o uchovávání údajů: EU nemůže podléhat iluzím, že zajistí účinnou reakci na hrozbu terorismu, aniž poskytne svým donucovacím orgánům vhodné nástroje. V tomto ohledu poslanecký klub ELS opakuje, že je třeba, aby Komise EU odolala tlaku levého křídla politického spektra a neprodleně předložila novou směrnici EU o uchovávání údajů, přičemž vezme náležitě v úvahu nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie, v němž se požaduje dodržování zásad proporcionality, nezbytnosti a zákonnosti, s cílem vytvořit právní rámec pro zákonný přístup donucovacích orgánů k údajům.

Revize rámcového rozhodnutí EU o boji proti terorismu, které bylo přijato v roce 2005. Od té doby se vyvinuly nové trendy a nové hrozby pro bezpečnost EU. EU si nemůže dovolit v tomto ohledu zaostávat. Potřebujeme přehodnotit naši strategii, stanovit další pokyny a zásady EU pro boj proti terorismu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2178 ze dne 24. září 2014. Poslanecký klub ELS bude rovněž prosazovat, aby byla v nadcházejících týdnech přijata ambiciózní obnovená bezpečnostní strategie EU pro boj proti terorismu. Tato strategie by měla zahrnovat návrhy konkrétních opatření, náležitého financování a přísné kontroly, jako jsou významné investice do kryptografie, kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti údajů s cílem podpořit generaci expertů na evropské úrovni, kteří budou schopni chránit EU před kybernetickými teroristickými útoky.

Sledování a narušení financování terorismu hraje zásadní úlohu. Poslanecký klub ELS úspěšně hájil Program sledování financování terorismu, který je společnou iniciativou EU a USA. EU musí nyní přijmout vlastní odpovědnost a vážně uvažovat o vytvoření systému EU pro sledování financování terorismu. V tomto ohledu poslanecký klub ELS vítá dosažení nedávné dohody ohledně balíčku proti praní špinavých peněz a doufá, že jeho přijetí povede k lepší spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami v členských státech a usnadní sledování financování.

Podobně by EU měla posoudit stávající unijní předpisy o pohybu nezákonných střelných zbraní a obchodu se zbraněmi v souvislosti s organizovaným zločinem. EU musí posílit spolupráci a výměnu informací zejména se zeměmi západního Balkánu.

Lepší koordinace mezi členskými státy, Evropským policejním úřadem (EUROPOL) a Evropskou jednotkou pro soudní spolupráci (EUROJUST): zvláštní pozornost by měla být věnována provozním aspektům, zejména odpovědnosti členských států. Členské státy musí lépe využívat Schengenský informační systém (SIS) a Eurodac, plně využívat databázi Interpolu a měly by posílit technické kapacity svých donucovacích orgánů (například zajištěním interoperability technických norem). Měly by nadále zlepšovat spolupráci a výměnu informací mezi svými zpravodajskými službami v zájmu zajištění lepší agregace a analýzy shromážděných informací. Členské státy by rovněž měly lépe využívat kontaktního místa TRAVELLERS spravovaného úřadem EUROPOL a poskytovat požadované informace. Dále požadujeme, aby bylo bezodkladně zahájeno sdílení údajů a informací mezi agenturou Frontex a úřadem EUROPOL a aby byly neprodleně odstraněny veškeré překážky bránící jejich posílené spolupráci. Je třeba se dále zabývat zřízením centra pro boj proti terorismu v rámci úřadu EUROPOL, které usnadní spolupráci mezi donucovacími orgány a zpravodajskými službami členských států. Poslanecký klub ELS zváží v tomto případě vypracování studie proveditelnosti. Vyzýváme členské státy, aby plně využívaly ECRIS (Evropský informační systém rejstříků trestů), a dále žádáme Komisi, aby se zabývala možností jeho reformy, neboť osobní a věcná působnost systému je v současnosti příliš omezující.

Lepší využívání programu pro výzkum v otázkách bezpečnosti: Poslanecký klub ELS naléhavě vyzývá členské státy, aby plně využívaly potenciál tohoto probíhajícího výzkumného programu, který je součástí rámcového programu „Horizont 2020“, k boji proti terorismu.  Program pro výzkum v otázkách bezpečnosti „Bezpečné společnosti“ má zvláštní poslání: boj proti trestné činnosti a terorismu. Zabývá se tématy, jako je kybernetický terorismus, pochopení logiky myšlení a uvažování teroristů a boj proti nim. Zaměřuje se na rozvoj nových forenzních nástrojů a schopností. Poslanecký klub ELS je přesvědčen, že výsledky výzkumu mohou přispět k předcházení incidentům, k omezení potenciálních důsledků a provedení náležité analýzy sociálních a psychologických rozměrů teroristických sítí. Vyzýváme proto členské státy, aby program pro výzkum v otázkách bezpečnosti dále prosazovaly a podporovaly.

Kontroly na hranicích (vnitřních a vnějších): zpřísnění stávajících pravidel

Poslanecký klub ELS připomíná, že je bezvýhradným zastáncem volného pohybu v rámci EU, a zásadně proto odmítá veškeré návrhy na pozastavení schengenského systému. Namísto toho vyzýváme členské státy, aby zpřísnily provádění stávajících pravidel, která již zahrnují možnost dočasného zavedení kontroly dokladů, intenzivněji využívaly systém biometrických dokladů a systém založený na rozpoznání obličeje a plně využívaly nový mechanismus pro schengenské hodnocení. Současně, pokud jde o vnější hranice EU, vyzýváme k posílení bezpečnosti hranic a zavedení cílených kontrol.

Spolupráce se třetími zeměmi, regionálními a celosvětovými aktéry: přehodnocení přístupu k boji proti terorismu

EU, USA a Kanada (a v menší míře Austrálie a Nový Zéland) zaznamenaly znepokojující trend domácího terorismu a násilné radikalizace; transatlantická spolupráce s těmito zeměmi je proto stěžejní. Poslanecký klub ELS zdůrazňuje přínosy zavedení všech příslušných nástrojů pro intenzivnější sdílení zpravodajských informací a užší spolupráci mezi agenturami (včetně dohody o PNR a dohody o Programu sledování financování terorismu) a hluboce lituje nedávné kontraproduktivní iniciativy socialistů a liberálů týkající se předložení dohody o PNR uzavřené mezi EU a Kanadou k přezkumu Soudnímu dvoru Evropské unie.

Ve světle nedávných událostí jsme nuceni vyhodnotit přetrvávající nedostatky, které charakterizovaly dřívější spolupráci v rámci boje proti terorismu se zeměmi, jako jsou země západního Balkánu, Turecko (země tranzitu do konfliktních oblastí), země Perského zálivu a další arabské státy. Je třeba, abychom spojili úsilí v oblasti boje proti radikalizaci, sledování financování terorismu a vypracování nové strategie proti islámskému fundamentalismu. Spolupráce v rámci boje proti terorismu a sdílení informací by měly představovat klíčový prvek ve vztazích EU s těmito zeměmi. Je rovněž zásadní posílit takovouto spolupráci s regionálními organizacemi, jako je Liga arabských států, Africká unie a Rada pro spolupráci v Zálivu. Poslanecký klub ELS proto vítá nedávné memorandum o porozumění, které bylo podepsáno mezi EU a Ligou arabských států ohledně spolupráce při potírání terorismu. EU by také měla pokračovat ve spolupráci s OSN, zejména s jejím Protiteroristickým výborem, a tuto spolupráci dále rozvíjet.

Další informace