ПАКТ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА, ПРЕДСТАВЕН ОТ ГРУПАТА НА ЕНП

28.04.2015

ПАКТ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА, ПРЕДСТАВЕН ОТ ГРУПАТА НА ЕНП

Публикация picture

Предотвратяване на радикализацията и засилване на процеса на дерадикализация

Въпросът за това как да се дерадикализират и интегрират недоволните лица е един от основните акценти на стратегията ни. Все повече се осъзнава необходимостта от координирано наблюдение на интернет, тъй като екстремистите използват това свободно пространство, за да разпространяват своята радикална пропаганда. Групата на ЕНП призовава държавите-членки и Комисията да засилят сътрудничеството с интернет компаниите и платформите за социални мрежи (Гугъл, Туитър, Фейсбук, ЮТюб и др.),  да ограничат достъпа до терористични материали онлайн и да премахнат терористичната пропаганда в интернет, като същевременно се гарантира зачитането на основните права, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни. Интернет компаниите трябва да осъзнаят своята отговорност при разпространението на съдържание, което проповядва тероризъм. Държавите-членки следва да установят законодателни рамки за проследяване отблизо и решително на словото на омразата, на лицата, проповядващи вражда и омраза, които разпространяват радикална пропаганда (включително относно религиозни обекти), и на лицата, които вербуват граждани на ЕС. Това включва подобряване на процеса за публично съобщаване за екстремистко съдържание онлайн чрез създаване на интернет страници или горещи линии за контакт за гражданите и финансиране от ЕС за позитивни кампании за повишаване на осведомеността срещу радикализацията онлайн и офлайн, както и за кампании срещу омразата.

Групата на ЕНП също така многократно е посочвала необходимостта да се идентифицира и да се прави ясно разграничение между идеологията на ислямския екстремизъм и исляма като религия. ЕС трябва да играе роля в подкрепата за изследователски и информационни проекти, свързани с умерения ислям, чрез засилване на диалога с мюсюлманските общности за сплотяване на нашите усилия за борба с фундаментализма и пропагандата на тероризъм. Групата на ЕНП ще активизира своите съществуващи политически и структурни иновации за насърчаване на междурелигиозния и междукултурния диалог, включително чрез създаването на специални платформи на ЕС за тази цел. ЕС трябва също така да оказва подкрепа на държавите-членки при разработването на образователни програми, които обхващат гражданските и историческите аспекти на религията. ЕС трябва спешно да засили специфичните програми (социални и интегриращи проекти), насочени към „домашно обучените терористи“, и съществуващите програми за дерадикализация. За тази цел Групата на ЕНП призовава държавите-членки да разглеждат радикализацията чрез цялостен подход и приканва към по-добро използване на мрежата на Комисията за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN),  която обединява всички участници от сектора. За да подкрепи държавите-членки по този въпрос, Комисията трябва да се възползва изцяло от новия  фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г.

Нещо повече, нападенията в Париж  правят още по-наложително изработването на план за действие на ЕС срещу радикализацията в затворите. Групата на ЕНП призовава държавите-членки да разгледат възможността да работят за изолиране по принцип на затворниците радикални ислямисти  в местата за лишаване от свобода и за подобряване на обучението на служителите  в администрациите на затворите, за да се улесни процесът на разкриване на затворници, които участват в дейности, свързани с терористична дейност. Намаляването на общуването между затворниците радикални ислямисти се оказа добър инструмент за предотвратяване на създаването от тях на структури и организирането на нападения. За тази цел Групата на ЕНП насърчава държавите-членки да поддържат подходящ бюджет, по-специално за обучение на специализирани служители в затворите за работа в тези изолирани помещения. Освен това Групата на ЕНП подчертава, че религиозните представители, които са в близък контакт със задържани лица, също трябва да получават специално обучение.

Групата на ЕНП изразява също така сериозната си загриженост за разпространението на словото на омразата и проповядването на екстремизъм в помещенията за молитва, които биват използвани за целите на радикализацията в редица държави членки, и обръща внимание на драстичните последици от това за засилването на фундаментализма в нашите общества. Държавите-членки трябва да предприемат подходящи мерки, за да проследяват отблизо и решително това явление, и да разгледат въпроса за вербуването и финансирането на имами от трети държави. Групата на ЕНП е склонна да подкрепи държавите-членки, политически и институционално,  по всички относими правни мерки, които те могат да предприемат за справяне с финансовото и идеологическото влияние от чужбина върху техните религиозни общности. Ние сме твърдо убедени, че следва да се прилага силна политика на ЕС за връщане и експулсиране на радикални лица от трети държави.

В по-широк план, Групата на ЕНП е отбелязвала през последните години огромната необходимост от подобряване на политиките на държавите-членки за интеграция, не само по отношение на мигрантите, пристигащи от трети държави, но по-специално за младите хора, имигранти от второ и трето поколение, които са родени като европейски граждани.

Координиране на непосредствения отговор на растящата заплаха от „чуждестранните бойци“

За да се справят ефективно с тази растяща заплаха, държавите членки трябва да хармонизират своите непосредствени реакции и подхода към чуждестранните бойци. Групата на ЕНП проучва всички възможности без табу, включително:

  • отнемане на европейските паспорти в случаи на двойно гражданство, без да се засягат националните конституции;
  • конфискуване на паспорти за ограничен период от време;
  • обозначаване на личните карти на джихадисти, забрани за влизане и излизане;
  • обозначаване на откраднатите или изгубени паспорти на граждани на ЕС;
  • конкретен призив към Европейската комисия да въведе хармонизирано определение на ЕС за „чуждестранни бойци“, включително санкции и наказателни квалификации, въз основа на Резолюция № 2178 на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г.;
  • засилване на съдебното преследване (за пропагандиране на терористични организации и обучение в терористични лагери);
  • засилване на наблюдението на телекомуникациите, включително  на криптирани чатове и джихадистки съобщения;

Групата на ЕНП е най-решителният застъпник за защитата и подкрепата на жертвите на тероризма в Европа и по света

Групата на ЕНП се бори непрекъснато да се обърне специално внимание на нуждите на жертвите на тероризма, да се защитят тяхното достойнство и сигурността им и да се помогне тероризмът да загуби своята легитимност и привлекателност. Във всички 28 държави-членки трябва да има структури и организации за защита и подкрепа на тези жертви. Те следва да работят в тясно сътрудничество, за да помагат по-добре на жертвите и техните семейства да превъзмогнат болката си, да ги предпазват от повторно виктимизиране, отмъщение и сплашване, да възстановят достойнството им, да запазят истината и спомена посредством подходящи възпоменания и да гарантират правосъдие за жертвите. Всяка подкрепа трябва да бъде съобразена с потребностите на жертвата. В този контекст Групата на ЕНП настоятелно призовава държавите-членки да гарантират пълното прилагане на Директивата за правата на жертвите, така че на жертвите да се предоставя финансово подпомагане, както и психологическа помощ и съдействие по време на правните процедури. Призоваваме Комисията освен това да обмисли нова директива за по-ефикасна и хармонизирана съдебна система, за да се гарантира изрично подкрепа за правата на жертвите на тероризма и за защитата им. Групата на ЕНП също така подчертава, че ЕС носи особена отговорност за защитата на жертвите в кризисни райони в Близкия изток, където някои уязвими местни общности, като например християните, са преследвани от джихадисти.

Групата на ЕНП застава зад вече определените мерки и инструменти на ЕС за борба с тероризма

Групата на ЕНП винаги е подкрепяла идеята за система за PNR данни на ЕС като ценен инструмент, наред с всеобхватен набор от други мерки, които могат да бъдат използвани за борба с терористичните заплахи за вътрешната сигурност. Броят на радикализираните граждани на ЕС, които се завръщат в Европа, след като са се сражавали на страната на Ал Кайда, Ислямска държава или други терористични организации, поставя в центъра на вниманието необходимостта от преосмисляне на подхода на Европа за обмен на данни за пътниците във въздушния транспорт със службите по сигурността и правоприлагащите органи, включително при полети в рамките на ЕС, като същевременно се защитава неприкосновеността на личния живот на гражданите. Поради това Групата на ЕНП повтаря призива си за съживяване на Директивата на ЕС относно PNR данните, която е блокирана от социалистите и либералите в Европейския парламент.

Повторно въвеждане на Директивата на ЕС за запазване на данни: ЕС не може да претендира за формулиране на ефикасен отговор на заплахата от тероризма, без да даде на своите правоприлагащи органи подходящи инструменти. В тази връзка Групата на ЕНП отново потвърждава необходимостта Комисията да устои на натиска от лявото крило на политическия спектър и в най-кратки срокове да представи нова директива на ЕС за запазване на данни, като вземе надлежно предвид неотдавнашното решение на Съда на ЕС, което изисква спазването на принципите на пропорционалност, необходимост и законност, за да установи правна рамка за законен достъп до данните от страна на правоприлагащите органи.

Преразглеждане на Рамковото решение на ЕС относно борбата срещу тероризма, което датира от 2005 г. Оттогава са възникнали нови тенденции и заплахи за сигурността на ЕС. ЕС не може да си позволи да изостава. Трябва да преосмислим нашите стратегия, да определим допълнителни насоки и принципи на ЕС за борбата с тероризма въз основа на Резолюция № 2178 на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г. Групата на ЕНП ще настоява през следващите седмици да бъде приета и амбициозна обновена стратегия на ЕС за сигурността, свързана с борбата срещу тероризма. Тя следва да включва предложения за конкретни мерки, достатъчно финансиране и строго наблюдение, като например значителни инвестиции в криптографията, киберсигурността и сигурността на данните, да се насърчи поколение от експерти на европейско равнище, което да е в състояние да защитава ЕС от кибертерористични заплахи.

Проследяването и спирането на финансирането на тероризма е от ключово значение. Групата на ЕНП успешно се пребори за програма на ЕС и САЩ за проследяване на финансирането на тероризма. Сега ЕС трябва да поеме своята собствена отговорност и сериозно да предвиди създаването на система на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма. Във връзка с това Групата на ЕНП приветства неотдавна постигнатото споразумение по пакета за борба с изпирането на пари и се надява, че приемането му ще доведе до по-добро сътрудничество между звената за финансово разузнаване на държавите-членки и ще се улесни проследяването на средствата.

По подобен начин, ЕС трябва да направи оценка на съществуващите правила за движението на незаконни огнестрелни оръжия и трафика на оръжия, свързани с организираната престъпност. ЕС трябва да засили сътрудничеството и обмена на информация особено със страните от Западните Балкани.

По-голяма координация между държавите членки, Евроюст и Европол: специално внимание следва да се отдели на оперативните аспекти, най-вече отговорността на държавите-членки. Държавите-членки трябва да използват по-добре Шенгенската информационна система (ШИС) и Евродак, да използват докрай базата данни на Интерпол и да укрепят техническия капацитет на своите правоприлагащи органи (например чрез оперативна съвместимост на техническите стандарти). Те следва да продължат да подобряват сътрудничеството и обмена на информация между своите разузнавателни служби  за по-добро обобщаване и анализ на събраната информация. Държавите-членки следва също така да се възползват по-добре от координационното звено „ПЪТНИЦИ“ на Европол и да предоставят необходимата информация. Освен това ние призоваваме споделянето на данни и информация между Frontex и Европол да започне да функционира веднага и всяка пречка пред тяхното засилено сътрудничество да се отстранява незабавно. Трябва допълнително да се обмисли създаването на център за борба с тероризма в рамките на Европол, улесняващ сътрудничеството между правоприлагащите и разузнавателните служби на държавите-членки. Групата на ЕНП ще помисли за проучване на осъществимостта по въпроса. Приканваме държавите-членки да се възползват в пълна степен от ECRIS (Европейската информационна система за съдимост) и също така призоваваме Комисията да проучи възможността за нейното реформиране, тъй като нейният човешки и материален обхват понастоящем е твърде ограничаващ.

По-добро използване на програмата за изследвания в областта на сигурността: Групата на ЕНП настоятелно призовава държавите-членки да се възползват изцяло от потенциала на тази текуща програма за научни изследвания по линия на „Хоризонт 2020“ за борба с тероризма.  По приоритета „Сигурни общества“ програмата за изследвания в областта на сигурността има конкретна задача: борба с престъпността и тероризма. Засегнатите теми варират от кибертероризма до разбиране и противодействие на терористични идеи и убеждения; целта е разработването на нови криминалистични инструменти и способности. Групата на ЕНП е убедена, че резултатите от изследванията могат да помогнат за избягване на инциденти, за ограничаване на потенциалните последствия и за адекватното анализиране на социалните и психологическите измерения на терористичните мрежи. Във връзка с това призоваваме държавите-членки да продължават да насърчават и подкрепят програмата за изследвания в областта на сигурността.

Контрол по границите (вътрешни и външни): затягане на съществуващите правила

Групата на ЕНП припомня своята неотменима привързаност към свободното движение в рамките на ЕС и поради това принципно изключва предложенията за преустановяване на Шенгенската система. Насърчаваме държавите-членки вместо това да затегнат прилагането на съществуващите правила, които вече включват възможността за временно въвеждане на проверки на документи, да засилят използването на биометрични документи и системи за разпознаване на лица и да се възползват в пълна степен от новия механизъм за оценка по Шенген. В същото време, що се отнася до външните граници на ЕС, призоваваме за укрепване на сигурността на границите с целенасочени проверки.

На последно място, една цялостна превантивна стратегия на ЕС трябва също така да използва пълноценно външната си политика и политиката за развитие, за да противодейства на бедността, дискриминацията и маргинализацията, за борба срещу корупцията, за насърчаване на добро управление, както и за предотвратяване и разрешаване на конфликти – елементи, които допринасят за маргинализирането на определени групи и слоеве на обществото и по такъв начин ги правят по-податливи на екстремистка пропаганда. Поради това Групата на ЕНП счита, че част от нашето сътрудничество и помощта за развитие следва да бъдат насочени към борбата с тероризма. Въпреки това ние отхвърляме теории, които се състоят от представяне на радикалния ислям като резултат от трайни социални и икономически неравенства, и отново заявяваме, че радикалният ислям противоречи на европейския начин на живот и европейските ценности.

Сътрудничество с трети държави, регионални и глобални фактори: преосмисляне на подхода за борба с тероризма

В ЕС, САЩ и Канада (и в по-малка степен в Австралия и Нова Зеландия) се наблюдава будеща тревога тенденция на „домашно обучени терористи“ и агресивна радикализация; следователно трансатлантическото сътрудничество с тези държави е от първостепенно значение. Групата на ЕНП подчертава значението на разгръщането на всички подходящи инструменти за по-голям обмен на разузнавателни данни и засилено междуведомствено сътрудничество (включително споразумението за резервационните данни на пътниците и Програмата за проследяване на финансирането на тероризма) и изразява дълбоко съжаление поради неотдавнашния вреден ход на социалистите и либералите да сезират Съда на Европейския съюз относно споразумението между ЕС и Канада за резервационните данни на пътниците.

Неотдавнашните събития ни принудиха да оценим преобладаващите слабости, характеризиращи предишното сътрудничество в борбата с тероризма с държави като Западните Балкани, Турция (държава на транзитно преминаване до зони на конфликт), държавите от Персийския залив и други арабски държави. Трябва да обединим усилията си в борбата срещу радикализацията, да проследяваме финансирането на тероризма и да изработим ново послание срещу ислямския фундаментализъм. Сътрудничеството и обменът на информация във връзка с борбата с тероризма следва да бъдат ключов елемент в отношенията на ЕС с тези държави. Необходимо е също така да се засили това сътрудничество с някои регионални организации, като например Лигата на арабските държави, Африканския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Поради това Групата на ЕНП приветства неотдавнашния меморандум за разбирателство, подписан с Лигата на арабските държави относно сътрудничеството в борбата срещу тероризма. Наред с това ЕС трябва да продължи и да засили сътрудничеството си с ООН, по-специално с неговия Комитет за борба с тероризма.