EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

28.04.2015

EPP-RYHMÄN SOPIMUS TERRORISMIN TORJUNNASTA

Julkaisu picture

Radikalisoitumisen estäminen ja radikalismista luopumisen edistäminen

Yksi strategiamme painopisteistä on pohtia, miten tyytymättömät henkilöt saadaan luopumaan radikalismista ja sopeutettua yhteiskuntaan. Tulemme jatkuvasti tietoisemmiksi siitä, että internetiä on valvottava koordinoidusti, koska se tarjoaa ääriryhmille vapaan kanavan radikaalin propagandan levittämiselle. EPP-ryhmä kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota tiivistämään yhteistyötä internet-palveluja tarjoavien yritysten sekä sosiaalisen median toimijoiden (kuten Googlen, Twitterin, Facebookin, YouTuben ja muiden vastaavien) kanssa, jotta voitaisiin rajoittaa terroristisen verkkoaineiston saatavuutta sekä lopettaa terrorismipropagandan levittäminen verkossa. Samalla on kuitenkin varmistettava perusoikeuksien, erityisesti yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvien oikeuksien, kunnioittaminen. Internet-palveluja tarjoavien yritysten on oltava tietoisia vastuustaan terrorismiin yllyttävän sisällön levittämisessä. Jäsenvaltioiden pitäisi luoda lainsäädäntökehys, jonka nojalla voidaan valvoa tiiviisti vihapuhetta, radikaalia propagandaa levittäviä vihasaarnaajia (uskonnolliset sivustot mukaan luettuina) sekä unionin kansalaisia terroristeiksi värvääviä tahoja. Tämä edellyttää myös ääriajattelua sisältävän verkkosisällön ilmiantamisen helpottamista siten, että perustetaan verkkosivustoja tai niin kutsuttuja kuumia linjoja kansalaisia varten. EU:n pitäisi myös rahoittaa vihapuheen vastaisia kampanjoita sekä myönteisiä tiedotuskampanjoita, joissa vastustetaan verkossa ja muualla tapahtuvaa radikalisoitumista.

EPP-ryhmä on toistuvasti tuonut esiin, että ääri-islamistinen ideologia ja islaminusko on määriteltävä ja pidettävä selkeästi erillä toisistaan. EU voi tukea maltillista islamia koskevia tutkimus- ja tiedotushankkeita lisäämällä vuoropuhelua muslimiyhteisöjen kanssa, jotta voisimme yhdistää voimamme ääriajattelun ja terrorismipropagandan torjunnassa. EPP-ryhmä aikoo lisätä nykyisiä poliittisia ja rakenteellisia uudistusaloitteitaan edistääkseen eri uskontokuntien ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Esimerkkinä voidaan mainita unionin laajuisten foorumien perustaminen tätä tarkoitusta varten. EU:n on myös autettava jäsenvaltioita kehittämään sellaisia opetussuunnitelmia, joissa käsitellään uskonnon yhteiskunnallisia ja historiallisia näkökohtia. EU:n on ehdottomasti vahvistettava ”kotikutoisille terroristeille” kohdennettuja erityisohjelmia (sosiaalisia hankkeita ja sopeuttamishankkeita) ja nykyisiä radikalismista luopumisen ohjelmia. EPP-ryhmä kehottaakin jäsenvaltioita käsittelemään radikalisoitumista kokonaisvaltaisesti ja hyödyntämään paremmin komission ylläpitämää radikalisoitumisen torjunnan verkostoa (Radicalisation Awareness Network, RAN), joka yhdistää kaikki kyseisen alan toimijat. Komission on tuettava jäsenvaltioita tässä toiminnassa hyödyntämällä täysimääräisesti uutta sisäisen turvallisuuden rahastoa kaudella 2014–2020.

Pariisin iskut lisäävät entisestään tarvetta laatia kiireellisesti EU:n toimintasuunnitelma vankiloissa tapahtuvan radikalisoitumisen torjumiseksi. EPP-ryhmä kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan mahdollisuutta pitää radikaalit islamistivangit erillään muista sekä lisäämään vankeinhoitolaitoksen työntekijöiden koulutusta, jotta nämä tunnistaisivat helpommin terroristiseen toimintaan osallistuvat vangit. Radikaalien islamistivankien välisen viestinnän rajoittaminen on osoittautunut hyväksi keinoksi estää iskujen suunnittelu ja järjestäminen vankilasta käsin. Näin ollen EPP-ryhmä kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan tarvittavat määrärahat esimerkiksi erityiskoulutuksen järjestämiseksi eristysosastojen työntekijöille. EPP-ryhmä korostaa lisäksi, että myös vankien kanssa tiiviissä yhteydessä oleville uskontokuntien edustajille on tarjottava erityiskoulutusta.

EPP-ryhmä on hyvin huolissaan vihaan ja ääriajatteluun lietsovan saarnaamisen leviämisestä rukoushuoneissa, joita käytetään näin radikalisoitumisen edistämiseen lukuisissa jäsenvaltioissa, ja toteaa, että tämä vauhdittaa dramaattisesti ääriajattelun nousua yhteiskunnissamme. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet, jotta ne voivat seurata tätä ilmiötä määrätietoisesti ja tiiviisti ja puuttua imaamien rekrytoimiseen ja rahoittamiseen kolmansista maista. EPP-ryhmä on halukas tukemaan jäsenvaltioita sekä poliittisesti että institutionaalisesti kaikissa oleellisissa säädöstoimenpiteissä, joilla voidaan rajoittaa ulkomailta tulevaa rahallista ja ideologista vaikutusta niiden alueella toimiviin uskonnollisiin yhteisöihin. Olemme vankasti sitä mieltä, että unionissa olisi sovellettava kolmansista maista tuleviin ääriajattelijoihin tiukkaa palautus- ja karkotuspolitiikkaa.

Yleisemmällä tasolla EPP-ryhmä on viime vuosina useaan otteeseen todennut, että jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkaa on parannettava merkittävästi. Tämä koskee niin kolmansista maista tulevia uusia maahanmuuttajia kuin toisen tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajanuoria, jotka ovat syntyneet Euroopassa.

EU:n kokonaisvaltaisessa strategiassa terrorismin ehkäisemiseksi olisi myös hyödynnettävä täysipainoisesti unionin ulko- ja kehityspolitiikkaa, jotta voidaan torjua köyhyyttä, syrjintää, syrjäytymistä ja korruptiota sekä edistää hyvää hallintoa ja estää ja ratkaista konflikteja. Kaikki mainitut tekijät lisäävät osaltaan tiettyjen väestöryhmien ja -osien syrjäytymistä ja altistavat niitä siten ääriryhmien propagandalle. EPP-ryhmä katsoo siksi, että osa kehitysyhteistyöstä ja kehitysavusta pitäisi kohdentaa täysin terrorismin torjuntaan. Emme kuitenkaan hyväksy teorioita, joiden mukaan ääri-islamistinen ajattelu olisi seurausta vallitsevasta yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta eriarvoisuudesta, ja toteamme, että radikaali islamismi on vastoin eurooppalaista elämäntapaa ja eurooppalaisia arvoja.

”Ulkomaisia taistelijoita” koskevaa kasvavaa uhkaa koskevien välittömien toimenpiteiden yhteensovittaminen

Jotta tätä kasvavaa uhkaa voitaisiin torjua, jäsenvaltioiden on yhdenmukaistettava ulkomaisia taistelijoita koskevat välittömät toimet ja lähestymistavat. EPP-ryhmä on valmis harkitsemaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ilman tabuja. Niistä voidaan mainita esimerkiksi seuraavat:

  • EU-passien pidättäminen kahden maan kansalaisilta, kunhan se ei ole kansallisen perustuslain vastaista
  • passin takavarikoiminen tietyksi ajaksi
  • jihadistien henkilökorttien merkitseminen ja maahantulo- ja maastapoistumiskieltojen antaminen jihadisteille
  • EU:n kansalaisilta varastetuista passeista ilmoittaminen
  • erityinen pyynnön esittäminen Euroopan komissiolle, jotta se ottaisi käyttöön unionin yhdenmukaisen määritelmän käsitteelle ’ulkomainen taistelija’ ja määrittäisi seuraamukset ja rikosluokitukset YK:n turvallisuusneuvoston 24. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman 2178 pohjalta
  • syytteeseen asettamisen helpottaminen (tavoitteena terroristijärjestöjen varoittaminen ja terroristien koulutusleirien estäminen)
  • televiestinnän valvonnan lisääminen salatut verkkokeskustelut ja jihadistien viestintä mukaan luettuina
  • eurooppalaisten jihadistien ja terroristitaistelijoiksi epäiltyjen mustan listan perustaminen
  • matkustuslupien vaatiminen alaikäisiltä, kuten aiemmin tehtiin.

EPP-ryhmä tukee jo käytössä olevia EU:n terrorismin vastaisia toimenpiteitä ja välineitä

EPP-ryhmä on aina kannattanut EU:n matkustajarekisteriä (Passsenger Name Record, PNR), joka on muiden kokonaisvaltaisten toimenpiteiden rinnalla arvokas väline sisäistä turvallisuutta uhkaavan terrorismin torjunnassa. Eurooppaan on palannut suuri määrä radikalisoituneita unionin kansalaisia, jotka ovat taistelleet ISISin, al-Qaidan tai muiden terroristijärjestöjen rinnalla. Tämä osoittaa selkeästi, että unionin on muotoiltava uudelleen näkemyksensä matkustajatietojen jakamisesta turvallisuusviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten välillä myös unionin sisäisillä lennoilla – unohtamatta kuitenkaan kansalaisten oikeutta yksityisyyden suojaan. EPP-ryhmä toistaa näin ollen vaatimuksensa siitä, että EU:n on otettava uudelleen käsiteltäväksi matkustajarekisteriä koskeva direktiiviehdotus, jonka hyväksymisen Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ja liberaalidemokraattien ryhmät ovat estäneet.

Tietojen säilyttämistä koskevan unionin direktiivin palauttaminen käsiteltäväksi: EU ei voi väittää reagoivansa tehokkaasti terrorismiuhkaan, jos sen lainvalvontaviranomaisilla ei ole käytössään tarvittavia välineitä tätä varten. Näin ollen EPP-ryhmä toteaa jälleen kerran, että Euroopan komission on kestettävä politiikan vasemmalta laidalta tuleva painostus ja esiteltävä pikaisesti ehdotus uudeksi tietojen säilyttämistä koskevaksi direktiiviksi. Ehdotuksessa olisi huomioitava tarkasti Euroopan unionin tuomioistuimen hiljattain antamat tuomiot, joissa vaaditaan noudattamaan suhteellisuuden, tarpeellisuuden ja laillisuuden periaatteita määritettäessä säädöskehystä, jolla säännellään lainsäädäntöviranomaisten lainmukaisia oikeuksia saada tietoja.

Vuonna 2005 hyväksytyn terrorismin torjuntaa koskevan EU:n puitepäätöksen tarkistaminen: Vuoden 2005 jälkeen on havaittu uusia kehityssuuntia ja unionin turvallisuudelle on muodostunut uusia uhkia. EU:lla ei ole varaa jäädä kehityksessä jälkeen. Meidän on tarkasteltava uudelleen strategiaamme ja määritettävä unionille uudet suuntaviivat ja periaatteet terrorismin torjuntaan YK:n turvallisuusneuvoston 24. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman 2178 pohjalta. EPP-ryhmä vauhdittaisi myös uuden kunnianhimoisen terrorismin torjuntaa koskevan EU:n turvallisuusstrategian hyväksymistä tulevien viikkojen aikana. Strategian olisi sisällettävä ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä, riittävästä rahoituksesta ja tiiviistä valvonnasta. Esimerkkeinä voidaan mainita merkittävän rahoituksen varmistaminen salaustekniikkaan, tietoverkkoturvallisuuteen ja tietoturvallisuuteen, jotta voidaan varmistaa asiantuntijaosaaminen unionin tasolla ja varjella siten unionia tietoverkkoterrorismin uhalta.

Terrorismin rahoituksen jäljittäminen ja estäminen ovat tässä keskeisessä asemassa. EPP-ryhmä on taistellut menestyksekkäästi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman (Terrorist Finance Tracking Programme, TFTP) puolesta. Nyt EU:n on kannettava oma vastuunsa ja harkittava vakavasti unionin oman järjestelmän perustamista terrorismin rahoittamisen jäljittämistä varten. EPP-ryhmä onkin tyytyväinen hiljattain aikaansaatuun sopimukseen rahanpesun vastaisesta säädöspaketista ja toivoo, että se parantaa voimaan tullessaan yhteistyötä kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten välillä ja helpottaa varojen jäljittämistä.

EU:n on myös arvioitava nykyiset säädöksensä, jotka koskevat laittomien tuliaseiden kuljetusta ja laitonta asekauppaa järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä. EU:n on tiivistettävä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa etenkin Länsi-Balkanin maiden kanssa.

Jäsenvaltioiden, Eurojustin ja Europolin toimien parempi yhteensovittaminen: Jäsenvaltioiden päävastuulla oleviin operatiivisiin toimiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä enemmän Schengenin tietojärjestelmää (SIS) ja Eurodac-järjestelmää sekä käytettävä täysimääräisesti Interpolin tietokantaa ja parannettava lainvalvontaviranomaistensa teknisiä valmiuksia (esimerkiksi teknisten standardien yhteentoimivuuden avulla). Jäsenvaltioiden pitäisi edelleen parantaa kansallisten tiedustelupalvelujen välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, jotta kerättyjen tietojen yhdistäminen ja analysointi olisi helpompaa. Jäsenvaltioiden pitäisi myös hyödyntää enemmän Europolin alaista TRAVELLERS-koordinointikeskusta ja toimittaa sille pyydetyt tiedot. Kehotamme myös varmistamaan, että Frontex ja Europol alkavat viipymättä jakaa tietoja keskenään ja että kaikki mahdolliset esteet niiden välisen yhteistyön edestä poistetaan välittömästi. On pohdittava tarkemmin myös terrorismin torjuntakeskuksen perustamista Europolin alaisuuteen. Näin voitaisiin helpottaa kansallisten lainvalvontaviranomaisten ja tiedustelupalvelujen välistä yhteistyötä. EPP-ryhmä aikoo pohtia, pitääkö aiheesta teettää toteutettavuustutkimus. Kehotamme jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (European Criminal Records Information System, ECRIS) ja pyydämme, että komissio tutkii mahdollisuutta uudistaa kyseistä järjestelmää, koska sen henkilöllinen ja aineellinen soveltamisala on tällä hetkellä liian rajallinen.

Turvallisuustutkimusohjelman parempi hyödyntäminen: EPP-ryhmä kehottaa jäsenvaltioita ottamaan kaiken hyödyn tästä Horisontti 2020 ‑ohjelmaan kuuluvasta tutkimusohjelmasta terrorismin torjunnassa.  ”Turvalliset yhteiskunnat” ‑turvallisuustutkimusohjelmalla on erityinen päämäärä: rikollisuuden ja terrorismin torjunta. Ohjelman kattamat aihealueet vaihtelevat tietoverkkoterrorismista terrorististen ajatusten ja uskomusten ymmärtämiseen ja torjuntaan. Ohjelman tavoitteena on edistää uusien rikosteknisten työkalujen ja valmiuksien kehittämistä. EPP-ryhmä on vakuuttunut siitä, että tutkimustulosten avulla voidaan osaltaan välttää vaaratilanteita, lieventää niiden mahdollisia vaikutuksia sekä analysoida asianmukaisesti terroristiverkostojen yhteiskunnallista ja psykologista ulottuvuutta. Näin ollen kehotamme jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan aktiivisemmin turvallisuustutkimusohjelmaa.

Yhteistyö kolmansien maiden sekä alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa: terrorisminvastaisen lähestymistavan uudelleen arvioiminen

EU, Yhdysvallat ja Kanada (sekä jossain määrin myös Australia ja Uusi-Seelanti) ovat kaikki joutuneet viime aikoina todistamaan huolestuttavaa ilmiötä, eli kotikutoista terrorismia ja rajua radikalisoitumista. Transatlanttinen yhteistyö edellä mainittujen välillä on siksi ratkaisevan tärkeää. EPP-ryhmä korostaa, että käyttöön olisi otettava kaikki soveltuvat välineet tiedustelutietojen jakamisen vauhdittamiseksi ja eri viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseksi (esimerkiksi matkustajarekisteriä koskevan sopimuksen ja terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman avulla), ja pahoittelee suuresti vahinkoa, jonka sosialidemokraatit ja liberaalidemokraatit aiheuttivat viemällä hiljattain EU:n ja Kanadan välisen matkustajarekisterisopimuksen EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Viimeaikaiset tapahtumat pakottavat meidät arvioimaan heikkouksia, jotka ovat aiemmin olleet tunnusomaisia terrorismin torjunnan alalla tehtävässä yhteistyössä esimerkiksi Länsi-Balkanin maiden, Turkin (joka toimii myös kauttakulkumaana konfliktialueille), Persianlahden maiden ja muiden Arabimaiden kanssa. Meidän on yhdistettävä voimamme, jotta voimme torjua radikalisoitumista, jäljittää terrorismin rahoittajat sekä kehittää uudenlaisia malleja islamistisen ääriajattelun hillitsemiseksi. Terrorismin torjunnassa tehtävä yhteistyö ja tietojen jakaminen pitäisi määrittää keskeiseksi tekijäksi unionin suhteissa kyseisiin maihin. On myös tärkeää vahvistaa vastaavanlaista yhteistyötä joidenkin alueellisten järjestöjen, kuten Arabiliiton, Afrikan unionin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston, kanssa. EPP-ryhmä panee näin ollen tyytyväisenä merkille yhteisymmärryspöytäkirjan, joka allekirjoitettiin hiljattain Arabiliiton kanssa yhteistyöstä terrorismin torjunnassa. EU:n on myös jatkettava ja varjeltava yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien ja etenkin sen terrorismin vastaisen komitean kanssa.

Rajatarkastukset (sisä- ja ulkorajoilla): nykyisten sääntöjen tiukentaminen

EPP-ryhmä muistuttaa, että se kannattaa varauksetta vapaata liikkuvuutta EU:ssa ja vastustaa siksi johdonmukaisesti kaikkia ehdotuksia Schengen-järjestelmän soveltamisen keskeyttämisestä. Kannustamme sen sijaan jäsenvaltioita noudattamaan tiukemmin nykyisiä sääntöjä, jotka jo mahdollistavat matkustusasiakirjojen tarkistamisen väliaikaisesti, lisäämään biometristen matkustusasiakirjojen ja kasvontunnistuksen käyttöä sekä hyödyntämään täysipainoisesti uutta Schengenin arviointimekanismia. Toisaalta vaadimme, että unionin ulkorajojen turvallisuutta parannetaan kohdennettujen rajatarkastusten avulla.

EPP-ryhmä kannattaa näkyvimmin terrorismin uhrien suojelua ja tukemista sekä Euroopassa että muualla maailmassa

EPP-ryhmä on jatkuvasti työskennellyt sen puolesta, että terrorismin uhrien tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota, että terrorismin uhrien ihmisarvoa ja turvallisuutta suojellaan ja että terrorismin puolustaminen ja ihannointi lopetetaan. Unionin kaikissa 28 jäsenvaltiossa on oltava rakenteet ja organisaatiot terrorismin uhrien suojelua ja tukemista varten. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta uhreja ja heidän perheitään voitaisiin auttaa pääsemään nopeammin yli tuskastaan, jotta heitä voitaisiin suojella joutumasta uudelleen uhreiksi ja koston ja pelottelun kohteiksi, jotta heidän ihmisarvonsa voitaisiin palauttaa ja jotta voitaisiin varjella totuutta ja muistoja järjestämällä asianmukaisia muistojuhlia sekä takaamalla, että uhrit saavat oikeutta. Tuet on suunniteltava uhrien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tässä yhteydessä EPP-ryhmä vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että uhrien oikeuksia koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön, jotta uhrit saavat rahallisen tuen ohella psykologista apua ja tukea oikeudenkäynnin aikana. Kehotamme komissiota myös harkitsemaan uutta direktiiviä, jolla tehostettaisiin ja yhdenmukaistettaisiin oikeusjärjestelmiä ja taattaisiin siten tuki terrorismin uhrien oikeuksille ja suojelulle. EPP-ryhmä korostaa myös, että unionilla on erityinen vastuu etenkin Lähi-idän kriisialueiden uhrien suojelussa, koska jihadistit vainoavat kyseisillä alueilla hädänalaisia alkuperäisyhteisöjä, esimerkiksi kristittyjä.

Muu asiaa liittyvä sisältö