ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

28.04.2015

ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

Väljaanne picture

Radikaliseerumise ärahoidmine ning deradikaliseerimise protsessi hoogustamine

Meie strateegia üks keskseid küsimusi on see, kuidas deradikaliseerida ja integreerida pettunud isikuid. Üha rohkem saab selgeks, et vaja on koordineeritult internetti jälgida, sest äärmuslased kasutavad seda vaba ruumi oma radikaalse propaganda levitamiseks. Fraktsioon ERP kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama koostööd internetiettevõtete ja sotsiaalse võrgustiku platvormidega (Google, Twitter, Facebook, YouTube jt), piirama internetis levivat terroristlikku materjali ning kustutama internetist terroristlikku propagandat, tagades samal ajal põhiõiguste, eriti eraelu puutumatuse ja andmekaitsega seotud õiguste austamise. Internetiettevõtted peavad aru saama oma vastutusest terrorismi toetava sisu levitamisel. Liikmesriigid peaksid looma õigusraamistikud, et kindlalt ja teraselt jälgida vihaõhutamist, radikaalset propagandat levitavaid vihakülvajaid (muu hulgas religioossetel veebisaitidel) ning ELi kodanike värbajaid. See hõlmab internetis levivast äärmuslikust materjalist teatamise võimaluste arendamist, milleks tuleb luua kodanikele veebisaidid või vihjetelefonid, ning ELi rahastatavaid positiivseid teavituskampaaniaid radikaliseerumise vastu internetis ja mujal, samuti vihkamisvastaseid kampaaniaid.

Fraktsioon ERP on samuti korduvalt osutanud vajadusele teha selget vahet islamiäärmuslaste ideoloogia ja islami usundi vahel. EL peab osalema mõõdukat islamit käsitlevate teadus- ja teavitusprojektide toetamisel ja tõhustama dialoogi moslemikogukondadega, et ühendada meie jõupingutused võitluses fundamentalismi ja terrorismipropaganda vastu. Fraktsioon ERP tugevdab oma olemasolevaid poliitilisi ja struktuurseid uuendusi, et edendada usundite- ja kultuuridevahelist dialoogi, muu hulgas luues selleks otstarbeks eraldi ELi platvormid. EL peab samuti aitama liikmesriikidel arendada haridusprogramme, mis käsitlevad religiooni ühiskondlikke ja ajaloolisi aspekte. EL peab kiiresti tugevdama eriprogramme (sotsiaalseid ja integratsiooniprojekte), mille sihtrühmaks on nn kodumaised terroristid, ning olemasolevaid deradikaliseerimise programme. Sel eesmärgil palub fraktsioon ERP liikmesriikidel käsitleda radikaliseerumist terviklikult ning kasutada paremini ära komisjoni radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustikku, mis ühendab endas kõiki selles sektoris osalejaid. Liikmesriikide selle valdkonna meetmete toetamiseks peab komisjon maksimaalselt ära kasutama uut Sisejulgeolekufondi (2014–2020).

Lisaks sellele muudavad Pariisi rünnakud veel pakilisemaks vajaduse koostada ELi tegevuskava võitluseks radikaliseerumise vastu vanglates. Fraktsioon ERP palub liikmesriikidel kaaluda võimalusi radikaalsetest islamistidest vangide üldiseks eraldamiseks vanglates ning parandada vanglate haldustöötajate koolitamist, et nad suudaksid kergemini tuvastada vange, kes on seotud terrorismiga. Radikaalsetest islamistidest vangide omavaheliste suhtlusevõimaluste vähendamine on osutunud heaks vahendiks, mis aitab ennetada nende organiseerumist ja rünnakute korraldamist. Seepärast soovitab fraktsioon ERP liikmesriikidel näha ette piisava eelarve eelkõige nendes eraldatud vanglaosades töötavate vanglaametnike koolitamiseks. Lisaks sellele rõhutab fraktsioon ERP, et vangidega lähedalt kokku puutuvad usuesindajad peavad samuti läbima erikoolituse.

Fraktsioon ERP väljendab tõsist muret vihaõhutamise ja äärmuslike jutluste pärast palveruumides, mida kuritarvitatakse eri liikmesriikides radikaliseerimise eesmärgil, ning juhib tähelepanu märkimisväärsele mõjule, mida see avaldab fundamentalismi esiletõusule meie ühiskonnas. Liikmesriigid peavad võtma asjakohaseid meetmeid selle nähtuse hoolikaks jälgimiseks ning tegelemaks probleemiga, et imaame värvatakse ja rahastatakse kolmandatest riikidest. Fraktsioon ERP on valmis toetama liikmesriike poliitiliselt ja institutsionaalselt asjakohaste õiguslike meetmete puhul, mida võetakse selleks, et tulla toime oma usukogukondadele välismaalt avaldatava rahalise ja ideoloogilise mõjuga. Oleme veendunud, et kolmandate riikide radikaalide suhtes tuleb kohaldada ranget ELi välja- ja tagasisaatmispoliitikat.

Laiemalt on fraktsioon ERP viimastel aastatel osutanud pakilisele vajadusele parandada liikmesriikide integratsioonipoliitikat ja seda mitte ainult kolmandatest riikidest saabuvate rändajate puhul, vaid pigem sisserändajate teise ja kolmanda põlvkonna noorte puhul, kes on sünnijärgsed eurooplased.

Terviklikus ELi ennetusstrateegias tuleb täiel määral ära kasutada ka liidu välis- ja arengupoliitikat, et võidelda vaesuse, diskrimineerimise ja tõrjumise vastu, võidelda korruptsiooni vastu, edendada head valitsemistava ning ennetada ja lahendada konflikte. Need nähtused aitavad kaasa teatavate ühiskonnarühmade ja -sektorite marginaliseerumisele, muutes nad nii vastuvõtlikumaks äärmusliku propaganda suhtes. Fraktsioon ERP on seetõttu seisukohal, et osa meie koostööst ja arenguabist peaks olema pühendatud võitlusele terrorismi vastu. Sellegipoolest ei nõustu me teooriatega, mis esitavad radikaalset islamit kui püsiva sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse tagajärge, ning kinnitame taas, et radikaalne islam on vastuolus Euroopa eluviisi ja väärtustega.

Kiire ja koordineeritud vastus kasvavale „välisvõitleja” ohule

Selle kasvava ohu tõhusaks käsitlemiseks peavad liikmesriigid ühtlustama oma vastumeetmed ja lähenemisviisid välisvõitlejatele. Fraktsioon ERP uurib tabudeta kõiki võimalusi, muu hulgas järgmisi:

  • võtta topeltkodakondsuse puhul ära ELi pass, ilma et see piiraks riikide põhiseaduste kohaldamist;
  • konfiskeerida piiratud ajaks passid;
  • märgistada džihaadivõitlejate isikutunnistused, kehtestada sisenemis- ja väljumiskeelud;
  • märgistada ELi kodanike varastatud või kaotatud passid;
  • paluda Euroopa Komisjonil kehtestada „välisvõitlejate” ühtlustatud ELi määratluse, sh sanktsioonid ja kriminaalvastutusele võtmise tingimused lähtudes ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsioonist nr 2178;
  • tugevdada kohtulikke süüdistusi (terroristlike organisatsioonide toetamise ja terrorismilaagrites osalemise eest);
  • tugevdada järelevalvet telekommunikatsiooni üle, muu hulgas krüpteeritud vestluste ja džihaadivõitlejate side üle;
  • luua must nimekiri Euroopa džihaadivõitlejatest ja džihaaditerrorismis kahtlustatavatest;
  • taaskehtestada alaealiste reisiload.

Fraktsioon ERP toetab kindlalt terrorismiohvrite kaitset ja abistamist Euroopas ja mujal maailmas

Fraktsioon ERP on pidevalt võidelnud selle eest, et pöörataks erilist tähelepanu terrorismiohvrite vajadustele, et kaitsta nende väärikust ja turvalisust ning rõhutada terrorismi kuritegelikkust ja võtta sellelt igasugune kangelaslikkuse oreool. Struktuurid ja organisatsioonid nende ohvrite toetamiseks peavad olema olemas kõigis 28 liikmesriigis. Nad peaksid tegema tihedat koostööd, et paremini aidata ohvritel ja nende perekondadel valust üle saada, kaitsta neid uuesti ohvriks muutmise, kättemaksu ja ähvarduste eest, taastada nende väärikus, seista tõe eest ja mälestada juhtununut ning tagada ohvritele õiguse jaluleseadmine. Toetus peab vastama ohvri vajadustele. Sellega seoses nõuab fraktsioon ERP, et liikmesriigid tagaksid ohvrite õiguste direktiivi täieliku rakendamise, et ohvritele antaks kohtumenetluste ajal nii rahalist toetust kui ka psühholoogilist ja muud abi. Me kutsume komisjoni üles kaaluma uut direktiivi, millega loodaks tõhusam ja ühtlustatum kohtusüsteem, et tagada õiguste toetamine ning eelkõige terrorismiohvrite kaitse. Fraktsioon ERP rõhutab samuti, et ELil on eriline kohustus kaitsta ohvreid Lähis-Ida kriisipiirkondades, kus džihaadivõitlejad kiusavad taga haavatavaid kohalikke kogukondi, näiteks kristlasi.

Fraktsioon ERP toetab ELi terrorismivastaseid meetmeid ja vahendeid

Fraktsioon ERP on alati toetanud ELi broneeringuinfo (PNR) süsteemi, mis koos muude meetmete tervikliku komplektiga on väärtuslik vahend, mida saab kasutada võitluseks terrorismiohtudega sisejulgeolekule. Arvukad radikaliseerunud ELi kodanikud, kes naasevad Euroopasse pärast võitlemist koos Islamiriigi, Al Qaeda või muude terroriorganisatsioonidega, näitavad selgelt vajadust vaadata läbi Euroopa lähenemisviis lennureisijate broneeringuinfo jagamisele julgeolekuteenistuste ja õiguskaitseasutustega (seda ka ELi-sisestel lendudel), kaitstes samal ajal kodanike eraelu puutumatust. Seepärast kordab fraktsioon ERP oma nõudmist taaselustada ELi broneeringuinfo direktiiv, mida sotsialistid ja liberaalid Euroopa Parlamendis blokeerivad.

ELi andmete säilitamise direktiivi taaskehtestamine. EL ei saa teeselda tõhusat vastamist terrorismiohule, kui ta ei anna oma õiguskaitseasutustele selleks sobivad vahendeid. Seoses sellega kordab fraktsioon ERP, et komisjon peab seisma vastu poliitilise spektri vasakult tiivalt tulevale survele ning kiiresti esitama uue ELi andmete säilitamise direktiivi (võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa Liidu Kohtu hiljutist otsust, milles nõutakse proportsionaalsuse, vajalikkuse ja õiguspärasuse põhimõtete järgmist), et anda õiguskaitseasutustele asjakohane õigusraamistik seaduslikuks juurdepääsuks andmetele.

2005. aastast pärineva ELi terrorismivastase raamotsuse läbivaatamine. Sestsaadik on tekkinud uued suundumused ja uued ohud ELi julgeolekule. EL ei tohi endale mahajäämist lubada. Me peame oma strateegia uuesti läbi mõtlema ning kehtestama terrorismi vastu võitlemiseks uued ELi suunised ja põhimõtted, mis põhinevad ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsioonil nr 2178. Fraktsioon ERP soovib näha ka ambitsioonika ELi terrorismivastase julgeolekustrateegia vastuvõtmist lähinädalatel. See peaks sisaldama ettepanekuid konkreetsete meetmete, asjakohase rahastamise ja range järelevalve kohta, nt märkimisväärseid investeeringuid krüptograafiasse, küberjulgeolekusse ja andmete turvalisusse, et edendada Euroopa tasandil selliste ekspertide teket, kes suudaksid kaitsta ELi küberterrorismi ohtude eest.

Terrorismi rahastamisallikate tuvastamine ja sulgemine on võtmetähtsusega. Fraktsioon ERP on edukalt võidelnud ELi ja USA terrorismi rahastamise jälgimise programmi (TFTP) eest. Nüüd peab EL ise vastutuse võtma ning tõsiselt mõtlema terrorismi rahastamisallikate tuvastamise ELi süsteemi loomisele. Sellega seoses väljendab fraktsioon ERP heameelt hiljutise kokkuleppe üle rahapesuvastase paketi küsimuses ning avaldab loodust, et selle vastuvõtmine toob kaasa parema koostöö liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahel ning aitab rahastamisallikaid tuvastada.

Samuti peab EL hindama olemasolevaid eeskirju ebaseaduslike tulirelvade transpordi ning organiseeritud kuritegevusega seotud relvakaubanduse kohta. EL peab tihendama koostööd ning vahetama teavet eelkõige Lääne-Balkani riikidega.

Tihedam koostöö liikmesriikide, EUROJUSTi ja EUROPOLi vahel. Erilist tähelepanu tuleks pöörata operatiivaspektidele, mis on peamiselt liikmesriikide vastutusalas. Liikmesriigid peaksid paremini ära kasutama Schengeni infosüsteemi (SIS) ja Eurodaci, kasutama täiel määral Interpoli andmebaasi ning tugevdama oma õiguskaitseüksuste tehnilist võimekust (nt tehniliste standardite koostalitlusvõime abil). Liikmesriigid peaksid jätkama koostöö ja teabevahetuse edendamist oma luureteenistuste vahel, et kogutud teavet paremini koondada ja analüüsida. Liikmesriigid peaksid samuti paremini ära kasutama EUROPOLi teabekeskust TRAVELLERS ning esitama nõutavat teavet. Lisaks sellele nõuame, et viivitamata hakkaks toimima andmete ja teabe jagamine Frontexi ja EUROPOLi vahel ning kõrvaldataks nende tihedamat koostööd takistavad tegurid. Täiendavat arutelu on vaja EUROPOLi terrorismivastase keskuse loomise üle, mis hõlbustaks liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja luureteenistuste koostööd. Fraktsioon ERP kaalub sel teemal tasuvusuuringu tegemist. Palume liikmesriikidel kasutada täiel määral Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) ning komisjonil uurida võimalust seda reformida, sest süsteemi isikuandmeid puudutav ja sisuline kasutusala on praegu liiga piiratud.

Julgeoleku-uuringute programmi parem kasutamine. Fraktsioon ERP nõuab, et liikmesriigid kasutaksid täielikult selle jätkuva „Horisont 2020” teadusprogrammi potentsiaali võitluseks terrorismi vastu. Julgeoleku-uuringute programmil „Turvaline ühiskond” on konkreetne eesmärk: võitlus kuritegevuse ja terrorismi vastu. Selles käsitletakse teemasid alates küberterrorismist kuni terroristide ideede ja veendumusteni. Programmi abil loodetakse arendada välja uued uurimisvahendid ja -võimekused. Fraktsioon ERP on veendunud, et teadusuuringute tulemused võivad aidata vältida intsidente, piirata võimalikke tagajärgi ning asjakohaselt analüüsida terrorivõrgustike sotsiaalseid ja psühholoogilisi tahke. Seepärast palume liikmesriikidel julgeoleku-uuringute programmi edendada ja toetada.

Piirikontroll sise- ja välispiiridel ning kehtivate eeskirjade tugevdamine

Fraktsioon ERP tuletab meelde, et toetab täielikult vaba liikumist ELis ning välistab seetõttu põhimõtteliselt ettepanekud Schengeni süsteemi peatamise kohta. Selle asemel kutsume liikmesriike üles kohaldama rangemalt kehtivaid eeskirju, mis juba sisaldavad võimalust kehtestada ajutisi dokumendikontrolle, edendama biomeetriliste dokumentide ja näotuvastussüsteemide kasutamist ning kasutama täiel määral uut Schengeni hindamismehhanismi. Samal ajal nõuame ELi välispiiridel julgeoleku tugevdamist ja sihipärast kontrolli.

Koostöö kolmandate riikide, piirkondlike ja ülemaailmsete osalejatega näitab uut lähenemisviisi terrorismivastasele võitlusele

EL, USA ja Kanada (ning vähemal määral ka Austraalia ja Uus-Meremaa) on kõik täheldanud nn kodumaise terrorismi ja vägivaldse radikaliseerumise murettekitavat tõusu. Seepärast on Atlandi-ülene koostöö nende riikidega hädavajalik. Fraktsioon ERP rõhutab, kui oluline on kasutusele võtta kõik asjakohased vahendid paremaks luureandmete jagamiseks ja büroodevaheliseks koostööks (muu hulgas broneeringuinfo süsteemi kokkulepe ja terrorismi rahastamise jälgimise programm) ning peab äärmiselt kahetsusväärseks sotsialistide ja liberaalide hiljutist kahjulikku otsust anda ELi ja Kanada vaheline broneeringuinfo süsteemi kokkulepe Euroopa Liidu Kohtusse.

Hiljutised sündmused sunnivad meid hindavalt läbi vaatama neid suuri puudujääke, mis iseloomustasid varasemat terrorismivastast koostööd näiteks Lääne-Balkani riikide, Türgi (transiidiriik konfliktipiirkondadesse), Pärsia lahe riikide ja muude araabia riikidega. Me peame ühendama jõupingutused, et võidelda radikaliseerumise vastu, tuvastada terrorismi rahastamisallikad ning luua uus narratiiv islami fundamentalismi vastu. Terrorismivastane koostöö ja teabejagamine peaksid olema ELi suhetes nimetatud riikidega üks tähtsamaid punkte. Samuti on tingimata vaja tihendada sellist koostööd piirkondlike organisatsioonidega, nagu Araabia Liiga, Aafrika Liit ja Pärsia lahe koostöönõukogu. Seepärast väljendab fraktsioon ERP heameelt hiljuti Araabia Liiga riikidega allkirjastatud terrorismi vastu võitlemise vastastikuse mõistmise memorandumi üle. EL peab samuti edendama ja tihendama koostööd ÜROga, eriti terrorismivastase võitluse komiteega.

Muu seotud teave