Pozičný dokument k situácií v Stredozemí

14.07.2016

Pozičný dokument k situácií v Stredozemí

Stabilita v regióne Stredozemia znamená stabilitu v Európe.

Globálna stratégia EÚ a revízia európskej susedskej politiky ponúkajú jedinečnú príležitosť prehodnotiť politiky EÚ týkajúce sa oblasti Stredozemia. Poslanecký klub PPE požadoval, aby sa do stratégie zahrnul obmedzený počet priorít. Región Stredozemia by mal byť jednou z jej hlavných priorít so zameraním na predchádzanie konfliktom a na riešenie základných príčin nestability v južnom susedstve.

Naša skupina zdôraznila, že susedov v Stredozemí je potrebné považovať za partnerov v rámci rozličných politických a bezpečnostných dialógov. Bezpečnostné hľadiská by sa v obnovenej stratégii EÚ pre Stredozemie mali objaviť v účinnejšej a ucelenejšej forme. Okrem toho by sa viac pozornosti malo venovať dosiahnutiu väčšej politickej a hospodárskej integrácii medzi našimi južnými partnermi.

Kým pre Európu je prioritou stabilizácia regiónu z bezpečnostného hľadiska, využitie hospodárskeho a ľudského potenciálu regiónu Stredozemia je takisto nevyhnutné pre zabezpečenie trvalého mieru a prosperity, čo bude v prospech tak Európanov, ako aj ich susedov. Je v našom spoločnom záujme usilovať o dynamický a prosperujúci región Stredozemia, v ktorom vládne mier, bezpečnosť a trvalo udržateľný rast.

Na tento účel je potrebné vypracovať konkrétne iniciatívy a opatrenia na vybudovanie skutočného mostu spájajúceho EÚ s jej susedmi a susedmi jej susedov vrátane Arabskej ligy a ďalších regionálnych a medzinárodných organizácií. Domnievame sa, že v záujme vyriešenia súčasnej krízy a splnenia dlhodobých spoločných cieľov je naliehavo potrebné zintenzívniť úsilie EÚ o strategický plán a partnerstvo s krajinami Stredozemia.

1. Migračná a azylová politika EÚ musí byť v oblasti Stredozemia účinná

Nedávna utečenecká a migračná kríza otriasla celou EÚ. Existujúce spoločné pravidlá nefungujú tak, ako by mali a nedokážu čeliť mimoriadnym okolnostiam. Teraz je jasné, že náš kontinent musí riešiť tento problém spoločne ako celok.

Okrem lepšej spolupráce a solidarity medzi členskými štátmi EÚ je zásadne dôležité plne využiť vonkajší rozmer migračnej politiky a politiky mobility. Euro-stredozemská politika musí riešiť tieto výzvy. Poslanecký klub PPE trvá na presadzovaní politiky nulovej tolerancie voči pašerákom a prevádzačom, a to aj prostredníctvom operácií, ako je EUNAVFOR MED, na zlepšení kontroly hraníc v krajinách pôvodu a tranzitu a pri uzatváraní a plnení readmisných dohôd medzi EÚ a stredozemskými krajinami, ako aj medzi africkými krajinami a krajinami Blízkeho východu a severnej Afriky.

Podporujeme prácu agentúry FRONTEX a novú európsku pohraničnú a pobrežnú stráž (EBCG) a úzku spoluprácu medzi EBCG a orgánmi pobrežnej stráže členských štátov, ako aj orgánmi pobrežnej stráže tretích krajín, čo zahŕňa aj mimoriadnu pomoc líbyjským orgánom.

Musíme vytvoriť spoločný zoznam bezpečných krajín pôvodu pre celú EÚ. V záujme zníženia atraktívnosti neregulárnej migrácie je tiež veľmi dôležité zabezpečiť lepšiu komunikáciu s partnerskými krajinami a jasné informácie o európskej vízovej politike.

2. Budovanie štátu a posilňovania demokracie

Domnievame sa, že opatrenia zamerané na posilnenie demokracie a podporu slobodných a demokratických volieb musia byť naďalej hlavnými prioritami. EÚ musí plne využiť potenciál svojho rozvoja a politické nástroje na podporu demokracie, ako aj možnosti krízového riadenia s cieľom pomôcť vznikajúcim demokraciám. Je nevyhnutné zaviesť právny štát a podporovať inštitucionálne procesy zamerané na budovanie dôvery.

EÚ musí urobiť všetko pre podporu medzinárodne uznanej vlády v Líbyi, pretože nestabilita prameniaca z tohto nevyriešeného konfliktu a následné dôsledky v celom regióne predstavujú výraznú hrozbu pre Úniu ako celok. Zabezpečenie jednoznačnej podpory líbyjskej vláde národnej jednoty na území Líbye je jednou z našich kľúčových priorít pre tento región, keďže stabilná Líbya a kontrola vlastného územia a živobytia v rukách Líbyjčanov tento región stabilizujú.

Európske inštitúcie by mali spolupracovať na posilnení spolupráce s partnermi v Stredozemí, podpore demokratizácie a zabezpečení dodržiavania zásad demokracie, právneho štátu a ľudských práv; podpore účasti žien vo voľbách ako kandidátok a voličiek, úsilí o sprostredkovanie mieru a obchodných rokovaniach; podpore účasti mladých ľudí na politickom živote a hlavne ich účasti na miestnych voľbách; rešpektovaní slobody médií a podpore nezávislej a investigatívnej žurnalistiky; zintenzívnení spolupráce medzi decentralizovanými štruktúrami (obecnými, okresnými a regionálnymi) na oboch stranách Stredozemného mora a vypracúvaní konkrétnych projektov.

3. Terorizmus a radikalizácia

Náboženská radikalizácia a nárast počtu teroristických skupín predstavujú skutočné nebezpečenstvo na všetkých brehoch Stredozemného mora. Náhly a rýchly vzostup Islamského štátu v Líbyi je mimoriadne znepokojivý a EÚ a jej členské štáty sústredia svoje úsilie na pomoc pri porážke teroristickej skupiny v regióne. Je potrebné poraziť nielen pozemné vojská, ale aj ich ideológiu.

Je preto nevyhnutné šíriť materiály vyvracajúce ich myšlienky zamerajúc sa najmä na mladých ľudí a pokúsiť sa ponúknuť im lepšiu budúcnosť, aby nevstupovali do teroristických skupín. Únia preto musí pomáhať svojim susedom pri vytváraní lepšej budúcnosti pre mladých ľudí, a to takej, ktorej môžu veriť a ktorá predstavuje zamestnanosť a stabilitu.

EÚ a naše národné orgány musia v plnej miere spolupracovať s cieľom riešiť tieto kľúčové otázky. Skupina PPE zdôrazňuje najmä boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami a iným formám nezákonného obchodovania, ktoré umožňujú financovanie teroristických skupín. Musíme predchádzať radikalizácii prostredníctvom internetu a sociálnych médií, najmä medzi mladými ľuďmi, a podporovať mladé rodiny, ktorým hrozí radikalizácia. Mali by sme si vymieňať najlepšie postupy v oblasti prevencie radikalizácie a v programoch deradikalizácie s našimi južnými stredozemskými partnermi a mechanizmov výmeny spravodajských informácií medzi členskými štátmi EÚ a stredozemskými partnermi s cieľom účinne bojovať proti teroristickým sieťam.

Mali by sa uplatňovať programy deradikalizácie, ktoré zabránia šíreniu propagandy a nenávistných prejavov. Potrebujeme tiež zapojiť mienkotvorných vodcov vrátane náboženských do informačných kampaní proti terorizmu a podpory účinnej protiargumentácie vyzdvihujúcej naše spoločné dedičstvo, hodnoty a stredozemský charakter v boji proti strachu, nedôvere a ničeniu, ktoré sprevádzajú radikalizáciu.

4. Realizácia riešenia politických konfliktov, investovanie do prevencie konfliktov, podpora stabilných partnerov v regióne

Vyzývame Európsku úniu, najmä ESVČ a PK/VP, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu pri mierových rokovaniach a diplomatickom riešení konfliktu na Blízkom východe vrátane konfliktu medzi Izraelom a Palestínou a zohrali tak vyrovnávaciu rolu medzi regionálnymi a globálnymi hráčmi.

Mierový proces na Blízkom východe musí aj naďalej patriť medzi najvyššie priority tohto regiónu v tom zmysle, že vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu bude mať okamžitý pozitívny vplyv na iné regionálne konflikty. Dohodnuté riešenie spočívajúce vo vytvorení dvoch štátov je aj naďalej jediným reálnym spôsobom ukončenia konfliktu v prospech Izraelčanov aj Palestínčanov. Politika osídľovania a nedávny bezprecedentný trend demolácií domov vrátane projektov financovaných EÚ a členskými štátmi predstavujú vážne ohrozenie stability regiónu, ako aj perspektívy akejkoľvek mierovej iniciatívy.

Musí byť jasné, že politické úsilie je potrebné zintenzívniť, keďže od európskych občanov a daňovníkov nemožno očakávať, že budú financovať obnovu donekonečna.

V stratégii EÚ pre Stredozemie sa musí zohľadniť aj prepojenie so zvyškom afrického kontinentu a Arabským polostrovom s cieľom predvídať riziká, ale aj využívať prínosy v dlhodobom horizonte.

5. Vypracovanie dohôd o voľnom obchode a hospodárske príležitosti v Stredozemí

Pre stabilizáciu a hospodársky rast v regióne je zároveň nevyhnutná solidarita. Musíme podporovať všetky snahy o dosiahnutie užšej hospodárskej integrácie medzi krajinami južného Stredozemia na jednej strane a medzi krajinami na oboch stranách Stredozemného mora na strane druhej ako prioritu EÚ. Musíme pochopiť, že rozvoj hospodárskych príležitostí v oblasti Stredozemia bude mať pozitívny vplyv na všetky ostatné záležitosti, ktoré oba regióny spájajú.

Poslanecký klub PPE kladie dôraz na:

 • monitorovanie rokovaní o voľnom obchode s cieľom posilniť ekonomické väzby medzi týmito krajinami a podporovať ich rýchly pokrok na základe spoločných záujmov, najmä prostredníctvom spoločných parlamentných výborov a zapojenia všetkých dotknutými hospodárskych subjektov
 • nasmerovanie iniciatív EÚ v Stredozemí na dôležité strategické projekty hospodárskeho rastu regiónu, akými sú energetika, voda, telekomunikácie a dopravná infraštruktúra
 • podporu hospodárskeho začleňovania MSP do svojich opatrení v oblasti Stredozemia prostredníctvom uľahčovania ich úsilia o internacionalizáciu, keďže sú motormi hospodárskeho rastu v regióne
 • podporu a posilnenie podnikateľských iniciatív, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami vrátane opatrení na zabezpečenie prístupu k financovaniu pre začínajúce spoločnosti
 • ďalšiu podporu vytvárania sietí medzi spoločnosťami prostredníctvom zakladania mnohostranných obchodných komôr
 • pochopenie, že hospodárske príležitosti sú do veľkej miery závislé na zaistení bezpečnosti a ochrany v oblasti Stredozemia, najmä v odvetví cestovného ruchu
 • posilnenie ochrany strategickej infraštruktúry vrátane ropných rafinérií a obchodných trás (v súvislosti s problémom financovania terorizmu).

6. Na ceste k novej európskej susedskej politike a posilnenie Únie pre Stredozemie

Európska susedská politika (ESP) je v súčasnosti predmetom revízie. Plné využitie Únie pre Stredozemie – medzivládnej iniciatívy pre Stredozemie, ktorá vznikla v rámci tzv. barcelonského procesu a zahrnula krajiny jadranskej oblasti do stredozemskej spolupráce – budúca politika susedstva musí vytvoriť silný strategický program, ktorého cieľom bude:

 • podpora partnerov, ktorí uskutočňujú reformy podporujúce demokraciu, právny štát a ľudské práva
 • prispieť k ich inkluzívnemu hospodárskemu rozvoju a podporiť partnerstvo s občianskou spoločnosťou súbežne so vzťahmi s vládami
 • podporiť hospodársky a sociálny rozvoj, rast a vytváranie pracovných miest, podpora obchodu a posilnenej spolupráce v ďalších odvetviach.

To znamená, že ESP musí v tomto smere urobiť omnoho viac, aby sa dosiahol cieľ vytýčený v roku 2010 v rámci marseillského vyhlásenia – „prispievať k stabilite a mieru v celom euro-stredozemskom regióne“.

Strategická spolupráca medzi ESP a Úniou pre Stredozemie, ktorá zahŕňa aj parlamentný rozmer prostredníctvom Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, je povinnosťou, ak chce náš kontinent posilniť svoju úlohu v regióne Stredozemia a riešiť všetky jeho zásadné problémy.

7. Spolupráca v oblasti energetiky: pre bezpečnosť a prosperitu v Stredozemí

Skupina PPE tiež uznáva strategický rozmer spolupráce v oblasti energetiky v regióne Stredozemia a podčiarkuje príležitosť, ktorú poskytuje prehodnotenie európskej susedskej politiky z hľadiska posilnenia energetického prepojenia:

 • organizáciou spolupráce v oblasti energetiky prostredníctvom strategického dialógu so stredozemskými partnermi
 • predvídaním dôsledkov politických kríz v odvetví energetiky a naopak
 • zabezpečením spolupráce v oblasti vedy a výskumu a vývoja v oblasti energetickej diverzifikácie, skladovania a prepravy (najmä v kontexte solárnej energie).