Állásfoglalás a földközi-tengeri térségről

14.07.2016

Állásfoglalás a földközi-tengeri térségről

Kiadvány picture

A Földközi-tenger térségének stabilitása Európa stabilitását is jelenti.

Az EU globális stratégiájának és az európai szomszédságpolitikának felülvizsgálata egyedülálló lehetőséget nyújt az EU földközi-tengeri térségre vonatkozó politikájának újragondolására. Az EPP Képviselőcsoport szorgalmazta, hogy néhány prioritást foglaljanak bele a stratégiába. A földközi-tengeri térség kell, hogy legyen a stratégia egyik legfőbb prioritása, a konfliktusmegelőzésre és a déli szomszédságban uralkodó instabil helyzet kiváltó okainak kezelésére összpontosítva.

Képviselőcsoportunk kiemelte, hogy partnereknek kell tekinteni földközi-tengeri térségbeli szomszédainkat a differenciált politikai és biztonsági párbeszédek során. A biztonsági szempontokat – immár hatékonyabb és koherensebb formában – ismét bele kell foglalni az EU földközi-tengeri térségről szóló átdolgozott stratégiájába. Emellett nagyobb figyelmet kell szentelni a déli partnerek közötti szorosabb politikai és gazdasági integráció kialakítására.

Míg a régió stabilitása biztonsági szempontból az egyik legfőbb prioritás Európa számára, a földközi-tengeri térség gazdasági és emberi erőforrásainak kiaknázása szintén kulcsfontosságú az európaiak és szomszédaik számára is előnyös tartós béke és jólét lehetővé tételéhez. Közös érdekünk, hogy egy béke, biztonság és fenntartható növekedés jellemezte dinamikus és jóléti földközi-tengeri térség kialakításán dolgozzunk.

Ennek érdekében különböző kezdeményezésekre és intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy valódi hidat építsünk az EU, annak szomszédai, illetve szomszédainak szomszédai, többek között az Arab Liga és más regionális és nemzetközi szervezetek között. Úgy véljük, a jelenlegi válság megoldása és a hosszú távú közös érdekek megvalósítása érdekében az Uniónak sürgősen fokoznia kell a földközi-tengeri térségre vonatkozó stratégiai terv és partnerség kialakítását célzó erőfeszítéseit.

1. Meg kell valósítani az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáját a földközi-tengeri térségben

A jelenlegi menekültügyi és migrációs válság megrázta az Uniót. A meglévő közös szabályok nem működnek megfelelően és nem képesek megoldást nyújtani a rendkívüli körülményekre. Egyértelmű, hogy kontinensünknek összefogva, egységben kell megbirkóznia a problémával.

Az uniós tagállamok közötti jobb együttműködés és szolidaritás mellett alapvetően fontos, hogy teljes körűen kiaknázzuk az EU migrációs és mobilitási politikájának külső dimenzióját. Az euromediterrán politikának kezelnie kell e kihívásokat. Az EPP Képviselőcsoport kitart amellett, hogy a zéró tolerancia politikáját kell alkalmazni az embercsempészekkel és a migrációt elősegítőkkel szemben többek között az olyan műveletek révén, mint az EUNAVFOR MED, erősíteni kell a határellenőrzést a származási és tranzitországokban, továbbá meg kell kötni és érvényre kell juttatni az EU és a földközi-tengeri térség országai, illetve a közel-keleti és észak-afrikai régió országai és az afrikai országok közötti visszafogadási megállapodásokat.

Támogatjuk a FRONTEX és az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (EBCG) munkáját, szorgalmazzuk az EBCG és a tagállamok, illetve a harmadik országok nemzeti partvédelmi hatóságai közötti szoros együttműködést, többek között a líbiai hatóságoknak nyújtott rendkívüli segítséget.

Létre kell hoznunk a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékét. Biztosítanunk kell a partnerországokkal folytatott hatékonyabb kommunikációt, továbbá világos tájékoztatást kell nyújtani az európai vízumpolitikára vonatkozóan az irreguláris migráció vonzerejének csökkentése érdekében.

2. Államépítés és a demokrácia megszilárdítása

Úgy véljük, hogy a demokrácia megerősítésére és a szabad és demokratikus választások támogatására irányuló intézkedéseket továbbra is kiemelt helyen kell kezelni. Az Uniónak a kialakulóban lévő demokráciák támogatása érdekében teljes körűen ki kell aknáznia fejlesztési és demokráciatámogatási politikai eszközeit, valamint válságkezelő kapacitásait. Alapvető fontosságú a jogállamiság megteremtése és az intézményi alapú bizalomépítési folyamatok elősegítése.

Az Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy támogassa a nemzetközileg elismert líbiai kormányt, hiszen a megoldatlan konfliktus eredményezte törékeny helyzet és a konfliktus régióra gyakorolt hatása komoly fenyegetést jelentenek az Unió egészére nézve. A Líbián belüli líbiai nemzeti egységkormánynak biztosított egyhangú támogatás a régióval kapcsolatos egyik legfőbb prioritásunk, hiszen egy stabil Líbia és a saját területét ellenőrizni és saját megélhetéséről gondoskodni képes líbiai nép fogja megszilárdítani a régiót.

Az uniós intézményeknek össze kellene fogniuk annak érdekében, hogy megerősítsék a mediterrán partnerekkel folytatott együttműködést, ösztönözzék a demokratizálódást és biztosítsák a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartását; ösztönözzék a nők jelöltként és szavazóként való részvételét a választásokban, a közvetítési törekvésekben és a kereskedelmi tárgyalásokon; ösztönözzék a fiatalok politikai életben, különösen a helyi választásokon való részvételét; tiszteletben tartsák a tömegtájékoztatás szabadságát és ösztönözzék a független és tényfeltáró újságírást; megerősítsék a decentralizált struktúrák (önkormányzati, körzeti és regionális) közti együttműködést a földközi-tengeri térség mindkét felén, valamint konkrét projekteket dolgozzanak ki.

3. Terrorizmus és radikalizáció

A vallási radikalizáció és a terrorista csoportok terjedése valódi fenyegetést jelentenek a Földközi-tenger partvidékén. Rendkívül aggasztó az Iszlám Állam váratlan és gyors sikere Líbiában, ezért az Unió és tagállamai a régióban működő terroristacsoport leküzdésének támogatására összpontosítják törekvéseiket. Nemcsak szárazföldi erejüket, hanem ideológiájukat is le kell győzni.

Ezért szükség van e narratíva elleni fellépést szolgáló anyagok kidolgozására és terjesztésére, különösen a fiatalokra összpontosítva, olyan perspektívát kínálva fel nekik, ami megakadályozza, hogy terrorista csoportok hálójába kerüljenek. E célból az Uniónak támogatnia kell szomszédait abban, hogy jobb jövőt építsenek a fiatalok számára – olyan jövőt, amelyben hihetnek, amelyet a foglalkoztatottság és a stabilitás jellemez.

Az Uniónak és a nemzeti hatóságoknak teljes körűen együtt kell működniük e kulcsfontosságú kérdések kezelése érdekében. Az EPP Képviselőcsoport külön kiemeli az illegális fegyverkereskedelem és egyéb, a terroristacsoportok finanszírozását elősegítő tiltott kereskedelmi tevékenységek elleni küzdelmet. Meg kell előznünk az interneten és a közösségi médián keresztül terjedő radikalizációt, különösen a fiatalok körében, és támogatni kell a radikalizáció kockázatának kitett fiatalok családját. A terroristahálózatok elleni hatékony küzdelem érdekében meg kell osztanunk a radikalizációs programokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokat a déli mediterrán partnerekkel, továbbá a hírszerzési információk megosztását célzó mechanizmusokat az uniós tagállamok, illetve a mediterrán partnerek között.

A propaganda és a gyűlöletbeszéd terjedését megakadályozó deradikalizációs programokat kell végrehajtani. Emellett be kell vonni a véleményformálókat, köztük a vallásos vezetőket a terrorizmus elleni tájékoztatókampányokba és a közös örökséget, értékeket és mediterrán jelleget kiemelő hatékony ellennarratívák terjesztésébe a félelem és bizalmatlanság leküzdése, valamint a radikalizmussal járó pusztítás megakadályozása érdekében.

4. Törekvés a politikai konfliktusok megoldására, beruházás a konfliktusmegelőzésbe, a régión belüli stabil partnerek támogatása

Kérjük az Európai Uniót, különösen az EKSZ-t és a főképviselőt/alelnököt, hogy vállaljon aktívabb diplomáciai szerepet a közel-keleti béketárgyalásokban és konfliktusmegoldásban, többek között az Izrael és Palesztina közötti konfliktusban, egyensúlyt teremtve a regionális és globális szereplők között.

A közel-keleti békefolyamatnak továbbra is a régióra vonatkozó legfőbb prioritások között kell szerepelnie, hiszen az izraeli-palesztin konfliktus megoldása azonnali pozitív hatással lenne más régióbeli konfliktusokra. A két állam elvén alapuló tárgyalásos megoldás továbbra is az egyetlen reális módja a konfliktus mind az izraeliek, mind pedig a palesztinok számára előnyös megoldásának. A telepítési politika és a legújabb, soha nem tapasztalt mértékű rombolások, amelyek többek között uniós és tagállami finanszírozású projekteket is érintenek, szintén súlyosan veszélyeztetik a régió stabilitását és bármiféle békekezdeményezés sikeres kimenetelét.

Egyértelművé kell tennünk, hogy fokozott politikai törekvésekre van szükség, tekintettel arra, hogy nem várható el az európai polgároktól és adófizetőktől, hogy vég nélkül finanszírozzák az újjáépítést.

Az EU földközi-tengeri térségre vonatkozó stratégiájának figyelembe kell vennie továbbá az afrikai kontinens többi részéhez és az arab félszigethez fűződő viszonyt, a kockázatok előrejelzése és a hosszú távú előnyök kiaknázása érdekében.

5. Szabadkereskedelmi megállapodások és gazdasági lehetőségek kidolgozása a Földközi-tenger térségében

A szolidaritás is elengedhetetlenül fontos a régió stabilitásához és gazdasági növekedéséhez. Uniós prioritásként támogatni kell egyrészről a mediterrán országok, másrészről a földközi-tengeri térség mindkét felén lévő országok közötti szorosabb integrációt célzó valamennyi törekvést. Meg kell értenünk, hogy a gazdasági lehetőségek megteremtése a Földközi-tenger térségében pozitívan fog hatni a két régiót összekötő összes további kérdésre.

Az EPP Képviselőcsoport kiemeli a következőket:

 • a szabadkereskedelmi tárgyalások nyomon követése ezen országok közötti gazdasági kapcsolatok megerősítése, valamint a közös érdekek alapján azok gyors fejlődésének ösztönzése érdekében, különösen a parlamenti vegyes bizottságok és valamennyi érintett gazdasági szereplő bevonása révén,
 • a földközi-tengeri térségre vonatkozó uniós kezdeményezések összpontosítása a régió gazdasági növekedését – úgymint az energia-, a vízellátási, a telekommunikációs és a közlekedési infrastruktúrákat – célzó projektekre,
 • a kis- és középvállalkozások gazdasági szerepvállalásának támogatása a földközi-tengeri térségben kezdeményezett tevékenységeiben a nemzetközi törekvéseik támogatása révén, hiszen a kkv-k a régió gazdasági növekedésének motorjai,
 • az üzleti kezdeményezések ösztönzése és megerősítése, különösen a fiatalok körében, többek között a startup vállalkozások finanszírozását biztosító intézkedések révén,
 • a vállalatok közötti hálózatépítés további ösztönzése többoldalú kereskedelmi kamarák létrehozása révén
 • annak megértése, hogy a gazdasági lehetőségek nagyban függnek a földközi-tengeri térség biztonságának megteremtésétől, különösen az idegenforgalmi ágazatban,
 • a stratégiai infrastruktúrák, többek között az olajfinomítók és kereskedelmi útvonalak megerősítése (a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben).

6. Egy új európai szomszédságpolitika kialakítása és az Unió a Mediterrán Térségért megerősítése

Jelenleg folyamatban van az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata. Az Unió a Mediterrán Térségért – a barcelonai folyamat során született és a földközi-tengeri térség együttműködésébe az adriai országokat is bevonó kormányközi kezdeményezés – teljes körű kiaknázása érdekében a jövőbeli szomszédságpolitika keretében az alábbi célokat szolgáló hatékony stratégiai programot kell kialakítani:

 • a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítását célzó reformokat végrehajtó partnerek támogatása,
 • inkluzív gazdasági fejlesztéseik támogatása és a civil társadalommal kialakított partnerségek, illetve a kormányokkal való kapcsolatok elősegítése,
 • a gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása, a növekedés megteremtése és munkahelyek kialakítása, a kereskedelem és a más ágazatokon belüli együttműködés ösztönzése.

Ez azt jelenti, hogy az európai szomszédságpolitikának sokkal többet kell tennie annak érdekében, hogy teljesüljenek a 2010. évi marseille-i nyilatkozat keretében megfogalmazott célkitűzések – „az euromediterrán térség egészének stabilitásához és békéjéhez” való hozzájárulás.

Az európai szomszédságpolitika és az Unió a Mediterrán Térségért közti együttműködés – mely az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés révén parlamenti dimenzióval is rendelkezik – megerősítése kötelességünk, amennyiben a kontinens szeretné megerősíteni a földközi-tengeri régióban betöltött szerepét és kezelni annak legégetőbb problémáit.

7. Energiaügyi együttműködés: a földközi-tengeri térség biztonságáért és jólétéért

Az EPP Képviselőcsoport elismeri továbbá a földközi-tengeri térségben folytatott energiaügyi együttműködés stratégiai jelentőségét és kiemeli az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata során az energiaügyi kapcsolatok megerősítésére kínálkozó lehetőséget, melyek a következők révén valósíthatók meg:

 • az energiaügyi együttműködés megszervezése a földközi-tengeri partnerekkel folytatott stratégiai párbeszéd révén,
 • a politikai válságok energiaügyi szektorra, illetve az energiaügyi szektor a politikai válságokra gyakorolt hatásának előrejelzése,
 • az energiadiverzifikációval, -tárolással és -szállítással (különös tekintettel a napenergiára) kapcsolatos tudomány és a K+F terén folytatott együttműködés biztosítása.