Document de poziție privind regiunea mediteraneană

14.07.2016

Document de poziție privind regiunea mediteraneană

Publicaţie picture

Stabilitatea din regiunea mediteraneană înseamnă stabilitate pentru Europa

Strategia globală a UE și revizuirea politicii europene de vecinătate oferă o ocazie unică de a regândi politica UE privind regiunea mediteraneană. Grupul PPE a pledat pentru includerea unui număr limitat de priorități în această strategie. Regiunea mediteraneană ar trebui să constituie una dintre prioritățile sale majore, cu un accent asupra prevenirii conflictelor și abordării cauzelor fundamentale ale fragilității din vecinătatea sudică.

Grupul nostru a subliniat necesitatea de a considera vecinii noștri mediteraneeni ca parteneri în dialogurile privind politicile diferențiate și securitatea. Considerațiile privind securitatea ar trebui reintroduse în strategia reînnoită a UE privind regiunea mediteraneană, într-un mod mai eficient și coerent. În plus, ar trebui acordată o atenție sporită integrării politice și economice a partenerilor noștri sudici.

În timp ce stabilizarea regiunii din perspectiva securității constituie o prioritate absolută pentru Europa, valorificarea potențialului economic și uman al regiunii mediteraneene este, de asemenea, esențială pentru asigurarea păcii și prosperității durabile, atât în beneficiul europenilor, cât și al vecinilor acestora. Avem un interes reciproc de a acționa pentru o regiune mediteraneană dinamică și prosperă, care să se bucure de pace, securitate și dezvoltare durabilă.

În acest scop, sunt necesare inițiative și măsuri concrete pentru a construi un veritabil pod între UE, vecinii săi și vecinii vecinilor, inclusiv cu Liga Arabă și alte organizații regionale și internaționale. Considerăm că UE trebuie să-și intensifice urgent eforturile în vederea adoptării unui plan și a unui parteneriat strategic cu regiunea mediteraneană, pentru a soluționa crizele actuale și a onora interesele comune pe termen lung.

1. Politica UE privind migrația și azilul trebuie să dea rezultate în regiunea mediteraneană

Recenta criză a refugiaților și a migranților a zdruncinat Uniunea. Normele comune actuale nu funcționează în mod adecvat și nu sunt capabile să facă față circumstanțelor ieșite din comun. În momentul de față, devine evident faptul că întregul nostru continent, în mod unit, trebuie să se confrunte cu această problemă.

Pe lângă o mai bună cooperare și solidaritate între statele membre, este esențial să se valorifice la maxim dimensiunea externă a politicii UE privind migrația și mobilitatea. Politica euro-mediteraneană trebuie să abordeze aceste provocări. Grupul PPE insistă să fie pusă în aplicare politica de zero toleranță față de persoanele care introduc ilegal migranți și față de călăuze, inclusiv prin operații de tipul EU NAVFOR MED, de îmbunătățire a controlului frontierelor în țările de origine și de tranzit și de încheiere și aplicare a acordurilor de readmisie între țările UE și țările mediteraneene, precum și între țările MENA și cele africane.

Sprijinim activitatea FRONTEX și noua Agenție Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, încurajând cooperarea strânsă între agenție și autoritățile naționale de pază de coastă ale statelor membre, precum și cu autoritățile naționale de pază de coastă ale țărilor terțe, inclusiv, de asemenea, asistența extraordinară pentru autoritățile libiene.

Este necesar să stabilim o listă comună a UE cu țările sigure de origine. Asigurarea unei mai bune comunicări cu țările partenere și a unor informații clare cu privire la politicile europene privind acordarea vizelor pentru a face migrația ilegală mai puțin atractivă este, de asemenea, crucială.

2. Consolidarea statelor și a democrației

Considerăm că măsurile de consolidare a democrației și de sprijinire a unor alegeri libere și democratice trebuie să rămână o prioritate absolută. UE trebuie să-și utilizeze pe deplin potențialul politicilor sale de dezvoltare și de sprijinire a democrației, precum și capacitățile de gestionare a crizelor, pentru a ajuta democrațiile emergente. Este esențial să se respecte statul de drept și să se promoveze procesele de consolidare a încrederii în instituții.

UE trebuie să depună toate eforturile pentru a sprijini guvernul Libiei, recunoscut la nivel internațional, deoarece instabilitatea provocată de acest conflict și efectul său de propagare în întreaga regiune constituie o amenințare semnificativă la adresa Uniunii în ansamblul său. Asigurarea unui sprijin unanim, în interiorul Libiei, pentru Guvernul de uniune națională reprezintă una dintre prioritățile noastre majore în regiune, întrucât o Libie stabilă și un popor libian care își controlează teritoriul și traiul vor stabiliza regiunea.

Instituțiile UE ar trebui să acționeze împreună pentru consolidarea cooperării cu partenerii mediteraneeni, pentru a încuraja democratizarea și a asigura respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului; a încuraja participarea femeilor la alegeri în calitate de candidați și votanți, în eforturile de mediere a păcii și negocierile comerciale; a încuraja participarea tinerilor la viața politică și, în special, implicarea lor în alegerile locale; a respecta libertatea mijloacelor de comunicare în masă și a încuraja jurnalismul independent și de investigație; a accelera cooperarea dintre structurile descentralizate (municipale, districtuale și regionale) de ambele părți ale Mediteranei, în scopul dezvoltării unor proiecte concrete.

3. Terorism și radicalizare

Radicalizarea religioasă și expansiunea grupurilor teroriste reprezintă un real pericol pe toate țărmurile Mediteranei. Creșterea bruscă și rapidă a Statului Islamic în Libia constituie o preocupare majoră, iar UE și statele sale membre își vor concentra eforturile asupra combaterii grupului terorist în regiune. Trebuie înfrânte nu numai forțele lor pe teren, ci și ideologia acestora.

Trebuie, prin urmare, produse și diseminate materiale pentru a contracara acest discurs, cu un accent special asupra tinerilor, care să încerce să le ofere perspective de viitor, pentru a descuraja recrutarea lor de grupurile teroriste. În acest scop, Uniunea trebuie să-și ajute vecinii să construiască un viitor mai bun pentru tineret, un viitor în care să aibă încredere și care să devină mai prosper mulțumită locurilor de muncă și stabilității.

UE și autoritățile noastre naționale trebuie să coopereze pe deplin pentru a aborda aceste aspecte esențiale. Grupul PPE subliniază, în special, combaterea traficului ilegal de arme și a altor tipuri de trafic care permit finanțarea grupurilor teroriste. Trebuie să prevenim radicalizarea prin Internet și platformele de comunicare socială, precum și să acordăm asistență familiilor tinerilor expuși la riscul radicalizării. Ar trebui să procedăm la schimburi de bune practici cu partenerii noștri de la sudul Mării Mediterane cu privire la programele de deradicalizare și mecanismele de partajare a informațiilor între statele membre UE și partenerii mediteraneeni, precum a combate în mod eficient rețelele de teroriști.

Ar trebui implementate programe de deradicalizare care să combată răspândirea propagandei și a discursului de instigare la ură. Trebuie să implicăm, de asemenea, liderii de opinie, inclusiv liderii religioși, în campanii de informare împotriva terorismului și în promovarea unor contradiscursuri eficiente, care să sublinieze patrimoniul nostru comun, valorile și caracterul mediteranean, pentru a combate frica, neîncrederea și distrugerea care însoțesc radicalizarea.

4. Soluționarea conflictelor politice, investițiile în prevenirea conflictelor, sprijinirea partenerilor stabili din regiune

Invităm Uniunea Europeană, în special SEAE și ÎR/VP să joace un rol diplomatic mai activ în negocierile de pace și soluționarea conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv în conflictul dintre Israel și Palestina, pentru a-și asuma un rol de echilibru între actorii regionali și mondiali.

Într-adevăr, procesul de pace din Orientul Mijlociu trebuie să rămână în topul priorităților noastre în regiune, deoarece soluționarea conflictului israeliano-palestinian ar avea consecințe pozitive imediate asupra altor conflicte regionale. O soluție negociată bazată pe coexistența a două state rămâne singura modalitate realistă de a pune capăt acestui conflict, atât în beneficiul israelienilor, cât și al palestinienilor. Politica de colonizare și recenta tendință fără precedent de demolări, inclusiv ale unor proiecte finanțate de UE și de statele sale membre, erodează grav stabilitatea regiunii, precum și perspectiva unei inițiative de pace.

Trebuie să clarificăm faptul că eforturile politice trebuie intensificate, întrucât nu ne putem aștepta ca cetățenii și contribuabilii europeni să finanțeze reconstrucția la nesfârșit.

Strategia UE pentru regiunea mediteraneană trebuie să ia în considerare, de asemenea, legătura cu restul continentului african și cu Peninsula Arabică, cu scopul de a anticipa riscurile, dar și de a valorifica beneficiile pe termen lung.

5. Dezvoltarea unor acorduri de liber schimb și a oportunităților economice în regiunea mediteraneană

Solidaritatea este, de asemenea, esențială pentru stabilitatea și creșterea economică din regiune. Trebuie să sprijinim, ca o prioritate a UE, toate eforturile de a realiza o integrare economică mai apropiată între țările din sudul Mediteranei, pe de o parte, precum și între țările de pe ambele țărmuri ale Mediteranei, pe de altă parte. Trebuie să înțelegem că dezvoltarea oportunităților economice din regiunea mediteraneană va avea un efect pozitiv mai amplu asupra tuturor chestiunilor care leagă ambele regiuni.

Grupul PPE consideră că trebuie subliniate:

 • monitorizarea negocierilor privind liber schimbul, pentru a consolida legăturile economice dintre aceste țări și încurajarea progresului lor rapid, pe baza intereselor comune, în special prin comisiile parlamentare mixte și prin includerea tuturor actorilor economici implicați
 • canalizarea inițiativelor UE din regiunea mediteraneană către proiectele strategice importante pentru creșterea economică a regiunii, cum ar fi energia, apa, telecomunicațiile și infrastructura de transport
 • sprijinirea includerii economice a IMM-urilor în acțiunea sa din regiunea mediteraneană, prin facilitarea eforturilor de internaționalizare depuse de acestea, întrucât IMM-urile reprezintă motorul creșterii economice din regiune
 • încurajarea și consolidarea inițiativelor de afaceri, în special în rândul tinerilor și al femeilor, inclusiv adoptarea de măsuri pentru asigurarea accesului la finanțare al întreprinderilor nou-înființate
 • încurajarea în continuare a creării unor rețele între întreprinderi, prin înființarea de camere multilaterale de comerț
 • înțelegerea că oportunitățile de afaceri depind în mare măsură de asigurarea securității și a siguranței din jurul regiunii mediteraneene, în special în sectorul turismului
 • consolidarea securității infrastructurii energetice, inclusiv a rafinăriilor de petrol și a rutelor comerciale (în legătură cu problema finanțării terorismului).

6. Către o nouă politică europeană de vecinătate și consolidarea Uniunii pentru Mediterana

Politica europeană de vecinătate (PEV) se află în prezent în curs de revizuire. Utilizând pe deplin Uniunea pentru Mediterana (UpM) - inițiativa interguvernamentală pentru Mediterana, care s-a născut în cursul „Procesului de la Barcelona” și a inclus țările cu ieșire la Marea Adriatică în cooperarea mediteraneană - viitoarea politică de vecinătate trebuie să dezvolte un program strategic solid cu scopul de:

 • a sprijini partenerii care realizează reforme de promovare a democrației, a statului de drept și a drepturilor omului
 • a contribui la dezvoltarea lor economică, favorabilă incluziunii și la promovarea unui parteneriat cu societatea civilă, pe lângă relațiile cu guvernele
 • a sprijini dezvoltarea socială și economică, creșterea economică și crearea de locuri de muncă, intensificarea comerțului și consolidarea cooperării în alte sectoare.

Aceasta înseamnă că PEV trebuie să facă mult mai mult pentru a atinge obiectivul stabilit în Declarația de la Marsilia, de „a contribui la stabilitatea și pacea din întreaga regiune euro-mediteraneană”.

Cooperarea dintre PEV și UpM, care include o dimensiune parlamentară prin Adunarea Parlamentară a UpM, constituie o obligație, în cazul în care continentul nostru dorește să-și consolideze rolul în regiunea mediteraneană și să abordeze toate problemele cruciale ale acesteia.

7. Cooperarea în sectorul energetic: pentru securitatea și prosperitatea regiunii mediteraneene

Grupul PPE recunoaște, de asemenea, dimensiunea strategică a cooperării în sectorul energetic din regiunea mediteraneană și subliniază oportunitatea oferită de revizuirea PEV pentru a consolida legăturile din domeniul energetic prin:

 • organizarea cooperării în domeniul energetic, prin dialogul strategic cu partenerii mediteraneeni
 • anticiparea impactului crizelor politice asupra sectorului energetic și vice-versa
 • asigurarea cooperării în domeniul științei și al cercetării și dezvoltării în materie de diversificare, stocare și transport al energiei (în special cu privire la energia solară).