Stanovisko ke Středomoří

14.07.2016

Stanovisko ke Středomoří

Stabilita v oblasti Středomoří znamená stabilitu pro Evropu-

Globální strategie EU a přezkum evropské politiky sousedství nabízí jedinečnou příležitost k přehodnocení politiky EU ohledně Středomoří. Evropská lidová strana usilovala o to, aby byl do této strategie zahrnut omezený počet priorit. Jednou z jejích hlavních priorit by měla být oblast Středomoří, a to především předcházení konfliktům a řešení hlavních příčin nestability v zemích jižního sousedství.

Náš poslanecký klub zdůraznil nutnost přijmout naše středomořské sousedy za partnery pro politické a bezpečnostní dialogy. Otázky bezpečnosti by měly být do obnovené strategie pro Středomoří začleněny v účinnější a ucelenější podobě. Kromě toho by měla být větší pozornost věnována dosažení hlubší politické a hospodářské integraci mezi našimi jižními partnery.

Hlavní evropskou prioritou je stabilizace regionu z bezpečnostního hlediska. Klíč k nastolení trvalého míru a prosperity, z nichž budou těžit jak Evropané, tak jejich sousedé, však představuje i využití hospodářského a lidského potenciálu středomořského regionu. Je v našem společném zájmu usilovat o dynamickou a prosperující oblast Středomoří těšící se z míru, bezpečnosti a udržitelného růstu.

Za tímto účelem je zapotřebí vytvořit konkrétní iniciativy a opatření, které propojí EU, její sousedy a sousedy těchto sousedů, včetně Ligy arabských států a dalších regionálních a mezinárodních organizací. Domníváme se, že je nutné zvýšit úsilí EU o vytvoření strategického plánu a partnerství s oblastí Středomoří s cílem vyřešit současné krize a uspokojit dlouhodobé společné zájmy.

1. Migrační a azylová politika EU musí být pro oblast Středomoří přínosná

Nedávná uprchlická a migrační krize otřásla celou EU. Stávající společná pravidla nefungují, jak by měla a neřeší mimořádné situace. Nyní je zřejmé, že náš kontinent musí tento problém řešit společně jako jeden celek.

Kromě lepší spolupráce a solidarity mezi členskými státy EU je zásadní plně využít vnějšího rozměru politiky EU v oblasti migrace a mobility. Evropsko-středomořská politika se musí těmito výzvami zabývat. Poslanecký klub ELS trvá na uplatňování politiky nulové tolerance vůči pašerákům a převaděčům migrantů, a to i prostřednictvím takových operací, jako je EUNAVFOR MED, dále na zlepšení kontrol na hranicích v zemích původu a v tranzitních zemích a na uzavření a prosazování dohod o zpětném přebírání osob mezi EU a středomořskými zeměmi a také mezi zeměmi Blízkého východu a severní Afriky a africkými zeměmi.

Podporujeme činnost agentury FRONTEX a nové Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (EBCG), stejně jako úzkou spolupráci mezi EBCG a vnitrostátní orgány pobřežní stráže členských států i třetích zemí. A to včetně mimořádné pomoci libyjským orgánům.

Musíme vytvořit společný seznam bezpečných zemí původu. Zásadní je rovněž zajištění lepší komunikace s partnerskými zeměmi a dobré informovanosti o evropské vízové politice tak, aby byla nelegální migrace méně atraktivní.

2. Budování státu a upevňování demokracie

Domníváme se, že tou nejvyšší prioritou musí být i nadále opatření na posílení demokracie a podporu svobodných a demokratických voleb. Na pomoc nově vznikajícím demokraciím musí EU plně využít potenciálu svých politických nástrojů na podporu rozvoje a demokracie a také schopností zvládat krize. Je nezbytné zavést právní stát a prosadit procesy vedoucí budování důvěry ve státní instituce.

EU musí udělat, co je v jejích silách, aby podpořila mezinárodně uznanou libyjskou vládu, neboť nestabilita plynoucí z tohoto nevyřešeného konfliktu a následné důsledky v celém regionu představují značnou hrozbu pro Unii jako celek. Mezi naše klíčové priority pro tento region patří zajištění jednomyslné podpory libyjské vládě národní jednoty na území Libye. Stabilní Libye a správa vlastního území a živobytí v rukou libyjského lidu stabilizují tento region.

Orgány EU by měly společně posílit spolupráci se středomořskými partnery, podporovat demokratizaci a zajištění dodržování demokracie, zásad právního státu a lidských práv; podporovat zapojení žen do voleb, ať již jako kandidátek či jako voliček, a podporovat účast žen na jednáních o zprostředkování míru a při obchodních jednáních; podporovat účast mladých lidí na politickém životě, zejména jejich zapojení do místních voleb; usilovat o dodržování svobody médií a podporovat nezávislou a investigativní žurnalistiku; posílit spolupráci mezi decentralizovanými strukturami (městskými, okresními a regionálními) na obou stranách Středozemního moře a rozvíjet konkrétní projekty.

3. Terorismus a radikalizace

Náboženská radikalizace a nárůst počtu teroristických skupin představuje na všech březích Středozemního moře skutečné nebezpečí. Velké znepokojení vyvolává náhlý a rychlý vzestup Islámského státu v Libyi. EU a její členské státy zaměří své úsilí na pomoc v boji s touto teroristickou skupinou v regionu. Je zapotřebí porazit nejen jejich pozemní síly, ale také jejich ideologii.

Je proto nezbytné vydávat a šířit materiály, které vyvrátí tuto propagandu. Je třeba zaměřit se zejména na mladé lidi a pokusit se jim nabídnout lepší vyhlídky do budoucna s cílem odradit je od připojení se k teroristickým skupinám. Za tímto účelem musí Unie svým sousedům pomoci vybudovat lepší budoucnost pro mladé. Takovou budoucnost, v níž budou moci věřit a jejíž součástí bude zaměstnanost a stabilita.

V zájmu řešení těchto klíčových otázek musí EU a naše vnitrostátní orgány plně spolupracovat. Poslanecký klub ELS zdůrazňuje zejména boj proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a dalším formám nezákonného obchodování, které umožňují financování teroristických skupin. Musíme předcházet radikalizaci, k níž dochází prostřednictvím internetu a sociálních médií, zvláště mezi mladými lidmi, a poskytovat podporu rodinám těch, jimž riziko radikalizace hrozí. Ve snaze účinně bojovat proti teroristickým sítím bychom si měli s našimi partnery z jižního Středomoří vyměňovat osvědčené postupy v předcházení radikalizaci, v provádění programů na potírání radikalizace a v oblasti mechanismů sdílení zpravodajských informací mezi členskými státy EU a středomořskými partnery.

Měly by být zavedeny programy zaměřené proti radikalizaci, které by předcházely šíření propagandy a nenávistných projevů. Potřebujeme také, aby se v rámci boje proti strachu, nedůvěře a ničení, které radikalizaci doprovázejí, osoby formující veřejné mínění, včetně náboženských vůdců, zapojily do informačních kampaní proti terorismu a do podpory účinných protiargumentů zdůrazňujících naše společné dědictví, hodnoty a středomořský charakter.

4. Úsilí o vyřešení politických konfliktů, investice do jejich prevence a podpora stabilních partnerů v regionu

Vyzýváme Evropskou unii, a zejména ESVČ a vysokou představitelku / místopředsedkyni Evropské komise, aby hrály aktivnější diplomatickou roli při vyjednávání míru a při řešení konfliktů na Blízkém východě, včetně konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, a plnily vyvažující roli mezi regionálními a celosvětovými hráči.

Naší prvořadou prioritou pro tento region musí být i nadále mírový proces na Blízkém východě, neboť vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu by mělo okamžitý pozitivní vliv na další regionální konflikty. Jediným realistickým způsobem, jak tento konflikt vyřešit ku prospěchu jak Izraelců, tak Palestinců, je vyjednané dvoustátní řešení. Politika osídlování a nedávný nebývalý trend bourání staveb, včetně projektů financovaných z prostředků EU a členských států, vážně narušují stabilitu regionu a také šanci na jakoukoli mírovou iniciativu.

Musíme dát jasně najevo, že je nutné zvýšit politické úsilí, jelikož nelze očekávat, že evropští občané a daňoví poplatníci budou obnovu financovat neomezeně dlouhou dobu.

Strategie EU pro Středomoří musí roněž zohlednit propojení se zbytkem afrického kontinentu a s Arabským poloostrovem s cílem předvídat rizika, ale také v dlouhodobém horizontu využít přínosy.

5. Vytvoření dohod o volném obchodu a hospodářských příležitostí ve Středomoří

Solidarita je také důležitá pro stabilizaci regionu a jeho hospodářský růst. Prioritou EU musí být podpora veškerých snah o dosažení užší hospodářské integrace mezi zeměmi jižního Středomoří na jedné straně a mezi zeměmi obou břehů Středozemního moře na straně druhé. Vytváření hospodářských příležitostí ve Středomoří bude mít pozitivní řetězový efekt na všechny další záležitosti, které oba regiony spojují.

Poslanecký klub ELS klade důraz na:

 • monitorování jednání o volném obchodu za účelem posílení ekonomických vazeb mezi těmito zeměmi a podporu jejich rychlého pokroku na základě společných zájmů, zejména prostřednictvím společných parlamentních výborů a zapojení všech dotčených hospodářských subjektů
 • směřování iniciativ EU ve Středomoří směrem ke strategickým projektům důležitým pro hospodářský růst regionu, jako jsou energie, voda, telekomunikace a dopravní infrastruktura
 • podporu hospodářského začleňování MSP, jakožto motoru hospodářského růstu v regionu, do svých opatření v oblasti Středomoří pomocí usnadnění jejich úsilí o dosažení mezinárodního rozměru
 • podporu a posilování podnikatelských iniciativ, zejména pokud jde o mladé lidi a ženy, včetně opatření na zabezpečení přístupu začínajících podniků k finančním prostředkům
 • další podporu navazování kontaktů mezi firmami prostřednictvím vytvoření vícestranných obchodních komor
 • pochopení silné závislosti ekonomických příležitostí na zajištění bezpečnosti a bezpečí v oblasti Středomoří, zejména v odvětví cestovního ruchu
 • zvýšení bezpečnosti strategické infrastruktury, včetně ropných rafinerií a obchodních cest (v souvislosti s problémem financování terorismu).

6. Na cestě k nové evropské politice sousedství a posílení Unie pro Středomoří

Evropská politika sousedství (EPS) je právě předmětem přezkumu. Budoucí politika sousedství musí plně využít Unii pro Středomoří – mezivládní iniciativu pro Středomoří, která vznikla v rámci „barcelonského procesu“ a jež do středomořské spolupráce zahrnula země na pobřeží Jaderského moře – a vytvořit silný strategický program, jehož cílem bude:

 • podpořit partnery, kteří provádějí reformy na podporu demokracie, zásad právního státu a lidských práv
 • přispět k jejich inkluzivnímu hospodářskému rozvoji a podpořit partnerství s občanskou společností a vztahy s vládami
 • podpořit hospodářský a sociální rozvoj, růst, vytváření pracovních míst, oživení obchodu a posílenou spolupráci v ostatních odvětvích.

To znamená, že EPS musí udělat o mnoho více pro dosažení cíle stanoveného v roce 2010 v rámci Marseillské deklarace – „přispět ke stabilitě a míru v celém evropsko-středomořském regionu“.

Má-li náš kontinent posílit svou roli v oblasti Středomoří a vyřešit všechny své zásadní problémy, je povinností posílit spolupráci mezi EPS a Unií pro Středomoří, včetně parlamentní dimenze prostřednictvím Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří.

7. Spolupráce v oblasti energetiky: pro bezpečnost a prosperitu oblasti Středomoří

Poslanecký klub ELS rovněž uznává strategický rozměr spolupráce v oblasti energetiky ve středomořském regionu a zdůrazňuje příležitost, kterou poskytne přezkum EPS pro posílení energetických vazeb pomocí:

 • organizace spolupráce v oblasti energetiky prostřednictvím strategického dialogu se středomořskými partnerskými zeměmi
 • předvídání dopadů politických krizí na odvětví energetiky a naopak
 • zajištění spolupráce na poli vědy a výzkumu a vývoje v oblasti energetické diverzifikace a skladování a přepravy energie (zejména s ohledem na solární energii).