Kirjalik seisukoht Vahemere piirkonna kohta

14.07.2016

Kirjalik seisukoht Vahemere piirkonna kohta

Stabiilsus Vahemere piirkonnas tähendab ka stabiilsust Euroopa jaoks.

Üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia ning Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine pakuvad ainulaadset võimalust mõelda uuesti läbi ELi poliitika Vahemere piirkonnas. ERP fraktsioon toetab piiratud hulga prioriteetide võtmist strateegiasse. Üks oluline prioriteet peaks olema Vahemere piirkond, mille puhul tuleks keskenduda konfliktide ennetamisele ning tegeleda lõunapoolsete naaberriikide ebakindluse algpõhjustega.

Meie fraktsioon on rõhutanud vajadust kohelda meie Vahemere piirkonna naaberriike diferentseeritud poliitika- ja julgeolekudialoogides partneritena. ELi uuendatud Vahemere piirkonna strateegiasse tuleks tõhusamal ja sidusamal viisil uuesti võtta julgeolekukaalutlused. Lisaks sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata meie lõunapoolsete naabrite paremale omavahelisele poliitilisele ja majanduslikule integratsioonile.

Kuna selle piirkonna stabiliseerimine on julgeoleku seisukohast Euroopa jaoks väga oluline prioriteet, on kestva rahu ja heaolu huvides tähtis kasutada ka Vahemere piirkonna majandus- ja inimpotentsiaali, mis oleks kasulik nii eurooplastele kui ka nende naabritele. Meie ühistes huvides on töötada dünaamilise ja jõuka Vahemere piirkonna heaks, kus valitseks rahu, turvalisus ja jätkusuutlik kasv

Seetõttu on vaja konkreetseid algatusi ja meetmeid, et luua tõeline sild, mis ühendaks ELi, selle naabreid ja naabrite naabreid, sealhulgas ka Araabia Liigat ning teisi piirkondlikke ja rahvusvahelisi organisatsioone. Meie fraktsiooni arvates on kiiresti vaja suurendada ELi jõupingutusi Vahemere piirkonna strateegilise kava ja partnerluse edendamiseks, et lahendada praegused kriisid ja hoolitseda pikaajaliste ühiste huvide eest.

1. ELi rände- ja varjupaigapoliitika peavad Vahemere piirkonnas tulemusi andma

Hiljutine pagulas- ja rändekriis on ELi vapustanud. Olemasolevad ühised reeglid ei toimi korralikult ning need ei ole erakordsete tingimuste jaoks piisavad. Nüüd on selge, et Euroopa peab probleemi lahendama ühiselt, tervikuna.

Lisaks paremale koostööle ja solidaarsusele ELi liikmesriikide vahel on väga oluline täiel määral kasutada ELi rände- ja liikuvuspoliitika välismõõdet. Euroopa ja Vahemere piirkonna poliitika peab neid probleeme arvesse võtma. ERP fraktsioon nõuab migrantide ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu nulltolerantsuse poliitika rakendamist, sh selliste operatsioonide abil nagu Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Vahemere lõunapiirkonna keskosas. Samuti nõuab fraktsioon, et päritolu- ja transiidiriikides parandataks piirikontrolli ning et sõlmitaks ja täidetaks tagasivõtulepinguid ELi ja Vahemere piirkonna riikide, samuti Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika ning Aafrika riikidega.

Me toetame Frontexi ning uue Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tööd, julgustades tihedat koostööd Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja liikmesriikide riiklike rannikuvalve asutustega, mis hõlmab ka erakorralist abi Liibüa ametiasutustele.

Me peame looma ELi ühise loetelu turvalistest päritoluriikidest. Samuti on väga oluline tagada parem teabevahetus partnerriikidega ja selge Euroopa viisapoliitikat käsitlev teave, et vähendada ebaseadusliku rände ligitõmbavust.

2. Riigi ülesehitamine ja demokraatlik konsolideerimine

Meie arvates peavad meetmed demokraatia tugevdamiseks ning vabade ja demokraatlike valimiste toetamiseks ka edaspidi olema oluline prioriteet. EL peab täiel määral kasutama oma arengut ja demokraatiat toetavate poliitikavahendite potentsiaali ning kriisiohjamise võimekust, et toetada kujunemisjärgus demokraatlikke riike. On äärmiselt oluline luua õigusriik ja edendada institutsioonipõhiseid usaldust loovaid protsesse.

EL peab tegema kõik võimaliku, et toetada Liibüa rahvusvaheliselt tunnustatud valitsust, kuna lahendamata konfliktist tulenev ebastabiilsus ja selle ülekanduv mõju kujutab endast tervele liidule märkimisväärset ohtu. Liibüa rahvusliku kokkuleppe valitsusele üksmeelse toetuse kindlustamine on selles piirkonnas üks meie oluline prioriteet, kuna stabiilne Liibüa ning oma territooriumi ja elatist kontrolliv Liibüa rahvas muudab piirkonna olukorra kindlamaks.

ELi institutsioonid peaksid tegema koostööd, et parandada koostööd Vahemere piirkonna partnerriikidega, edendada demokratiseerimist ja tagada demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste järgimine; soodustada naiste osalemist valimistel, nii kandidaatide kui ka hääletajatena, rahuvahendamisel ja kaubandusläbirääkimistel; soodustada noorte inimeste osalemist poliitilises elus ja eelkõige nende kaasamist kohalikesse valimistesse; austada meediavabadust ja soodustada sõltumatut ja uurivat ajakirjandust; parandada Vahemere mõlemal kaldal koostööd detsentraliseeritud struktuuride (kohalike omavalitsuste, ringkondade ja piirkondade tasandil) vahel, et töötada välja eriprojekte.

3. Terrorism ja radikaliseerumine

Usuline radikaliseerumine ja terroristlike rühmituste laienemine kujutavad endast Vahemere kõigil kallastel tõelist ohtu. Iraagi ja Süüria nn Islamiriigi äkiline ja kiire levik Liibüas on väga murettekitav ning EL ja selle liikmesriigid suunavad oma jõupingutused kõnealuses piirkonnas selle terroristliku rühmitusega võitlemisele. On oluline võidelda mitte ainult nende maavägede, vaid ka nende ideoloogia vastu.

Selleks on vaja toota ja levitada materjale nende narratiivi vastu, keskendudes eelkõige noortele inimestele, et üritada pakkuda neile tulevikuväljavaateid ja seeläbi takistada terroristlikel rühmitustel nende värbamist. Selle tegemiseks peab liit aitama oma naabritel luua oma noorsoo jaoks paremat tulevikku, millesse noored uskuda võivad ja mida täiendavad tööhõive ja stabiilsus.

EL ja meie riikide ametiasutused peavad tegema täielikku koostööd nende ülioluliste probleemide lahendamiseks. ERP fraktsioon rõhutab eelkõige võitlust terroristlike rühmituste rahastamist võimaldava ebaseadusliku tulirelvadega kauplemise ja muu kauplemise vastu. Me peame radikaliseerumist takistama interneti ja sotsiaalmeedia kaudu, eriti noorte seas, ja abistama radikaliseerumise ohus olevate noorte perekondi. Peaksime Vahemere lõunapiirkonna naabritega vahetama parimaid tavasid radikaliseerumise ära hoidmise ja deradikaliseerumise ning ELi liikmesriikide ja Vahemere piirkonna partnerriikide vaheliste luureteabe jagamise mehhanismide kohta, et võidelda tõhusamalt terroristlike võrgustike vastu.

Tuleks luua deradikaliseerumise programmid, mis tõkestaksid propaganda ja vihakõne levitamist. Lisaks sellele tuleb arvamusliidrid, sealhulgas usujuhid, kaasata terrorismivastastesse teabekampaaniatesse ning tõhusatesse vastunarratiividesse, mis toovad esile meie ühise pärandi, ühised väärtused ja Vahemere piirkonna vaimu, et võidelda radikaliseerumisega kaasneva hirmu, usaldamatuse ja hävinguga.

4. Lahenduste otsimine poliitilistele konfliktidele, konfliktide ärahoidmisse panustamine, piirkonnas stabiilsete partnerriikide toetamine

Me kutsume üles Euroopa Liitu, eelkõige Euroopa välisteenistust ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, mängima aktiivsemat diplomaatilist rolli Lähis-Ida rahuläbirääkimistel ja konfliktide lahendamisel, et olla tasakaalustajaks piirkondlike ja globaalsete toimijate vahel.

Lähis-Ida rahuprotsess peab meie jaoks selles piirkonnas olema oluline prioriteet, kuna Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamisel oleks vahetu positiivne mõju muudele piirkondlikele konfliktidele. Läbirääkimistel põhinev kahe riigi lahendus on endiselt ainuke realistlik võimalus lahendada konflikt nii iisraellaste kui ka palestiinlaste kasuks. Asunduspoliitika ja hiljutine enneolematu lammutamiste laine, mis hõlmas ka ELi ja liikmesriikide rahastatud projekte, õõnestavad piirkonna stabiilsust ja võimalust mis tahes rahualgatusteks.

Me peame tegema selgeks selle, et poliitilisi jõupingutusi tuleb suurendada, kuna ei saa eeldada, et Euroopa kodanikud ja maksumaksjad rahastavad ülesehitamist määramata ajaks.

ELi strateegias Vahemere piirkonna jaoks tuleb arvesse võtta ka seost ülejäänud Aafrika mandriga ja Araabia poolsaarega, et vähendada riske ja samas ka pikas perspektiivis sellest kasu saada.

5. Vahemere piirkonnas vabakaubanduslepingute ja majanduslike võimaluste arendamine

Piirkonna majandusliku kasvu ja stabiliseerumise jaoks on väga oluline ka solidaarsus. Me peame toetama kõiki püüdlusi saavutada parem majanduslik integratsioon ühest küljest Vahemere lõunapiirkonna riikide vahel ja teisalt Vahemere mõlema kalda riikide vahel. On vaja mõista, et Vahemere piirkonnas majanduslike võimaluste arendamine toob kaasa positiivse järellainetuse ka muudes valdkondades ja ühendab mõlemat piirkonda.

ERP fraktsioon rõhutab järgmisi vajadusi:

 • vabakaubandusläbirääkimiste seire, et parandada majandussidemeid nende riikide vahel ja edendada ühiste huvide pinnal nende kiiret arengut, eelkõige parlamentaarseid ühiskomisjone ja kõiki asjaomaseid majanduslikke jõude kaasata;
 • Vahemere piirkonnas ELi algatuste suunamine piirkonna majanduskasvu jaoks olulistesse strateegilistesse projektidesse, näiteks energia-, vee-, telekommunikatsiooni- ja transporditaristusse;
 • oma Vahemere piirkonna meetmesse VKEde majandusliku kaasamise toetamine, aidates kaasa nende rahvusvahelistumist käsitlevatele jõupingutustele, kuna need ettevõtted on piirkonna majanduskasvu hoidev jõud;
 • ärialgatuste soodustamine ja tugevdamine, eriti noorte inimeste ja naiste seas, sealhulgas meetmed idufirmade rahastamisvõimaluste tagamiseks;
 • äriühingute vahel võrkude loomise soodustamine mitmepoolsete kaubanduskodade loomise kaudu;
 • arusaamine, et majanduslikud võimalused sõltuvad suurel määral Vahemere ümber turvalisuse ja julgeoleku tagamisest, seda eriti turismisektoris;
 • strateegilise taristu, sh nafta rafineerimistehaste ja kaubateede turvalisuse parandamine (seoses terroristide rahastamise probleemiga).

6. Uue Euroopa naabruspoliitika suunas liikumine ja Vahemere Liidu tugevdamine

Euroopa naabruspoliitika on praegu läbivaatamisel. Rakendades täiel määral Vahemere Liitu (valitsustevaheline algatus Vahemere piirkonna jaoks, mis loodi Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse käigus ning hõlmab Vahemere piirkonna koostöös Aadria mere riike), tuleb tulevase naabruspoliitikaga luua tugev strateegiline programm järgmiste eesmärkidega:

 • toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi edendavaid reforme teostavaid partnerriike;
 • aidata kaasa nende kaasavale majanduslikule arengule ning nende valitsustega suhete hoidmisele ja partnerlusele kodanikuühiskonnaga;
 • toetada majanduslikku ja sotsiaalset arengut, majanduskasvu ja töökohtade loomist, kaubanduse edendamist ja paremat koostööd teistes sektorites.

See tähendab, et Euroopa naabruspoliitika abil tuleb teha palju rohkem tööd, et saavutada 2010.aastal Marseille' deklaratsioonis seatud eesmärk aidata kogu Euroopa ja Vahemere piirkonnas kaasa stabiilsusele ja rahule.

Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee kaudu ka parlamentaarset mõõdet sisaldav strateegiline koostöö Euroopa naabruspoliitika ja Vahemere Liidu vahel on kohustus, kui Euroopa soovib tugevdada oma rolli Vahemere piirkonnas ja lahendada kõiki selle olulisi probleeme.

7. Energiakoostöö Vahemere piirkonna julgeoleku ja heaolu nimel

ERP fraktsioon  tunnustab ka Vahemere piirkonna energiakoostöö strateegilist mõõdet ja toob esile ENP läbivaatamisega tekkinud võimaluse parandada energiaühendusi järgmiste abinõudega:

 • Vahemere piirkonna partnerriikidega peetava strateegilise dialoogi kaudu energiakoostöö korraldamine;
 • poliitiliste kriiside mõju ettenägemine energiasektorile ja energiasektori mõju ettenägemine poliitilistele kriisidele;
 • energia mitmekesistamist, säilitamist ja transportimist käsitleva teadustöö ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas koostöö tagamine (pöörates erilist tähelepanu päikeseenergiale).