Група на ЕНП Становище относно Средиземноморието

14.07.2016

Група на ЕНП Становище относно Средиземноморието

Стабилността в средиземноморския регион означава стабилност за Европа

Глобалната стратегия на ЕС и прегледът на европейската политика за съседство предлагат уникална възможност за преосмисляне на политиката на ЕС относно Средиземноморието. Групата на Европейската народна партия пледира за включването на ограничен брой приоритети в стратегията. Средиземноморският регион следва да бъде един от нейните основни приоритети, с акцент върху предотвратяването на конфликти и отстраняването на първопричините за нестабилността в южното съседство.

Нашата група изтъкна необходимостта от разглеждане на средиземноморските ни съседи като партньори в диференцирания диалог за политиката и сигурността. Съображенията за сигурност следва отново да бъдат включени в обновената стратегия на ЕС относно Средиземноморието по-ефективно и последователно. Освен това следва да се обърне по-голямо внимание на постигането на засилена политическа и икономическа интеграция между нашите южни партньори.

И докато стабилизацията на региона от гледна точка на сигурността е първи приоритет за Европа, използването на икономическия и човешкия потенциал на средиземноморския регион също е от ключово значение за мира и просперитета и е от полза както за европейските граждани, така и за техните съседи. В наш взаимен интерес е да работим за един динамичен и проспериращ средиземноморски регион, като се радваме на мир и сигурност и на устойчив растеж.

За тази цел са необходими конкретни инициативи и мерки за изграждане на истински мост, свързващ ЕС, неговите съседи и съседите на неговите съседи, включително Арабската лига и други регионални и международни организации. Считаме, че е неотложно да се увеличат усилията на ЕС за стратегически план и партньорство със средиземноморския регион с цел преодоляване на настоящите кризи и работа за дългосрочните споделени интереси.

1. Политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията трябва да даде резултати в средиземноморския регион

Неотдавнашната криза с бежанците и мигрантите разтърси ЕС. Съществуващите общи правила не функционират по подходящ начин и не са в състояние да се справят с извънредните обстоятелства. Вече е ясно, че нашият континент трябва да се справи с проблема заедно, като едно цяло.

Освен по-доброто сътрудничество и солидарността между държавите – членки на ЕС, от съществено значение е да се използва в пълна степен външното измерение на политиката на ЕС в областта на миграцията и мобилността. Евро-средиземноморската политика трябва да се справи с тези предизвикателства. Групата на Европейската народна партия настоява за прилагане на политика на нулева толерантност по отношение на незаконното подпомагане и превеждане на мигранти през границата, включително посредством операции като EUNAVFOR MED, за подобряване на граничния контрол в държавите на произход и транзитните държави и за сключване и прилагане на споразумения за обратно приемане между ЕС и средиземноморските държави, както и между държавите от Близкия изток и Северна Африка и африканските държави.

Подкрепяме работата на FRONTEX и на новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана, като насърчаваме тясното сътрудничество между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи за брегова охрана на държавите членки, както и националните органи за брегова охрана на трети държави, което включва също така и извънредна помощ за либийските органи.

Необходимо е да създадем общ за ЕС списък на сигурните държави на произход. От решаващо значение е осигуряването на по-добра комуникация с партньорските държави и ясна информация относно европейската визова политика, с цел превръщане на незаконната миграция в по-малко привлекателна.

2. Изграждане на държавата и укрепване на демокрацията

Считаме, че мерките за укрепване на демокрацията и за подкрепа на свободни и демократични избори трябва да продължат да бъдат първостепенен приоритет. ЕС трябва да използва изцяло потенциала на инструментите на политиката си за развитие и подкрепа на демокрацията, както и възможностите за управление на кризи, за да подпомогне възникващите демокрации. От основно значение е да се установят принципите на правовата държава и да се насърчат основани на институциите процеси за изграждане на доверие.

ЕС трябва да направи всичко възможно да подкрепи международно признатото правителство в Либия, тъй като нестабилността вследствие на този неразрешен конфликт и последващото разпространяване на отрицателните последици в региона представляват сериозна заплаха за Съюза като цяло. Запазването на единодушната подкрепа за правителството на националното съгласие на Либия е един от ключовите приоритети за региона, тъй като една стабилна Либия и стабилен либийски народ, който контролира собствените си територия и поминък, ще стабилизират региона.

Институциите на ЕС следва да си сътрудничат за укрепване на сътрудничеството със средиземноморските партньори, за насърчаване на демокрацията и за гарантиране на спазването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; за насърчаване на участието на жени в изборите като кандидати и гласоподаватели, в усилията за посредничество за запазване на мира и в търговските преговори; за насърчаване на участието на младите хора в политическия живот и особено на участието им в местни избори; за зачитане на свободата на медиите и за насърчаване на независимата и разследващата журналистика; за засилване на сътрудничеството между децентрализираните структури (общински, областни и регионални) от двете страни на Средиземноморието за разработване на конкретни проекти.

3. Тероризъм и радикализация

Религиозната радикализация и експанзията на терористичните групировки представляват реална заплаха по всички брегове на Средиземно море. Внезапното и бързо разрастване на Ислямска държава в Либия поражда най-сериозна загриженост и ЕС и неговите държави членки ще насочат усилията си към разбиване на терористичната групировка в региона. Необходимо е да бъдат победени не само техните сухопътни сили, но и тяхната идеология.

Поради това е необходимо да бъдат изготвени и разпространени материали за противодействие на тази пропаганда, като се акцентира по-конкретно върху младите хора в опит да им бъдат предложени бъдещи перспективи, така че да се възпрепятства наемането им от терористични групировки. За да направи това, Съюзът трябва да помогне на своите съседи да изградят по-добро бъдеще за техните младежи, такова, в което да вярват, което да бъде обогатено чрез заетост и стабилност.

ЕС и нашите национални органи трябва да си сътрудничат изцяло с цел да се справят с тези изключително важни въпроси. Групата на Европейската народна партия подчертава по-конкретно борбата с незаконния трафик на огнестрелни оръжия и с другите видове трафик, позволяващи финансирането на терористични групировки. Необходимо е да предотвратим радикализацията чрез интернет и социалните медии, по-конкретно сред младежите, и да подпомогнем семействата на младежите, изложени на риск от радикализация. Следва да обменяме най-добри практики относно предотвратяването на радикализацията с нашите партньори от Южното Средиземноморие и относно механизмите за размяна на разузнавателна информация между държавите – членки на ЕС и средиземноморските партньори, така че да се борим ефикасно с терористичните мрежи.

Следва да се прилагат програми за дерадикализация, които да предотвратяват разпространението на пропаганда и на изказвания, подбуждащи към омраза. Също така е необходимо да ангажираме лицата, които формират общественото мнение, включително религиозните водачи, в информационните кампании срещу тероризма и в насърчаването на ефективен алтернативен поглед, който да подчертава нашето общо наследство, ценности и средиземноморски характер за борба със страха, недоверието и разрухата, съпътстващи радикализацията.

4. Стремеж към разрешаване на политически конфликти, инвестиране в предотвратяването на конфликти, подкрепа на стабилните партньори в региона

Призоваваме Европейския съюз, и по-конкретно Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и върховния представител/заместник-председател, да играят по-активна дипломатическа роля в мирните преговори и в разрешаването на конфликти в Близкия изток, включително в конфликта между Израел и Палестина, така че да играят балансираща роля между регионалните и световните участници.

Действително близкоизточният мирен процес трябва да продължи да бъде наш първостепенен приоритет в региона в смисъл, че разрешаването на израелско-палестинския конфликт би оказало непосредствено положително влияние върху други регионални конфликти. Постигането на решение чрез преговори, основано на съществуването на две държави, продължава да бъде единственият реалистичен начин за прекратяване на конфликта в полза както на израелците, така и на палестинците. Политиката за изграждане на селища и новата безпрецедентна тенденция на разрушаване, включително на проекти, финансирани от ЕС и държавите членки, сериозно подкопават стабилността на региона, както и възможностите за каквато и да е мирна инициатива.

Трябва да стане ясно, че е необходимо да се положат повече политически усилия предвид факта, че не може да се очаква от европейските граждани и данъкоплатци да финансират възстановяването до безкрайност.

Стратегията на ЕС за Средиземноморието също така трябва да вземе предвид връзката с останалата част от африканския континент, както и с Арабския полуостров, като се стреми да предвижда рисковете, а така също и да се възползва от изгодите в дългосрочен план.

5. Изготвяне на споразумения за свободна търговия и икономически възможности в Средиземноморието

Солидарността също е от основно значение за стабилизирането и икономическия растеж в региона. Трябва да подкрепим всички усилия за постигане на по-тясна икономическа интеграция между южните средиземноморски държави от една страна и между държавите от двете страни на Средиземно море от друга. Трябва да разберем, че създаването на икономически възможности в Средиземноморието ще окаже положително въздействие върху всички останали въпроси, които свързват двата региона.

Групата на Европейската народна партия набляга на:

 • наблюдение на преговорите за свободна търговия с цел да се заздравят икономическите връзки между тези държави и да се насърчи техният бърз напредък въз основа на общи интереси, по-конкретно посредством съвместни парламентарни комисии, и включване на всички засегнати икономически участници
 • насочване на инициативите на ЕС в Средиземноморието към важни стратегически проекти за икономически растеж в региона, като енергийна, водна, телекомуникационна и транспортна инфраструктура
 • оказване на подкрепа за икономическото включване на МСП в действията на ЕС в Средиземноморието чрез улесняване на техните усилия за интернационализация, тъй като те са двигателите на икономическия растеж в региона
 • насърчаване и укрепване на стопанските инициативи, по-специално сред младите хора и жените, включително мерки за гарантиране на достъп до финансиране за стартиращи предприятия
 • насърчаване на контактите между предприятията посредством създаването на многостранни търговски камари
 • осъзнаване на факта, че икономическите възможности са силно зависими от гарантирането на сигурност и безопасност в целия средиземноморски регион, особено в сектора на туризма
 • повишаване на сигурността на стратегическата инфраструктура, включително на нефтените рафинерии и търговските маршрути (във връзка с проблема с финансирането на тероризма).

6. Към нова европейска политика за съседство и засилване на Съюза за Средиземноморието

Европейската политика за съседство понастоящем е в процес на преразглеждане. Като използва в пълна степен Съюза за Средиземноморието – междуправителствената инициатива за Средиземноморието, родена в рамките на „Процеса от Барселона“ и включваща адриатическите държави в средиземноморското сътрудничество – бъдещата политика за съседство трябва да създаде силна стратегическа програма с цел:

 • подкрепа за партньорите, които извършват реформи за насърчаване на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека
 • принос към тяхното приобщаващо икономическо развитие и за насърчаване на партньорство с гражданското общество редом с отношенията с правителствата
 • подкрепа за икономическото и социалното развитие, създаването на растеж и работни места, насърчаването на търговията и по-добро сътрудничество в другите сектори.

Това означава, че е необходимо европейската политика за съседство да направи много повече, за да постигне целта, определена през 2010 г. съгласно Декларацията от Марсилия – да „допринесе за стабилността и мира в целия евро-средиземноморски регион“.

Стратегическото сътрудничество между европейската политика за съседство и Съюза за Средиземноморието, което включва парламентарно измерение чрез Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, е задължително, ако нашият континент желае да засили ролята си в средиземноморския регион и да се справи с всички негови изключително важни проблеми.

7. Сътрудничество в областта на енергетиката: за сигурността и просперитета на средиземноморския регион

Групата на Европейската народна партия признава също така стратегическото измерение на сътрудничеството в областта на енергетиката в средиземноморския регион и подчертава възможността, предоставена от прегледа на европейската политика за съседство, за укрепване на енергийните връзки чрез:

 • организиране на сътрудничеството в областта на енергетиката посредством стратегически диалог със средиземноморските партньори
 • предвиждане на въздействието на политическите кризи върху енергийния сектор и обратното
 • гарантиране на сътрудничеството в областта на науката и НИРД относно диверсификацията, съхранението и транспортирането на енергия (по-конкретно по отношение на слънчевата енергия).