Dokument o raste

23.02.2015

Dokument o raste

V tomto stále sa meniacom svete je Európa ešte vždy najlepším miestom pre život. Vzhľadom na znepokojujúce demografické trendy si v globalizovanom svete chceme ochrániť sociálne trhové hospodárstvo. Aby sa nám to podarilo, musíme zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a preskúmať, aký má Európa potenciál rastu.  Chceme si zachovať konkurencieschopný priemysel, ktorý bude vyrábať v Európe, a nie vyvážať pracovné miesta a spôsobovať (ešte väčšie) znečistenie v iných častiach sveta.

Chceme, aby si Európa znovu získala pozíciu lídra v oblasti výskumu, inovácií a vzdelávania. Členské štáty sú zodpovedné za celý rad dôležitých oblastí, ako sú štrukturálne reformy, pružné trhy práce a konkurencieschopnosť, ktoré možno najlepšie zabezpečiť vtedy, keď sa budú opierať o fungujúci a skutočný dialóg so sociálnymi partnermi. Trvalá stabilita nie je možná bez sociálnej spravodlivosti. Fungujúce sociálne trhové hospodárstvo je základom pre vytváranie nových pracovných miest.

Ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve, Únia sa usiluje „o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku“. Európa zohráva kľúčovú úlohu a mnohé aspekty jej prínosu sú opísané v štúdii Cost of non-Europe (Náklady spôsobené nečinnosťou na európskej úrovni). Počas piatich rokov tohto nového funkčného obdobia a na základe svojich priorít, ktoré boli prijaté v Albufeire, bude skupina PPE zameriavať svoju prácu na nasledujúcich päť priorít s cieľom podnietiť udržateľný rast a pomôcť vytvárať pracovné miesta, najmä pre mladých Európanov, ktorí sú v súčasnosti skupinou s najvyššou mierou nezamestnanosti:

  • Stabilita: základ rastu
  • Prístup MSP ku kapitálu
  • Inteligentná regulácia v záujme dynamického európskeho jednotného trhu
  • Zabezpečiť, aby sa investície dostali k príjemcovi
  • Posilňovať priemysel v prepojenej Európe

Stabilita: základ rastu

Trvalý rast nebude existovať bez sociálnej spravodlivosti. A bez rastu nebude existovať trvalá stabilita. Fiškálne problémy jedného členského štátu sa netýkajú len jeho obyvateľov, ale aj hospodárstva a zamestnanosti celej EÚ. Členské štáty a Únia v posledných rokoch tvrdo pracovali na obnove dôvery v našu fiškálnu stabilitu a finančné trhy.

Prekonali sme to najhoršie a Európa sa pomaly, ale isto vracia k udržateľnému rastu. Riziká sú tu však stále a znovu získaná dôvera sa nesmie ohroziť. Pravidlá Paktu stability a rastu, rámec makroekonomického dohľadu, balík dvoch legislatívnych aktov a balík šiestich legislatívnych aktov sa musia v plnej miere vykonávať a dodržiavať. Nesmú existovať žiadne politicky motivované zmeny a ústupky.

Ak sa budú dnes plniť udržateľné rozpočty zodpovedne a ak sa bude inteligentne investovať, predíde sa tomu, aby boli ďalšie generácie zaťažené novým dlhom. Členské štáty sa musia v rámci európskeho semestra riadiť odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, v ktorých sú presne vymedzené ciele, s väčším dôrazom na štrukturálne reformy a konkurencieschopnosť v hospodárskej a fiškálnej koordinácii. Hlavný dôraz sa bude klásť na uplatňovanie a presadzovanie dohodnutej bankovej únie, aby sa zabezpečilo, že sa čo najskôr vytvorí dôveryhodný a spoľahlivý systém.

Prístup MSP ku kapitálu

Rast našich podnikov je úzko spojený so stabilitou na finančných trhoch: problémy MSP s financovaním a rozbiehaním podnikov sa vyriešia len vtedy, keď sa ozdravia súvahy bánk a bude sa riadne vykonávať banková únia. Vychádzajúc z výsledkov záťažových testov ECB je nevyhnutné, aby sa tie banky, ktoré potrebujú väčší objem kapitálu, riadili vytýčeným plánom. Naša skupina sa neustále usilovala o to, aby MSP mali ľahší prístup ku kapitálovým trhom. Únia kapitálových trhov by mala na základe stratégie Európa 2020 podporovať MSP, ktoré chcú investovať do reálnej ekonomiky.

Pri uľahčovaní prístupu malých podnikov ku kapitálu plní kľúčovú úlohu EIB. Zvýšenie kapitálu EIB z roku 2013 treba plne využiť. Na nástroje EIB je potrebné zmobilizovať dodatočný splatený kapitál vo výške 20 miliárd EUR. EIB môže zasiahnuť a prevziať riziko v prípadoch, keď po štandardných bankách ostávajú prázdne miesta. Mala by rozšíriť záruky pre miestne banky, ktoré zohrávajú významnú úlohu vo financovaní reálnej ekonomiky, najmä v regiónoch postihnutých hospodárskou krízou. EIB by mala tiež rozšíriť iniciatívu týkajúcu sa financovania obchodu na úrovni EÚ.

Členské štáty by mali využiť časť svojich prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozdelenie úverového rizika EIB a poskytovanie záruk za úvery na podporu znalostí a zručností, ako aj prístup MSP k financiám. Musíme sa ešte viac opierať o iniciatívy skupiny EIB pre inovatívne financovanie MSP s cieľom podporovať banky v tom, aby zabezpečovali finančné zdroje formou úverov a záruk, zaisťovali poskytovanie dlhodobého rizikového kapitálu bez toho, aby tým bol dotknutý sektor štandardných úverových služieb, a s osobitným dôrazom na regióny, v ktorých je prístup MSP ku kapitálu obmedzený.

Okrem toho sa musia vyvinúť alternatívy k financovaniu zo strany bankového sektora, pretože potrebujeme moderné finančné nástroje, ako je rizikový kapitál, kolektívne financovanie a projektové dlhopisy. Ako alternatívne nástroje financovania by sa mali zvážiť aj finančné družstvá na financovanie MSP (úverové združenia). MSP musia mať lepší prístup k verejnému obstarávaniu a financovaniu na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov.

Keďže úvery MSP sú naďalej dôležitým nástrojom, rámcové podmienky by mali poskytovanie týchto úverov uľahčovať, a nie ho sťažovať. Prístup MSP ku kapitálu musí byť jednou z priorít balíka Komisie o investíciách, ktorý naša skupina plne podporí. V záujme čo najširšej podpory a vzhľadom na očakávania národných vlád by boli ich príspevky v podstate prejavom dôveryhodnosti tohto spoločného úsilia.

Stručne vyjadrené: EÚ musí mobilizovať všetky – verejné aj súkromné – zdroje investícií a vytvárať pre ne stimuly, aby sa zaručil prístup MSP ku kapitálu. Malo by sa pokračovať v podporovaní súkromno-verejných partnerstiev.

Inteligentná regulácia v záujme dynamického európskeho jednotného trhu

Európa by mala robiť veľké kroky, pokiaľ ide o veľké veci, a malé kroky v prípade menších záležitostí. V časoch nezamestnanosti a stagnujúceho rastu musíme v prvom rade zabrániť prijímaniu ťažkopádnych právnych predpisov a prepracovať existujúce pravidlá – deregulovať a vytvoriť nanovo legislatívny rámec v záujme pracovných miest a investícií.

Žiadame nové povinné posúdenia vplyvu, na základe ktorých by sa meralo administratívne zaťaženie a súvisiace náklady nových návrhov, ako aj povinný test MSP. Skupina PPE navrhuje aj nezávislé posúdenia dôsledkov právnych predpisov EÚ o dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality. Európa potrebuje systematické návrhy na obmedzenie byrokracie. Práca orgánov, ktoré už existujú v Švédsku, Českej republike a Spojenom kráľovstve, je pre Európsku úniu dobrým príkladom.

V súlade s požiadavkou našej skupiny má nová Komisia podpredsedu pre lepšiu reguláciu a my veríme, že táto nová štruktúra prinesie výsledky. Novej Európskej komisii bola adresovaná výzva, aby zabezpečila, že dosiahneme 25 % zníženie nákladov spojených s byrokratickou záťažou bez toho, aby to oslabilo naše vysoké normy v sociálnej a environmentálnej oblasti a v oblasti ochrany spotrebiteľov. Existujúce pravidlá by sa mali pravidelne podrobovať skúmaniu z hľadiska ich pridanej hodnoty a primeranosti, pričom by sa mali naplno uplatňovať doložky o skončení platnosti alebo o preskúmaní. Prihovárame sa za regulačné prostredie, ktoré umožní novým a mladým podnikom začať činnosť pri zníženej regulačnej a administratívnej záťaži.

Zároveň potrebujeme vytvoriť účinné pravidlá, na základe ktorých vznikne spoločný trh vytvárajúci rast a pracovné miesta. Dokončenie právnych predpisov o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a trhovom dohľade je kľúčovým prvkom tohto úsilia. Sektor služieb v podstate najviac prispieva k HDP EÚ a je najväčším zamestnávateľom v Európe. K začiatku roka 2015 by mala nová Európska komisia určiť, aké kroky sa podniknú na odstránenie zvyšných prekážok brániacich realizácii skutočného jednotného trhu s energiou. Potenciál rastu a pracovných miest v rámci obehového hospodárstva sa musí využiť.

Ani tie najinteligentnejšie pravidlá nám samozrejme nepomôžu, ak ich nebudeme uplatňovať a dodržiavať v plnej miere. Naďalej existujú prekážky brániace rastu a tvorbe pracovných miest a v niektorých členských štátoch vznikajú ďalšie, okrem iného vinou nadmernej regulácie, tzv. „gold-plating“. Príkladom problémov spôsobených implementáciou je program Natura, u ktorého hrozí, že bude brániť realizácii kľúčových investičných projektov. Európska komisia sa musí prednostne venovať týmto problémom. Iba tak budeme môcť naplno využiť potenciál rastu a pracovných miest programu Natura a iba tak vzniknú rovnaké podmienky zaručujúce našim podnikom spravodlivosť.

Pokiaľ ide o nové projekty na toto funkčné obdobie, potenciál rastu a pracovných miest sa skrýva predovšetkým v jednotnom digitálnom trhu. Podľa odborníkov je možné zvýšenie efektívnosti vo výške až 260 miliárd eur ročne. Roztrieštenosť trhu v Európskej únii je hlavnou prekážkou rýchleho rozvoja tohto trhu, podobne ako nízka miera dôvery spotrebiteľov v podnikanie na internete.

Preto musíme zabezpečiť implementáciu a vykonávanie smernice o právach spotrebiteľov, alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online. Rovnaké podmienky pre podniky pôsobiace v tomto sektore majú zásadný význam a osobitnú pozornosť treba venovať presadzovaniu pravidiel o hospodárskej súťaži. Rýchle dokončenie balíka o jednotnom telekomunikačnom trhu prinesie koniec roamingu, zabezpečí väčšiu harmonizáciu prideľovania frekvenčného spektra a právny rámec pre zásadu neutrality siete. Revízia niektorých častí regulácie telekomunikačného trhu, plánovaná na rok 2016, nám umožní preskúmať, nakoľko pravidlá podporujú investície do tejto oblasti a posilňujú európsky trh. Posilnenie digitálnych zručností našich občanov by malo byť hlavnou prioritou. Naše vzdelávacie systémy musíme prispôsobiť novým digitálnym výzvam.

Keďže ochrana údajov má zásadný význam z hľadiska dôvery v digitálny trh, Rada musí uzavrieť prvé čítanie, ktorého predmetom sú spoločné pravidlá o ochrane údajov, do konca tohto roka. Komisia bola požiadaná, aby predložila návrh právneho predpisu na ochranu práv duševného vlastníctva na budúci rok a aby predložila aj návrhy na ich posilnenie. V globálnom hospodárstve sú nesmierne dôležité na využívanie plného potenciálu digitálneho trhu. Potrebujeme silnú európsku stratégiu pre bezpečnosť internetu a proti porušovaniu súkromia. Tvorba legislatívneho rámca, ktorý je potrebný na riešenie takých otázok, ako je internet vecí, si vyžaduje analýzy, pri ktorých treba zachovávať súkromie na internete.

A napokon, potenciál nášho jednotného trhu možno plne využiť (a nezamestnanosť skutočne obmedziť) len vtedy, keď na európskom trhu práce bude existovať väčšia mobilita.

Zabezpečiť, aby sa investície dostali k príjemcovi

Na štrukturálne politiky do roku 2020 je vyčlenený rozpočet v hodnote viac ako 350 miliárd EUR. Predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečovanie investícií, konkurencieschopnosti a solidarity, ako aj plnenie cieľov stratégie Európa 2020. Naším cieľom je vytvoriť kritickú masu investícií a zabezpečiť čo najväčší dosah európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Dohody o partnerstvách by mali zabezpečiť jednotnosť národných rozpočtov s fondmi EŠIF. Čo najskôr by sa mali vypracovať národné stratégie, ktoré by sa mali podrobiť kontrole, aby sa do nich začlenili výdavky EŠIF, ako aj jasné zameranie na rast a pracovné miesta. Tieto finančné prostriedky sa musia použiť spôsobom orientovaným na rast, pričom sa bude zodpovedajúco pristupovať k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny. Urýchliť rast a tvorbu pracovných miest a pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, však dokážeme len vtedy, ak bude financovanie zabezpečené včas a neminie sa cieľov. Programy ako Horizont a COSME zohrávajú v našej stratégii rastu kľúčovú úlohu.

Využívanie rozpočtu na kľúčové programy EÚ podnecujúce rast a tvorbu pracovných miest umožnilo väčšie investície.

Skupina PPE nebude tolerovať žiadne škrty, meškania ani nesprávne riadenie programov rastu alebo našich politických priorít, ako napríklad ESF, ktoré ohrozujú zásadné impulzy, na ktorých sa dohodli Parlament s Radou. Skupina PPE je odhodlaná nájsť riešenie opakujúceho sa nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte EÚ, aby sa zabezpečilo, že EÚ bude môcť v plnej miere plniť svoje zákonné povinnosti. Naša skupina pokladá súčasnú situáciu a postoje určitých národných vlád za cynické a neprijateľné. V súvislosti s Európskou iniciatívou pre mládež sa obávame, že len pár členských štátov začalo využívať finančné prostriedky, a vyzývame, aby sa urobilo všetko pre uľahčenie postupu podávania žiadostí. Spolu so zárukou pre európsku mládež môže iniciatíva mimoriadne pomôcť mladým ľuďom pri prekonávaní pracovnej neistoty. Preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici trvania, ktoré sa má uskutočniť v roku 2016, ako aj preskúmanie ročných rozpočtov by malo umožniť zamerať sa viac na inovácie, investície, pracovné miesta a rast a zároveň preskúmať zvýšené používanie investičných nástrojov tak, aby sa zväčšil pákový efekt rozpočtu EÚ.

Posilňovať priemysel v prepojenej Európe

Keďže reálna ekonomika je základom európskych ekonomík, naším cieľom je posilniť našu priemyselnú konkurencieschopnosť a udržať výrobu v Európe. Európa musí splniť cieľ, a to dosiahnuť, aby podiel priemyslu na GDP EÚ bol 20 %. Musíme zmobilizovať všetky prostriedky a zdroje, najmä v oblasti vedy, podporovaním ráznej politiky v oblasti výskumu a podporou tvorby odbornej prípravy a vzdelávania na vysokej úrovni, aby sme zachovali konkurenčnú výhodu inovatívnych priemyselných podnikov v našich členských štátoch, najmä v strategických sektoroch, ako je aeronautika, automobilový, farmaceutický a chemický priemysel. Priemysel a služby idú ruka v ruke s moderným, inovatívnym hospodárstvom.

Naša skupina urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabránila znevýhodňovaniu európskeho priemyslu v porovnaní s jeho svetovými konkurentmi: v globálnom konkurenčnom prostredí nechceme pre náš priemysel žiadne ďalšie zaťaženie. Musíme sa snažiť zabezpečiť rovnováhu medzi nevyhnutnou reguláciou v oblasti životného prostredia a dôsledkami z hľadiska nákladov a konkurencieschopnosti našich európskych priemyselných odvetví. Vďaka rýchlemu rozvoju nových technológií je dosiahnutie tohto kompromisu oveľa ľahšie ako kedykoľvek predtým. Rozvoj technológií zohľadňujúcich životné prostredie by sa mal zároveň stať veľmi dôležitou zložkou európskeho priemyslu.

Popri dostupných cenách energie, ktoré sú konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni, musí mať Európa aj dobre prepojený a fungujúci vnútorný trh s energiou, dopravou a telekomunikáciami. Balík Komisie o investíciách musí v tejto súvislosti poskytnúť nové stimuly.

Spoločne s nástrojom na prepájanie Európy by mohol pomôcť získavať súkromné a verejné investície na rýchlu realizáciu naliehavo potrebných projektov v oblasti infraštruktúry, najmä transeurópskej siete v doprave a 248 projektov spoločného záujmu v súvislosti s energiou.

Doprava je základnou hybnou silou európskeho rastu. Legislatívne návrhy pre európske železnice a letectvo musia priniesť skutočný pokrok a je potrebné, aby boli rýchlo prijaté. Dokončenie európskeho železničného trhu a podniku SESAR je pre Európu zaťažkávacou skúškou, pokiaľ ide o jej schopnosť zvládnuť výzvy v oblasti infraštruktúry.