Έγγραφο για την ανάπτυξη

23.02.2015

Έγγραφο για την ανάπτυξη

Μετάφραση
Αυτο το περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο στο/στα: Greek

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Θέλουμε να υπερασπιστούμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς μας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι δημογραφικές τάσεις είναι ανησυχητικές. Για να το επιτύχουμε πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να διερευνήσουμε το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης. Επιθυμούμε να κρατήσουμε την ανταγωνιστική βιομηχανική παραγωγή  στο εσωτερικό της Ευρώπης, αντί να  προωθήσουμε θέσεις απασχόλησης και  (ακόμη μεγαλύτερη) ρύπανση σε άλλα μέρη του κόσμου.

Θέλουμε η Ευρώπη να ανακτήσει τη θέση της ως ηγέτης στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για μια σειρά από σημαντικούς τομείς όπως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι ευέλικτες αγορές εργασίας και η ανταγωνιστικότητα, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα εάν υποστηρίζονται από έναν λειτουργικό και πραγματικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη σταθερότητα χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Μια λειτουργούσα κοινωνική οικονομία της αγοράς αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία οιωνδήποτε νέων θέσεων εργασίας.

Όπως περιγράφεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ένωση θα εργασθεί για μια «άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο.» Ο ρόλος της Ευρώπης είναι ζωτικός και οι διάφορες πτυχές της συμβολής της περιγράφονται στη μελέτη Το κόστος της μη-Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της νέας αυτής πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου και με βάση τις «προτεραιότητες» που εγκρίθηκαν στην Αλμπουφέιρα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θα προσανατολίσει τις εργασίες της στις ακόλουθες πέντε προτεραιότητες για την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους της Ευρώπης που μαστίζονται στην παρούσα συγκυρία από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανεργίας:

  • Διασφάλιση μιας βάσης για  ανάπτυξη: σταθερότητα
  • Πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια
  • Έξυπνη νομοθεσία για μια δυναμική Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά
  • Οι επενδύσεις πρέπει να φθάνουν στον αποδέκτη
  • Ενίσχυση της βιομηχανίας σε μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Διασφάλιση μιας βάσης για ανάπτυξη: σταθερότητα

Δεν θα υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σταθερότητα. Και δεν πρόκειται να υπάρξει βιώσιμη σταθερότητα χωρίς ανάπτυξη. Τα δημοσιονομικά προβλήματα ενός κράτους μέλους επηρεάζουν όχι μόνο τους πολίτες της χώρας αυτής, αλλά και την οικονομία και την απασχόληση σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν εργαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική σταθερότητα και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το χειρότερο στάδιο της κρίσης αποτελεί παρελθόν και η Ευρώπη επιστρέφει αργά αλλά σταθερά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν κίνδυνοι και η ανακτηθείσα αξιοπιστία δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας, το «δίπτυχο» και το «εξάπτυχο» πρέπει να εφαρμοστούν και να τηρηθούν πλήρως. Δεν πρέπει να υπάρξουν πολιτικά υποκινούμενες αλλαγές και παραχωρήσεις.

Στην παρούσα συγκυρία, η υπευθυνότητα στην επίτευξη βιώσιμων προϋπολογισμών και την πραγματοποίηση έξυπνων επενδύσεων θα αποτρέψει την επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών με νέο χρέος. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με καλά στοχευμένες ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο του οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή και την επιβολή της συμφωνηθείσας τραπεζικής ένωσης προκειμένου να διασφαλίσουμε άμεσα την εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου και ισχυρού συστήματος.

Πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια

Η ανάπτυξη των εταιρειών μας είναι στενά συνδεδεμένη με τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών: τα προβλήματα χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων θα επιλυθούν μόνο όταν εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και εφαρμοστεί σωστά η τραπεζική ένωση. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ καταδεικνύουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες που χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια να ακολουθήσουν το σχέδιο που τους έχει υποδειχθεί. Η ομάδα μας εργάζεται διαρκώς για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές κεφαλαίων. Η ένωση κεφαλαιαγορών πρέπει να υποστηρίξει τη βούληση των ΜΜΕ να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Η ΕΤΕπ διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρότερων επιχειρήσεων σε κεφάλαια. Η αύξηση κεφαλαίου στην οποία προέβη η ΕΤΕπ το 2013 πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Η κινητοποίηση πρόσθετου καταβεβλημένου κεφαλαίου ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα μέσα της ΕΤΕπ είναι απαραίτητη. Η ΕΤΕπ είναι σε θέση να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει τον κίνδυνο εκεί που οι κανονικές τράπεζες δεν έχουν επί του παρόντος περιθώριο δράσης. Θα πρέπει επίσης να επεκτείνει τις εγγυήσεις της στις τοπικές τράπεζες, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Η ΕΤΕπ θα πρέπει επίσης να επεκτείνει την πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση του εμπορίου σε επίπεδο ΕΕ.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μέρος των χορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων ώστε να επιμεριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος για την ΕΤΕπ και να παράσχουν δανειακές εγγυήσεις υποστηρίζοντας τη γνώση και τις δεξιότητες, καθώς και την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες της ομάδας της ΕΤΕπ για  καινοτόμο χρηματοδότηση των ΜΜΕ, για  ενθάρρυνση των τραπεζών να παρέχουν οικονομικούς πόρους μέσω δανείων και εγγυήσεων, για διασφάλιση της παροχής μακροπρόθεσμων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου χωρίς να θιγεί ο τομέας των τακτικών πιστωτικών υπηρεσιών, και με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές στις οποίες η πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια είναι περιορισμένη.

Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις στη χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα, καθώς απαιτούνται σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα, όπως επιχειρηματικά κεφάλαια, συμμετοχική χρηματοδότηση και ομόλογα χρηματοδότησης έργων. Οι χρηματοοικονομικοί συνεταιρισμοί για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ (πιστωτικές ενώσεις) θα πρέπει επίσης να εξετασθούν ως εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης. Οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Δεδομένου ότι τα δάνεια προς τις ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέσο, οι όροι-πλαίσια θα πρέπει να διευκολύνουν και όχι να παρεμποδίζουν τη χορήγηση τέτοιων δανείων. Η πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της δέσμης επενδύσεων της Επιτροπής, η οποία θα έχει την αμέριστη στήριξη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Εφόσον σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η ευρεία υποστήριξη και η εκπλήρωση των προσδοκιών των εθνικών κυβερνήσεων, οι εκ μέρους τους συνεισφορές θα αποδείξουν πράγματι την αξιοπιστία της κοινής αυτής προσπάθειας.

Εν συντομία: η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει και να θεσπίσει κίνητρα για όλες τις πηγές επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω.

Έξυπνη νομοθεσία για μια δυναμική Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά

Η Ευρώπη πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία σε ουσιώδη ζητήματα και μικρότερη σε επουσιώδη ζητήματα. Σε περιόδους ανεργίας και αργής ανάπτυξης πρέπει, πρωτίστως, να αποφεύγονται οι επαχθείς ρυθμίσεις και να αναθεωρούνται οι υφιστάμενοι κανόνες για την απορρύθμιση και την επαναρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να ευνοούνται η απασχόληση και οι επενδύσεις.

Ζητούμε την καθιέρωση υποχρεωτικών αξιολογήσεων επιπτώσεων για να υπολογίζονται τα διοικητικά βάρη και οι συναφείς δαπάνες των νέων προτάσεων καθώς και μια υποχρεωτική δοκιμή για τις ΜΜΕ. Η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ προτείνει επίσης να διενεργηθούν ανεξάρτητες αξιολογήσεις για τις επιπτώσεις  της νομοθεσίας της ΕΕ ως προς την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η Ευρώπη χρειάζεται συστηματικές προτάσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Το έργο φορέων όπως εκείνων που λειτουργούν ήδη στη Σουηδία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί καλό παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ζητήθηκε από την Κοινοβουλευτική μας  Ομάδα, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορίσει Αντιπρόεδρο αρμόδιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα δομή θα έχει αποτελέσματα. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει μείωση κατά 25% των δαπανών που συνδέονται με γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις χωρίς να υποβαθμιστούν τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και εκείνα της προστασίας του καταναλωτή. Οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να εξετάζονται συστηματικά για να διαπιστώνεται η προστιθέμενη αξία και  καταλληλότητά τους, καθώς και η πλήρης εφαρμογή των ρητρών λήξης ισχύος ή επανεξέτασης. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που επιτρέπει στις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις να ξεκινούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με λιγότερες κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, πρέπει να θέτουμε αποτελεσματικούς κανόνες όπου αυτοί θεσπίζουν μια κοινή αγορά η οποία δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η οριστικοποίηση της νομοθεσίας για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων και την Εποπτεία της Αγοράς θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια αυτή. Πράγματι, ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένας από τους σημαντικότερους συνεισφέροντες στο ΑΕγχΠ της ΕΕ και ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ευρώπη. Μέχρι τις αρχές του 2015, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τα βήματα για την αντιμετώπιση των εμποδίων που απομένουν σε σχέση με την υλοποίηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης της κυκλικής οικονομίας.

Είναι όμως προφανές, ότι ακόμη και οι εξυπνότεροι κανόνες δεν πρόκειται να βοηθήσουν, παρά μόνο εάν εφαρμόζονται και τηρούνται πλήρως. Τα εμπόδια στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένουν, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υψώνονται νέοι φραγμοί, μεταξύ άλλων μέσω του «κανονιστικού υπερθεματισμού». Ένα παράδειγμα των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή αποτελεί το πρόγραμμα Natura, το οποίο απειλεί την υλοποίηση βασικών επενδυτικών έργων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά κατά προτεραιότητα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης του μηχανισμού Natura και μόνο τότε θα δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού που θα εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεών μας.

Όσον αφορά τα νέα έργα που δρομολογούνται την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι αυτή που προσφέρει κυρίως δυνατότητες για ανάπτυξη και απασχόληση. Σύμφωνα με προβλέψεις εμπειρογνωμόνων, τα κέρδη από την αποδοτικότητα αναμένεται να φθάνουν έως και τα 260 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο κατακερματισμός της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ταχεία ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς, όπως είναι και το χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Ως εκ τούτου, πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού. Η ταχεία ολοκλήρωση της δέσμης μέτρων για την ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών θα θέσει τέλος στην περιαγωγή, θα επιφέρει μεγαλύτερη εναρμόνιση των κατανομών του ραδιοφάσματος και θα αποτελέσει ένα νομικό πλαίσιο για την αρχή της δικτυακής ουδετερότητας. Με την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού για τις τηλεπικοινωνίες που έχει προγραμματιστεί για το 2016, θα μπορέσουμε να εξετάσουμε κατά πόσον οι κανόνες στηρίζουν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό και ενισχύουν την ευρωπαϊκή αγορά. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μας πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. Πρέπει να προσαρμόσουμε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα στις νέες ψηφιακές προκλήσεις.

Δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων έχει καίρια σημασία για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή αγορά, το Συμβούλιο θα πρέπει να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωσή του όσον αφορά στους κοινούς κανόνες προστασίας των δεδομένων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή έχει κληθεί να προτείνει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εντός του επόμενου έτους, καθώς και να υποβάλει προτάσεις για την επιβολή τους. Σε μια παγκόσμια οικονομία, η νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα έχει ζωτική σημασία για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής αγοράς. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής. Απαιτείται ανάλυση για να αναπτυχθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει ζητήματα όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.

Τέλος, μόνον εάν υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, θα μπορέσει το δυναμικό της ενιαίας αγοράς να αξιοποιηθεί πλήρως και η ανεργία να περιοριστεί πραγματικά.

Οι επενδύσεις πρέπει να φθάνουν στον αποδέκτη

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρώπης για τις διαρθρωτικές πολιτικές μέχρι το 2020 υπερβαίνουν τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελούν βασικό μέσο για τη διασφάλιση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας και αλληλεγγύης, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα επενδύσεων και να διασφαλίσουμε τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ^Ταμείων (ΕΔΕΤ). Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη σύγκλιση των εθνικών προϋπολογισμών με τα ΕΔΕΤ. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εκπονηθούν εθνικές στρατηγικές οι οποίες θα υποβληθούν σε έλεγχο ώστε να περιλαμβάνουν αποδοτική δαπάνη από τα ΕΔΕΤ καθώς και σαφή προσανατολισμό προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα. Ωστόσο, μόνον εάν η χρηματοδότηση καταβάλλεται εγκαίρως και επιτυγχάνει πράγματι τους στόχους της, θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη. Προγράμματα όπως το Horizon και το COSME διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη.

Η εμπροσθοβαρής εκτέλεση του προϋπολογισμού βασικών προγραμμάτων της ΕΕ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση έχουν καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε περικοπή, καθυστέρηση ή κακοδιαχείριση όσον αφορά προγράμματα ανάπτυξης ή πολιτικές προτεραιότητες, όπως το ΕΚΤ, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ζωτικές δράσεις που έχουν συμφωνηθεί τόσο από το Κοινοβούλιο, όσο και από το Συμβούλιο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ έχει δεσμευτεί ως προς την εξεύρεση λύσης στην επαναλαμβανόμενη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκπληρώνει πλήρως τις νομικές της υποχρεώσεις. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση και η στάση που τηρούν ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις είναι κυνική και απαράδεκτη. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους Νέους, εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια και ζητούμε να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τους Νέους, τα κεφάλαια αυτά μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα για να πάψουν οι νέοι να ζουμ μέσα στην αβεβαιότητα όσον αφορά τον εργασιακό τομέα. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2016, όπως άλλωστε και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί, θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα για περαιτέρω  καινοτομία,  επενδύσεις,  απασχόληση και  ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη χρήση επενδυτικών μέσων, ούτως ώστε να διευρυνθεί το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ενίσχυση της βιομηχανίας σε μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Δεδομένου ότι η «πραγματική οικονομία» αποτελεί τη βάση των ευρωπαϊκών οικονομιών, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για τη συμμετοχή της βιομηχανίας κατά 20% στο ΑΕγχΠ της ΕΕ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε  όλα τα μέσα και τους πόρους, ιδίως στον τομέα της επιστήμης υποστηρίζοντας μια ισχυρή πολιτική για την έρευνα και αναπτύσσοντας υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των καινοτόμων βιομηχανικών επιχειρήσεων στα κράτη μέλη μας –ιδίως σε στρατηγικούς τομείς, όπως η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. Σε μια σύγχρονη, καινοτόμο οικονομία, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Η κοινοβουλευτική μας Ομάδα  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επιβαρυνθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της: δεν θέλουμε η βιομηχανία μας να επωμιστεί νέα βάρη στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των περιβαλλοντικών κανονισμών που είναι απαραίτητες και των συνεπειών τους από πλευράς κόστους και ανταγωνιστικότητας για τις ευρωπαϊκές μας βιομηχανίες. Η ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών διευκολύνει περισσότερο από ποτέ αυτήν την εξισορρόπηση. Παράλληλα, η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών θα πρέπει να αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό κλάδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Πέραν των προσιτών και διεθνώς ανταγωνιστικών τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μας, η Ευρώπη πρέπει να επωφεληθεί από μια καλά συνδεδεμένη και λειτουργούσα εσωτερική αγορά στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Με τη δέσμη επενδύσεων της Επιτροπής πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στο εγχείρημα αυτό.

Παράλληλα με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα μπορούσε να συμβάλει στη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για να υλοποιηθούν επειγόντως απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής, όπως το Διευρωπαϊκό Δίκτυο στον τομέα των μεταφορών και 248 «έργα κοινού ενδιαφέροντος» όσον αφορά την ενέργεια.

Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής μηχανής ανάπτυξης. Τα νομοθετικά σχέδια για τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές πρέπει να επιφέρουν πραγματική πρόοδο και να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό. Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόμων και του SESAR αποτελεί μια δοκιμή όσον αφορά στην ικανότητα της Ευρώπης να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του τομέα των υποδομών.