Pět pilířů pro růst a pracovní příležitosti

23.02.2015

Pět pilířů pro růst a pracovní příležitosti

Evropa je v tomto měnícím se světě stále nejlepším místem k životu. Chceme chránit naše sociálně tržní hospodářství v globalizovaném světě v situaci znepokojivého demografického trendu. Aby to bylo možné, musíme zlepšit naší konkurenceschopnost a využít evropského růstového potenciálu. Chceme, aby konkurenceschopný průmysl i nadále vyráběl v Evropě místo toho, aby do jiných částí světa vyvážel pracovní místa a více znečištění.

Chceme, aby si Evropa znovu vydobyla vedoucí místo ve výzkumu, inovacích a vzdělávání. Členské státy jsou zodpovědné za celou řadu důležitých oblastí, jako jsou strukturální reformy, pružný pracovní trh a konkurenceschopnost, čehož se dosáhne nejlépe za podpory opravdového a funkčního dialogu se sociálními partnery. Trvalá stabilita není možná bez sociální spravedlnosti. Základem pro jakékoli vytváření nových pracovních míst je funkční sociálně tržní hospodářství.

Podle Lisabonské smlouvy Unie usiluje o „vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku“. Evropská unie má nepostradatelnou úlohu a její přínos byl popsán ve studii o nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu. Na základě svých „priorit“ přijatých v Albufeiře se chce poslanecký klub ELS během pěti let tohoto nového volebního období zaměřit na následujících pět prioritních oblastí ke zrychlení udržitelného růstu tak, aby byla vytvářena nová pracovní místa zejména pro mladé Evropany, kteří jsou nejvíce zasaženi nezaměstnaností:

  • Zajistit základní podmínku pro růst: stabilitu
  • Přístup ke kapitálu pro malé a střední podniky
  • Inteligentní regulace pro dynamický jednotný evropský trh
  • Dosáhnout toho, že investice se dostanou k příjemcům
  • Posílení průmyslu v propojené Evropě

Zajistit základní podmínku pro růst: stabilitu

Trvalý a udržitelný růst není možný bez stability. A naopak bez růstu není možná trvalá stabilita. Fiskální problémy v jednom členském státě nemají dopad jen na občany dotyčné země, ale na hospodářství a zaměstnanost v celé EU. Členské státy a Unie se v posledních letech usilovně snažily o obnovu důvěry v naši fiskální stabilitu a finanční trhy.

Překonali jsme nejhorší bouři a Evropa se pomalu, ale jistě vrací k udržitelnému růstu. Přesto rizika zůstávají a nesmíme ohrozit znovuzískanou důvěryhodnost. Musí být plně respektována a prováděna pravidla Paktu o stabilitě a růstu, rámec pro makroekonomický dohled, balíček dvou právních aktů a balíček šesti právních aktů. Nesmí docházet k žádným politicky motivovaným změnám a ústupkům.

Pokud budeme zodpovědní dnes, tím, že budeme dodržovat udržitelné rozpočty a inteligentní investice, zabráníme tomu, aby budoucí generace musely nést další dluhové břemeno. Členské státy musí dodržovat správně zaměřená doporučení pro jednotlivé země v evropském semestru se silnějším důrazem na strukturální reformy a konkurenceschopnost v hospodářské a fiskální koordinaci. Hlavní důraz bude kladen na uplatňování a prosazování dohodnuté bankovní unie, aby mohl bez zbytečného prodlení vzniknout důvěryhodný a stabilní systém.

Přístup ke kapitálu pro malé a střední podniky (MSP)

Růst evropských podniků je úzce svázán se stabilitou na finančních trzích: problémy s financováním malých a středních podniků (MSP) a začínajících podniků budou vyřešeny, až když budou v pořádku rozvahy bank a bude řádně provedena bankovní unie. Na základě výsledků zátěžových testů ECB je naprosto nezbytné, aby se banky, jež potřebují více kapitálu, řídily plánem, který jim je určen. Poslanecký klub ELS se vždy zasazoval o usnadnění přístupu MSP na kapitálové trhy. Unie kapitálových trhů by měla podporovat ochotu malých a středních podniků k investicím do reálné ekonomiky podle strategie Evropa 2020.

Klíčovou roli v usnadňování přístupu MSP ke kapitálu má Evropská investiční banka (EIB). Navýšení kapitálu EIB, ke kterému došlo v roce 2013, musí být plně využito. Je nezbytná aktivace 20 miliard EUR navýšeného splaceného kapitálu pro nástroje EIB. Do oblastí, které nejsou pokryty komerčními bankami, může vstoupit EIB a vzít na sebe rizika. Měla by rozšířit své záruky na místní banky, které jsou klíčové pro financování reálné ekonomiky obzvláště v regionech zasažených hospodářskou krizí. EIB by též měla rozšířit iniciativu financování obchodu na úrovni EU.

Členské státy by měly využívat část svých přídělů ze strukturálních fondů za účelem sdílení úvěrového rizika EIB a poskytování úvěrové záruky na podporu znalostí a dovedností a na přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky. Musíme dále pokračovat na základě iniciativ skupiny EIB pro inovativní financování malých a středních podniků, povzbuzovat banky, aby poskytovaly finanční zdroje skrze půjčky a záruky a zajišťovat, že bude poskytován dlouhodobý rizikový kapitál, aniž by byl dotčen sektor běžných úvěrových služeb a se zvláštním zaměřením na regiony, kde malé a střední podniky mají omezený přístup ke kapitálu.

Kromě toho musí být vyvíjeny alternativy vůči financování bankami, neboť potřebujeme moderní finanční nástroje jako rizikový kapitál, skupinové financování a projektové dluhopisy. Jako alternativní finanční nástroje bychom také měli zvažovat finanční družstva na financování MSP (úvěrová družstva). Malé a střední podniky musí mít lepší přístup k veřejným zakázkám a veřejným zdrojům peněz, a to jak na unijní, tak na státní úrovni.

Půjčky MSP jsou i nadále důležitým prostředkem, a rámcové podmínky by tudíž neměly bránit jejich poskytování, ale usnadňovat ho. Jednou z priorit investičního balíčku Komise musí být přístup MSP ke kapitálu, což náš poslanecký klub plně podporuje. Vzhledem k široké podpoře a očekávání ze strany vnitrostátních vlád by jejich příspěvky skutečně prokázaly věrohodnost tohoto společného úsilí.

Zkrátka EU musí aktivovat a nastavit pobídky pro všechny zdroje investic, veřejné a soukromé, tak, aby se malým a středním podnikům zajistil přístup ke kapitálu. Je potřeba dále povzbuzovat partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Inteligentní regulace pro dynamický jednotný evropský trh

Evropy by mělo být více ve velkých věcech a méně ve věcech malých. V časech nezaměstnanosti a pomalého růstu se potřebujeme především vyhnout zatěžující regulaci a musíme revidovat stávající pravidla – deregulovat a znovu regulovat legislativní rámec tak, že budou upřednostňovány zaměstnanost a investice.

Vyžadujeme povinné posouzení dopadů, které budou měřit administrativní zátěž a související náklady nových návrhů a povinný test dopadu na MSP. Poslanecký klub ELS také navrhuje nezávislé vyhodnocení důsledků právních předpisů EU na dodržování zásad subsidiarity a proporcionality. Evropa potřebuje systémové návrhy na omezení byrokracie. Dobrým příkladem pro Evropskou unii je práce orgánů, jako jsou ty, které existují ve Švédsku, České republice, Německu a Velké Británii.

V nové Evropské komisi, v souladu s požadavkem našeho poslaneckého klubu, bude místopředseda zodpovědný za zlepšování právní úpravy. Věříme, že tato změna přinese výsledky. Nová Evropská komise má zajistit, že snížíme o 25 % náklady spojené s byrokratickou zátěží a přitom nerozmělníme naše vysoké sociální a ekologické standardy a standardy ochrany zákazníků. Stávající pravidla by měla být systematicky kontrolována s ohledem na jejich přidanou hodnotu a relevanci a měly by být plně používány klauzule o přezkumu nebo ukončení platnosti. Měli bychom podporovat regulační prostředí, které bude umožňovat novým a mladým podnikům, aby své podnikání začínaly s omezenou regulační a administrativní zátěží.

Zároveň potřebujeme nastavit účinná pravidla tam, kde tvoří společný trh, který vytváří růst a zaměstnanost. Klíčovým krokem v tomto úsilí je dokončení právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků určených spotřebitelům a dozoru nad trhem. Sektor služeb je vskutku jedním z největších přispěvatelů k HDP v EU a je největším zaměstnavatelem v Evropě. Nová Evropská komise by měla do začátku roku 2015 určit kroky k odstranění zbývajících překážek k realizaci skutečného jednotného trhu s energiemi. Je nutné využít potenciál cyklického hospodářství pro růst a zaměstnanost.

Samozřejmě ani nejinteligentnější pravidla nepomohou, pokud nebudou plně uplatněna a dodržována. V některých členských státech zůstávají překážky růstu a vytváření pracovních míst a vznikají nové bariéry včetně nadměrné tvorby vnitrostátních právních předpisů (tzv. „gold-plating“). Jedním příkladem problémů provádění je program Natura, který ohrožuje klíčové investiční projekty. Evropská komise se musí prioritně věnovat těmto problémům. Jen pak můžeme plně využít plný potenciál Natury pro růst a zaměstnanost a jen potom budou zaručeny rovné a spravedlivé podmínky pro naše podniky.

Z nových projektů pro toto volební období nabízí potenciál pro růst a zaměstnanost zejména jednotný digitální trh. Experti předpovídají zisky z efektivnosti ve výši až 260 miliard EUR za rok. Hlavní překážkou rychlého rozvoje tohoto trhu je stávající fragmentace trhu v EU a jeho další hlavní překážkou je nízká důvěra zákazníků v obchodování na internetu.

Potřebujeme tudíž zajistit implementaci a vymáhání směrnice o právech spotřebitelů, alternativní řešení sporů a mechanismy řešení sporů online. Je velmi důležité, aby společnosti podnikající v tomto sektoru měly rovné podmínky, a zároveň je třeba věnovat zvláštní pozornost vymáhání pravidel hospodářské soutěže. Rychlé uzavření balíčku jednotného telekomunikačního trhu povede ke konci roamingu, lepší harmonizaci přidělování spektra a právnímu rámci pro neutralitu sítě. Revize některých částí předpisů pro telekomunikace plánovaná na rok 2016 umožní prozkoumat, jak moc pravidla podporují investice v oné oblasti a jak posilují evropský trh. Hlavní prioritou by mělo být rozvíjení digitálních dovedností občanů. Novým digitálním výzvám musíme přizpůsobit naše systémy vzdělávání.

Vzhledem k zásadní důležitosti ochrany dat pro důvěru v digitální trh musí Rada ukončit své první čtení společných pravidel pro ochranu dat do konce tohoto roku. Komise byla vyzvána, aby v příštím roce navrhla právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví a návrhy týkající se jejich vymáhání. Ty jsou v globální ekonomice zásadní pro plné využití potenciálu digitálního trhu. Potřebujeme silnou evropskou strategii pro bezpečný internet a proti porušování soukromí. Je potřebná analýza pro vývoj právního rámce k řešení problémů jako internet věcí za současného dodržování soukromí online.

Nakonec je k plnému využití potenciálu jednotného trhu a ke skutečnému omezení nezaměstnanosti potřeba větší mobility na evropském pracovním trhu.

Dosáhnout toho, že investice se dostanou k příjemcům

Evropský rozpočet pro strukturální politiky do roku 2020 má více než 350 miliard EUR a je klíčovým nástrojem k poskytování investic, konkurenceschopnosti a solidarity a k dosažení cílů Evropa 2020. Naším záměrem je dát dohromady kritické množství investic a zajistit maximální účinek evropských strukturálních a investičních fondů (ESI). Dohody o partnerství by měly zajistit konvergenci vnitrostátních rozpočtů s evropskými strukturálními a investičními fondy.  Měly by být co nejrychleji vypracovány vnitrostátní strategie a pak by měly být zkontrolovány tak, aby obsahovaly efektivní využití evropských strukturálních a investičních fondů a jasné zaměření na růst a zaměstnanost. Tyto finanční prostředky musí být použity na prorůstová opatření a přiměřeně zohlednit specifická doporučení pro jednotlivé země. Podpora růstu a vytváření pracovních míst a pomoc potřebným bude možná jen tehdy, pokud financování dorazí včas a dosáhne svých cílů. V naší prorůstové strategii hrají klíčovou roli programy jako Horizon a COSME.

Rozpočtové upřednostnění klíčových programů EU, které podporují růst a zaměstnanost, umožnilo větší množství investic.

Poslanecký klub ELS nebude tolerovat žádné škrty, zpoždění nebo špatné řízení růstových programů nebo politických priorit jako ESF, což by ohrozilo životně důležité impulsy, na nichž se dohodly Parlament a Rada. Jsme odhodláni najít řešení opakujícího se problému nedostatku prostředků na platby v rozpočtu EU k zajištění toho, že EU bude schopná plně dostát svým právním závazkům. Považujeme současnou situaci a postoj řady vnitrostátních vlád za cynický a nepřijatelný. Co se týče evropské iniciativy pro mládež, znepokojuje nás, že jen několik málo členských států začalo fondy používat a vyzýváme k vyvinutí nezbytného úsilí k usnadnění procesu podávání žádostí.  Společně s evropskou zárukou pro mladé mohou být velmi užitečné pro to, aby se mladí lidé vymanili z nejistého zaměstnání. Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období, který je naplánován na rok 2016, ale také roční rozpočty by měly umožňovat další zaměření na inovace, investice, zaměstnanost a růst a větší využití investičních nástrojů ke zvýšení pákového efektu rozpočtu EU.

Posílení průmyslu v propojené Evropě

Jelikož základem evropského hospodářství je „reálná ekonomika“, chceme se zaměřit na posílení naší průmyslové konkurenceschopnosti a udržet výrobu v Evropě. Evropa musí dosáhnout cíle 20% podílu průmyslu na HDP v EU. Musíme mobilizovat všechny prostředky a zdroje, zejména v oblasti vědy, podporou politiky výzkumu a rozvojem vysoce kvalitní odborné přípravy a vzdělávání s cílem udržet konkurenceschopnost inovativních průmyslových společností v členských státech – obzvláště ve strategických sektorech, jako je aeronautický, automobilový, farmaceutický a chemický průmysl. Průmysl a služby jdou v moderní inovativní ekonomice ruku v ruce.

Náš poslanecký klub udělá vše, co je v našich silách, abychom zabránili tomu, že by evropský průmysl byl zatížen ve srovnání s globální konkurencí: nechceme pro náš průmysl v globálním konkurenčním prostředí žádnou další zátěž. Potřebujeme nalézt správnou rovnováhu mezi nezbytnou regulací v oblasti životního prostředí a jejími důsledky týkajícími se nákladů a konkurenceschopnosti našeho evropského průmyslu. Díky rychlému rozvoji nových technologií je tento kompromis snadnější než kdy předtím. Vývoj technologií šetrných k životnímu prostředí by se zároveň měl stát velmi důležitým odvětvím evropského průmyslu.

Evropa by měla těžit jednak z dostupných a mezinárodně konkurenceschopných cen energie pro zákazníky i pro firmy, a také z dobře propojeného a funkčního vnitřního trhu energie, dopravy a telekomunikací. Investiční balíček Komise k tomu musí poskytnout nový podnět.

Vedle nástroje pro propojení Evropy by balíček mohl pomoci k získání veřejných a soukromých investic k rychlé realizaci naléhavě potřebných infrastrukturních projektů, obzvláště transevropské dopravní sítě a 248 „projektů společného zájmu“ týkajících se energie.

Doprava je páteří evropského motoru růstu. Legislativní projekty pro evropské železnice a letectví musí přinést skutečný pokrok a měly by být urychleně přijaty. Dokončení evropského železničního trhu a programu SESAR otestuje schopnost Evropy zvládat výzvy v oblasti infrastruktury.