Beleidsplan groei

23.02.2015

Beleidsplan groei

Europa nog altijd de beste plek om te wonen in onze veranderende wereld. In de geglobaliseerde wereld en tegen de achtergrond van een verontrustende demografische tendens willen we onze sociale markteconomie beschermen. Om hierin te kunnen slagen, moeten we ons concurrentievermogen verbeteren en het groeipotentieel van Europa onder de loep nemen. We willen concurrerende industrieën in Europa houden in plaats van banen en (nog meer verontreiniging) te exporteren naar andere delen van de wereld.

We willen dat Europa zijn leidende positie op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs opnieuw opeist. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor een aantal belangrijke beleidsterreinen zoals structurele hervormingen, flexibele arbeidsmarkten en concurrentievermogen. Hier kunnen de grootste successen geboekt worden als er een zinvolle dialoog met de sociale partners wordt gevoerd. Er kan geen duurzame stabiliteit zijn zonder sociale rechtvaardigheid. Een goed werkende sociale markteconomie vormt de basis voor het genereren van nieuwe banen.

Zoals geschetst in het Verdrag van Lissabon, zal de Unie zich hardmaken voor een "zeer concurrerende sociale markteconomie met als doel volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang." Voor Europa is een hoofdrol weggelegd, en veel aspecten van die bijdrage zijn uiteengezet in de Cost of non-Europe study (studie over de kostprijs van het niet-bestaan van Europa). Tijdens de vijf jaar van deze nieuwe zittingsperiode en op basis van de prioriteiten die de EVP-Fractie in Albufeira heeft vastgesteld, zal zij zich inzetten om duurzame groei aan te wakkeren en nieuwe banen te creëren, met name voor jonge Europeanen die momenteel het meest te lijden hebben onder werkloosheid. Hiervoor zijn de volgende vijf prioriteiten opgesteld:

  • Een basis garanderen voor groei: stabiliteit
  • Toegang voor mkb's tot kapitaal
  • Slimme regelgeving voor een dynamische Europese interne markt
  • Zorgen dat investeringen bij de ontvangers terechtkomen
  • Een krachtiger industrie in een onderling verbonden Europa

Een basis garanderen voor groei: stabiliteit

Er kan geen duurzame groei zijn zonder stabiliteit en er kan geen duurzame stabiliteit zijn zonder groei. Fiscale problemen in één lidstaat hebben niet alleen gevolgen voor de burgers van dat land, maar voor de economie en de banenmarkt in de hele EU. De lidstaten en de Unie hebben er de laatste jaren hard aan gewerkt om het vertrouwen in onze fiscale stabiliteit en financiële markten te herwinnen.

We hebben de ergste storm getrotseerd en Europa keert nu langzaam maar zeker terug op het pad van duurzame groei. We moeten echter alert blijven op risico's, en de herwonnen geloofwaardigheid mag niet op het spel gezet worden. De regels van het stabiliteits- en groeipact, het kader voor macro-economisch toezicht, de two-pack en de six-pack moeten volledig ten uitvoer worden gebracht en worden nageleefd. Hierbij mag geen sprake zijn van politieke wijzigingen of concessies.

Als we nu de verantwoordelijkheid nemen om duurzame begrotingen op te stellen en slimme investeringen te doen, worden de generaties na ons niet opgezadeld met nieuwe schulden. De lidstaten moeten de gerichte aanbevelingen per land uit het Europees Semester opvolgen, met een grotere nadruk op structurele hervormingen en concurrentievermogen bij de afstemming van het economische en begrotingsbeleid. De nadruk zal vooral worden gelegd op de tenuitvoerlegging en handhaving van de overeengekomen bankenunie, om te waarborgen dat zo spoedig mogelijk een geloofwaardig en deugdelijk systeem wordt ingevoerd.

Toegang voor mkb's tot kapitaal

De groei van onze bedrijven is nauw verweven met de stabiliteit op de financiële markten: de financieringsproblemen van mkb's en start-ups kunnen alleen worden opgelost als de financiële balans van de banken wordt hersteld en er op correcte wijze invulling wordt gegeven aan de bankenunie. Uit de resultaten van de door de ECB uitgevoerde stresstest blijkt dat de banken die meer kapitaal nodig hebben zich aan het voor hen uitgestippelde plan moeten houden. Onze fractie heeft zich er altijd voor ingezet om de toegang van mkb's tot kapitaalmarkten te vergemakkelijken. De unie van kapitaalmarkten moet zich achter de wil van mkb's scharen om te investeren in de reële economie, zoals is vastgelegd in de Europa 2020-strategie.

De EIB speelt een cruciale rol bij het vergemakkelijken van de toegang tot kapitaal van kleinere bedrijven. De kapitaalverhoging van de EIB in 2013 moet ten volle worden gebruikt. Er moet extra gestort kapitaal ter waarde van 20 miljard euro worden vrijgemaakt voor EIB-instrumenten. De EIB kan hulp bieden en het risico overnemen waar gewone banken vaak tekortschieten. De EIB moet zijn garanties uitbreiden naar lokale banken die een sleutelrol spelen in de financiering van de reële economie, vooral in regio's die getroffen zijn door de economische crisis. Tevens moet de EIB het initiatief inzake handelsfinanciering uitbreiden op EU-niveau.

De lidstaten moeten een gedeelte van hun toewijzingen uit de structuurfondsen aanwenden om het leenrisico van de EIB te delen en leengaranties te verstrekken ter ondersteuning van kennis en vaardigheden en de toegang tot financiering voor mkb's. We moeten de initiatieven van de EIB-groep voor innovatieve financiering van mkb's meer ter harte nemen, banken aansporen om financiële middelen te verschaffen door middel van leningen en garanties en zorgen voor risicokapitaal op de lange termijn zonder voorbij te gaan aan de reguliere sector voor kredietdiensten, dit met speciale aandacht voor regio's waar mkb's slechts beperkte toegang hebben tot kapitaal.

Daarnaast moeten er alternatieven worden ontwikkeld voor financiering door de banksector, aangezien we moderne financiële instrumenten nodig hebben zoals durfkapitaal, crowdfunding en projectobligaties. Verder moeten financiële coöperaties voor het financieren van mkb's (kredietunies) worden overwogen als alternatieve financieringsinstrumenten. Mkb's moeten betere toegang krijgen tot openbare aanbestedingen en financiering op EU- en nationaal niveau.

Aangezien leningen aan mkb's een belangrijk instrument blijven, moeten kadervoorwaarden de toegang tot dergelijke leningen vergemakkelijken en niet belemmeren. De toegang van mkb's tot kapitaal moet een van de prioriteiten zijn van het investeringspakket van de Commissie, dat kan rekenen op de volledige steun van onze fractie. Met het oog op het brede draagvlak en de verwachtingen van de nationale regeringen, zouden bijdragen van hun kant zeker blijk geven van de geloofwaardigheid van deze gezamenlijke inspanning.

Conclusie: de EU moet alle investeringsbronnen, publiek en privaat, beschikbaar stellen en daar stimulansen voor opzetten, om zo mkb's toegang te verschaffen tot kapitaal. Publiek-private partnerschappen moeten verder worden aangemoedigd.

Slimme regelgeving voor een dynamische Europese interne markt

Europa moet groot en ambitieus zijn in de grote zaken en klein en bescheiden in de kleine zaken. In tijden van werkloosheid en achterblijvende groei moeten we vooral bureaucratische regelgeving vermijden en de bestaande regels herzien, d.w.z. minder of nieuwe regelgeving ten gunste van banen en investeringen.

We pleiten voor verplichte effectbeoordelingen om de administratieve lasten en de kosten van nieuwe voorstellen en een verplichte mkb-test te kunnen bepalen. De EVP-Fractie stelt tevens onafhankelijke beoordelingen voor van de gevolgen van EU-wetgeving over de naleving van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Europa heeft behoefte aan systematische voorstellen om de bureaucratie in te dammen. De activiteiten van organen zoals die al bestaan in Zweden, de Tsjechische Republiek, Duitsland en het VK geven het goede voorbeeld aan de Europese Unie.

Op verzoek van onze fractie heeft de nieuwe Europese Commissie een vicevoorzitter die verantwoordelijk is voor betere regelgeving. We vertrouwen erop dat deze nieuwe structuur zijn vruchten zal afwerpen. De nieuwe Europese Commissie moet erop toezien dat we de kosten voor bureaucratische lasten met 25 % terugdringen, zonder af te dingen op onze hoogwaardige sociale, milieu- en consumentenbeschermingsnormen. Bestaande regels moeten stelselmatig worden onderzocht op hun meerwaarde en relevantie, met volledige toepassing van horizon- of evaluatieclausules. We moeten een regelgevingsklimaat stimuleren waarbij nieuwe en jonge ondernemingen hun activiteiten kunnen gaan ontplooien met minder regeltjes en administratieve rompslomp.

Tegelijkertijd moeten we doeltreffende regels opstellen voor een gemeenschappelijke markt die groei en banen schept. De voltooiing van de wetgeving over de veiligheid van consumentenproducten en markttoezicht is hierbij van cruciaal belang. De dienstensector levert namelijk een van de grootste bijdragen aan het BBP van de EU en is de grootste werkgever in Europa. De Europese Commissie moet uiterlijk begin 2015 maatregelen vaststellen om de resterende obstakels voor de verwezenlijking van een echte interne energiemarkt uit de weg te ruimen. De groei en het banenpotentieel van de circulaire economie moeten worden benut.

Het is echter duidelijk dat zelfs de slimste regels niets zullen uitrichten tenzij ze volledig worden toegepast en nageleefd. Er blijven obstakels voor groei en nieuwe banen bestaan, en in sommige lidstaten worden zelfs nieuwe barrières opgeworpen, onder andere via "gold-plating" (overregulering). Een voorbeeld van de problemen die voortkomen uit de tenuitvoerlegging is het programma Natura dat dreigt belangrijke investeringsprojecten te dwarsbomen. De Europese Commissie moet deze problemen als prioriteit behandelen. Alleen dan kunnen we het volledige groei- en banenpotentieel uit de Natura-motor aanspreken, en alleen dan zullen er gelijke en eerlijke voorwaarden ontstaan voor onze bedrijven.

Wat betreft nieuwe projecten voor deze zittingsperiode is het vooral de interne digitale markt die mogelijkheden biedt voor groei en banen. Deskundigen zien een efficiëntiewinst van wel 260 miljard euro per jaar. Marktversnippering in de Europese Unie vormt een groot obstakel voor de snelle ontwikkeling van deze markt, en hetzelfde geldt voor het lage vertrouwen dat consumenten hebben in online zaken doen.

Daarom moeten we garanderen dat de richtlijn consumentenrechten, evenals alternatieve geschillenbeslechting en online geschillenbeslechting ten uitvoer wordt gebracht en wordt gehandhaafd. Het scheppen van gelijke voorwaarden voor bedrijven die actief zijn in deze sector is essentieel, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan de handhaving van mededingingsregels. De snelle conclusie van het "pakket interne markt voor telecommunicatie" zal het einde van de roamingtarieven inluiden, een verdere harmonisatie van de spectrumtoewijzingen opleveren en een juridisch kader scheppen voor het netneutraliteitsbeginsel. Tijdens de evaluatie van bepaalde onderdelen van de telecomwetgeving, die gepland staat voor 2016, kunnen we bekijken in hoeverre de regels bevorderlijk zijn voor de investeringen op dat vlak en de Europese markt versterken. Het stimuleren van de digitale vaardigheden van onze burgers moet een topprioriteit zijn. We moeten ons onderwijssysteem aanpassen aan de nieuwe digitale uitdagingen.

Aangezien gegevensbescherming cruciaal is voor het vertrouwen in de digitale markt, moet de Raad zijn eerste lezing over gemeenschappelijke gegevensbescherming uiterlijk eind dit jaar afronden. De Commissie is verzocht om volgend jaar wetgeving voor te stellen voor de bescherming van intellectueel-eigendomsrechten en voorstellen voor de handhaving daarvan. In een geglobaliseerde economie zijn deze rechten essentieel om het volledige potentieel van de digitale markt te benutten. Er is een krachtige Europese strategie nodig voor internetveiligheid en tegen schendingen van de privacy. Er zijn analyses nodig om het wetgevingskader te ontwikkelen dat vereist is om kwesties zoals het "internet van de dingen" aan te pakken, maar tegelijkertijd de privacy online te waarborgen.

Ten slotte kan het potentieel van onze interne markt alleen ten volle worden benut en werkloosheid echt aan banden worden gelegd als er meer mobiliteit is op de Europese arbeidsmarkt.

Zorgen dat investeringen bij de ontvangers terechtkomen

De Europese begroting voor structureel beleid tot 2020 bedraagt meer dan 350 miljard euro en is een belangrijk instrument voor investeringen, concurrentievermogen,  solidariteit en de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Ons doel is om de kritische omvang van investeringen tot stand te brengen en maximaal effect van de Europese structurele investeringsfondsen (ESI) te garanderen. Partnerschapsovereenkomsten moeten zorgen voor convergentie van nationale begrotingen met ESI's. Er moeten zo snel mogelijk nationale strategieën worden uitgewerkt en getoetst om daarin efficiënte ESI-uitgaven en een duidelijke oriëntatie op groei en banen op te nemen. Deze middelen moeten op groeigerichte wijze worden ingezet, terdege rekening houdend met de aanbevelingen voor elk land. Maar we kunnen alleen groei en nieuwe banen stimuleren en de behoeftigen helpen als de financiering op tijd komt en de gestelde doelen worden gehaald. Programma's zoals Horizon en Cosme spelen een grote rol in onze groeistrategie.

Er zijn meer investeringen mogelijk gemaakt door belangrijke EU-programma's die groei en banen bevorderen, naar voren te halen op de begroting.

De EVP-Fractie tolereert geen beperkingen, vertragingen of wanbeheer bij groeiprogramma's of politieke prioriteiten zoals het ESF, waardoor belangrijke impulsen in het gedrang zouden komen die het Parlement en de Raad overeengekomen zijn. De EVP-Fractie doet er alles aan om een oplossing te vinden voor het steeds terugkerende tekort aan betalingskredieten op de EU-begroting, en er zo voor te zorgen dat de EU haar wettelijke verplichtingen volledig kan nakomen. Onze fractie vindt de huidige situatie en de houding van een aantal nationale regeringen cynisch en onaanvaardbaar. Wat betreft het Europese jeugdinitiatief vinden we het bezwaarlijk dat slechts een paar lidstaten de fondsen zijn gaan gebruiken, en we pleiten voor alle inspanningen die nodig zijn om de aanvraagprocedure te vergemakkelijken. Samen met de Europese jeugdgarantieregeling is dit een zeer nuttig instrument om jongeren aan vast werk te helpen. De tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader, die gepland staat voor 2016, maar ook de jaarlijkse begrotingen moeten een verdere oriëntatie op innovatie, investeringen, banen en groei mogelijk maken. Hierbij moet gekeken worden naar een toename in het gebruik van investeringsinstrumenten om de hefboomwerking van de EU-begroting te vergroten.

Een krachtiger industrie in een onderling verbonden Europa

Aangezien de "reële economie" de basis vormt van de Europese economieën, is ons doel om het concurrentievermogen van onze industrieën te versterken en onze productie in Europa te houden. Europa moet het streven naar een aandeel van 20 % van de industrie in het BBP van de EU waarmaken. We moeten alle middelen en hulpbronnen mobiliseren, vooral in de wetenschap, door een sterk onderzoeksbeleid voor te staan en kwalitatief hoogwaardige opleidingen en onderwijs te ontwikkelen. Zo kan de concurrentievoorsprong van innovatieve industriële bedrijven in onze lidstaten vast worden gehouden – vooral in strategische sectoren zoals de luchtvaart, de auto-industrie, de farmaceutische en chemische industrie. Industrie en dienstverlening zijn nauw met elkaar verweven in een moderne, innovatieve economie.

Onze fractie zal alles doen wat in haar macht ligt om te voorkomen dat de Europese industrie zwaarder wordt belast dan haar tegenhangers in de wereld: we willen geen nieuwe lasten voor onze industrie in het mondiale concurrentieklimaat. We moeten het juiste evenwicht vinden tussen onontbeerlijke milieuregelgeving en de gevolgen voor de kosten en het concurrentievermogen van onze Europese industrieën. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt deze wisselwerking gemakkelijker dan ooit. Tegelijkertijd moet de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie een belangrijk onderdeel van de Europese industrie gaan vormen.

Europa moet profiteren van betaalbare en op internationaal niveau concurrerende energieprijzen voor zowel consumenten als bedrijven, maar ook van een goed verbonden en functionerende interne markt in energie, vervoer en telecommunicatie. Het investeringspakket van de Commissie moet hier een nieuwe impuls aan geven.

Samen met de Connecting Europe Facility kunnen hierdoor publieke en private investeringen voor de snelle tenuitvoerlegging van dringend nodige infrastructuurprojecten worden aangewakkerd, met name het trans-Europese vervoersnetwerk en 248 "projecten van algemeen belang" op energiegebied.

Vervoer vormt de ruggengraat van de Europese groeimotor. Wetgevingsvoorstellen voor de Europese spoorwegen en luchtvaart moeten echte vooruitgang boeken en snel worden aangenomen. De voltooiing van de Europese spoorwegmarkt en van SESAR is een proeve van bekwaamheid voor Europa om uitdagingen op het vlak van infrastructuur de baas te worden.