Bezpečnosť ľudí je pre nás prvoradá

16.10.2018

Bezpečnosť ľudí je pre nás prvoradá

Publikovanie picture

Európania sa musia cítiť bezpečne

Náš svet je plný zmien. Dlhoroční spojenci sa od Európy dištancujú, zatiaľ čo dlhoroční rivali opäť ohrozujú náš kontinent. Objavujú sa nové hrozby a nové technológie dávajú zločincom nové príležitosti.  V kontexte týchto nových hrozieb poskytuje EÚ bezpečný prístav mieru, stability, bezpečnosti a demokracie. Poslanecký klub EĽS je aj naďalej vedúcou silou v zaisťovaní bezpečia pre našich občanov. Vďaka našim úspechom za posledných päť rokov je náš kontinent bezpečnejší, ale je našou povinnosťou spraviť ešte viac.

Boj proti terorizmu

Bez ohľadu na to, akú politickú ideológiu, náboženskú vieru alebo separatistickú túžbu terorista má, jeho činy sú zločinom, ktorý musí byť odstránený. Teroristi, či už konajú sami alebo ako členovia nenávistnej siete, nepoznajú hranice; musíme reagovať naprieč našimi spoločnými hranicami.

(1) Spolupráca a výmena informácií

 • Teraz môžeme zaisťovať bezpečnosť pomocou systémov a nástrojov, ktoré sme zaviedli od roku 2014, ale je našou povinnosťou spraviť ešte viac. Naším cieľom je prehĺbiť interoperabilitu európskych informačných systémov a vytvoriť unikátny portál, ktorý umožní orgánom činným v trestnom konaní prístup k informáciám zo všetkých európskych databáz.
 • Musíme posilniť úlohu Europolu, ako účinného strediska na výmenu policajných informácií.
 • Musíme presadiť obnovenie stratégie boja proti terorizmu, aby sme pomohli zefektívniť prelínajúce sa nástroje v EÚ.
 • Potrebujeme vybudovať dôveru prostredníctvom každodennej spolupráce a spoločných operácií; kľúčovým aspektom je výmena informácií. Musíme centralizované aj decentralizované európske informačné systémy obohacovať o dostatočne kvalitné údaje z členských štátov na identifikáciu a vypátranie teroristov. Musí sa posilniť interoperabilita týchto systémov, zlepšiť ich decentralizovaná dostupnosť a musíme zabezpečiť, aby informácie prichádzali ku koncovým používateľom orgánov činných v trestnom konaní vo formáte vhodnom na spracovanie.
 • Medzinárodná spolupráca a interakcia s tretími krajinami sú nevyhnutné, keďže proti organizovanému zločinu a terorizmu možno efektívne bojovať len globálne.
 • Biometria (odtlačky prstov a rozpoznávanie tváre) sú nevyhnutné na odhalenie falošných a dvojitých identít.
 • Musíme zvýšiť povedomie a pripravenosť, pokiaľ ide o chemické, biologické, rádiologické alebo jadrové (CBRN) útoky. Špecialisti prvého zásahu musia byť vyškolení a plánovanie v prípade núdzového stavu musí byť nepriestrelné. Musíme sa poučiť z útoku, ktorý sa odohral v Salisbury.

(2) Narušenie spôsobov

Je dôležité, aby sme:

 • Posilnili spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami s cieľom lepšie odhaliť a sledovať nezákonné finančné toky. Musíme sledovať podozrivé finančné toky v systéme SEPA s cieľom vytvoriť Program na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) pre SEPA, nasledujúc vzor programu TFTP so Spojenými štátmi.
 • Presadili vykonávanie piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.
 • Presadili rýchlu dohodu, ktorá uľahčí prístup policajným a justičným orgánom k elektronickým údajom uloženým alebo spracovaným v reálnom čase prostredníctvom online platforiem, bez ohľadu na ich polohu. Je to potrebné na vyšetrovanie, stíhanie a odsúdenie teroristov a zločincov.
 • Presadili konfiškáciu majetku pochádzajúceho z nezákonnej činnosti. Zločin nemôže byť výnosný.
 • Poskytli lepšiu odbornú prípravu na zisťovanie výbušných materiálov a sledovanie podozrivých transakcií, najmä v oblasti maloobchodného predaja na internete; ďalej znižovali obchodovanie/nezákonné získavanie výbušnín aj strelných zbraní, ako aj streliva prostredníctvom plného vykonávania smernice EÚ 2017/853.
 • Vyzvali k rýchlemu vykonávaniu smernice o terorizme, aby sa teroristické trestné činy (vrátane prípravy) kriminalizovali na úrovni EÚ, aby sa podobné trestné činy trestali podobne.

(3) Prevencia a boj proti radikalizácii

 • Migranti sa musia integrovať do krajín, ktoré ich prijmú.
 • Integrácia neznamená asimiláciu, ale aktívnu snahu o začlenenie každého, kto chce žiť v EÚ.
 • Musíme vo všetkej vážnosti bojovať proti paralelným spoločnostiam v Európe, bez milosti pre tých, ktorí konajú proti európskym hodnotám a podporujú násilie a extrémizmus.
 • Hoci sa musia rešpektovať práva všetkých ľudí, je takisto spravodlivé a rozumné očakávať, že všetci na území Únie budú rešpektovať hodnoty, tradície a povinnosti, na ktorých je naša Únia založená.
 • Naša Únia závisí od správneho fungovania právneho štátu. Ak dovolíme, aby bol niekde ohrozovaný, riskujeme, že sa rozpadne všade.
 • V prípadoch nedodržania našich základných práv vrátane porušovania našich zákonov je návrat/repatriácia posledný, ale logický dôsledok a musí sa vykonať v súvislosti s medzinárodným právom a zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.
 • Musíme financovať miestne stratégie na spoluprácu polície s komunitou, posilnenie postavenia mládeže a vzdelávanie, ktoré sú kľúčové v boji proti radikalizácii; ukázalo sa, že sú úspešnejšie ako centralizované prístupy.
 • Zdôrazňujeme dôležitosť riadne financovaných deradikalizačných programov vo väzniciach, ktoré sú ohniskom náboženského extrémizmu. Musíme podporiť zavedenie umiernených a nezávislých väzenských imámov, ktorí poskytujú náboženské a duchovné služby, a zároveň sú poradcami a zástupcami pre moslimských väzňov (ako je to v prípade iných náboženstiev).
 • Musíme bojovať proti teroristickému obsahu na internete. Spoločnosti sú zodpovedné za to, čo sa nachádza na ich platformách, a musia okamžite odstrániť teroristický a nezákonný obsah na internete.
 • Potrebujeme vytvoriť efektívnu argumentáciu: internet je príležitosťou osloviť ľudí, konfrontovať ich názory a zabrániť tomu, aby ich prilákal extrémizmus.
 • Musíme si vymieňať osvedčené postupy s tretími krajinami o tom, ako efektívne vytvoriť a vykonávať stratégie boja proti radikalizácii, aby sa znížil radikálny sentiment.

(4) Obete terorizmu

 • Sme odhodlaní bojovať za práva obetí na spravodlivosť, dôstojnosť a spomienku. Vyzývame navytvorenie „nariadenia o obetiach terorizmu“, ktoré zabezpečí automatický prístup k starostlivosti a finančnej podpore pre všetky obete a stanovuje minimálne normy pre rýchlu a účinnú pomoc, pretože dané obete sa stali cieľom útoku kvôli hodnotám, ktoré všetci predstavujeme.
 • Chceme vytvoriť jednotný prístupový bod pre informácie a poradenstvo pre obete, ako aj psychologickú pomoc a poradenstvo o dostupných podporných službách, ktoré je potrebné koordinovať v budúcom európskom stredisku na podporu obetí.
 • Vyzývame členské štáty, aby vytvorili právne mechanizmy na kriminalizáciu oslavovania konkrétneho teroristického činu v prípade, že ponižuje obete a spôsobuje im druhú viktimizáciu tým, že poškodí dôstojnosť a zotavenie obetí.
 • Mali by sme spolupracovať s médiami na prijatí samoregulačných opatrení po útoku, aby sme zaručili ochranu súkromného života obetí a ich rodín.

Zabezpečenie našich hraníc

Musíme zvýšiť kontrolu nad našimi vonkajšími hranicami. Sme presvedčení, že lepšia ochrana vonkajších hraníc EÚ je kľúčová na zachovanie bezpečnosti našich občanov, riadenie migračnej krízy a udržanie schengenského priestoru bez pasov. Vonkajšie hranice EÚ sú spoločné hranice, ktoré si vyžadujú kolektívne a spoločné kroky vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ. Musíme harmonizovať naše postupy. Naše jednotky hraničnej kontroly musia zabezpečiť, aby sme vedeli, kto vstupuje do EÚ a kto ju opúšťa, a aby osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, mali účinný prístup k azylovému konaniu, zatiaľ čo tí, ktorí nespĺňajú podmienky, sú vrátení späť. Účinná kontrola našich vonkajších hraníc je zásadná, ale musí fungovať celý reťazec. Odhaľovanie osôb, ktoré nezákonne prekročia našu vonkajšiu hranicu, nestačí, systém návratu takýchto osôb musí fungovať rovnako dobre.

(1) Integrované riadenie hraníc

 • Budeme trvať na plnom vykonávaní schválených opatrení na riadenie hraníc. Členské štáty nedodržiavajú súčasné pravidlá, čo spôsobuje, že systém je nedokonalý. Musíme spoločne pracovať na riešení tohto problému.
 • Modernizácia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prostredníctvom zintenzívnenia prevádzkovej kapacity agentúry, s rozšíreným stálym zborom 10 000 príslušníkov európskej pohraničnej stráže s vlastným vybavením, je kľúčová.
 • Musíme poskytnúť finančnú podporu a odbornú prípravu zvýšenému počtu príslušníkov národnej pohraničnej stráže v členských štátoch, na našich vonkajších hraniciach, aby sme udržali prebiehajúce operácie.
 • Musíme posilniť postupy pri hraničných kontrolách optimalizáciou a prepájaním nových informačných systémov EÚ a zavádzaním spoločného archívu totožnosti so zdieľaným systémom biometrickej identifikácie a technológiami rozpoznávania tváre s cieľom zabezpečiť komplexnú kontrolu všetkých osôb vstupujúcich cez vonkajšie hranice EÚ.
 • Musí sa vytvoriť mechanizmus zdieľaného prístupu na získanie informácií dostupných v rôznych systémoch hraničných kontrol. Musíme vedieť, kto prekročí naše hranice.
 • Musí sa zabezpečiť prevádzková interoperabilita medzi službami, ktoré kontrolujú našu vonkajšiu hranicu, a orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci schengenského priestoru, s cieľom bojovať proti neoprávneným sekundárnym pohybom, nelegálnemu prisťahovalectvu a trestnej činnosti cez vonkajšiu hranicu.
 • Schengen musí zostať priestorom voľného pohybu, pretože to znamená väčšiu, nie menšiu, bezpečnosť na našich vonkajších hraniciach. Schengen však závisí od toho, či členské štáty splnia svoje záväzky na týchto hraniciach, aby sme mohli obnoviť dôveru ľudí v náš spoločný priestor.
 • Členské štáty musia byť pripravené zintenzívniť policajné kontroly nelegálneho prisťahovalectva a bojovať proti cezhraničným trestným činom prostredníctvom cielených kontrol.
 • Potrebujeme európsky príkaz na návrat. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podlieha rozhodnutiu o návrate, by mal byť účinne vrátený. Mali by sme zosúladiť administratívne, technické a operačné kapacity členských štátov na vykonávanie rozhodnutí o návrate, ako neoddeliteľnú súčasť reťazca riadenia migrácie. Malo by byť možné vykonať rozhodnutie jedného členského štátu iným členským štátom.

(1a) Prijímacie centrá v tretích krajinách

 • Dobre vybavené prijímacie centrá, pokiaľ ide o humanitárne potreby, by sa mali zriadiť alebo rozšíriť v tranzitných krajinách a bezpečných tretích krajinách. Utečenci, ako aj nelegálni migranti v nich musia zostať, pokiaľ sa nerozhodne o ich štatúte azylanta. V prípade zamietavého rozhodnutia sa musia vrátiť. Prijímacie centrá musia byť pod vedením EÚ, pričom príslušníkov stráže a orgánov dohľadu vyškolia odborníci z EÚ.
 • Musíme preskúmať koncept miest vylodenia vedených a financovaných EÚ v bezpečných oblastiach mimo územia EÚ, kde by sa okamžite zoskupili všetci, ktorí boli zachránení na mori, pričom sa do úvahy budú brať všetky humanitárne aspekty. Ich žiadosť o azyl by tam spracovali odborníci z EÚ na základe noriem EÚ. V prípade zamietavého rozhodnutia by boli vrátení do krajiny pôvodu v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými zárukami. Ak by sa prijalo kladné rozhodnutie, boli by presídlení.

(2) Posilnená policajná spolupráca

 • V rámci posúdenia celkového obrazu o závažnej a organizovanej trestnej činnosti a terorizme v Európe je potrebná užšia spolupráca medzi Europolom, CEPOL-om a agentúrou EBCG (európska pohraničná a pobrežná stráž).
 • Cezhraničná policajná spolupráca je kľúčovým prostriedkom nápravy hrozieb vnútornej bezpečnosti. Je potrebné podporovať výučbu jazykov, spoločné postupy a spoločné hliadky policajných síl umiestnených na vnútorných hraniciach EÚ.

(3) Spolupráca s tretími krajinami

Hranice Európskej únie už nie sú pozdĺž pobrežia Stredozemného mora, ale na okraji saharskej púšte. Zabezpečenie našich hraníc na juhu začína správnou kombináciou rozvoja a vojenskej spolupráce. Hospodárska pomoc musí byť prepojená s politikou návratov a readmisií. Na zlepšenie schopností našich partnerov musíme zvýšiť úsilie v oblasti odbornej prípravy a vybavenia EÚ. Len prostredníctvom posilňovania miestnych partnerov chránime našich občanov južne od Sahelu.

 • Musíme zaviesť praktickú spoluprácu v oblasti správy hraníc s tretími krajinami. Oblasť operácií by sa mala rozšíriť, aby sa činnosť agentúry EBCG mohla rozšíriť aj na vonkajšie hranice týchto tretích krajín.
 • Na hraničných priechodoch tretích krajín sa musia ďalej rozvíjať prvotné hraničné kontroly (predbežná kontrola).
 • Víza pre krajiny, ktoré nespolupracujú pri readmisii, musia byť zastavené.

Vytváranie bezpečného a spoľahlivého kybernetického priestoru

Ľudia potrebujú mať pocit, že sú chránení na uliciach, doma, ale aj na internete. V digitálnom svete nesmie chýbať voľný tok tovarov a služieb, ale aj informácií. Dezinformácie, falošné správy a propaganda ohrozujú našu kolektívnu bezpečnosť, pretože podkopávajú dôveru, ktorú občania majú vo svoje inštitúcie. Európa a jej priemyselná základňa sa musia stať lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby udržiavali bezpečnosť našich spotrebných tovarov a priemyselných aplikácií, zabezpečovali kritickú infraštruktúru a zachovávali autentickosť toku informácií.

(1) Veríme v kybernetickú bezpečnosť

 • Musíme posilniť Agentúru EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) primeranými finančnými prostriedkami a zdrojmi, pretože aktívna spolupráca je nevyhnutná pre účinné kybernetické riadenie.
 • Musíme zabezpečiť, aby bolo oznamovanie kybernetických útokov agentúre ENISA povinné pre súkromné ​aj verejné subjekty.
 • Musíme agentúre ENISA umožniť proaktívne vyšetrovať kybernetické útoky a koordinovať spoločné akcie v Európe na základe osvedčených postupov, znalostí a nástrojov na boj proti hrozbám a na odhalenie narušenia bezpečnosti.
 • Podporujeme európsky bezpečnostný rámec IKT na rozvoj spoločných bezpečnostných noriem, spoločnej certifikácie a označovania.
 • Na zmierňovanie hrozieb s našimi verejnými a súkromnými partnermi podporujeme prístup založený na riziku.
 • Chceme vytvoriť spoločný právny rámec EÚ s harmonizovanými riešeniami pre systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti, ktorý je založený na trhu, na vyšetrovanie a trestné stíhanie kybernetických trestných činov (najmä v sieťach deepnet a darknet) a kybernetických útokov vo všetkých členských štátoch EÚ.
 • Musíme modernizovať existujúcu kybernetickú jednotku Europolu na skutočnú kybernetickú brigádu EÚ, aby sme zlepšili našu schopnosť brániť sa.

(2) Veríme v informácie, nie dezinformácie

 • Musíme bojovať proti falošnému obsahu na internete. Musíme vytvoriť preventívny rámec verejno-súkromného partnerstva na rýchle odstránenie falošného obsahu a zníženie finančných stimulov pre tých, ktorí profitujú z dezinformácií tým, že zastavíme peniaze, prostredníctvom ktorých sa propagujú falošné správy.
 • Mali by sme trvať na registrácii v skutočnom mene, aby sme zastavili roboty a falošné účty na sociálnych médiách.
 • Musíme spolupracovať so spoločnosťami, aby sme vytvorili algoritmy verejného záujmu na pomoc pri nezávislom hodnotení príspevkov na sociálnych médiách.
 • Musíme spolupracovať s novinárskymi združeniami a organizáciami na kontrolu faktov, aby sme vytvorili celoeurópsku transparentnú platformu EÚ na kontrolovanie faktov, ktorá občanom poskytne nástroje na vlastnú kontrolu.

Záver

V meniacom sa svete musí EÚ zostať majákom stability. Naša politika by mala byť založená na troch princípoch mieru, prosperity a partnerstva pre nás a našich susedov.

Na zabezpečenie mieru musíme zabezpečiť naše hranice; musíme byť schopní brániť sa v kybernetickom priestore, ako aj v teréne. Musíme sa medzi sebou častejšie, rýchlejšie a lepšie koordinovať a poskytovať si nástroje na to, aby sme to efektívne zvládli. Musíme však takisto pomôcť iným krajinám v ich výzvach, aby nám mohli pomôcť byť v bezpečí.

Ak naši partneri nezdieľajú našu prosperitu a náš mier, nebudeme mať dlhodobú bezpečnosť. Problémy našich susedov sa stávajú našimi problémami; musíme premýšľať o tom, ako včas investovať, ako sa udržateľne rozvíjať a ako trvalo stabilizovať naše susedstvo s cieľom dosiahnuť trvalú bezpečnosť.