Asetamme etusijalle ihmisten turvallisuuden

16.10.2018

Asetamme etusijalle ihmisten turvallisuuden

Eurooppalaisten on tunnettava olevansa turvassa

Maailmamme on muutosten kourissa. Vanhat liittolaiset ottavat etäisyyttä Eurooppaan, ja vanhat kilpailijat uhkaavat jälleen maanosaamme. Uusia uhkia ilmenee, ja uudet teknologiat antavat rikollisille uusia mahdollisuuksia.  Uusien uhkien keskellä EU tarjoaa rauhan, vakauden, vapauden ja demokratian turvasataman. EPP-ryhmä on ollut ja on edelleen johtoasemassa turvallisuuden tarjoamisessa kansalaisillemme. Saavutustemme ansiosta maanosamme turvallisuus on parantunut viiden viime vuoden aikana, mutta me voimme ja meidän täytyy tehdä enemmän.

Terrorismin torjunta

Olipa terroristin poliittinen ideologia, uskonnollinen vakaumus tai separatistinen pyrkimys mikä tahansa, hänen tekonsa ovat rikoksia, jotka on lopetettava. Terroristit, olivatpa he yksinäisiä toimijoita tai vihan verkoston jäseniä, eivät tunne rajoja, joten meidän on reagoitava yhteisillä rajoillamme.

1) Yhteistyö ja tiedonvaihto

 • Vuodesta 2014 lähtien käyttöön otetuilla järjestelmillä ja välineillä voidaan nyt tarjota turvallisuutta, mutta meidän on tehtävä enemmän. EPP-ryhmän tavoitteena on syventää eurooppalaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja luoda ainutlaatuinen portaali, joka mahdollistaa lainvalvontaviranomaisille pääsyn kaikkien eurooppalaisten tietokantojen tietoihin.
 • Europolin asemaa poliisin tiedonvaihdon tehokkaana keskuksena on vahvistettava.
 • Terrorisminvastaisen strategian uudistus on laitettava liikkeelle, jotta edistetään päällekkäisten välineiden virtaviivaistamista EU:ssa.
 • Luottamusta on vahvistettava jokapäiväisen yhteistyön ja yhteisten operaatioiden kautta. Tiedonvaihto on tässä keskeistä. Sekä keskitettyihin että hajautettuihin eurooppalaisiin tietojärjestelmiin on syötettävä riittävästi korkealaatuista tietoa jäsenvaltioista, jotta terroristit voidaan tunnistaa ja jäljittää. Näiden järjestelmien yhteentoimivuutta on tehostettava ja niiden hajautettuja käyttömahdollisuuksia parannettava. On myös varmistettava, että lainvalvontaviranomaiset saavat loppukäyttäjinä tiedot käyttökelpoisessa muodossa.
 • Kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus kolmansien maiden kanssa on keskeistä, sillä järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia voidaan torjua tehokkaasti vain maailmanlaajuisesti.
 • Biometriset tiedot (sormenjäljet ja kasvontunnistus) ovat keskeisiä vale- ja kaksoishenkilöllisyyksien havaitsemiseksi.
 • On lisättävä tietoisuutta kemiallisista ja biologisista hyökkäyksistä sekä säteily- ja ydinhyökkäyksistä (CBRN) ja parannettava valmistautumista niitä vastaan. On koulutettava pelastustyöntekijöitä ja vahvistettava siviilivalmiussuunnittelua. Salisburyn tapauksesta on otettava opiksi.

2) Keinojen estäminen

On tärkeää toteuttaa seuraavat toimet:

 • Tehostetaan rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä, jotta voidaan havaita ja jäljittää laittomia rahavirtoja nykyistä paremmin. SEPA-järjestelmässä on seurattava epäilyttäviä rahavirtoja, ja tavoitteena on kehittää SEPAa varten terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma (TFTP) Yhdysvalloissa käytössä olevan TFTP-ohjelman esimerkkiä seuraten.
 • Edistetään viidennen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa.
 • Edistetään sitä, että sovitaan ripeästi poliisin ja oikeusviranomaisten pääsyn helpottamisesta verkkoalustoille tallennettuihin tai niillä reaaliajassa käsiteltäviin sähköisiin tietoihin niiden sijainnista riippumatta. Tämä on tarpeen, jotta terroristeja ja rikollisia voidaan tutkia, asettaa syytteeseen ja tuomita.
 • Edistetään rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitsemista. Rikoksen tekeminen ei voi olla kannattavaa.
 • Parannetaan koulutusta räjähdysaineiden havaitsemiseksi ja epäilyttävien liiketoimien jäljittämiseksi erityisesti verkossa käytävässä vähittäiskaupassa ja vähennetään entisestään sekä räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden että ampumatarvikkeiden laitonta kauppaa ja laitonta hankkimista panemalla direktiivi (EU) 2017/853 täysimääräisesti täytäntöön.
 • Edistetään terrorismin torjumisesta annetun direktiivin ripeää täytäntöönpanoa terrorismirikosten ja myös niiden valmistelun kriminalisoimiseksi koko EU:ssa, jotta samankaltaisista rikoksista rankaistaan samalla tavalla.

3) Ennaltaehkäisy ja radikalisoitumisen torjunta

 • Maahantulijoiden on kotouduttava vastaanottaviin maihin.
 • Kotoutuminen ei aina tarkoita sulautumista vaan kenen tahansa henkilön, joka haluaa asua EU:ssa, aktiivisia kotoutumispyrkimyksiä.
 • On torjuttava kaikin keinoin kaksiraiteisten yhteiskuntien muodostumista Euroopassa, eikä eurooppalaisia arvoja rikkoville ja väkivaltaa ja ääriliikehdintää edistäville saa antaa armoa.
 • Kaikkien oikeuksia on kunnioitettava, ja lisäksi on reilua ja kohtuullista odottaa, että kaikki EU:n alueella olevat kunnioittavat niitä arvoja, perinteitä ja velvoitteita, joihin EU perustuu.
 • EU on riippuvainen oikeusvaltioperiaatteen asianmukaisesta toimivuudesta. Jos periaatteen toteutumista voi uhata missä vain, on riskinä, että oikeusvaltio romahtaa kaikkialla.
 • Jos henkilö ei noudata EU:n perusoikeuksia tai syyllistyy EU:n lainsäädännön rikkomuksiin, paluu tai kotimaahan palauttaminen on viime käden looginen seuraus, joka on pantava täytäntöön kansainvälistä oikeutta ja palauttamiskiellon periaatetta noudattaen.
 • On rahoitettava radikalisoitumisen torjunnan kannalta keskeisiä paikallisia strategioita, jotka koskevat lähipoliisitoimintaa sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja koulutusta. Ne ovat osoittautuneet keskitettyjä toimintatapoja tehokkaammiksi.
 • EPP-ryhmä painottaa, että on tärkeää osoittaa riittävä rahoitus vankiloissa toteutettaville radikalisoitumisen torjuntaohjelmille, sillä vankilat ovat uskonnollisen ääriliikehdinnän haudutuskattiloita. On edistettävä sellaisten maltillisten ja riippumattomien vankilaimaamien järjestelmää, jotka tarjoavat uskontoon liittyviä ja hengellisiä palveluja sekä toimivat muslimivankien neuvonantajina ja keskustelukumppaneina (vastaavia järjestelmiä on myös muiden uskontojen kohdalla).
 • On torjuttava verkon terroristista sisältöä. Yritykset ovat vastuussa alustoillaan olevasta sisällöstä, ja niiden on poistettava nopeasti verkossa oleva terroristinen ja laiton sisältö.
 • On kehitettävä tehokasta vastapropagandaa: internet tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa ihmiset, haastaa heidän näkemyksiään ja ehkäistä heidän ajautumistaan ääriajatteluun.
 • On vaihdettava kolmansien maiden kanssa radikalisoitumisen torjuntastrategioiden tehokasta laatimista ja toteuttamista koskevia hyviä käytäntöjä, jotta voidaan vähentää ääriainesta.

4) Terrorismin uhrit

 • EPP-ryhmä on sitoutunut ajamaan uhrien oikeuksia oikeuteen, ihmisarvoon ja muistamiseen. EPP-ryhmä kehottaa antamaan ”terrorismin uhreja koskevan asetuksen”, jolla varmistetaan kaikille uhreille automaattinen pääsy hoitoon ja taloudellinen tuki ja jossa asetetaan vähimmäisvaatimukset nopealle ja tosiasialliselle avulle, sillä uhrit ovat joutuneet kohteeksi yhteisten arvojemme vuoksi.
 • EPP-ryhmä haluaa luoda uhreille yhteisen tieto- ja neuvontapisteen, jossa annetaan myös psykologista apua ja tietoa saatavilla olevista tukipalveluista. Tulevan Euroopan uhritukikeskuksen olisi vastattava tämän koordinoinnista.
 • EPP-ryhmä kehottaa jäsenvaltioita perustamaan oikeudellisen mekanismin, jolla kriminalisoidaan tietyn terroriteon ihannointi, kun se nöyryyttää uhreja ja aiheuttaa sekundaarista uhriutumista vahingoittamalla uhrien ihmisarvoa ja toipumista.
 • Olisi keskusteltava tiedotusvälineiden kanssa itsesääntelytoimien käyttöön ottamiseksi iskujen jälkeen, jotta taataan uhrien ja heidän perheidensä yksityiselämän suojelu.

EU:n rajojen suojeleminen

EU:n ulkorajojen valvontaa on tehostettava. EPP-ryhmä on vakuuttunut, että EU:n ulkorajojen suojelun parantaminen on välttämätöntä kansalaistemme turvallisuuden säilyttämiseksi, muuttoliikekriisin hallitsemiseksi ja passittoman Schengen-alueen säilyttämiseksi. EU:n ulkorajat ovat yhteisiä rajoja, ja niiden suojeleminen edellyttää kansallisten ja EU:n viranomaisten kokonaisvaltaisia ja yhteisiä toimia. Menettelyjä on yhdenmukaistettava. Rajavalvontajoukkojen on varmistettava, että tiedetään, ketkä tulevat EU:hun ja ketkä lähtevät sieltä, että kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville annetaan tosiasiallinen pääsy turvapaikkamenettelyyn ja että ne, jotka eivät täytä kansainvälisen suojelun ehtoja, palautetaan. EU:n ulkoisten rajojen tehokas valvonta on ensisijaisen tärkeää, mutta koko ketjun on toimittava. Ei riitä, että EU:n ulkorajan laittomasti ylittävät havaitaan, vaan myös palautusjärjestelmän on toimittava.

1) Yhdennetty rajaturvallisuus

 • EPP-ryhmä vaatii, että hyväksytyt rajaturvallisuustoimet pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Jäsenvaltiot eivät noudata tämänhetkisiä sääntöjä, minkä vuoksi järjestelmä on vajavainen. Meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä tähän puuttumiseksi.
 • On keskeistä parantaa Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja lisätä sen operatiivista kapasiteettia siten, että sillä olisi 10 000 eurooppalaisesta varustellusta rajavalvojasta koostuvat pysyvät joukot.
 • On tarjottava taloudellista tukea ja koulutusta, jotta kansallisten rajavalvojien määrää voidaan lisätä jäsenvaltioissa EU:n ulkorajoilla ja voidaan jatkaa meneillään olevia operaatioita.
 • Rajavalvontamenettelyjä on vahvistettava siten, että optimoidaan ja liitetään yhteen uusia EU:n tietoteknisiä järjestelmiä ja otetaan käyttöön yhteinen henkilötietorekisteri, jossa on yhteinen biometrinen tunnistusjärjestelmä ja kasvontunnistustekniikat sen varmistamiseksi, että kaikki EU:n ulkorajojen kautta EU:hun tulevat henkilöt tarkastetaan kattavasti.
 • On luotava yhteinen käyttömekanismi, jonka avulla voidaan käyttää eri järjestelmissä saatavilla olevia tietoja. Meidän on tiedettävä, ketkä ylittävät EU:n rajoja.
 • On turvattava EU:n ulkorajoja valvovien yksiköiden ja Schengen-alueen lainvalvontayksiköiden operatiivinen yhteentoimivuus, jotta voidaan ehkäistä luvatonta edelleen liikkumista, laitonta muuttoliikettä ja ulkorajan ylittävää rikollisuutta.
 • Schengen on säilytettävä vapaan liikkuvuuden alueena, koska tämä parantaa turvallisuutta EU:n ulkorajoilla, ei heikennä sitä. Schengen-alue on kuitenkin riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa ulkorajoilla, jotta voidaan palauttaa ihmisten luottamus yhteiseen alueeseen.
 • Jäsenvaltioiden on oltava valmiita tiivistämään poliisitarkastuksia laittoman muuttoliikkeen varalta ja torjumaan rajat ylittäviä rikoksia kohdennetulla valvonnalla.
 • Tarvitaan eurooppalainen palautusmääräys. Kolmannen maan kansalainen, josta on tehty palautuspäätös, olisi tosiasiallisesti palautettava. Jäsenvaltioiden hallinnolliset, tekniset ja toiminnalliset valmiudet panna palautuspäätöksiä täytäntöön olisi yhdenmukaistettava, sillä tämä on ehdottoman tärkeä osa muuttoliikkeen hallintaketjua. Yhden jäsenvaltion tekemä päätös olisi voitava panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa.

1 a) Kolmansissa maissa sijaitsevat vastaanottokeskukset

 • Kauttakulkumaihin ja turvallisiin kolmansiin maihin olisi perustettava vastaanottokeskuksia, jotka on varustettu hyvin humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseksi, tai näitä keskuksia olisi laajennettava. Pakolaisten ja laittomien maahantulijoiden on pysyttävä keskuksissa, kunnes heidän turvapaikka-asemaansa koskeva päätös on selvillä. Jos päätös on kielteinen, heidät on palautettava. EU:n on vastattava vastaanottokeskusten johtamisesta, ja niissä on oltava EU:n asiantuntijoiden kouluttamia vartijoita ja esimiehiä.
 • On tutkittava sellaisten EU:n johtamien ja rahoittamien maihinlaskemisalueiden konseptia, jotka sijaitsisivat turvallisilla alueilla EU:n ulkopuolella ja joille vietäisiin välittömästi kaikki merellä pelastetut henkilöt ottaen huomioon kaikki humanitaariset näkökohdat. EU:n asiantuntijat käsittelisivät siellä näiden henkilöiden turvapaikkahakemukset EU:n vaatimusten perusteella. Jos päätös on kielteinen, henkilöt palautettaisiin lähtömaihinsa kansainvälisten suojatoimenpiteiden mukaisesti. Myönteisen päätöksen tapauksessa henkilöt sijoitettaisiin uudelleen.

2) Poliisiyhteistyön tiivistäminen

 • On tiivistettävä Europolin, EU:n lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) ja Euroopan raja- ja merivartioviraston yhteistyötä arvioitaessa vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin kokonaiskuvaa Euroopassa.
 • Rajat ylittävä poliisiyhteistyö on keskeistä kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin puuttumiseksi. On edistettävä kielikoulutusta, yhteisiä menettelyjä ja yhteisiä partioita EU:n ulkorajoille sijoitetuissa poliisivoimissa.

3) Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

EU:n rajat eivät enää sijaitse Välimeren rannikolla vaan Saharan autiomaan reunalla. EU:n eteläisten rajojen suojeleminen on aloitettava sopivalla yhdistelmällä kehitys- ja sotilasyhteistyötä. Taloudellinen apu on yhdistettävä palautus- ja takaisinottopolitiikkaan. EU:n koulutus- ja varustelutoimintaa on lisättävä kumppaneiden valmiuksien parantamiseksi. EU:n kansalaisia suojellaan jo vahvistamalla EU:n paikallisia kumppaneita Sahelin eteläpuolisella alueella.

 • EU:n on aloitettava kolmansien maiden kanssa rajavalvontaa koskeva käytännön yhteistyö. Toiminta-aluetta olisi laajennettava, jotta Euroopan raja- ja merivartiovirasto voisi toimia myös näiden kolmansien maiden ulkorajoilla.
 • Varhaista rajavalvontaa (esiselvityksiä) kolmansien maiden rajanylityspaikoilla olisi kehitettävä edelleen.
 • Maille, jotka eivät tee yhteistyötä takaisinottamisessa, ei pidä enää myöntää viisumeita.

Suojatun ja turvallisen kybertoimintaympäristön kehittäminen

Ihmisillä on oltava tunne, että heitä suojellaan kaduilla, kotona ja myös verkossa. Vapaiden tavara- ja palveluvirtojen lisäksi digitaalisessa maailmassa myös tietovirtojen on oltava vapaita. Virheelliset tiedot, valeuutiset ja propaganda uhkaavat meidän kaikkien yhteistä turvallisuutta, koska ne murentavat kansalaisten luottamusta instituutioihin. Euroopan on teollisine perustoineen otettava johtoasema kyberturvallisuudessa, jotta voidaan pitää kulutustavarat ja teolliset sovellukset turvallisina, turvata kriittinen infrastruktuuri ja säilyttää tiedonkulun aitous.

1) EPP-ryhmä uskoo kyberturvallisuuteen

 • EU:n kyberturvallisuusvirastoa (ENISA) on vahvistettava, ja sille on osoitettava riittävä rahoitus ja resurssit, sillä aktiivinen yhteistyö on elintärkeää vaikuttavan kyberhallinnoinnin kannalta.
 • On edellytettävä, että sekä yksityiset että julkiset toimijat ilmoittavat kyberhyökkäyksistä ENISAlle.
 • ENISAlle on annettava valmiudet tutkia kyberhyökkäyksiä ennakoivasti ja koordinoida yhteisiä toimia Euroopassa parhaiden käytäntöjen, tietämyksen ja välineiden pohjalta, jotta voidaan torjua uhkia ja havaita tietoturvaloukkauksia.
 • EPP-ryhmä tukee eurooppalaista tieto- ja viestintätekniikan turvallisuutta koskevaa kehystä yhteisten turvallisuusvaatimusten, yhteisen sertifioinnin ja yhteisten merkintöjen kehittämiseksi.
 • EPP-ryhmä kannattaa riskiperusteista lähestymistapaa uhkien vähentämiseen yhdessä julkisten ja yksityisten kumppanien kanssa.
 • EPP-ryhmä haluaa kehittää yhteisen EU:n oikeudellisen kehyksen, joka sisältää luonteeltaan markkinavetoista kyberturvallisuussertifiointijärjestelmää koskevia yhdenmukaistettuja ratkaisuja, jotta kyberrikoksia (erityisesti syvässä ja pimeässä verkossa) ja kyberhyökkäyksiä voidaan tutkia ja niistä voidaan asettaa syytteeseen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
 • Europolin nykyinen kyberyksikkö on muutettava todelliseksi EU:n kyberprikaatiksi, jotta voidaan parantaa EU:n valmiuksia puolustaa itseään.

2) EPP-ryhmä uskoo tietoon, ei väärään tietoon

 • On torjuttava verkon valesisältöä. On luotava kehys ennaltaehkäisevälle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle, jotta voidaan poistaa valesisältöä nopeasti ja vähentää taloudellisia kannustimia disinformaatiosta hyötyville siten, että lopetetaan mainostulojen suuntautuminen valeuutisille.
 • Olisi edellytettävä oikealla nimellä rekisteröitymistä bottien pysäyttämiseksi ja valetilien estämiseksi sosiaalisessa mediassa.
 • On tehtävä yhteistyötä yritysten kanssa yleistä etua koskevien algoritmien kehittämiseksi, jotta voidaan edistää sosiaalisen median julkaisujen riippumatonta arviointia.
 • On tehtävä yhteistyötä journalistiliittojen ja faktantarkistusjärjestöjen kanssa sellaisen EU:n laajuisen avoimen EU:n faktantarkistusfoorumin kehittämiseksi, jonka avulla kansalaisilla on välineet tarkistaa faktoja itse.

Päätelmä

Maailman muuttuessa EU:n on säilyttävä esimerkkinä vakaudesta. EU:n toimintatavan olisi perustuttava rauhaan, vaurauteen ja kumppanuuteen sekä EU:n että sen kumppaneiden kohdalla.

Rauhan takaamiseksi on turvattava EU:n rajat. EU:lla on oltava valmiudet puolustaa itseään sekä kybertoimintaympäristössä että todellisessa maailmassa. EU:n on koordinoitava toimiaan nykyistä useammin, nopeammin ja paremmin ja luotava itselleen välineet hoitaa koordinointia tehokkaasti. EU:n on myös tuettava muita maita itsensä auttamisessa, jotta ne voivat auttaa meitä pysymään turvassa.

Jos kumppaneillamme ei ole samanlaista vaurautta ja rauhaa kuin meillä, meillä ei ole turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Naapuriemme ongelmista tulee meidän ongelmiamme. EU:n on pohdittava, kuinka voidaan investoida aikaisessa vaiheessa, kehittää kestävästi ja vakauttaa naapurustomme pysyvästi, jotta voidaan saavuttaa pysyvä turvallisuus.