Az emberek biztonsága az első

16.10.2018

Az emberek biztonsága az első

Európának biztonságban kell éreznie magát

Világunk a változás világa. Régi szövetségesek határolódnak el Európától és régi vetélytársak veszélyeztetik ismét kontinensünket. Új veszélyek merülnek fel, új technológiák adnak új lehetőségeket a bűnözők számára.  Ezen új fenyegetésekkel szemben az EU a biztonság, a stabilitás, a szabadság és a demokrácia biztonságos szigete. Az EPP Képviselőcsoport élen járt és továbbra is élen jár a polgárok biztonságának garantálásában. Az elmúlt öt évben felmutatott eredményeink biztonságosabbá tették kontinensünket, de még többet tehetünk és többet is kell tennünk.

A terrorizmus elleni küzdelem

Függetlenül attól, hogy egy terrorista milyen politikai ideológia, vallási meggyőződés vagy szeparatista remények híve, a terrorista cselekmények bűncselekmények, amelyeknek véget kell vetni. A terroristák, akár egyedül cselekszenek, akár egy gyűlölet táplálta hálózat tagjai, nem ismernek határokat, ezért a válaszunknak is a közös határainkon átnyúlónak kell lennie.

(1) Együttműködés és információcsere

 • A 2014 óta életbe léptetett rendszerek és eszközök segítségével most már garantálhatjuk a biztonságot, azonban ennél többet kell tennünk. Célunk az európai információs rendszerek közötti interoperabilitás elmélyítése és egy olyan egyedi portál létrehozása, amely hozzáférést biztosít a bűnüldöző szervek számára az összes európai adatbázis információihoz.
 • Meg kell erősítenünk az EUROPOL mint a rendőrségi információcsere hatékony csomópontjának szerepét.
 • Erőfeszítéseket kell tennünk a terrorizmus elleni stratégia megújítása érdekében, hogy ésszerűsítsük az egymást átfedő uniós eszközöket.
 • A napi együttműködés és a közös műveletek révén fel kell építenünk a bizalmat, ebben az információcsere kulcsfontosságú szerepet játszik. A terroristák azonosítása és fellelése érdekében mind a központosított, mind a decentralizált európai információs rendszerekbe elegendő, jó minőségű tagállami adatot kell betáplálni. A rendszerek kölcsönös átjárhatóságának fokozására és a decentralizált hozzáférhetőség javítására van szükség, valamint biztosítanunk kell, hogy az információk használható formátumban jussanak el a végfelhasználó bűnüldöző szervekhez.
 • A nemzetközi együttműködés és a harmadik országokkal való kapcsolatok alapvető szerepet játasznak, mivel a szervezett bűnözés és a terrorizmus hatékonyan csak globálisan küzdhető le.
 • A biometrikus eszközök (ujjlenyomatok és arcfelismerés) elengedhetetlenek a hamis és a kettős személyazonosság felderítéséhez.
 • Növelni kell a vegyi, biológiai, radiológiai vagy nukleáris (CBRN) támadásokkal kapcsolatos tudatosságot és felkészültséget. Elsődleges beavatkozókat kell kiképezni és meg kell erősíteni a polgári vészhelyzeti tervezést. Tanulnunk kell Salisbury esetéből.

(2) Az eszközök felszámolása

A következők elengedhetetlenül szükségesek:

 • A pénzügyi hírszerző egységek közötti együttműködés fokozása az illegális pénzmozgások jobb feltárása és nyomon követése érdekében. Figyelnünk kell a SEPA-rendszerben történő gyanús pénzmozgásokat azzal a céllal, hogy az Egyesült Államokkal létrehozott, a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program mintáját követve a SEPA-ra vonatkozóan egy hasonló rendszer kerüljön kifejlesztésre.
 • Fellépés az 5. pénzmosási irányelv végrehajtása érdekében.
 • Gyors megállapodás szorgalmazása a rendőrségi és az igazságügyi hatóságok online platformok által tárolt vagy valós időben feldolgozott elektronikus adatokhoz való, helytől független hozzáférésének megkönnyítése érdekében. Erre a terroristák és a bűnözők elleni nyomozás, a büntetőeljárás alá vonás és az elítélésük érdekében van szükség.
 • Fellépés az illegális tevékenységekből származó javak elkobzása érdekében. A bűnözés nem lehet kifizetődő.
 • Jobb képzés biztosítása a robbanóanyagok észlelése és a gyanús ügyletek nyomon követése terén, különösen az online kiskereskedelemben. Az (EU) 2017/853 irányelv maradéktalan végrehajtása révén tovább kell csökkenteni a robbanóanyagok és a lőfegyverek, valamint a lőszerek csempészését/illegális beszerzését.
 • Fel kell szólítani a terrorizmusról szóló irányelv gyors végrehajtására az EU egészében a terrorista bűncselekmények büntetendővé tétele érdekében (az előkészületre is kiterjedően), hogy a hasonló bűncselekményekért hasonló büntetés járjon.

(3) Megelőzés és fellépés a radikalizálódás ellen

 • A migránsoknak integrálódniuk kell a befogadó országokban.
 • Az integráció nem asszimilációt jelent, hanem az integráció érdekében történő aktív erőfeszítéseket bármely olyan személy részéről, aki az EU-ban kíván élni.
 • A lehető legszigorúbban fel kell lépni Európában a párhuzamos társadalmakkal szemben, és nem szabad megkegyelmezni senkinek, aki az európai értékekkel szemben cselekszik, és az erőszakot és a szélsőségeket szítja.
 • Míg mindenkinek a jogait tiszteletben kell tartani, az Unió területén méltányosan és észszerűen elvárható bárkitől az is, hogy tartsa tiszteletben azokat az értékeket, hagyományokat és kötelezettségeket, amelyekre Európa épül.
 • Uniónk a jogállamiság megfelelő működésétől függ. Ha megengedjük, hogy ez bárhol veszélybe kerüljön, azt kockáztatjuk, hogy mindenhol összeomlik.
 • Az alapvető jogok tiszteleten nem tartása esetén – beleértve a törvényeink megsértését is –, a kiutasítás/visszaszállítás a végső, de logikus következmény, amelyet a nemzetközi jog és a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani.
 • Finanszíroznunk kell a helyi stratégiákat, amelyek célja a közösségi rendfenntartás, a fiatalok szerepvállalásának támogatása és oktatása, mivel ezek kulcsszerepet játszanak a radikalizálódás leküzdésében, és a centralizált megközelítéseknél sikeresebbnek bizonyultak.
 • Hangsúlyozzuk a megfelelően finanszírozott radikalizálódás elleni programok fontosságát a börtönökben, amelyek a vallási szélsőségek melegágyai. Támogatnunk kell a börtönökben a mérsékelt és független imámok jelenlétét, akik vallási és spirituális segítséget nyújtanak, valamint a muszlim fogvatartottak számára tanácsadóként és beszélgetőtársként is szolgálnak (amint az más vallások esetében is történik).
 • Fel kell lépni a terrorista online tartalmakkal szemben A vállalatok felelősséggel tartoznak a platformjaikon tároltakért, és kötelesek gyorsan eltávolítani a terrorista és az illegális online tartalmakat.
 • Ki kell dolgoznunk egy hatékony ellennarratívát: az internet lehetőséget ad az emberek elérésére, nézeteik vitatására és annak megakadályozására, hogy a szélsőségek felé tolódjanak el.
 • A radikális érzelmek csökkentése érdekében meg kell osztanunk a harmadik országokkal az arra vonatkozó bevált gyakorlatokat, hogy miképpen lehet a radikalizálódás ellen hatékonyan stratégiákat létrehozni és végrehajtani.

(4) A terrorizmus áldozatai

 • Elkötelezetten küzdünk az áldozatok igazságszolgáltatással, méltósággal és megemlékezéssel kapcsolatos jogainak védelméért. Kérjük egy rendelet elfogadását a terrorizmus áldozatairól, amely automatikus hozzáférést biztosítana az ellátáshoz és a pénzügyi támogatáshoz minden áldozat számára, és meghatározná a gyors és hatékony segítségnyújtás minimumszabályait, mivel ezek az áldozatok a mindannyiunk által vallott értékek miatt váltak célponttá.
 • Létre szeretnénk hozni egy egységes tájékoztatási és tanácsadó pontot az áldozatok számára, ahol pszichológiai segítségnyújtás és a segítő szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás is elérhető. Ezt egy jövőbeli európai áldozatsegítő központ révén szükséges majd koordinálni.
 • Felszólítjuk a tagállamokat, hogy hozzanak létre jogi mechanizmusokat a konkrét terrorcselekmények dicsőítésének büntetendőségére abban az esetben, ha az megalázza az áldozatokat, és másodlagos áldozattá válást okozhat azzal, hogy sérti az áldozatok méltóságát és felépülését.
 • Együtt kell működnünk a médiával, hogy önszabályozó intézkedéseket fogadjanak el annak érdekében, hogy a támadást követően garantálják az áldozatok és családjuk magánéletének védelmét.

Határaink biztosítása

Fokoznunk kell külső határaink ellenőrzését. Meggyőződésünk, hogy az EU külső határainak jobb védelme létfontosságú a polgárok biztonságának megőrzése, a migrációs válság kezelése és az útlevélmentes schengeni térség fenntartása szempontjából. Az EU külső határai közös határok, amelyekkel kapcsolatban a nemzeti és az uniós hatóságok kollektív és együttes fellépésére van szükség. Harmonizálni kell az eljárásainkat. Határellenőrző erőinknek biztosítaniuk kell, hogy tudjuk, ki lép be az EU területére és lép ki onnan, valamint hogy a nemzetközi védelemre szoruló személyek hatékonyan hozzáférhessenek a menekültügyi eljárásokhoz, míg az ilyen védelemre nem jogosult személyeket visszaküldjék. A külső határaink hatékony ellenőrzése alapvető fontosságú, de a lánc egészének is működnie kell. A külső határt illegálisan átlépő személyek észlelése nem elegendő, a visszaküldési rendszernek is ugyanolyan jól kell működnie.

(1) Integrált határigazgatás:

 • Ragaszkodni fogunk a jóváhagyott határigazgatási intézkedések teljes körű végrehajtásához. A tagállamok nem tartják be a jelenlegi szabályokat, ami a rendszer tökéletlenségét eredményezi. Együtt kell működnünk ennek kezelése érdekében.
 • Kulcsfontosságú az Európai Határ- és Parti Őrség fejlesztése az ügynökség operatív kapacitásának fokozása révén, egy 10 000 fős, saját felszereléssel rendelkező európai határőrből álló állandó testület létrehozásával.
 • A folyamatban lévő műveletek fenntartása érdekében a tagállamokban, a külső határainkon nagyobb számú határőrnek kell pénzügyi támogatást és képzést biztosítanunk.
 • Az EU külső határain keresztül érkező valamennyi személy átfogó ellenőrzésének biztosítása érdekében meg kell erősítenünk a határellenőrzési eljárásokat új uniós informatikai rendszerek optimalizálása és összekapcsolása, valamint egy közös személyazonosítóadat-tár megvalósítása révén, közös biometrikus azonosító rendszerrel és arcfelismerő technológiákkal együtt.
 • A különböző határellenőrzési rendszerekben rendelkezésre álló információk elérhetővé tétele érdekében közös hozzáférési mechanizmust kell létrehozni. Tudnunk kell, ki lépi át a határainkat.
 • Biztosítani kell az interoperabilitást a külső határainkat ellenőrző szolgálatok és a bűnüldöző erők között a nem engedélyezett továbbutazások, az illegális bevándorlás és a külső határokon átnyúló bűnözés felszámolása érdekében.
 • A schengeni térségnek továbbra is szabad mozgás területének kell maradnia, mivel ez a külső határainknál több, és nem kevesebb biztonságot jelent. Schengen azonban attól függ, hogy a tagállamok betartsák kötelezettségeiket az említett határokon, hogy helyreállíthassuk az emberek közös térségünk iránti bizalmát.
 • A tagállamoknak készen kell állniuk az illegális bevándorlással kapcsolatos rendőrségi ellenőrzések fokozására, valamint a határokon átnyúló bűncselekmények elleni célzott ellenőrzésekre.
 • Szükségünk van az európai kiutasítási parancs intézményére. A kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárokat ténylegesen vissza kell küldeni. Harmonizálnunk kell a tagállamok igazgatási, technikai és operatív kapacitásait annak érdekében, hogy a migrációkezelési lánc szerves részeként megtörténjen a kiutasítási határozatok végrehajtása. Lehetővé kell tenni az egyik tagállam határozatának valamely másik tagállam általi végrehajtását.

(1a) Harmadik országokban található befogadó központok

 • A humanitárius szükségletek tekintetében jól felszerelt befogadóállomásokat kell létrehozni vagy bővíteni a tranzitországokban és a biztonságos harmadik országokban. A menekülteknek és az illegális migránsoknak mindaddig ott kell tartózkodniuk, amíg a menekültügyi státuszukra vonatkozó döntés nem tisztázódott. Elutasító határozat esetén vissza kell küldeni őket. A befogadó központoknak uniós vezetés alatt kell állniuk, és uniós szakértők által kiképzett őrökkel és felügyelőkkel kell rendelkezniük.
 • Meg kell vizsgálnunk az EU által vezetett és finanszírozott, az EU területén kívüli biztonságos helyeken található, olyan partraszállási helyszínek koncepcióját, ahová a tengerből kimentett bármely személyt azonnal odavinnének minden humanitárius megfontolás figyelembe vétele mellett. E személyek menedékkérelmét uniós szakértők dolgoznák fel, uniós normák alapján. Elutasító határozat esetén a nemzetközi biztosítékokkal összhangban visszaküldenék őket származási országukba. Kedvező döntés esetén áttelepítenék őket.

(2) Megerősített rendőrségi együttműködés

 • Az EUROPOL, a CEPOL és az Európai Határ- és Parti Őrség közötti szorosabb együttműködésre van szükség a súlyos és szervezett bűnözés és terrorizmus átfogó európai helyzetének értékelése során.
 • A határokon átnyúló rendőrségi együttműködés kulcsfontosságú a belső biztonságot fenyegető veszélyek felszámolásához. Ösztönözni kell a nyelvi képzést, a közös eljárásokat és az EU belső határain állomásozó rendőri erők közös járőrözését.

(3) Együttműködés harmadik országokkal

Az Európai Unió határai már nem a Földközi-tenger partja mentén, hanem a Szahara sivatag szélén találhatók. A déli határaink biztosítása a fejlesztési és katonai együttműködés megfelelő kombinációjával kezdődik. A gazdasági támogatásnak össze kell kapcsolódnia egy visszaküldési és visszafogadási politikával. Növelni kell az EU képzésre és felszerelésre irányuló erőfeszítéseit partnereink képességeinek növelése érdekében. A helyi partnerek megerősítése révén készen állunk polgáraink megvédésére a Száhel-övezettől délre.

 • Létre kell hoznunk a harmadik országokkal folytatott gyakorlati együttműködést a határigazgatás területén. Növelni kell a műveleti területet annak érdekében, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség számára lehetővé váljanak az említett harmadik országok külső határain folytatott tevékenységek is.
 • Tovább kell fejleszteni harmadik országbeli határátkelőhelyeken az előzetes határellenőrzéseket.
 • A visszafogadás terén nem együttműködő országok számára a vízumok biztosítását le kell állítani.

Egy biztonságos és védett kibertér létrehozása

Az embereknek érezniük kell, hogy az utcákon, otthonaikban és az interneten is védelemben részesülnek. A digitális világnak mindenképp része kell, hogy legyen az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása, de ugyanez vonatkozik az információkra is. A hamis információk, az álhírek és a propaganda veszélyt jelentenek kollektív biztonságunkra, mivel aláássák a polgárok intézményekbe vetett bizalmát. Az ipari bázissal rendelkező Európának vezető szerepet kell betöltenie a kiberbiztonság terén a fogyasztási cikkek és az ipari alkalmazások biztonságának megőrzése, a kritikus infrastruktúra biztosítása és a valódi információáramlás megőrzése érdekében.

(1) Hiszünk a kiberbiztonságban

 • Meg kell erősítenünk az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget (ENISA) megfelelő finanszírozással és erőforrásokkal, mivel az aktív együttműködés létfontosságú a hatékony kiberkormányzáshoz.
 • A magánszemélyek és a közintézmények számára egyaránt kötelezővé kell tennünk az ENISA értesítését a számítógépes támadásokról.
 • Lehetővé kell tennünk az ENISA számára a kibertámadások proaktív kivizsgálását és az európai közös fellépés koordinálását a bevált gyakorlatok, az ismeretek és a fenyegetések leküzdésére és a biztonság megsértésének észlelésére szolgáló eszközök alapján.
 • Támogatunk egy európai IKT-biztonsági keretet közös biztonsági előírások, közös tanúsítás és címkézés kidolgozása érdekében.
 • Az állami és magánpartnereinket fenyegető veszélyek csökkentésére kockázatalapú megközelítést támogatunk.
 • A számítástechnikai bűnözés (különösen a mélyneten és a sötétneten) és a kibertámadások valamennyi uniós tagállamban történő kivizsgálása és üldözése érdekében egy piacvezérelt jellegű, harmonizált megoldásokat tartalmazó, közös uniós jogi keretet kívánunk kialakítani egy kiberbiztonsággal kapcsolatos tanúsítási rendszerre vonatkozóan.
 • A meglévő EUROPOL számítógépes egységet egy valós uniós kiberegységgé kell fejlesztenünk, hogy javítsuk a saját magunk megvédésére való képességünket.

(2) A tájékoztatásban hiszünk, nem a félretájékoztatásban

 • Küzdeni kell a hamis online tartalmakkal szemben Létre kell hoznunk egy preventív, köz- és magánszféra közötti partnerségi keretet, amelynek célja a hamis tartalmak gyors eltávolítása és a hamis hírekből származó reklámbevételek meggátolásán keresztül a félretájékoztatásból profitálók pénzügyi ösztönzőinek csökkentése.
 • Ragaszkodnunk kell a valós névvel való regisztrációhoz, hogy megállítsuk a közösségi médiában a zombigépeket és a hamis felhasználói fiókokat.
 • Együtt kell működnünk a vállalatokkal olyan közérdekű algoritmusok létrehozása érdekében, amelyek segítik a közösségi médiában megjelenő bejegyzések független értékelését.
 • Együtt kell működnünk az újságírói szövetségekkel és a tényfeltáró szervezetekkel egy uniós szintű, átlátható uniós tényellenőrző platform létrehozása érdekében, amely eszközként szolgál a polgárok számára arra, hogy saját maguk tudják elvégezni az ellenőrzést.

Következtetés

Egy változó világban az EU meg kell maradjon a stabilitás jelképének. Politikánknak a saját magunk és a szomszédaink békéjén, a jólétén és a partnerségen kell alapulnia.

A béke biztosításához biztosítanunk kell határainkat: képesnek kell lennünk önmagunk megvédésére mind a virtuális térben, mind a terepen. Gyakoribb, gyorsabb és jobb koordinációra van szükségünk egymás között, és biztosítanunk kell magunk számára ennek hatékony eszközeit. Ugyanakkor más országokat is támogatnunk kell azönsegítés terén annak érdekében, hogy ezzel hozzájáruljanak a biztonságunkhoz.

Ha partnereink nem osztoznak a jólétünkben és békénkben, hosszú távon nem leszünk biztonságban. A szomszédaink problémái a mi problémáink is, ezért a tartós biztonság elérése érdekében meg kell fontolnunk, hogyan tudunk korán befektetni, hogyan fejlődhetünk fenntartható módon és hogyan tudjuk tartósan stabilizálni szomszédságunkat.