Għalina s-sigurtà tan-nies tiġi l-ewwel

16.10.2018

Għalina s-sigurtà tan-nies tiġi l-ewwel

Pubblikazzjoni picture

L-Ewropej jeħtieġ li jħossuhom sikuri

Id-dinja tagħna hija dinja li qed tinbidel. L-alleati l-antiki qed jitbiegħdu mill-Ewropa, filwaqt li r-rivali l-antiki qed jerġgħu jheddu l-kontinent tagħna. Qed jitfaċċa theddid ġdid, hekk kif teknoloġiji ġodda jagħtu lill-kriminali opportunitajiet ġodda.  Quddiem dan it-theddid, l-UE tipprovdi livell xieraq ta' paċi, stabbiltà, libertà u demokrazija. Il-Grupp tal-PPE kien u għadu fuq quddiem nett, fir-rigward tal-provvista ta' sigurtà liċ-ċittadini tagħna. Il-kisbiet tagħna f'dawn l-aħħar ħames snin għamlu l-kontinent tagħna aktar sikur, iżda aħna nistgħu u jeħtiġilna nagħmlu aktar.

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

Irrispettivament mill-ideoloġija politika, mit-twemmin reliġjuż, jew mill-aspirazzjoni separatista li jkollu terrorist, l-azzjonijiet tagħhom huma reat li jrid jiġi eliminat. It-terroristi, kemm jekk ikunu atturi solitarji kif ukoll jekk ikunu membri ta' netwerk ta' mibegħda, ma għandhomx fruntieri; aħna jeħtiġilna nirrispondu bejn il-fruntieri komuni tagħna.

(1) Il-kooperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni

 • Issa nistgħu nipprovdu sigurtà billi nużaw is-sistemi u l-istrumenti li stabbilixxejna sa mill-2014, iżda jeħtiġilna nagħmlu aktar. L-għan tagħna huwa li napprofondixxu l-interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni Ewropej u noħolqu portal uniku li jagħti lill-infurzar tal-liġi aċċess għall-informazzjoni mill-bażijiet tad-data Ewropej kollha.
 • Jeħtiġilna nsaħħu r-rwol tal-EUROPOL bħala ċentru effettiv għall-iskambju ta' informazzjoni tal-pulizija.
 • Jeħtieġ li nagħmlu aktar sforz għal tiġdid tal-Istrateġija Kontra t-Terroriżmu sabiex ngħinu fl-integrazzjoni tal-għodod ta' duplikazzjoni fl-UE.
 • Jeħtieġ li nibnu fiduċja permezz ta' kooperazzjoni ta' kuljum u operazzjonijiet konġunti; l-iskambju ta' informazzjoni huwa essenzjali. Jeħtiġilna nipprovdu biżżejjed data ta' kwalità għolja mill-Istati Membri kemm lis-sistemi tal-informazzjoni Ewropej ċentralizzati kif ukoll dawk deċentralizzati sabiex jiġu identifikati u jinstabu t-terroristi. L-interoperabbiltà ta' dawn is-sistemi trid tissaħħaħ, l-aċċessibbiltà deċentralizzata tagħhom trid tittejjeb u jeħtiġilna niżguraw li l-informazzjoni tasal għand l-utenti finali tal-infurzar tal-liġi f'format faċli biex wieħed jaħdem fuqu.
 • Il-kooperazzjoni u l-interazzjoni internazzjonali ma' pajjiżi terzi huma essenzjali, peress li l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu jistgħu jiġu miġġielda biss b'mod effiċjenti globalment.
 • Il-bijometrija (il-marki tas-swaba' u r-rikonoxximent tal-wiċċ) hija essenzjali biex jiġu identifikati identitajiet foloz u doppji.
 • Jeħtiġilna nqajmu sensibilizzazzjoni u nkunu lesti kontra l-attakki Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi jew Nukleari (CBRN). Dawk li jipprovdu l-ewwel għajnuna jeħtiġilhom ikunu mħarrġa u l-ippjanar tal-emerġenza ċivili għandu jissaħħaħ. Salisbury trid isservi ta' tagħlima.

(2) Tfixkil tal-mezzi

Huwa essenzjali li aħna:

 • Insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja, sabiex nidentifikaw u nintraċċaw aħjar flussi finanzjarji illeċiti. Jeħtieġ li nimmonitorjaw flussi finanzjarji suspettużi fis-sistema SEPA, bil-għan li niżviluppaw Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTP) għal SEPA, fuq l-eżempju tat-TFTP mal-Istati Uniti.
 • Nagħmlu aktar sforzi għall-implimentazzjoni tal-ħames Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus.
 • Nagħmlu aktar sforzi biex jintlaħaq ftehim rapidu li jiffaċilita l-aċċess tal-pulizija u tal-awtoritajiet ġudizzjarji għad-data elettronika maħżuna jew ipproċessata f'ħin reali mill-pjattaformi online, irrispettivament minn fejn jinsabu. Dan huwa meħtieġ sabiex jiġu investigati, jittellgħu l-qorti u jiġu kkundannati t-terroristi u l-kriminali.
 • Nagħmlu aktar sforzi għall-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali. Il-kriminalità ma tistax tħallas.
 • Nipprovdu taħriġ aħjar biex nidentifikaw materjali splussivi u nintraċċaw tranżazzjonijiet suspettużi, b'mod partikolari fil-bejgħ bl-imnut online; inkomplu nnaqqsu t-traffikar/akkwist illegali, kemm tal-isplussivi u tal-armi tan-nar kif ukoll tal-munizzjon, permezz tal-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva UE 2017/853.
 • Nitolbu l-implimentazzjoni rapida tad-Direttiva dwar it-Terroriżmu biex tiżgura li r-reati terroristiċi (inklużi l-preparazzjonijiet) jiġu kkriminalizzati madwar l-UE sabiex reati simili jiġu kkastigati b'mod simili.

(3) Il-prevenzjoni u d-deradikalizzazzjoni

 • L-immigranti jeħtiġilhom jintegraw fil-pajjiżi ta' akkoljenza.
 • L-integrazzjoni ma tfissirx assimilazzjoni, iżda sforzi attivi ta' integrazzjoni minn kwalunkwe persuna li tixtieq tgħix fl-UE.
 • Soċjetajiet paralleli fl-Ewropa jeħtiġilhom jiġu miġġielda b'mod sever, bl-ebda skuża għal dawk li jaġixxu kontra l-valuri Ewropej, u jippromwovu l-vjolenza u l-estremiżmu.
 • Filwaqt li jridu jiġu rrispettati d-drittijiet ta' kulħadd, huwa wkoll ġust u raġonevoli li wieħed jistenna li fit-territorju tal-Unjoni kull persuna tirrispetta l-valuri, it-tradizzjonijiet u l-obbligi li hija mibnija fuqhom l-Unjoni tagħna.
 • L-Unjoni tagħna tiddependi fuq il-funzjonament xieraq tal-istat tad-dritt. Jekk dan jiġi mhedded xi mkien, nirriskjaw li jikkollassa kullimkien.
 • F'każijiet ta' nuqqas ta' rispett għad-drittijiet fundamentali tagħna, inkluż il-ksur tal-liġijiet tagħna, ir-ritorn/ripatrijazzjoni hija l-aħħar konsegwenza, iżda hija konsegwenza loġika u trid issir b'rispett tal-liġi internazzjonali u tal-prinċipju tan-non-refoulement.
 • Jeħtiġilna niffinanzjaw strateġiji lokali għall-pulizija komunitarja, it-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ u l-edukazzjoni, li huma essenzjali biex tiġi indirizzata r-radikalizzazzjoni; dawn taw prova li huma aktar ta' suċċess minn approċċi ċentralizzati.
 • Aħna nenfasizzaw l-importanza ta' programmi ta' deradikalizzazzjoni fil-ħabsijiet iffinanzjati b'mod xieraq, li huma ċentri għal estremiżmu reliġjuż. Jeħtiġilna nippromwovu l-istituzzjoni ta' imams tal-ħabsijiet moderati u indipendenti li jipprovdu servizzi reliġjużi u spiritwali, kif ukoll li huma konsulenti u interlokuturi għall-priġunieri Musulmani (kif inhu l-każ għal twemmin ieħor).
 • Il-kontenut terroristiku online jrid jiġi indirizzat. Il-kumpaniji huma responsabbli għal dak li huwa ospitat fuq il-pjattaformi tagħhom u jeħtiġilhom ineħħu malajr il-kontenut terroristiku u illegali online.
 • Jeħtieġ li niżviluppaw kontranarrattiva effettiva: l-internet huwa opportunità biex jintlaħqu n-nies, jiġu sfidati l-opinjonijiet tagħhom u jitwaqqfu milli jinġibdu lejn l-estremiżmu.
 • Jeħtiġilna niskambjaw prattiki tajbin ma' pajjiżi terzi dwar kif nistabbilixxu u neżegwixxu strateġiji kontra r-radikalizzazzjoni b'mod effiċjenti sabiex innaqqsu s-sentiment radikali.

(4) Il-vittmi tat-terroriżmu

 • Aħna impenjati li niġġieldu għad-drittijiet tal-vittmi għall-ġustizzja, għad-dinjità u għal tifkira. Aħna nitolbu li jiġi stabbilit "regolament dwar il-vittmi tat-terroriżmu" li jiżgura aċċess awtomatiku għall-kura u l-appoġġ finanzjarju għall-vittmi kollha u li jistabbilixxi standards minimi għal għajnuna malajr u effettiva, minħabba li dawk il-vittmi kienu mmirati għall-valuri li aħna lkoll nirrappreżentaw.
 • Aħna rridu noħolqu punt ta' aċċess uniku għal informazzjoni u pariri għall-vittmi, kif ukoll għajnuna psikoloġika u pariri dwar is-servizzi ta' appoġġ disponibbli. Dan jeħtieġ li jiġi kkoordinat f'ċentru ta' appoġġ Ewropew futur għall-vittmi.
 • Aħna nistiednu lill-Istati Membri jwaqqfu mekkaniżmi legali li jikkriminalizzaw il-glorifikazzjoni ta' att speċifiku ta' terroriżmu fil-każ li dan jumilja lill-vittmi u jikkawża vittimizzazzjoni sekondarja billi jagħmel ħsara lid-dinjità u l-irkupru tal-vittmi.
 • Wara attakk, jeħtieġ li nimpenjaw ruħna mal-midja biex naddottaw miżuri ta' awto regolazzjoni sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ħajja privata tal-vittmi u tal-familji tagħhom.

Insaħħu l-fruntieri tagħna

Aħna għandna nsaħħu l-kontroll tal-fruntieri esterni tagħna. Aħna ninsabu konvinti li protezzjoni aħjar tal-fruntieri esterni tal-UE hija kruċjali biex tiġi ppreservata s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna, tiġi ġestita l-kriżi tal-immigrazzjoni u tinżamm iż-żona Schengen mingħajr passaport. Il-fruntieri esterni tal-UE huma fruntieri komuni, li jirrikjedu azzjoni kollettiva u konġunta mill-awtoritajiet nazzjonali u tal-UE. Jeħtieġ li narmonizzaw il-proċeduri tagħna. Il-forzi tal-kontroll fil-fruntieri tagħna għandhom jiżguraw li aħna nafu min jidħol u joħroġ mill-UE, u li l-persuni li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali jingħataw aċċess effettiv għall-proċeduri tal-ażil, filwaqt li dawk li ma jikkwalifikawx jintbagħtu lura. Kontroll effiċjenti tal-fruntieri esterni tagħna huwa fundamentali, iżda għandha taħdem il-katina kollha. L-identifikazzjoni ta' dawk li jaqsmu l-fruntiera esterna tagħna illegalment mhijiex biżżejjed, is-sistema ta' ritorn għandha taħdem ukoll.

(1) Ġestjoni integrata tal-fruntieri

 • Aħna se ninsistu fuq l-implimentazzjoni sħiħa ta' miżuri approvati ta' ġestjoni tal-fruntieri. L-Istati Membri mhumiex jikkonformaw mar-regoli attwali, li jagħmlu s-sistema imperfetta. Jeħtiġilna naħdmu flimkien biex nindirizzaw dan.
 • It-titjib tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta billi tiżdied il-kapaċità operazzjonali tal-aġenzija, b'żieda fil-korp permanenti ta' 10,000 gwardji tal-fruntiera Ewropej bit-tagħmir tiegħu stess, huwa essenzjali.
 • Jeħtiġilna nipprovdu appoġġ finanzjarju u taħriġ lil għadd akbar ta' gwardji tal-fruntiera nazzjonali fl-Istati Membri, fil-fruntieri esterni tagħna, sabiex insostnu l-operazzjonijiet kontinwi.
 • Jeħtieġ li nsaħħu l-proċeduri ta' kontroll fuq il-fruntiera billi jiġu ottimizzati u interkonnessi sistemi tal-IT tal-UE ġodda u jiġi implimentat repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar l-identità, b'sistema ta' tqabbil bijometriku kondiviża u teknoloġiji ta' rikonoxximent tal-wiċċ sabiex jiġu żgurati kontrolli komprensivi fuq il-persuni kollha li jidħlu mill-fruntieri esterni tal-UE.
 • Irid jinħoloq mekkaniżmu ta' aċċess kondiviż biex jiżvela l-informazzjoni disponibbli f'diversi sistemi għall-kontrolli fuq il-fruntiera. Jeħtieġ li nkunu nafu min qed jaqsam il-fruntieri tagħna.
 • L-interoperabbiltà operazzjonali bejn is-servizzi li jikkontrollaw il-fruntiera esterna tagħna u l-forzi tal-infurzar tal-liġi fi ħdan iż-żona Schengen trid tiġi żgurata, sabiex jiġu indirizzati l-movimenti sekondarji mhux awtorizzati, l-immigrazzjoni illegali u l-kriminalità minn naħa għal oħra tal-fruntiera esterna.
 • Iż-żona Schengen trid tibqa' żona ta' moviment liberu minħabba li dan ifisser aktar sigurtà fil-fruntieri esterni tagħna, u mhux inqas sigurtà. Iżda ż-żona Schengen tiddependi fuq il-fatt li l-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom f'dawk il-fruntieri, sabiex aħna nkunu nistgħu nerġgħu niksbu l-fiduċja tan-nies fl-ispazju kondiviż tagħna.
 • L-Istati Membri jeħtiġilhom ikunu lesti li jintensifikaw il-kontrolli tal-pulizija għall-immigrazzjoni illegali u jiġġieldu r-reati transkonfinali b'kontrolli mmirati.
 • Aħna neħtieġu garanzija Ewropea għar-Ritorn. Ċittadin ta' pajjiż terz soġġett għal deċiżjoni ta' ritorn jenħtieġ li jintbagħat lura b'mod effettiv. Aħna jenħtieġ li narmonizzaw il-kapaċitajiet amministrattivi, tekniċi u operazzjonali tal-Istati Membri biex nimplimentaw id-deċiżjonijiet ta' ritorn bħala parti integrali tal-katina tal-ġestjoni tal-immigrazzjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli li deċiżjoni waħda ta' Stat Membru tiġi implimentata minn Stat Membru ieħor.

(1a) Ċentri ta' akkoljenza f'pajjiżi terzi

 • Ċentri ta' akkoljenza mgħammra sew, f'dak li jirrigwarda ħtiġijiet umanitarji, jenħtieġ li jiġu stabbiliti jew estiżi f'pajjiżi ta' tranżitu u pajjiżi terzi sikuri. Ir-refuġjati kif ukoll l-immigranti llegali għandhom jibqgħu hemmhekk sakemm tkun ġiet iċċarata d-deċiżjoni dwar l-istatus ta' ażil tagħhom. Fil-każ ta' deċiżjoni negattiva, dawn għandhom jintbagħtu lura. Iċ-ċentri ta' akkoljenza jeħtiġilhom ikunu taħt it-tmexxija tal-UE, bi gwardji u superviżuri mħarrġa mill-esperti tal-UE.
 • Aħna jeħtiġilna nesploraw il-kunċett ta' postijiet ta' żbark immexxija u ffinanzjati mill-UE f'żoni sikuri barra mit-territorju tal-UE fejn, b'kunsiderazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet umanitarji kollha, kwalunkwe persuna li tiġi salvata fil-baħar għandha tinġieb fil-pajjiż immedjatament. L-applikazzjoni għall-ażil tagħhom se tiġi pproċessata hemmhekk minn esperti tal-UE, abbażi tal-istandards tal-UE. Fil-każ ta' deċiżjoni negattiva dawn jintbagħtu lura lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom f'konformità mas-salvagwardji internazzjonali. Jekk tittieħed deċiżjoni pożittiva, dawn jiġu risistemati.

(2) Kooperazzjoni tal-pulizija msaħħa

 • Hija meħtieġa kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-EUROPOL, is-CEPOL u l-Aġenzija EBCG (Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta), meta ssir valutazzjoni tal-istampa ġenerali tal-kriminalità serja u organizzata u tat-terroriżmu fl-Ewropa.
 • Il-kooperazzjoni tal-pulizija transkonfinali hija essenzjali biex jiġi rimedjat it-theddid għas-sigurtà interna. It-taħriġ tal-lingwa, il-proċeduri komuni u l-viġilanzi konġunti fost il-forzi tal-pulizija stazzjonati fuq il-fruntieri interni tal-UE jridu jiġu mħeġġa.

(3) Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi

Il-fruntieri tal-Unjoni Ewropea m'għadhomx jinsabu tul ix-xtut tal-Mediterran iżda fit-tarf tad-deżert tas-Saħara. It-tisħiħ tal-fruntieri tagħna fin-Nofsinhar jibda bl-aħjar taħlita ta' żvilupp u kooperazzjoni militari. L-għajnuna ekonomika trid tkun marbuta ma' politika ta' ritorn u ta' riammissjoni. Aħna għandna nżidu t-taħriġ u l-attrezzar tal-isforzi tal-UE biex inżidu l-kapaċitajiet tas-sħab tagħna. Billi nagħtu s-setgħa lis-sħab lokali aħna diġà qed nipproteġu liċ-ċittadini tagħna fin-Nofsinhar tas-Saħel.

 • Jeħtieġ li nistabbilixxu kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri ma' pajjiżi terzi. Iż-żona tal-operazzjonijiet jenħtieġ li tikber sabiex ikunu jistgħu jsiru attivitajiet tal-Aġenzija EBCG fil-fruntieri esterni ta' dawk il-pajjiżi terzi wkoll.
 • Il-kontrolli fuq il-fruntiera upstream (qabel l-ikklerjar) iridu jiġu żviluppati aktar fil-punti ta' qsim tal-fruntieri ta' pajjiżi terzi.
 • Viżi għal pajjiżi li ma jikkooperawx dwar ir-riammissjoni jridu jitwaqqfu.

Il-ħolqien ta' ċiberspazju sikur

In-nies jeħtieġ li jħossuhom protetti fit-toroq tagħhom, fi djarhom, iżda wkoll online. Id-dinja diġitali għandu jkollha fluss liberu ta' oġġetti u servizzi, iżda wkoll informazzjoni. Il-miżinformazzjoni, l-aħbarijiet foloz u l-propaganda huma theddida għas-sigurtà kollettiva tagħna peress li jdgħajfu l-fiduċja li ċ-ċittadini għandhom fl-istituzzjonijiet tagħhom. L-Ewropa, bil-bażi industrijali tagħha, jeħtiġilha ssir mexxeja fiċ-ċibersigurtà, biex iżżomm l-oġġetti tal-konsumatur u l-applikazzjonijiet industrijali tagħna sikuri, sabiex tiżgura infrastruttura kritika u sabiex iżżomm il-fluss ta' informazzjoni ġenwina.

(1) Aħna nemmnu fiċ-ċibersigurtà

 • Jeħtiġilna nsaħħu l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) b'finanzjament u riżorsi adegwati, minħabba li kollaborazzjoni attiva hija essenzjali għal ċibergovernanza effettiva.
 • Jeħtieġ li niżguraw li n-notifiki lill-ENISA jsiru rekwiżit għal ċiberattakki kemm għall-entitajiet privati kif ukoll dawk pubbliċi.
 • Jeħtieġ li nagħtu lill-ENISA l-kapaċità li tinvestiga b'mod proattiv iċ-ċiberattakki u tikkoordina azzjoni konġunta fl-Ewropa abbażi tal-aħjar prattika, l-għarfien u l-għodod biex jiġi miġġieled it-theddid u jiġi identifikat ksur tas-sigurtà.
 • Aħna nappoġġjaw qafas ta' sigurtà tal-ICT Ewropew sabiex jiżviluppa standards tas-sigurtà komuni, ċertifikazzjoni u tikkettar komuni.
 • Aħna nippromwovu approċċ ibbażat fuq ir-riskju li jtaffi t-theddid mas-sħab pubbliċi u privati tagħna.
 • Aħna rridu niżviluppaw qafas legali komuni tal-UE b'soluzzjonijiet armonizzati għal skema taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li hija mmexxija mis-suq in natura, biex tinvestiga u tagħmel prosekuzzjoni kontra ċ-ċiberkriminalità (speċjalment f'Deep and Dark Nets) u ċ-ċiberattakki fl-Istati Membri kollha tal-UE.
 • Jeħtieġ li ntejbu ċ-ċiberunità eżistenti tal-EUROPOL f'ċiberbrigata reali tal-UE sabiex titjieb il-kapaċità tagħna biex niddefendu lilna nfusna.

(2) Aħna nemmnu fl-informazzjoni u mhux fil-miżinformazzjoni

 • Il-kontenut falz online jrid jiġi indirizzat. Jeħtiġilna noħolqu qafas preventiv ta' sħubija pubblika-privata għat-tneħħija malajr ta' kontenut falz u għat-tnaqqis ta' inċentivi finanzjarji għal dawk li jiggwadanjaw minn diżinformazzjoni billi nwaqqfu l-flus tar-reklamar milli jmorru għal aħbarijiet foloz.
 • Jenħtieġ li ninsistu fuq reġistrazzjoni ta' isem reali sabiex inwaqqfu l-bots u l-kontijiet foloz fuq il-midja soċjali.
 • Jeħtiġilna naħdmu ma' kumpaniji biex noħolqu algoritmi ta' interess pubbliku sabiex ngħinu bl-evalwazzjoni indipendenti tal-posts fuq il-midja soċjali.
 • Jeħtieġ li nikkooperaw mal-assoċjazzjonijiet tal-ġurnalisti u mal-organizzazzjonijiet li jivverifikaw il-fatti sabiex tinħoloq pjattaforma trasparenti li tivverifika l-fatti tal-UE mal-UE kollha sabiex iċ-ċittadini jingħataw l-għodod biex jivverifikaw huma stess.

Konklużjoni

F'dinja li qed tinbidel, l-UE jeħtiġilha tibqa' xempju ta' stabbiltà. Il-politika tagħna jenħtieġ li tkun ibbażata fuq it-tliet Ps li jfissru paċi, prosperità u sħubija, għalina u għall-ġirien tagħna.

Sabiex niżguraw il-paċi, jeħtiġilna nsaħħu l-fruntieri tagħna; jeħtiġilna jkollna l-kapaċità li niddefendu lilna nfusna, kemm fiċ-ċiberspazju kif ukoll fil-prattika. Jeħtiġilna nikkoordinaw aktar ta' spiss, aktar malajr u aħjar bejnietna u nagħtu lilna nfusna l-għodod biex nagħmlu dan b'mod effettiv. Iżda jeħtiġilna ngħinu wkoll lil pajjiżi oħra sabiex huma jgħinuna nkunu sikuri.

Jekk is-sħab tagħna ma jgawdux mill-prosperità u mill-paċi tagħna, aħna mhux se jkollna sigurtà fit-tul. Il-problemi tal-ġirien tagħna jsiru l-problemi tagħna; jeħtiġilna naħsbu dwar kif għandna ninvestu minn kmieni, kif niżviluppaw b'mod sostenibbli u kif nistabbilizzaw il-viċinat tagħna b'mod permanenti, sabiex tinkiseb sigurtà fit-tul.