Προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών

16.10.2018

Προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών

Μετάφραση
Αυτο το περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο στο/στα: Greek

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς

Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος αλλαγών. Παλιοί σύμμαχοι απομακρύνονται από την Ευρώπη, παλιοί ανταγωνιστές απειλούν και πάλι την ήπειρό μας. Νέες απειλές εμφανίζονται, νέες τεχνολογίες προσφέρουν στους εγκληματίες νέες ευκαιρίες.  Έναντι αυτών των απειλών, η ΕΕ αποτελεί ασφαλές καταφύγιο ειρήνης, σταθερότητας, ελευθερίας και δημοκρατίας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είχε, και εξακολουθεί να έχει, ηγετικό ρόλο στην παροχή ασφάλειας στους πολίτες μας. Τα επιτεύγματά μας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια κατέστησαν την ήπειρό μας ασφαλέστερη, αλλά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές ιδεολογίες, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις αποσχιστικές επιδιώξεις των τρομοκρατών, οι πράξεις τους συνιστούν έγκλημα που πρέπει να παταχθεί. Οι τρομοκράτες, είτε πρόκειται για μεμονωμένους δράστες είτε για μέλη δικτύου μίσους, δεν γνωρίζουν σύνορα· γι’ αυτό η απάντησή μας πρέπει να υπερβαίνει τα κοινά μας σύνορα.

(1) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

 • Μπορούμε πλέον να παρέχουμε ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα συστήματα και τα μέσα που έχουμε θέσει σε λειτουργία από το 2014, αλλά πρέπει να κάνουμε και περισσότερα. Στόχος μας είναι η εμβάθυνση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών και η δημιουργία μιας ενιαίας πύλης που θα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες από όλες τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
 • Πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο της Europol ως αποτελεσματικού κόμβου για την ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών.
 • Πρέπει να δώσουμε ώθηση στην ανανέωση της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής, ώστε να συμβάλουμε στον εξορθολογισμό των αλληλεπικαλυπτόμενων εργαλείων της ΕΕ.
 • Πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μέσω της καθημερινής συνεργασίας και των κοινών επιχειρήσεων· καίρια προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει να τροφοδοτήσουμε τόσο τα κεντρικά, όσο και τα αποκεντρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών με επαρκή δεδομένα υψηλής ποιότητας από τα κράτη μέλη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των τρομοκρατών. Πρέπει να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών, να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους με αποκεντρωμένο τρόπο και να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες φθάνουν στους τελικούς χρήστες επιβολής του νόμου σε εύχρηστη μορφή.
 • Η διεθνής συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τρίτες χώρες είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Τα βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα και αναγνώριση προσώπου) είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό πλαστών και διπλών ταυτοτήτων.
 • Πρέπει να εντείνουμε την ενημέρωση του κοινού και την ετοιμότητα κατά χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών (ΧΒΡΠ) επιθέσεων. Οι ομάδες άμεσης επέμβασης πρέπει να είναι εκπαιδευμένες, και ο σχεδιασμός σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να διδαχθούμε από το Salisbury.

(2) Διακοπή των μέσων

Είναι απαραίτητο:

 • Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για τον καλύτερο εντοπισμό και την παρακολούθηση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Πρέπει να παρακολουθούμε τις ύποπτες χρηματοοικονομικές ροές στο σύστημα SEPA, με στόχο την ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP) για το SEPA, ακολουθώντας το παράδειγμα του TFTP με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Να προωθήσουμε την υλοποίηση της 5ης οδηγίας  κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Να δώσουμε ώθηση για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέπει την πρόσβαση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε ηλεκτρονικά δεδομένα που αποθηκεύονται ή υφίστανται επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.  Αυτό είναι αναγκαίο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη τρομοκρατών και εγκληματιών.
 • Να απαιτήσουμε τη δήμευση προϊόντων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Το έγκλημα πρέπει να πάψει να αποφέρει κέρδη.
 • Να εξασφαλίσουμε καλύτερη κατάρτιση για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και την παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου· να μειώσουμε περαιτέρω την εμπορία και την παράνομη απόκτηση εκρηκτικών και πυροβόλων όπλων, καθώς και πυρομαχικών, μέσω της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2017/853.
 • Να απευθύνουμε έκκληση για την ταχεία εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προκειμένου τα τρομοκρατικά εγκλήματα (περιλαμβανομένης της προπαρασκευής) να θεωρούνται αξιόποινες πράξεις σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε παρόμοια εγκλήματα να τιμωρούνται με παρόμοιο τρόπο.

(3) Πρόληψη και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης

 • Οι μετανάστες πρέπει να εντάσσονται στις χώρες υποδοχής.
 • Η ένταξη δεν σημαίνει αφομοίωση, αλλά προϋποθέτει ενεργή προσπάθεια ενσωμάτωσης από όσους θέλουν να ζήσουν στην ΕΕ.
 • Οι παράλληλες κοινωνίες στην Ευρώπη πρέπει να καταπολεμούνται με μεγάλη αυστηρότητα, χωρίς περιθώρια ευμενούς μεταχείρισης για όσους ενεργούν κατά των ευρωπαϊκών αξιών και προωθούν τη βία και τον εξτρεμισμό.
 • Μολονότι τα δικαιώματα όλων πρέπει να γίνονται σεβαστά, είναι επίσης δίκαιο και εύλογο να αναμένεται από όσους βρίσκονται στην επικράτεια της Ένωσης να σέβονται τις αξίες, τις παραδόσεις και τις υποχρεώσεις πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ένωσή μας.
 • Η Ένωσή μας βασίζεται στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου. Εάν επιτρέψουμε σε αυτή την εύρυθμη λειτουργία να τεθεί κάπου σε κίνδυνο, τότε διακινδυνεύουμε να καταρρεύσει παντού.
 • Σε περιπτώσεις μη τήρησης των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της νομοθεσίας, η επιστροφή/επαναπατρισμός είναι η τελευταία, αλλά λογική, συνέπεια, η οποία πρέπει να υλοποιείται με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της αρχής της μη επαναπροώθησης.
 • Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τοπικές στρατηγικές για την αστυνόμευση της γειτονιάς, τη χειραφέτηση των νέων και την εκπαίδευση, που έχουν καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης· έχουν αποδειχθεί πιο επιτυχημένες από τις συγκεντρωτικές προσεγγίσεις.
 • Τονίζουμε τη σημασία επαρκώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, που αποτελούν κύριες εστίες θρησκευτικού εξτρεμισμού. Πρέπει να προωθήσουμε τον διορισμό μετριοπαθών και ανεξάρτητων ιμάμηδων των φυλακών, οι οποίοι θα παρέχουν θρησκευτικές και πνευματικές υπηρεσίες, καθώς και θα δρουν ως σύμβουλοι και συνομιλητές για τους μουσουλμάνους κρατούμενους (όπως συμβαίνει και με άλλες θρησκείες).
 • Το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι εταιρείες είναι υπόλογες για το τί φιλοξενείται στις πλατφόρμες τους και πρέπει να απομακρύνουν γρήγορα το τρομοκρατικό και το παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο.
 • Πρέπει να αναπτύξουμε μια αποτελεσματική αντεπιχειρηματολογία: το διαδίκτυο συνιστά ευκαιρία προσέγγισης των ανθρώπων, αμφισβήτησης των απόψεών τους και αποφυγής προσέλκυσής τους στον εξτρεμισμό.
 • Πρέπει να ανταλλάξουμε ορθές πρακτικές με τρίτες χώρες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χαράξουμε και να εφαρμόσουμε στρατηγικές καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, ώστε να περιορίσουμε το ριζοσπαστικό αίσθημα.

(4) Θύματα τρομοκρατίας

 • Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να αγωνιστούμε για το δικαίωμα των θυμάτων στη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τη μνήμη. Ζητούμε έναν «κανονισμό για τα θύματα της τρομοκρατίας» που θα διασφαλίζει την αυτόματη πρόσβαση όλων των θυμάτων στην περίθαλψη και την οικονομική στήριξη και θα καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για ταχεία και αποτελεσματική βοήθεια, διότι τα θύματα αυτά έγιναν στόχος για τις αξίες που όλοι μας αντιπροσωπεύουμε.
 • Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στα θύματα, καθώς και για την ψυχολογική υποστήριξη και παροχή συμβουλών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτό πρέπει να συντονίζεται από ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό κέντρο υποστήριξης θυμάτων.
 • Καλούμε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομικούς μηχανισμούς για την ποινικοποίηση της εξύμνησης συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, σε περίπτωση που εξευτελίζει τα θύματα και προκαλεί δευτερογενή θυματοποίηση, πλήττοντας την αξιοπρέπεια των θυμάτων και εμποδίζοντας την αποκατάστασή τους.
 • Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα μέσα ενημέρωσης για την υιοθέτηση μέτρων αυτορρύθμισης μετά από μια επίθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Προστασία των συνόρων μας

Πρέπει να ενισχύσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών μας, τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και τη διατήρηση της ζώνης Σένγκεν, στην οποία έχει καταργηθεί ο έλεγχος διαβατηρίων. Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι κοινά σύνορα, τα οποία απαιτούν συλλογική και κοινή δράση από τις εθνικές αρχές και τις αρχές της ΕΕ. Πρέπει να εναρμονίσουμε τις διαδικασίες μας. Οι δυνάμεις μας για τον έλεγχο των συνόρων πρέπει να διασφαλίζουν ότι γνωρίζουμε ποιοι εισέρχονται στην ΕΕ και εξέρχονται από αυτήν, και ότι τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποκτούν αποτελεσματική πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επαναπατρίζονται. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των εξωτερικών μας συνόρων είναι θεμελιώδους σημασίας, αλλά χρειάζεται η λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας. Ο εντοπισμός εκείνων που διέρχονται παράνομα από τα εξωτερικά σύνορα δεν επαρκεί, πρέπει επίσης να λειτουργεί το σύστημα επιστροφής .

(1) Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

 • Θα επιμείνουμε στην πλήρη εφαρμογή των εγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης των συνόρων. Τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες, γεγονός που καθιστά το σύστημα ατελές. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
 • Καίριας σημασίας είναι η αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω της βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας του οργανισμού, με ένα ενισχυμένο μόνιμο σώμα 10 000 ευρωπαίων συνοριοφυλάκων που θα διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό.
 • Πρέπει να παράσχουμε χρηματοδοτική στήριξη και κατάρτιση για αυξημένο αριθμό εθνικών συνοριοφυλάκων στα κράτη μέλη, στα εξωτερικά μας σύνορα, για τη διατήρηση των εν εξελίξει επιχειρήσεων.
 • Πρέπει να ενισχύσουμε τις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων μέσω της βελτιστοποίησης και της διασύνδεσης νέων πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ και της εφαρμογής κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας, με κοινό σύστημα αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και με τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος όσων εισέρχονται μέσω των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
 • Πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός κοινής πρόσβασης με σκοπό την αποδέσμευση των διαθέσιμων πληροφοριών σε διάφορα συστήματα συνοριακού ελέγχου. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιος διασχίζει τα σύνορά μας.
 • Πρέπει να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών που ελέγχουν τις δυνάμεις συνοριοφυλακής και επιβολής του νόμου στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μη εγκεκριμένες δευτερογενείς μετακινήσεις, η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα διαμέσου των εξωτερικών συνόρων.
 • Ο χώρος Σένγκεν πρέπει να παραμείνει χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας, επειδή αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα, όχι λιγότερη. Ωστόσο, ο χώρος Σένγκεν βασίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών στα εν λόγω σύνορα, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον κοινό μας χώρο.
 • Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να εντείνουν τους αστυνομικούς ελέγχους για παράνομη μετανάστευση και να καταπολεμούν το διασυνοριακό έγκλημα με στοχευμένους ελέγχους.
 • Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα επιστροφής. Υπήκοος τρίτης χώρας έναντι του οποίου εκκρεμεί απόφαση επιστροφής θα πρέπει όντως να επιστρέφεται. Πρέπει να εναρμονίσουμε τις διοικητικές, τεχνικές και επιχειρησιακές ικανότητες των κρατών μελών για την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής, ως αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας διαχείρισης της μετανάστευσης. Η απόφαση ενός κράτους μέλους θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί από άλλο κράτος μέλος.

(1α) Κέντρα υποδοχής σε τρίτες χώρες

 • Καλά εξοπλισμένα κέντρα υποδοχής, όσον αφορά τις ανθρωπιστικές ανάγκες, θα πρέπει να δημιουργηθούν ή να επεκταθούν σε χώρες διέλευσης και σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Οι πρόσφυγες, καθώς και οι παράτυποι μετανάστες, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί έως ότου αποσαφηνιστεί η απόφαση σχετικά με το καθεστώς ασύλου τους. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, θα πρέπει να επιστρέφονται. Τα κέντρα υποδοχής θα πρέπει να βρίσκονται υπό την ηγεσία της ΕΕ, με φύλακες και επόπτες που θα έχουν εκπαιδευτεί από ειδικούς της ΕΕ.
 • Πρέπει να διερευνήσουμε την ιδέα των εγκαταστάσεων αποβίβασης σε ασφαλείς χώρους εκτός του εδάφους της ΕΕ, υπό ηγεσία και με χρηματοδότηση της ΕΕ, όπου, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανθρωπιστικών ζητημάτων, θα μεταφέρονται άμεσα όσοι διασώζονται στη θάλασσα. Η αίτησή τους για άσυλο θα εξετάζεται από ειδικούς της ΕΕ, με βάση τα πρότυπα της ΕΕ. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, θα επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής τους, σύμφωνα με τις διεθνείς εγγυήσεις. Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση, θα μετεγκαθίστανται.

(2) Ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία

 • Απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ της Europol, της CEPOL και του EBCG (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής), κατά την αξιολόγηση της συνολικής εικόνας του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.
 • Η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας. Πρέπει να ενθαρρύνονται η γλωσσική κατάρτιση, οι κοινές διαδικασίες και οι κοινές περιπολίες μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων που είναι εγκατεστημένες στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ.

(3) Συνεργασία με τρίτες χώρες

Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκτείνονται πλέον στις ακτές της Μεσογείου, αλλά στην άκρη της ερήμου Σαχάρας. Η διασφάλιση των συνόρων μας στον Νότο ξεκινά με το σωστό συνδυασμό αναπτυξιακής και στρατιωτικής συνεργασίας. Η οικονομική ενίσχυση πρέπει να συνδέεται με πολιτική επιστροφών και επανεισδοχών. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες κατάρτισης και εξοπλισμού από πλευράς ΕΕ, για την αύξηση των δυνατοτήτων των εταίρων μας. Προστατεύουμε ήδη τους πολίτες μας νοτίως του Σαχέλ, ενισχύοντας τοπικούς εταίρους.

 • Πρέπει να αναπτύξουμε πρακτική συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων με τρίτες χώρες. Η περιοχή επιχειρήσεων πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να επιτραπεί στον EBCG να δρα και στα εξωτερικά σύνορα των εν λόγω τρίτων χωρών.
 • Πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι πρότεροι συνοριακοί έλεγχοι (προεγκρίσεις) στα σημεία διέλευσης συνόρων τρίτων χωρών.
 • Πρέπει να σταματήσει η έκδοση θεωρήσεων για χώρες που δεν συνεργάζονται σε θέματα επανεισδοχής.

Δημιουργία ασφαλούς και προστατευμένου κυβερνοχώρου

Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι προστατεύονται στους δρόμους και στα σπίτια τους, αλλά και στο διαδίκτυο. Ο ψηφιακός κόσμος πρέπει να έχει ελεύθερη ροή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και πληροφοριών. Οι λανθασμένες πληροφορίες, οι ψευδείς ειδήσεις και η προπαγάνδα αποτελούν απειλή για τη συλλογική μας ασφάλεια, διότι υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά τους όργανα. Η Ευρώπη, με τη βιομηχανική της βάση, πρέπει να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ώστε να διατηρήσει την ασφάλεια των καταναλωτικών και βιομηχανικών εφαρμογών μας, να διασφαλίσει υποδομές ζωτικής σημασίας και να διατηρήσει τη ροή πραγματικών πληροφοριών.

(1) Πιστεύουμε στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

 • Πρέπει να παρέχουμε επαρκή χρηματοδότηση και πόρους στον οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA), διότι η ενεργή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διακυβέρνηση στον κυβερνοχώρο.
 • Οι κοινοποιήσεις στον ENISA πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τόσο για ιδιωτικούς, όσο και για δημόσιους φορείς.
 • Πρέπει να δώσουμε στον ENISA τη δυνατότητα να διερευνά προληπτικά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να συντονίζει την κοινή δράση στην Ευρώπη με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τις γνώσεις και τα εργαλεία για την καταπολέμηση των απειλών και τον εντοπισμό παραβιάσεων ασφαλείας.
 • Υποστηρίζουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας ΤΠΕ για την ανάπτυξη κοινών προτύπων ασφάλειας, κοινής πιστοποίησης και επισήμανσης.
 • Προωθούμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για τον μετριασμό των απειλών, από κοινού με τους εταίρους μας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα κοινό νομικό πλαίσιο της ΕΕ, με εναρμονισμένες λύσεις για ένα σύστημα πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο προς την αγορά, για τη διερεύνηση και τη δίωξη του κυβερνοεγκλήματος (ιδίως όσον αφορά το βαθύ και σκοτεινό δίκτυο) και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Πρέπει να αναβαθμίσουμε την υφιστάμενη μονάδα της Europol για τον κυβερνοχώρο σε μια πραγματική ευρωπαϊκή ταξιαρχία για την προάσπιση του κυβερνοχώρου, για να βελτιώσουμε την ικανότητα προστασίας μας.

(2) Πιστεύουμε στην ενημέρωση, όχι στην παραπληροφόρηση

 • Το ψευδές περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε προληπτικό πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ταχεία αφαίρεση ψευδούς περιεχομένου και τη μείωση των οικονομικών κινήτρων για όσους επωφελούνται από την παραπληροφόρηση, με την ανάσχεση της ροής διαφημιστικού χρήματος προς ψευδείς ειδήσεις.
 • Θα πρέπει να επιμείνουμε στην καταχώριση πραγματικών ονομάτων, ώστε να σταματήσουμε τα ρομπότ και τους ψευδείς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Πρέπει να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία αλγόριθμων δημόσιου συμφέροντος που θα βοηθήσουν στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Πρέπει να συνεργαστούμε με ενώσεις δημοσιογράφων και με φορείς εξακρίβωσης των γεγονότων, ώστε να δημιουργήσουμε μια πανευρωπαϊκή διαφανή πλατφόρμα εξακρίβωσης των γεγονότων στην ΕΕ, η οποία θα δώσει στους πολίτες τα εργαλεία για έλεγχο από τους ίδιους.

Συμπέρασμα

Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, η ΕΕ πρέπει να παραμείνει φάρος σταθερότητας. Η πολιτική μας πρέπει να βασίζεται στην ειρήνη, την ευημερία και τη συνεργασία, για εμάς και για τους γείτονές μας.

Για να διασφαλίσουμε την ειρήνη πρέπει να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας· πρέπει να έχουμε την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας, τόσο στον κυβερνοχώρο, όσο και στην πραγματικότητα. Πρέπει να συντονιζόμαστε μεταξύ μας συχνότερα, ταχύτερα και καλύτερα, και να παρέχουμε στον εαυτό μας τα εργαλεία για να το πράττουμε αποτελεσματικά. Αλλά πρέπει επίσης να βοηθήσουμε άλλες χώρες να βοηθήσουν οι ίδιες τον εαυτό τους, ώστε να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε ασφαλείς.

Αν οι εταίροι μας δεν μοιράζονται την ευημερία και την ειρήνη μας, δεν θα έχουμε μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γείτονές μας γίνονται και δικά μας προβλήματα· πρέπει να σκεφτούμε πώς να επενδύσουμε νωρίς, πώς να αναπτύξουμε με βιώσιμο τρόπο και πώς να σταθεροποιήσουμε μόνιμα τις γειτονικές μας χώρες, ώστε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ασφάλεια.