Meie jaoks on inimeste ohutus esmatähtis

16.10.2018

Meie jaoks on inimeste ohutus esmatähtis

Eurooplased peavad end turvaliselt tundma

Elame muutuvas maailmas. Pikaaegsed liitlased eemalduvad Euroopast ning vanad vaenlased ähvardavad taas meie maailmajagu. Ilmnevad uued ohud, uued tehnoloogiad annavad kurjategijatele uusi võimalusi. Nende uute ohtudega silmitsi seistes, tagab Euroopa Liit rahu, stabiilsuse, vabaduse ja demokraatia. ERP fraktsioon on aktiivselt kaasa aidanud meie inimeste julgeoleku kindlustamisele ja jätkab selles suunas tegevust. Meie töö on viimase viie aasta jooksul muutnud Euroopa turvalisemaks, kuid me saame teha ja peame tegema enamat.

Terrorismivastane võitlus

Sõltumata terroristide poliitilistest vaadetest, usulistest veendumustest või separatistlikest püüdlustest, on nende tegevus kuritegelik ja sellele tuleb lõpp teha. Terroristid, nii üksi tegutsevad kui ka võrgustiku liikmed, ei tunne piire; peame neile reageerima ühiseid piire ületades.

(1) Koostöö ja teabevahetus

 • Praegu saame tagada julgeoleku kasutades süsteeme ja vahendeid, mida on kasutatud alates aastast 2014, kuid peaksime tegema enamat. Meie eesmärk on süvendada Euroopa teabesüsteemide koostalitlusvõimet ning luua unikaalne portaal, mis annaks õiguskaitseasutustele juurdepääsu kõigi Euroopa andmebaaside teabele.
 • Peame tugevdama EUROPOLi rolli politseiteabe vahetamise tõhusa keskusena.
 • Peame nõudma terrorismivastase võitluse strateegia uuendamist, et ühtlustada ELis kattuvaid vahendeid.
 • On vaja luua usaldust igapäevase koostöö ja ühisoperatsioonide kaudu; teabevahetus on oluline. Peame nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud Euroopa teabesüsteemidele edastama piisavalt kvaliteetseid liikmesriikidelt saadud andmeid terroristide tuvastamiseks ja tabamiseks. Nende süsteemide koostalitlusvõimet tuleb tõhustada, detsentraliseeritud juurdepääsu parandada ning peame tagama, et teave jõuaks õiguskaitseasutuste lõppkasutajateni sobivas vormis.
 • Hädavajalik on rahvusvaheline koostöö ja suhtlus kolmandate riikidega, sest organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu saab tulemuslikult võidelda vaid globaalselt.
 • Biomeetria (sõrmejäljed ja näotuvastus) on oluline võltsitud isikutuvastusdokumentide ja topeltidentiteetide tuvastamiseks.
 • Peame suurendama teadlikkust ja valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ning tuumarünnakute suhtes. Esmareageerijaid tuleb koolitada ning tsiviilelanikkonna hädaolukorra lahendamise plaane tugevdada. Peame õppima Salisbury rünnakust.

(2) Terrorismi vahendite tõkestamine

Tähtis on

 • Suurendada koostööd rahapesu andmebüroode vahel, et paremini tuvastada ja jälgida ebaseaduslikke rahavooge. Peame jälgima kahtlasi rahavooge SEPA süsteemis selleks, et SEPA jaoks välja töötada terroristide rahastamise jälgimisprogramm (TFTP), võttes eeskuju USA terrorismi rahastamise jälgimise programmist.
 • Nõuda viienda rahapesuvastase direktiivi rakendamist.
 • Nõuda kiiret kokkulepet, mis soodustaks politsei ja õigusasutuste juurdepääsu digiplatvormide reaalajas salvestatud või töödeldud elektroonilistele andmetele, sõltumata asukohast. See on vajalik terroristide ja kurjategijate uurimiseks, neile süüdistuse esitamiseks ja nende süüdi mõistmiseks.
 • Nõuda ebaseaduslikust tegevusest saadud vara konfiskeerimist. Kuritegevus ei tohi olla tasuv.
 • Pakkuda paremat koolitust lõhkeainete tuvastamise ja kahtlustäratavate tehingute jälgimise jaoks, eriti internetipõhistes kauplemiskohtades; vähendada veelgi lõhkeainete ja tulirelvade ning laskemoona salakaubavedu / ebaseaduslikku omandamist ELi direktiivi nr 2017/853 täieliku rakendamise kaudu.
 • Nõuda terrorismivastase võitluse direktiivi kiiret rakendamist, et terroriaktid (sh ettevalmistamine) kriminaliseeritaks üle ELi ning sarnastel kuritegudel oleks sarnased karistused.

(3) Radikaliseerumise ennetamine ja selle vastu võitlemine

 • Migrandid peavad vastu võtvates riikides integreeruma.
 • Integratsioon ei tähenda assimilatsiooni, vaid ELis elada soovivate isikute aktiivset pingutust integreerumiseks.
 • Paralleelühiskondade vastu tuleb Euroopas tõsiselt võidelda, andmata armu neile, kes Euroopa väärtusi ei järgi ning propageerivad vägivalda ja äärmuslust.
 • Kuigi kõigi õigusi tuleb austada, on samas õiglane ja mõistlik eeldada, et kõik, kes liidu territooriumil asuvad, austavad neid väärtusi, traditsioone ja kohustusi, millele meie liit on rajatud.
 • Meie liit sõltub õigusriigi põhimõtete nõuetekohasest toimimisest. Kui laseme end kusagil ähvardada, riskime terve süsteemi kokku kukkumisega.
 • Meie põhiõiguste mitteaustamise korral, mis hõlmab meie õigusaktide rikkumist, on tagasipöördumine/repatrieerimine viimane, kuid loogiline tagajärg, mis toimub rahvusvahelist õigust ning välja- või tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet järgides.
 • Peame rahastama kohalikke strateegiaid, mis puudutavad kogukonna politseitööd, noorte mõjuvõimu suurendamist ja haridust, mis on radikaliseerumise vastases võitluses keskse tähtsusega ning on osutunud edukamaks kui tsentraliseeritud lähenemisviisid.
 • Rõhutame vanglate deradikaliseerimise programmide korraliku rahastamise tähtsust; sest vanglad on usuäärmusluse kasvulavaks. Peame edendama institutsioone, mis koosnevad mõõdukatest ja iseseisvatest vangla imaamidest, kes osutavad usulisi ja vaimseid teenuseid ning on samas nõustajad ja partnerid moslemitest vangidele (samamoodi nagu teiste usundite puhul).
 • Tuleb võidelda terroristliku veebisisu vastu. Äriühingud vastutavad selle eest, mida nende platvormidel näidatakse ja peavad kiirelt eemaldama terroristliku ja illegaalse veebisisu.
 • Peame looma tõhusa vastusõnumi: internet pakub võimalust jõuda inimesteni, panna nende seisukohti proovile ja hoida neid äärmusluse poole kaldumast.
 • Peame kolmandate riikidega vahetama kogemusi selle kohta, kuidas tõhusalt välja töötada ja täita radikaliseerumisvastaseid strateegiaid radikaalsete hoiakute vähendamiseks.

(4) Terrorismiohvrid

 • Võitleme ohvrite õigusemõistmise, väärikuse ja mälestuse õiguste eest. Nõuame terrorismiohvrite määrust, mis kindlustaks kõigile ohvritele tervishoiu ja rahalise toetuse kättesaadavuse ning seaks kiire ja tõhusa abi miinimumstandardid, sest neid ohvreid rünnati väärtuste pärast, mida me kõik esindame.
 • Tahame luua ühe kontaktpunkti, kus ohvrid saaksid teavet ja nõu ning psühholoogilist abi ja nõu olemasolevate tugiteenuste kohta. Seda tuleks koordineerida tulevases Euroopa ohvrite tugikeskuses.
 • Kutsume liikmesriike üles looma õiguslikud mehhanismid, et kriminaliseerida terroriteo ülistamine, kui see alandab ohvreid ja põhjustab nende edasist ohvristamist, kahjustades nende väärikust ja taastumist.
 • Peaksime tegema meediaga koostööd, et võtta vastu terrorirünnakute järgsed eneseregulatsiooni meetmed eesmärgiga tagada ohvrite ja nende perekonnaliikmete eraelu kaitse.

Oma piiride kaitsmine

Peame suurendama kontrolli oma välispiiride üle. Oleme veendunud, et ELi välispiiride parem kaitse on ülimalt tähtis meie kodanike turvalisuse tagamiseks, rändekriisi haldamiseks ja passikontrollita Schengeni ala püsimiseks. ELi välispiirid on ühised piirid, mis nõuavad liikmesriikide ametiasutuste ja ELi institutsioonide ühistegevust ning ühismeetmeid. Peame ühtlustama oma menetlusi. Meie piirivalve peab tagama selle, et teame, kes ELi siseneb ja siit lahkub, ning et rahvusvahelist kaitset vajavad isikud saavad ka tegelikkuses kasutada varjupaigamenetlusi, samas kui need, kellel ei ole õigust varjupaigale, saadetakse tagasi. Tõhus välispiiride valve on kõige alus, kuid terve immigratsiooniahel peab toimima. Välispiiri illegaalselt ületanute tuvastamine pole piisav, hästi peab töötama ka tagasisaatmise süsteem.

(1) Integreeritud piirihaldus.

 • Nõuame heakskiidetud piirihaldusmeetmete täielikku rakendamist. Süsteemi muudab puudulikuks asjaolu, et liikmesriigid ei järgi praegu kehtivaid eeskirju. Selle probleemi lahendamiseks peame tegutsema üheskoos.
 • Oluline on Euroopa piiri- ja rannikuvalve ajakohastamine selle haldussuutlikkuse suurendamise kaudu, lisades alalisse korpusse 10 000 Euroopa piirivalvurit koos oma varustusega.
 • Käimasolevate operatsioonide säilitamiseks peame toetama rahaliselt ning väljaõppega suuremat hulka meie välispiiri valvavaid liikmesriikide piirivalvureid.
 • Et tagada kõigi ELi välispiiri kaudu sisenevate isikute põhjalik kontroll, peame tõhustama piirikontrollimenetlusi ELi uute IT-süsteemide optimeerimise ja ühendamise abil ning luues ühise isikuandmete hoidla, milles kasutataks jagatud biomeetrilist tuvastussüsteemi ning näotuvastustehnoloogiaid.
 • Tuleb luua jagatud juurdepääsumehhanism, mis võimaldaks piirikontrolli otstarbel ligipääsu erinevates süsteemides leiduvale informatsioonile. Me peame teadma, kes meie riigipiire ületavad.
 • Võitlemaks ebaseadusliku teisese rände, ebaseadusliku sisserände ja välispiiri ületava kuritegevusega, peame tagama operatiivse koostalitlusvõime meie välispiiri valvavate ametkondade ning Schengeni ala sees tegutsevate korrakaitsejõudude vahel.
 • Schengeni ala peab jääma vaba liikumise alaks, sest see suurendab, mitte ei vähenda turvalisust meie välispiiridel. Ometi sõltub Schengeni ala püsimine sellest, kuivõrd liikmesriigid täidavad oma kohustusi neil piiridel, et meil oleks võimalik taastada inimeste usaldus oma ühisruumi vastu.
 • Liikmesriigid peavad olema valmis tõhustama illegaalse immigratsiooni ohjeldamiseks politseikontrolle ning võitlema piiriülese kuritegevuse vastu sihipäraste kontrollidega.
 • Vajame üleeuroopalist tagasisaatmisluba. Need kolmandate riikide kodanikud, kelle suhtes kehtib tagasipöördumisotsus, tuleks ka tõepoolest tagasi saata. Peaksime ühtlustama liikmesriikide haldus- ja tehnilist suutlikkust ning toimevõimet tagasisaatmisotsuste täideviimisel. Ühes liikmesriigis langetatud tagasisaatmisotsust peaks olema võimalik täita ka teises liikmesriigis.

1 a) Vastuvõtukeskused kolmandates riikides

 • Transiitriikides ning turvalistes kolmandates riikides tuleks asutada humanitaarabivajadusi arvesse võttes hästi varustatud vastuvõtukeskusi või laiendada olemasolevaid keskusi. Nii pagulased kui ka illegaalsed immigrandid peavad jääma sinna seniks, kuni otsus neile varjupaiga andmise kohta on selgunud. Eitava vastuse korral tuleb nad tagasi saata. Vastuvõtukeskusi peab juhtima EL ning valvurid ja juhendajad peavad olema ELi ekspertide koolitatud.
 • Peame analüüsima mõtet turvalistes piirkondades väljaspool ELi ala asuvatest ELi juhitud ja rahastatud väljarändepaikadest, kuhu kõiki humanitaarseid kaalutlusi arvestades toodaks otsekohe kõik merelt päästetud väljarändajad. Nende varjupaigataotlusi menetleksid seal ELi eksperdid ELi standardite alusel. Juhul, kui otsus on eitav, saadetaks nad kooskõlas rahvusvaheliste kaitsemeetmetega oma koduriiki tagasi. Positiivse otsuse korral asustataks nad ümber.

(2) Politseijõudude tugevam omavaheline koostöö

 • Hinnates raske ja organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi üldpilti Euroopas näeme, et vajame tihedamat koostööd EUROPOLi, CEPOLi ja Euroopa piiri- ja rannikuvalve (EBCG) vahel.
 • Piiriülene politseikoostöö on oluline, et vähendada ohtu sisejulgeolekule. ELi sisepiiridel töötavaid korrakaitsjaid tuleb ärgitada keeleõppele ning ühiste menetluste ja ühiste patrullide korraldamisele.

(3) Koostöö kolmandate riikidega

Euroopa Liidu piir on nüüd Sahara kõrbe ääres, mitte enam Vahemere kallastel. Meie piiride kindlustamine lõunas saab alguse arengu- ja sõjalise koostöö õigest vahekorrast. Majandusabi tuleb siduda tagasisaatmispoliitikaga. Oma partnerite võimekuse tõstmiseks peame lisama ELi pingutusi koolitamisel ja varustamisel. Muutes oma kohalikke partnereid võimekamaks, kaitseme ühtlasi oma Sahelist lõunas asuvaid kodanikke.

 • Peame alustama praktilist koostööd kolmandate riikidega piirihalduse valdkonnas. Operatsioonide toimumispiirkonda tuleks laiendada ning lubada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil tegutseda ka nende kolmandate riikide välispiiridel.
 • Kolmandate riikide piiriületuspunktides tuleks lisaks välja arendada eelpiirikontroll (esialgsete lubade väljastamine).
 • Peame peatama viisade väljastamise neis riikides, mis ei tee meiega tagasivõtmise küsimuses koostööd.

Ohutu ja turvalise küberruumi loomine

Inimesed peavad tundma end turvaliselt nii oma tänavatel, kodudes kui ka internetis. Digitaalses maailmas peavad vabalt liikuma nii kaubad ja teenused kui ka informatsioon. Valeteave, võltsuudised ja propaganda ohustavad meie kollektiivset turvalisust, sest need vähendavad kodanike usaldust oma institutsioonide vastu. Euroopast peab saama küberturvalisuse alal juhtiv piirkond, mis suudab kaitsta oma tarbekaupu, tööstusrakendusi ja elutähtsat taristut ning säilitada liikuva informatsiooni tõepärasuse.

(1) Usume küberturvalisusesse

 • Peame tugevdama ELi küberturvalisuse ametit (ENISA) piisavate rahaliste vahendite ja ressursside eraldamisega, sest tõhusa küberhalduse saavutamiseks on aktiivne koostöö esmatähtis.
 • Peame tegema nii era- kui ka avaliku sektori asutustele kohustuslikuks küberrünnakute korral ENISA teavitamise.
 • Peame andma ENISAle võimekuse küberrünnakute ennetavaks uurimiseks ja parimatel tavadel, teadmistel ja vahenditel põhineva ühistegevuse koordineerimiseks Euroopas, et võidelda ohtudega ning saada jälile julgeolekunõuete rikkumistele.
 • Toetame Euroopa IKT turvalisuse raamistikku ühiste turvalisuse standardite ning ühise sertifitseerimis- ja märgistussüsteemi välja arendamiseks.
 • Pooldame riskianalüüsil põhinevat lähenemisviisi ohtude vähendamiseks koostöös oma avalik-õiguslike ja erasektori partneritega.
 • Soovime välja arendada ELi ühise õigusraamistiku, milles sisalduks olemuselt turupõhine ühtlustatud lahendustega küberturvalisuse sertifitseerimise kava, et uurida küberkuritegevust (eriti süva- ja pimeveebis) ja küberrünnakuid kõigis ELi liikmesriikides ning võtta nende eest vastutusele.
 • Peame täiustama olemasolevat EUROPOLi küberkaitseüksust, et sellest saaks tõeline ELi küberbrigaad ning paraneks meie võime end kaitsta.

(2) Usume valeteabe asemel informatsiooni jagamisse

Me peame võitlema võltsteabe vastu veebis. Peame looma ennetava avaliku ja erasektori partnerluse raamistiku võltsteabe kiireks eemaldamiseks ning rahaliste stiimulite vähendamiseks valeinformatsioonist kasu lõikavatele inimestele, lõpetades võltsuudistele mineva reklaamiraha.

Peame nõudma oma nime all registreerumist, et peatada bottide tegevus ja võltskontod sotsiaalmeedias.

Peame koostöös äriühingutega looma avalikke huve teeniva algoritmi, mis aitaks anda sõltumatu hinnangu sotsiaalmeediapostitustele.

Peame tegema koostööd ajakirjanike kutseliitudega ning fakte kontrollivate organisatsioonidega, et luua tervet ELi hõlmav läbipaistev ELi faktikontrolli platvorm, mis annaks kodanikele vahendid iseseisvaks faktide kontrollimiseks.

Järeldus

EL peab jääma muutuvas maailmas stabiilsuse eeskujuks. Meie poliitika aluseks peab olema rahu, heaolu ja partnerlus nii meie kui ka meie naabrite jaoks.

Et kindlustada rahu, peame kindlustama oma piirid; me peame suutma end kaitsta nii küberruumis kui ka tegelikkuses. Me peame omavahel sagedamini, kiiremini ja paremini koordineerima ning selleks tuleb meil luua tõhusad vahendid. Ent me peame ka aitama teistel riikidel end ise aidata, nii et nemad saaksid kaasa aidata meie turvalisusele.

Kui meie partnerid ei saa osa meie heaolust ja rahust, ei ole me pikas perspektiivis kaitstud. Meie naabrite probleemidest saavad meie probleemid; püsiva turvalisuse saavutamiseks peame mõtlema, kuidas varakult investeerida, kestlikult arendada ning meid ümbritsevaid riike püsivalt stabiliseerida.