За нас безопасността на хората стои на първо място

16.10.2018

За нас безопасността на хората стои на първо място

Публикация picture

Европейските граждани трябва да се чувстват в безопасност

Светът ни се променя непрекъснато. Старите съюзници се дистанцират от Европа, а старите съперници застрашават отново нашия континент. Възникват нови заплахи, нови технологии предоставят на престъпниците нови възможности.  На фона на тези нови заплахи ЕС представлява безопасна зона на мир, стабилност, свобода и демокрация. Групата на Европейската народна партия (ЕНП) е била винаги и ще бъде и занапред начело на усилията за осигуряване на сигурност за нашите граждани. Постиженията ни през последните пет години повишиха сигурността на нашия континент, но ние можем и трябва да работим по-усилено.

Борба с тероризма

Независимо от политическата идеология, религиозните убеждения или сепаратистките стремежи на терористите, деянията им са престъпни и трябва да бъдат парирани. Терористите, независимо дали са самостоятелно действащи лица или членове на мрежа от омраза, не се съобразяват с граници –  следователно реакцията ни трябва да бъде презгранична.

(1) Сътрудничество и обмен на информация

 • Можем да осигуряваме сигурност, като използваме системите и инструментите, които въвеждаме от 2014 г. насам, но е необходимо да правим повече. Целта ни е да задълбочим оперативната съвместимост на европейските информационни системи и да създадем уникален портал, който да дава на правоприлагащите органи достъп до информация от всички европейски бази данни.
 • Трябва да засилим ролята на Европол като ефективен център за обмен на информация между органите на полицията.
 • Трябва да настояваме за подновяване на стратегията за борба с тероризма, за да избегнем припокриване на инструментите в ЕС.
 • Трябва да изградим доверие чрез ежедневно сътрудничество и провеждане на съвместни операции –  изключително важно е да обменяме информация. Трябва да захраним както централизираните, така и децентрализираните европейски информационни системи с достатъчно висококачествени данни от държавите-членки, за да сме в състояние да идентифицираме и проследяваме терористите. Трябва да се повиши оперативната съвместимост на тези системи, да се подобри тяхната децентрализирана достъпност и да се гарантира, че информацията достига в подходящ формат до крайните потребители –правоприлагащите органи.
 • От основно значение са международното сътрудничеството и взаимодействието с трети държави, тъй като борбата с организираната престъпност може да бъде ефективна само, ако се води в световен мащаб.
 • Биометричните данни (пръстови отпечатъци и скенери за разпознаване на лица) са изключително важни за откриването на фалшиви и двойни самоличности.
 • Трябва да повишим осведомеността и готовността за действие срещу химически, биологични, радиологични или ядрени (ХБРЯ) нападения. Необходимо е да бъдат обучени екипи за оказване на първа помощ и да се укрепи гражданското аварийно планиране. Трябва да си вземем поука от Солсбъри.

(2) Възпрепятстване на престъпни действия

Ето какво е най-важно:

 • Да задълбочим сътрудничеството между звената за финансово разузнаване, за да можем да откриваме и проследяваме по-добре незаконните финансови потоци. Трябва да следим подозрителните финансови потоци в рамките на системата SEPA, за да разработим програма за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) за SEPA по примера на ППФТ в Съединените щати.
 • Да дадем тласък за прилагане на петата директива относно борбата с изпирането на пари.
 • Да дадем тласък за постигането на бързо споразумение за улесняване на достъпа на полицейските и съдебните органи до електронни данни, съхранявани или обработвани в реално време от онлайн платформи, независимо от тяхното местоположение. Това е необходимо за разследването, наказателното преследване и осъждането на терористи и престъпници.
 • Да дадем тласък за конфискацията на имущество, придобито чрез незаконна дейност. Престъпността не може да бъде доходоносна.
 • Трябва да осигурим по-добро обучение за откриване на взривни вещества и проследяване на подозрителни трансакции, по-специално в търговията на дребно онлайн, да продължаваме да отслабваме трафика и незаконното придобиване както на взривни вещества и огнестрелни оръжия, така и на боеприпаси, като прилагаме изцяло Директива 2017/853 на ЕС.
 • Да призоваваме за бързо прилагане на Директивата за тероризма, за да бъдат криминализирани терористичните престъпления (включително подготовката им) в целия ЕС, така че подобни престъпления да се наказват по подобен начин.

(3) Предотвратяване и противодействие на радикализацията

 • Мигрантите трябва да се интегрират в приемните държави.
 • Интеграция не означава асимилация, а полагане на активни усилия за интегриране от страна на всеки, който желае да живее в ЕС.
 • Трябва да противодействаме неумолимо на възникването на паралелни общества в Европа, да бъдем безпощадни към тези, които накърняват европейските ценности и подтикват към насилие и екстремизъм.
 • Правата на всеки човек трябва да се зачитат, но също така е справедливо и разумно да се очаква всеки на територията на Съюза да спазва ценностите, традициите и задълженията, върху които е изграден нашият Съюз.
 • Европейският съюз зависи от правилното функциониране на принципите на правовата държава. Когато някъде тези принципи са застрашени, съществува опасност от пълен срив навсякъде.
 • Ако някой не зачита нашите основни права или нарушава нашите закони, връщането/репатрирането му е крайната възможна, но все пак логична последица и трябва да се приведе в изпълнение в съответствие с международното право и принципа за забрана на връщането.
 • Трябва да финансираме местни стратегии в областта на полицейското сътрудничество с хората по места, както и на овластяването и образованието на младите хора. Този подход е от изключително значение в борбата с радикализацията и е доказано, че с него се постига по-голям успех, отколкото с централизираните подходи.
 • Подчертаваме значението на правилното финансиране на програми за дерадикализиране в затворите, които представляват гнезда за религиозен екстремизъм. Трябва да насърчаваме назначаването на умерени и независими имами, които предоставят религиозни и духовни услуги по местата за лишаване от свобода, но също така изпълняват ролята на съветници и партньори на мюсюлманските затворници (каквато е вече практиката по отношение на други вероизповедания).
 • Трябва да се противодейства на наличието на терористично съдържание онлайн. Фирмите носят отговорност за това, което се намира на техните платформи, и трябва бързо да отстраняват терористично и незаконно съдържание онлайн.
 • Трябва да разработим ефективни средства за контрапропаганда: Интернет предоставя възможността да се достига до хората, да се водят дискусии и да се предотвратява привличането им на страната на екстремистите.
 • Трябва да обменяме добри практики с трети държави, за да създаваме и изпълняваме ефективни стратегии за борба с радикализацията.

(4) Жертви на тероризма

 • Решени сме да се борим за правото на жертвите на тероризъма на правосъдие, достойнство и възпоминание. Призоваваме за изготвяне на „Регламент за борба с тероризма“, който да гарантира ва всички жертви автоматичен достъп до грижи и финансова подкрепа и който да определя минимални стандарти за бърза и ефективна помощ, тъй като тези лица са жертви на нападения над ценностите, зад които всички ние стоим.
 • Искаме да създадем единна точка за достъп до информация и съвети за жертвите, а така също и до психологическа подкрепа и консултации относно наличните услуги за оказване на подкрепа. Тези функции трябва да се координират в рамките на бъдещ европейски център за подкрепа на жертвите на престъпления.
 • Призоваваме държавите-членки да създадат правни механизми за криминализиране на възхваляването на конкретен терористичен акт, който унижава жертвите и води до вторична виктимизация, като накърнява достойнството на жертвите и затруднява възстановяването им.
 • Трябва да водим диалог с медиите, за да ги подтикнем да предприемат мерки за автоматично регулиране след терористично нападение, за да се гарантира защитата на личния живот на жертвите и техните семейства.

Осигуряване на нашите граници

Трябва да засилим контрола по външните ни граници. Убедени сме, че по-добрата защита на външните граници на ЕС е от решаващо значение за запазване на сигурността на нашите граждани, за управление на миграционната криза и поддържане на Шенгенското пространство без паспортни проверки. Външните граници на ЕС са общи граници, които изискват колективни и съвместни действия от страна на националните органи и органите на ЕС. Трябва да хармонизираме процедурите си. Нашите органи за граничен контрол трябва да гарантират, че е ясно кой влиза или напуска ЕС, както и че лицата, нуждаещи се от международна закрила, получават ефективен достъп до процедурите за убежище, докато тези, които не отговарят на критериите, биват връщани. Ефективният контрол на нашите външни граници е от основно значение, но цялата верига трябва да функционира. Не е достатъчно само да се разкриват лицата, които незаконно преминават външните ни граници, системата за връщане трябва също да действа добре.

(1) Интегрирано управление на границите

 • Ще настояваме за пълното прилагане на одобрените мерки за управление на границите. Държавите-членки не спазват действащите правила, което прави системата несъвършена. Трябва да работим заедно за преодоляване на този проблем.
 • Изключително важно е да се модернизира европейската гранична и брегова охрана, като същевременно се засили оперативният капацитет на агенцията, а постоянният корпус от европейски гранични служители със собствено оборудване се увеличи на 10 000.
 • Трябва да предоставим финансова подкрепа и обучение, за да увеличим броя на националните гранични служители в държавите-членки на външните ни граници с оглед поддържането на текущите операции.
 • Трябва да засилим процедурите за граничен контрол чрез оптимизиране и свързване на новите информационни системи на ЕС и изграждане на общо хранилище на данни за самоличност със споделена система за биометрично съпоставяне и технологии за разпознаване на лица, за да се гарантира всеобхватният контрол на всички лица, които влизат в ЕС през външните му граници.
 • Трябва да бъде създаден общ механизъм за достъп, за да се отключи информацията, която е на разположение в различните системи за гранични проверки. Трябва да знаем кой прекосява границите ни.
 • Трябва да се осигури оперативна съвместимост между службите, които контролират външните ни граници, и органите за правоприлагане в Шенгенското пространство, за да се противодейства на незаконните вторични движения, незаконната имиграция и престъпността през външните ни граници.
 • Шенгенското пространство трябва да остане пространство на свободно движение, защото то е знак за повече, а не по-малко сигурност на външните ни граници. За да функционира Шенгенското пространство обаче държавите-членки трябва да изпълняват задълженията си по тези граници. Само така ще можем да възстановим доверието на хората в общото пространство.
 • Държавите-членки трябва да бъдат готови да засилят полицейския контрол за откриване на незаконна имиграция и да се борят с трансграничните престъпления чрез провеждането на целенасочени проверки.
 • Нуждаем се от европейска заповед за връщане. Гражданин на трета държава, който подлежи на решение за връщане, следва действително да бъде върнат. Би трябвало да хармонизираме административния, техническия и оперативния капацитет на държавите-членки за изпълняване на решенията за връщане като неразделна част от веригата за управление на миграцията. Следва да е възможно решението на една държава-членка да бъде изпълнено от друга държава членка.

(1a) Приемни центрове в трети държави

 • Що се отнася до хуманитарните нужди, следва да бъдат създадени или разширени добре оборудвани приемни центрове в транзитни и сигурни трети държави. Бежанците, както и незаконните мигранти трябва да се задържат там до изясняване на решението относно техния статут на бежанци. В случай че решението е отрицателно, те трябва да бъдат връщани. Приемните центрове трябва да са под ръководството на ЕС, като охраната и надзорните органи трябва да преминат обучение при експерти от ЕС.
 • Трябва да проучим идеята за управлявани и финансирани от ЕС места за дебаркиране в безопасни зони извън територията на ЕС, където – като се вземат предвид всички хуманитарни съображения – да бъде отвеждано всяко лице, спасено в морето. Молбите за предоставяне на убежище ще бъдат обработвани там от експерти на ЕС въз основа на стандартите на ЕС. В случай на отрицателно решение лицата ще бъдат връщани в държавата им на произход в съответствие с международните гаранции. Ако бъде взето положително решение, те ще бъдат презаселвани.

(2) Засилено полицейско сътрудничество

 • Необходимо е по-тясно сътрудничество между Европол, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, когато се прави оценка на цялостната картина на тежката и организираната престъпност и тероризма в Европа.
 • Трансграничното полицейско сътрудничество е от ключово значение за отстраняване на заплахите за вътрешната сигурност. Трябва да се насърчават езиковото обучение, общите процедури и съвместните патрули на полицейските сили, разположени по вътрешните граници на ЕС.

(3) Сътрудничество с трети държави

Границите на Европейския съюз вече не преминават по бреговете на Средиземно море, а на ръба на пустинята Сахара. Гарантирането на сигурността на нашите граници на юг започва с правилната комбинация от помощ за развитие и военно сътрудничество. Икономическата помощ трябва да бъде обвързана с политика на връщане и обратно приемане. Трябва да увеличим усилията за предоставяне на обучение и оборудване от ЕС и за увеличаване на способностите на нашите партньори. Като предоставяме на местните си партньори повече правомощия, ние вече работим в защита на своите граждани на юг от Сахел.

 • Трябва да установим практическо сътрудничество с трети държави в областта на управлението на границите. Оперативната зона следва да бъде разширена, за да се даде възможност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да извършва дейност и на външните граници на тези трети държави.
 • Граничните проверки нагоре по веригата (предварително разрешение за влизане в дадена страна) трябва да се доразвиват в граничните контролно-пропускателни пунктове на трети държави.
 • Предоставянето на визи за държави, които не сътрудничат в областта на обратното приемане, трябва да бъде преустановено.

Създаване на безопасно и сигурно киберпространство

Хората трябва да се чувстват сигурни по улиците, в домовете си, а също така и онлайн. В цифровия свят потокът от стоки, услуги и информация трябва да бъде свободен. Невярната информация, фалшивите новини и пропагандата представляват заплаха за нашата колективна сигурност, тъй като подкопават доверието на гражданите в институциите. Със своята промишлена база Европа трябва да се превърне в лидер в сферата на киберсигурността, за да съхрани безопасността на потребителските си стоки и промишлени приложения, да осигурява критична инфраструктура и да поддържа честен информационен поток.

(1) Ние вярваме в киберсигуността

 • Трябва да подпомогнем Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) с подходящо финансиране и ресурси, тъй като активното сътрудничество е от огромно значение за ефективното управление на киберпространството.
 • Необходимо е да въведем изискване за уведомяване на ENISA за кибератаки както над частни, така и над публични организации.
 • Трябва да дадем на ENISA възможността активно да разследва кибератаките и да координира съвместните действия в Европа въз основа на най-добрите практики, познания и инструменти за борба със заплахите и за откриване на нарушения на сигурността.
 • Подкрепяме създаването на Европейска рамка за сигурност в областта на ИКТ с цел разработване на общи стандарти за сигурност, общо сертифициране и етикетиране.
 • Насърчаваме основан на риска подход, за да смекчаваме заплахите съвместно с нашите публични и частни партньори.
 • Бихме желали да разработим обща правна рамка на ЕС с хармонизирани решения за схема за сертифициране на киберсигурността, която по своето естество да е пазарно-ориентирана, да разследва и преследва престъпленията в кибернетичното пространство (особено в дълбоката и в тъмната мрежа) и кибератаките във всички държави – членки на ЕС.
 • Трябва да обновим съществуващото киберзвено на Европол, като го превърнем в истинска киберслужба на ЕС, за да подобрим капацитета си за отбрана.

(2) Ние вярваме в информацията, а не в невярната информация

 • Трябва да се противодейства на разпространяването на лъжливо съдържание онлайн. Трябва да създадем превантивна публично-частна рамка за партньорство, за да отстраняваме бързо фалшиво съдържание и да намалим финансовите стимули за тези, които извличат полза от дезинформацията, чрез прекратяване на средствата за реклама, които отиват за фалшиви новини.
 • Трябва да настояваме за въвеждане на изискване за регистриране с истинско име, за да се преборим със зомбирането на компютри и създаването на фалшиви профили в социалните медии.
 • Трябва да работим съвместно с фирмите с цел създаване на алгоритми от обществен интерес, които да бъдат от помощ за извършване на независима оценка на постингите в социалните медии.
 • Необходимо е да си сътрудничим с журналистически асоциации и организации за проверка на факти, за да създадем прозрачна платформа на ЕС за проверка на факти, която да предоставя на гражданите възможност да извършват проверки самостоятелно.

Заключение

В един променящ се свят ЕС трябва да остане стабилен. Нашата политика трябва да се основава на идеята за мир, благоденствие и партньорство както за нас, така и за нашите съседи.

За да гарантираме мира, трябва да осигурим границите си; трябва да бъдем в състояние да се отбраняваме – както в киберпространството, така и на място. Трябва да съгласуваме действията си по-често, по-бързо и по-добре, както и да си предоставяме взаимно инструментите, които са ни необходими, за да бъдем ефективни. Трябва обаче и да помагаме на други страни, за да могат те да си помогнат сами, така че да допринасят за нашата безопасност.

Ако нашите партньори нямат дял в нашето благоденствие и в нашия мир, сигурността ни няма да е дългосрочна. Проблемите на нашите съседи се превръщат в наши проблеми –  трябва да помислим как да инвестираме рано, как да се развиваме устойчиво и как устойчиво да стабилизираме страните в съседство, за да постигнем трайна сигурност.