Právne predpisy EÚ musia byť priaznivé pre MSP

Malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. MSP produkujú 58 % HDP Európskej únie a poskytujú 67 % všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. Stimulujú inováciu, ľahko sa prispôsobujú trhovým silám, dosahujú silný hospodársky vplyv vo všetkých podnikateľských sektoroch, vytvárajú pracovné miesta a poskytujú kvalifikovanú mladú pracovnú silu. Priama zodpovednosť za vedenie týchto podnikov často spočíva na silných rodinných podnikateľských osobnostiach, vďaka čomu sú MSP základom hospodárskeho rastu. Vďaka nadpriemernému vlastnému kapitálu a vysokému rozloženiu investičných rizík sú malé a stredné podniky odolné voči globálnym finančným krízam.

Domnievame sa, že právne predpisy EÚ by sa mali posudzovať z hľadiska ich vplyvu na MSP. Prístup „jedna veľkosť pre všetkých" nie je vždy najvhodnejším riešením. Pravidlá EÚ by nemali viesť k neprimeranej záťaži a byrokratickým obmedzeniam pre menšie podniky, ktoré by mohli byť prekážkou v ich prosperite.

Financovanie MSP a inovačná revolúcia

MSP by zároveň mali mať lepší prístup k financovaniu. V súčasnosti ide o hlavnú prekážku ich rastu. Na riešenie tohto problému sme vytvorili nástroje ako COSME. Podporujeme aj uvoľnenie nevyužitého kapitálu na doplnenie možností financovania z výskumných programov EÚ a na podporu alternatívnych foriem financovania vrátane rizikového kapitálu.

Startupy sú na začiatku vždy MSP. Ak Európa chce zohrávať dôležitú úlohu v inovačnej revolúcii, potrebujeme regulačné prostredie, ktoré im umožní prosperovať a rozširovať svoje podnikanie za hranice.

Pomáhať malým podnikom, aby boli úspešné