Zakonodaja EU mora biti prijazna do MSP

Mala in srednja podjetja (MSP) so hrbtenica evropskega gospodarstva. MSP ustvarijo 58 % BDP Evropske unije in zagotavljajo 67 % vseh delovnih mest v zasebnem sektorju. So gonilo inovacij, zlahka se prilagajajo tržnim silam, imajo velik gospodarski vpliv v poslovnih sektorjih, ustvarjajo delovna mesta in zagotavljajo kvalificirano mlado delovno silo. Za vodenje teh podjetij so pogosto neposredno odgovorni močni, v družino usmerjeni podjetniški liki, zaradi česar so temelj gospodarske rasti. Mala in srednja podjetja, ki imajo nadpovprečni lastniški kapital in široko razpršena naložbena tveganja, se odločno spopadajo s svetovnimi finančnimi krizami.

Menimo, da bi bilo treba zakonodajo EU oceniti glede njenega vpliva na MSP. „Enotni pristop za vse“ ni vedno najprimernejši. Pravila EU ne bi smela povzročiti nesorazmerne obremenitve in birokratskih omejitev za mala podjetja, kar bi preprečilo njihovo uspešnost.

Zagotavljanje finančnih sredstev za MSP in inovacijska revolucija

Hkrati bi morala imeti MSP boljši dostop do finančnih sredstev. To je zdaj še vedno glavna ovira za njihovo rast. Za odpravo te težave spodbujamo instrumente, kot je COSME. Zagovarjamo tudi sprostitev neporabljenega kapitala za dopolnitev možnosti financiranja , ki jih zagotavljajo raziskovalni programi EU, in spodbujanje alternativnih oblik financiranja, vključno s tveganim kapitalom.

Zagonska podjetja so ob ustanovitvi vedno MSP. Če Evropa želi, da bodo imela ključno vlogo v inovacijski revoluciji, potrebujemo regulativno okolje, ki jim bo omogočilo uspešno poslovanje in njegovo čezmejno širitev.


Related content

Za kaj si prizadevamo

Economy, jobs & environment working group image

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Legal & home affairs working group image

Pravne in notranje zadeve

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Foreign affairs working group image

Urejanje zunanjih zadev

VRH