Prawo UE musi być przyjazne dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią trzon europejskiej gospodarki. MŚP wytwarzają 58% PKB Unii Europejskiej i zapewniają 67% wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym. Są motorem innowacji, łatwo dostosowują się do układu sił rynkowych, wywierają silny wpływ gospodarczy na wszystkie sektory przedsiębiorczości, tworzą miejsca pracy i zapewniają wykwalifikowaną młodą siłę roboczą. Bezpośrednia odpowiedzialność za prowadzenie tych firm często spoczywa na silnych przedsiębiorcach skoncentrowanych na rodzinie, co czyni z nich filar wzrostu gospodarczego. Dzięki ponadprzeciętnemu kapitałowi własnemu i szerokiemu zakresowi ryzyka inwestycyjnego małe i średnie przedsiębiorstwa pozostają niewzruszone w obliczu globalnego kryzysu finansowego.

Uważamy, że prawo UE powinno być oceniane pod kątem jego wpływu na MŚP. Nie zawsze najwłaściwszym podejściem jest „rozwiązanie uniwersalne”. Przepisy UE nie powinny skutkować nieproporcjonalnym obciążeniem i biurokratycznymi ograniczeniami dla mniejszych przedsiębiorstw, gdyż uniemożliwia to ich rozwój.

Finansowanie MŚP i rewolucja innowacyjności

Jednocześnie MŚP powinny mieć lepszy dostęp do finansowania. Obecnie problemy z jego uzyskaniem nadal stanowią główną przeszkodę dla ich rozwoju. Aby przezwyciężyć te trudności, opracowaliśmy instrumenty takie jak COSME. Opowiadamy się również za uwalnianiem niewykorzystanego kapitału w celu uzupełnienia finansowania oferowanego przez programy badawcze UE i wspierania alternatywnych form finansowania, m.in. mechanizmów rynku venture capital.

Przedsiębiorstwa typu start-up na samym początku zawsze należą do segmentu MŚP. Jeżeli Europa chce, aby odgrywały one istotną rolę w rewolucji innowacyjności, potrzebujemy otoczenia regulacyjnego, które pozwoli im się rozwijać i skalować ich działalność ponad granicami.