ES tiesību aktiem jābūt MVU labvēlīgiem

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. MVU veido 58% no Eiropas Savienības IKP un ir radījuši 67% no visām privātā sektora darbavietām. Tie veicina inovācijas, viegli pielāgojas tirgus spiedienam, tiem ir spēcīga ekonomiskā ietekme dažādās uzņēmējdarbības nozarēs, tie rada nodarbinātību un nodrošina kvalificētu gados jaunu darbaspēku. Bieži vien tieša atbildība par šo uzņēmumu vadību gulstas uz spēcīgiem, uz ģimeni orientētiem uzņēmējiem, tādējādi padarot šos uzņēmumus par ekonomikas izaugsmes balstu. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem raksturīga par vidējo augstāka pašu kapitāla daļa un plaši izplatīti ieguldījumu riski, kas tiem ļauj būt stingri turēties pasaules finanšu krīzēs.

Mēs uzskatām, ka ES tiesību akti jāvērtē, raugoties uz to ietekmi uz MVU. Pieeja, ka “viens izmērs der visiem” ne vienmēr ir vispiemērotākā. ES noteikumiem nav jārada mazajiem uzņēmumiem neproporcionāla nasta un birokrātiski ierobežojumi, kas neļauj tiem uzplaukt.

MVU finansēšana un inovāciju revolūcija

Paralēli tam jānodrošina, ka MVU ir labāka piekļuve finansējumam. Pašlaik tas ir lielākais šķērslis MVU izaugsmei. Lai pārvarētu šīs grūtības, mēs esam virzījuši tādus instrumentus kā COSME. Mēs arī aizstāvam neizmantotā kapitāla atbrīvošanu, lai papildinātu ES pētījumu programmu sniegtās finansēšanas iespējas un veicinātu alternatīvus finansējuma veidus, tostarp riska kapitālu.

Jaunie uzņēmumi sākumā vienmēr ir MVU. Ja Eiropa vēlas, lai tiem būtu nozīmīga loma inovāciju revolūcijā, mums nepieciešama tāda normatīvā vide, kas tiem ļauj uzplaukt un paplašināt savu uzņēmējdarbību pāri robežām.