Our positions

Unia Europejska stoi przed ogromnymi wyzwaniami, takimi jak: bezrobocie, migracja czy silna konkurencja w skali światowej, spotęgowana przez utratę zaufania Europy do zdolności politycznych w zakresie dostarczania rozwiązań. Grupa EPL chce wyposażyć UE w skuteczny program reform dla przyszłości Europy, który zapewni UE możliwość sprostania nadchodzącym wyzwaniom. Wzrostowi i miejscom pracy muszą towarzyszyć starania o odzyskanie zaufania obywateli. Europa jest kontynentem wartości i ludzkiej godności. Musimy bronić naszego społecznego modelu w obliczu globalnej konkurencji, jednocześnie będąc w stanie sprostać wyzwaniom demograficznym.

Sprawy zagraniczne

Musimy wzmocnić naszą umiejętność mówienia jednym głosem na poziomie globalnym, aby osiągnąć nasze cele: pokój i bezpieczeństwo, otwarty i wielostronny handel oraz łagodzenie ubóstwa. Musimy nadal promować prawa człowieka i demokrację w naszych stosunkach z krajami trzecimi.

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Budżet UE nie powinien opierać się wyłącznie na składkach krajowych - Europa musi być w stanie finansować swoje priorytety w perspektywie długoterminowej i z dodatkowymi środkami. Nasza polityka rolna wymaga odpowiedniego finansowania i nowych metod, aby być wydajną i zrównoważoną.

Sprawy prawne & wewnętrzne

Musimy poprawić nasze bezpieczeństwo, lepiej kontrolując nasze granice, zapewniając azyl potrzebującym i przygotowując się do walki z cyberprzestępczością. Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się musi być chronione, a my musimy nadal wprowadzać środki zapobiegające terroryzmowi.

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

W dalszym ciągu opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową jako najlepszą drogą do tworzenia miejsc pracy i innowacji przy jednoczesnym zachowaniu naszych wysokich standardów społecznych i środowiskowych. Musimy dokończyć tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, opracować nowe sposoby ograniczenia emisji i zapewnić energię po przystępnej cenie.

Stanowiska

Publikacja picture
publications
Czytaj dalej
Publikacja picture
publications
Czytaj dalej
Publikacja picture
publications
Czytaj dalej
Publikacja picture
publications
Czytaj dalej
Publikacja picture
publications
Czytaj dalej