committee

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

Izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību

Komitejas uzdevums ir definēt, veicināt un aizsargāt sieviešu tiesības Eiropā un ārpus tās, kā arī nodrošināt vienlīdzīgu iespēju politiku. Tas ietver cīņu par vīriešu un sieviešu līdztiesību darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi darbā, panākot līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi un ieviešot elastīgu darba režīmu, kas ietver dažādus atvaļinājuma veidus vai aprūpes iespēju pieejamību.

Tāpat tās pārziņā ir dzimumu līdztiesības principa horizontāla īstenošana visās ES politikas nozarēs, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas izglītībā, uzlabojot sieviešu potenciālu lauku teritorijās, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un digitalizāciju, stimulējot sieviešu uzņēmējdarbību, kā arī pievēršoties jautājumam par sieviešu labklājību un veselību.

ETP grupa pauž bažas saistībā ar darba samaksas atšķirību, sieviešu ekonomisko neatkarību, sieviešu nabadzību, sieviešu nepietiekamo pārstāvību lēmumu pieņemšanā, kā arī sieviešu tirdzniecību un vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Mēs atbalstām vīriešu un sieviešu pilnīgu līdztiesību katrā dalībvalstī gan atalgojuma un pensiju ziņā, gan arī karjeras veidošanā.

ETP grupa prasa veikt mērķtiecīgus pasākumus ar mērķi palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni, lai novērstu pastāvīgo neatbilstību dzimumu nodarbinātības ziņā (11,5 %) un pilnībā izmantotu sieviešu kompetences un prasmes darba tirgū. Esam arī centušies izskaust jebkādu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un nodrošināt, ka upuri tiek aizsargāti, bet vainīgie sodīti.