Ekonomika, darbi& vide

Veidot lābāku Eiropas iedzīvotāju ikdienu

Mūsu ekonomikas, darba un vides darba grupa nodarbojas ar ļoti plaša mēroga jautājumiem:  Ekonomikas un monetārās savienības nākotnes ES, eiro un finanšu stabilitātes drošību, klimata politikas, vides aizsardzības un gaisa kvalitāte. Šīs darba grupas kompetencē ietilpst digitālais vienotais tirgus, telekomunikācijas, pētniecība un attīstība, atbalsts MVU, ES sociālais pīlārs un pārtikas nekaitīgums.

Mēs vienmēr esam bijusi pārmaiņu virzītājspēks, panākot ievērojamus rezultātus daudzās dažādās jomās. Mēs atcēlām mobilo sakaru viesabonēšanas maksu ES. Mēs mobilizējām gandrīz 200 miljardus eiro privāto ieguldījumu Eiropā un izveidojām vairāk nekā 300 000 darba vietu ar Eiropas Stratēģisko ieguldījumu fonda (EFSI) starpniecību. Un mēs stingri uzstājām, lai izveidotu Eiropas Aizsardzības savienību, nodrošinot 500 miljonus eiro no ES finansējuma kopīgai pētniecībai un attīstībai aizsardzības pētniecībā.

Mūsu prioritātes nākotnei ir vienlīdz plašas un ievērojamas: eiro zonas reforma, pētniecība un attīstībai piešķirtā budžeta palielināšana gaidāmajā "Horizon Europe" pētniecības un inovāciju pamatprogrammā un rūpnieciskās aizsardzības programmas stiprināšana.

Priekšsēdētājs

Esther de LANGE

Komitejas šajā Darba grupā

Covid-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei

Īpašā komiteja attiecībā uz Covid-19 pandēmijā gūto pieredzi un ieteikumiem nākotnei

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Stimulēt izaugsmi nodarbinātības palielināšanai Šī komiteja tiecas stimulēt augstvērtīgu izaugsmi un tādējādi palielināt...

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus Šī komiteja koordinē valstu likumdošanu sais...

Nodarbinātība un sociālās lietas

Stimulēt jauniešu nodarbinātību, iekļaušanu un mobilitāti Cita starpā tā skata jautājumu par arodmācību politiku ...

FISC

Nodokļu jautājumi

Nodokļu jautājumu (FISC) apakškomiteja, kura izveidota Ekonomikas un monetārajā (ECON) komitejā, darbosies ar lietām, kas saistītas ar nodokļiem. ETP ...

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Sagatavot Eiropu nākamajam inovāciju vilnim Tāpat komiteja ir atbildīga par pētniecības politiku, tostarp par izpēt...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselību padarīt par Eiropas prioritāti Mēs esam mērķtiecīgi aicinājuši izveidot Eiropas Veselības savienību, kas sniegtu patiesu labumu ES i...

Transports un tūrisms

Vairāk investīciju un mazāk piesārņojuma Būtībā šī komiteja ir atbildīga par to, lai izstrādātu kopīgu Eiropas politiku dzelzceļa, autoceļu, iek...

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

Ilgtspējīgas Eiropas veidošana Mūsu darba kārtības augšgalā ir cīņa pret klimata pārmaiņ...

Saistītās pozīcijas

Ekonomika, darbi& vide

Related Position Papers

No result

Kontakts