committee

Eelarve kontroll

Maksumaksjate raha tõhusam kasutamine

Eelarvekontrollikomisjoni ülesanne on kontrollida ELi eelarve täitmist ja tagada maksumaksja raha tõhus kasutamine. Komisjon uurib ka eelarve täitmisel esinevate pettuste ja õigusnormide rikkumise juhtumeid ning pakub välja meetmeid selliste juhtumite vältimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Lisaks auditeerib ta ELi institutsioonide raamatupidamist.

Meie arvates tuleb eelarve koostada tulemuspõhiselt, sest see tagab maksumaksjate raha tõhusama kasutamise, edendab ELi prioriteete ja poliitikat ning võimaldab paremini kriisidele reageerida. Tulemuspõhine eelarvestamine tähendab strateegiliste eesmärkide sõnastamist, eesmärkide saavutamiseks usaldusväärsete meetmete väljatöötamist ning tulemuste mõõtmiseks nõuetekohaste näitajate määramist, tagades ühtlasi eri poliitikavaldkondade ja poliitiliste tasandite sidususe.

Soovime võtta kasutusele jõulisemad stiimulid, et motiveerida liikmesriike ELi vahendeid otstarbekamalt kasutama ja oma andmeid järjepidevamalt esitama. Lisaks toetame eelarve lihtsustamist, paindlikkust, jälgimist ja hindamist, pragmaatilist lähenemisviisi eelarve koostamisele ning tugevamat seost tulude ja kulude vahel.

Muu seotud teave