Pozičný dokument týkajúci sa slobody a plurality médií v digitálnom veku

10.03.2016

Pozičný dokument týkajúci sa slobody a plurality médií v digitálnom veku

Publikovanie picture

V akejkoľvek demokratickej spoločnosti môže občiansku angažovanosť, informované občianstvo a základné právo na slobodu prejavu a právo na informácie zabezpečiť len sloboda a pluralita médií. Skupina PPE obnovuje svoj záväzok voči ustanoveniam Charty základných práv EÚ a ustanoveniam Zmluvy o EÚ, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie týchto zásad. Skupina PPE sa domnieva, že on-line aj off-line médiá sú najdôležitejším zdrojom informácií a dôležitým faktorom, ktorým sa posilňuje európska demokracia podporovaním verejnej mienky. V zmysle dohovoru UNESCO má sloboda prejavu takisto veľký význam pre kultúrnu rozmanitosť.

Mediálny sektor zohráva v EÚ kľúčovú hospodársku, spoločenskú a kultúrnu úlohu. Európa má silné mediálne odvetvie, ktoré vytvára rast a pracovné miesta a ktoré má dôležitú úlohu v šírení európskeho spôsobu života, histórie, kultúry a hodnôt vo svete. Mediálny sektor každého členského štátu čelí rozdielnym hrozbám, výzvam a príležitostiam. V dôsledku nedávneho politického vývoja sa však EÚ dostáva do popredia v diskusii o rešpektovaní, ochrane, podpore a propagovaní plurality a slobody médií v Európe.

Výzvy, ktorým čelí mediálny sektor v digitálnom veku

Vplyv nových technológií a internetu na pluralitu médií

 • Nové technológie stimulujú vytváranie nových foriem médií (mechanizmy rozširovania a filtrovania, ako napríklad internetové vyhľadávače), menia spôsoby využívania médií (od prezerania internetu po získavanie informácií prispôsobených priamo účtu občana na sociálnych médiách), spôsob, ako sa ľudia pripájajú k médiám (okamžitý mobilný prístup) a ako prepájajú rôzne komunikačné kanály (TV, rádio, internet, tlač, blogy, sociálne médiá).
 • Výhody, ktoré nové mediálne technológie priniesli pre pluralitu a slobodu médií, by sa nemali oslabovať. Internet výrazne znížil výrobné a distribučné náklady a vzniklo veľa nových foriem žurnalistiky a mediálnych služieb. Nové subjekty sa stali priekopníkmi vo vytváraní nových obchodných modelov. Spotrebitelia si môžu vybrať zo širšej ponuky nových zdrojov a  vďaka internetu sa rýchlo rozrastá aj vytváranie miestneho obsahu.
 • Internet takisto prináša nové možnosti a znižuje prekážky vstupu pre nové mediálne organizácie alebo jednotlivcov

Prístup k informáciám, ich dostupnosť a kvalita

 • Hoci je dostupných veľmi veľa prác, zdrojov a názorov, kvalita materiálu je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vnímaná ako nižšia. Občania považujú materiál z niektorých netradičných zdrojov na sociálnych médiách za menej dôveryhodný a menej prísne kontrolovaný v porovnaní s tradičnými médiami.
 • Zmena modelov financovania predstavuje pre kvalitnú žurnalistiku veľkú výzvu. Nahrádzanie kvalifikovaných novinárov lacnejšími novinármi na voľnej nohe je jednou z výziev, ktorej v súčasnosti čelí kvalitná žurnalistika.
 • Zodpovedná a hodnoverná žurnalistika má zásadný význam. Novinári majú povinnosť overovať informácie, ktoré poskytujú verejnosti. Sloboda médií nemôže byť oslabená približnými vyjadreniami alebo neoverenými, či jednostrannými skreslenými informáciami, ktoré oslabujú dôveru občana v nezávislé médiá. Hranica medzi zodpovednou žurnalistikou a sociálnymi blogermi/anonymnými subjektmi sa stráca. V tejto súvislosti skupina PPE zdôrazňuje zodpovednosť redaktora a zodpovednosť tradičných, ako aj nových médií.
 • Rozvoj mediálnej gramotnosti sa stal pre ľudí dôležitý, aby dokázali kriticky posúdiť a analyzovať informácie, ktoré im poskytujú médiá. Vzhľadom na čoraz väčšie rozširovanie rôznych mediálnych modelov vrátane sociálnych médií potrebujú byť spotrebitelia mediálne gramotní už od veľmi mladého veku. Skupina PPE vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zintenzívnila svoje úsilie.
 • V novom digitálnom obsahu sa musí uľahčiť prístup k rôznym službám on-line.
 • Novinári stále viac využívajú dátovú žurnalistiku a prostredníctvom nej overujú údaje, z čoho vyplýva potenciál údajov pre verejný záujem, ale údaje musia zostať prostriedkom na dosiahnutie cieľa, a preto neoslobodzujú novinárov od povinnosti kvality a overovania pri ich využívaní a potreby analýzy týchto údajov.

Nové obchodné modely v novom mediálnom priestore

 • Nové technológie premieňajú tradičné obchodné modely médií, pričom mnohé mediálne organizácie bojujú o finančné prežitie. Prechod medzi rozdielne štruktúrovanými obchodnými modelmi by sa nemal realizovať na úkor plurality a tradičným subjektom, ako aj novým mediálnym subjektom, sa musí naďalej dariť a musia sa naďalej zapájať do diania.
 • Reklama je na internete stále viac cielená a jej výnosy sú čoraz viac štandardizované, najmä v prospech digitálnych sprostredkovateľov, čo znamená, že mediálne služby musia poskytovať nové a inovatívne ponuky. Mal by sa zabezpečiť vznik nových a konkurencieschopných reklamných techník.
 • Financovanie spravodajských médií len prostredníctvom predaja sa postupne spolu s novými spotrebiteľskými návykmi, rastúcou konkurenciou a problémami pri presadzovaní práv duševného vlastníctva stáva čoraz náročnejšie.
 • Skupina PPE uznáva, že mediálny sektor, ako napríklad vydavatelia alebo vysielatelia, výrazne investoval do nových obchodných modelov, aby poskytol občanom široký rozsah správ, názorov a informácií v tlačenej, ako aj v digitálnej forme vrátane platených ponúk, nových reklamných techník a atraktívnych ponúk prostredníctvom webových sídel a aplikácií pre smartfóny a tablety.

Pozitívne opatrenia a kroky na podporu slobody a plurality médií v digitálnom veku

Zabezpečenie finančnej životaschopnosti a udržateľnosti: príjmy z reklamy, práva duševného vlastníctva a daň z pridanej hodnoty

 • Skupinu PPE veľmi znepokojuje skutočnosť, že rast tradičných médií na digitálnom trhu napádajú niektoré RSS agregátory a vyhľadávače, ktoré rozvíjajú svoje činnosti využívaním obsahu držiteľov práv bez toho, aby prispeli k rozvoju a zabezpečili spravodlivú odmenu pre tvorcov obsahu.  Skupina PPE je za to, aby sa objasnilo právne postavenie, úloha a zodpovednosť týchto platforiem a poskytovateľov obsahu.
 • Skupina PPE vyzýva na väčšiu flexibilitu v pravidlách reklamy, pričom by sa mala v plnej miere dodržiavať ochrana spotrebiteľa a mladých ľudí.
 • Skupina PPE sa domnieva, že flexibilita je potrebná, aby sa zabezpečilo účinnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva s cieľom chrániť obsah on-line.
 • Skupina PPE si želá, aby sa vytvoril systém DPH EÚ pre noviny a časopisy, v ktorom sa nerozlišujú fyzické a digitálne formy a zároveň sa ním zabezpečí, aby sa technologický pokrok bral náležite do úvahy.

Obrana slobody a plurality médií prostredníctvom nezávislého riadenia médií

 • Ochrana nezávislých orgánov a zabezpečenie silného nezávislého dohľadu audiovizuálnych médií proti neprimeranému štátnemu a komerčnému zásahu sú nevyhnutné. Štát by mal najmä zabezpečiť svoju nestrannosť. Skupina PPE v tomto smere plne podporuje iniciatívu komisára Oettingera stanoviť spoločné normy EÚ a vyzýva na ich urýchlené prijatie.
 • Skupina PPE víta revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách s cieľom lepšieho zohľadnenia technologických zmien v meniacom sa mediálnom prostredí, ktoré sa vzťahujú na všetky audiovizuálne mediálne služby bez ohľadu na prostriedky prenosu.
 • Skupina PPE zdôrazňuje nenahraditeľnú úlohu verejnoprávnych médií (verejnoprávni vysielatelia). Verejnoprávne médiá sa finančne nespoliehajú na súkromné zdroje a verejnosti môžu poskytovať vysokokvalitné a nestranné informačné služby. Tie sú nevyhnutné na zabezpečenie a zachovanie nezávislosti médií od politického zasahovania. Skupina PPE pripomína, že povinnosťou a úlohou vnútroštátnych orgánov je zabezpečiť rovnováhu medzi verejnými a súkromnými médiami, dodržiavať podmienky vysokokvalitných médií a zaručiť úplnú nezávislosť novinárov a ochranu ich zdrojov.
 • Skupina PPE zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch je mediálny priestor mimoriadne nevyvážený, čím sa verejnosť vážne znevýhodňuje.
 • Skupina PPE vyzýva na spoluprácu medzi EÚ a Radou Európy v oblasti slobody médií a najmä v oblasti posilňovania Európskeho audiovizuálneho observatória.

Vytvorenie jednotného európskeho trhu pre mediálne služby

 • Rozvoj on-line/elektronických publikácií sa týka všetkých subsektorov vydavateľského odvetvia, napríklad vydávania kníh, novín, časopisov alebo dokonca správy databáz, musí sa však zlepšiť interoperabilita, prenosnosť a cezhraničná dostupnosť, aby sa uľahčilo ich využívanie v Európe.  Ak sa vyriešia tieto otázky, cezhraničný rast začínajúcich podnikov v oblasti mediálnych služieb môže obohatiť ekosystém mediálnych služieb a vytvoriť rast a pracovné miesta.
 • Konvergencia médií znamená, že je potrebné zosúladiť práva a povinnosti tradičných služieb s právami a povinnosťami nových subjektov a táto potreba sa musí v plnej miere začleniť do revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.
 • Skupina PPE vyzýva, aby sa vytvoril minimálny súbor spoločných pravidiel EÚ vzťahujúcich sa na oblasti, ako sú reklama, podporovanie európskych prác a ochrana maloletých.

Koncentrácia médií: podporovanie väčšej transparentnosti v mediálnom vlastníctve

 • Skupina PPE varuje pred nadmernou reguláciou médií, pretože sa ukázala ako kontraproduktívna a mohla by ohroziť pluralitu médií.
 • Mediálne vlastníctvo však musí byť transparentné a vnútroštátne regulačné orgány musia monitorovať najmä tento aspekt vzhľadom na ich úlohu pri zaručovaní plurality médií.
 • Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať transparentnosti a dominantnému postaveniu technologických platforiem, ktorými sa kontroluje prístup používateľov k digitálnemu obsahu. Skupina PPE zdôrazňuje význam právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a vyzdvihuje význam zabezpečenia rovnakých podmienok pre podniky odstránením prekážok.

Sloboda prejavu a ostatné základné práva: vytvorenie správnej rovnováhy

 • Nenávistný prejav: na internete dochádza k znepokojivo častejšiemu výskytu nenávistných prejavov, najmä proti slobode tlače a slobode prejavu, sú takmer vždy anonymné a vytvárajú pocit ohrozenia alebo zastrašujú a stigmatizujú cieľové osoby alebo skupiny. Tento znepokojujúci trend predstavuje rozhodujúcu výzvu z hľadiska stíhania určitých trestných činov, ako napríklad podnecovanie a provokovanie k terorizmu, rasizmu alebo násiliu vrátane kybernetického šikanovania. Spolupráca s on-line platformami sa musí zvýšiť s cieľom bojovať proti týmto nenávistným prejavom bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom oslabilo základné právo na slobodu prejavu.
 • Prezumpcia neviny: investigatívna žurnalistika je dôležitým nástrojom v našej spoločnosti, ktorým sa zabezpečujú transparentné a kvalitné informácie pre používateľa. Pri podávaní správ o súdnych konaniach je správnosť a úplnosť skúmania a jeho uverejnenie ešte dôležitejšie a v žiadnom prípade nesmie predvídať výsledok konania. Prezumpcia neviny je základné právo obvinenej osoby, ktorá takisto potrebuje ochranu zo strany médií a v ich publikáciách vo všetkých formátoch najmä na internete.
 • Internetový trolling: so slobodou prejavu on-line prichádza nová forma hybridnej vojny v podobe internetového trollingu. Ide o nebezpečný nástroj používaný na manipulovanie verejnej mienky uverejňovaním urážok a vymyslených informácií v komentároch na internete k témam, ktoré sú veľmi citlivé pre cieľovú skupinu, a preto majú veľmi nepriaznivý vplyv na veľký počet ľudí.
 • Sloboda prejavu je základné právo, ktoré by sa nemalo zneužívať na oprávnenie uvedených postupov.