Document de poziție privind libertatea și pluralismul mass-mediei în era digitală

10.03.2016

Document de poziție privind libertatea și pluralismul mass-mediei în era digitală

Publicaţie picture

În orice democrație, angajamentul civic, informarea cetățenilor și dreptul fundamental la libertatea de exprimare și informare pot fi garantate numai prin libertatea și pluralismul mass-mediei. Grupul PPE reamintește angajamentul său față de prevederile Cartei drepturilor fundamentale a UE și de cele ale Tratatului UE, care asigură respectarea acestor principii. Grupul PPE consideră atât mediile online, cât și cele offline ca fiind cele mai importante surse de informații și, în același timp, factori importanți de consolidare a democrației europene prin încurajarea exprimării opiniei publice. Libertatea de exprimare este de asemenea foarte importantă pentru diversitatea culturală, în sensul stabilit de Convenția UNESCO.

Sectorul mass-mediei joacă un rol economic, social și cultural esențial în UE. Europa are un sector mass-media foarte puternic care generează creștere și locuri de muncă și care joacă un rol important în propagarea stilului de viață, istoriei, culturii și valorilor europene în lumea întreagă. Sectorul mass-media din fiecare stat membru se confruntă cu amenințări, provocări și oportunități distincte. Cu toate acestea, evoluțiile politice recente poziționează UE în prim-planul dezbaterii privind respectarea, protejarea, susținerea și promovarea pluralismului și a libertății mass-mediei în Europa.

Provocările cu care se confruntă sectorul mass-mediei în era digitală

Impactul noilor tehnologii și a internetului asupra pluralismului mass-mediei

 • Noile tehnologii duc la crearea de noi forme de mass-media (mecanisme de difuzare și filtrare, cum ar fi motoarele de căutare pe internet), la modificarea practicilor de consum de mass-media (de la căutarea pe internet la primirea de informații personalizate direct în conturile individuale de pe platformele de comunicare socială), a felului în care oamenii se raportează la mass-media (acces instant de pe mobil) și combină diverse canale de comunicare (TV, radio, internet, presă, bloguri, platforme de comunicare socială).
 • Nu trebuie trecute cu vederea beneficiile pe care noile tehnologii le-au adus pluralismului mass-mediei: internetul a redus dramatic costurile de producție și distribuție și au apărut multe noi forme de jurnalism și servicii mass-media. Noii actori de pe piață inaugurează noi modele de afaceri. Consumatorii pot alege dintr-o gamă mai largă de noi surse. Producția de conținut local este de asemenea într-o continuă și rapidă creștere datorită internetului.
 • Internetul oferă, deopotrivă, noi oportunități și reduce barierele de intrare pe piață pentru persoane fizice sau noi organizații mass-media.

Calitatea, accesul la informații și disponibilitatea acestora

 • Cu toate că există o multitudine de lucrări, surse și opinii disponibile, calitatea acestor materiale este percepută ca inferioară celor de altădată: cetățenii consideră că materialele din surse netradiționale de pe platformele de comunicare socială nu sunt la fel de serioase și riguros verificate ca cele din mass-media tradițională.
 • Modificarea modelelor de finanțare constituie o provocare importantă pentru jurnalismul de calitate. Înlocuirea serviciilor jurnaliștilor profesioniști cu cele mai ieftine ale unor liber-profesioniști este una dintre problemele cu care se confruntă jurnalismul de calitate în prezent.
 • Existența unui jurnalism responsabil și credibil este esențială. Jurnaliștii au datoria de a verifica informațiile pe care le furnizează publicului; libertatea presei nu trebuie compromisă de aproximări sau de informații neverificate ori unilaterale și tendențioase care subminează încrederea cetățenilor în mass-media independentă. Frontiera dintre jurnalismul responsabil și bloggerii sociali/actorii anonimi nu mai este clar delimitată. În acest sens, Grupul PPE subliniază rolul responsabilității editoriale și al răspunderii care le revine atât mass-mediilor tradiționale cât și celor noi.
 • Dezvoltarea competențelor mediatice constituie un aspect crucial pentru ca cetățenii să poată analiza și examina în mod critic informațiile furnizate de mass-media. Având în vedere răspândirea rapidă a diferitelor modele de mass-media, inclusiv a mijloacelor de comunicare socială, este necesară educarea consumatorilor în ceea ce privește mass-media de la o vârstă foarte fragedă. Grupul PPE solicită Comisiei să își intensifice eforturile în acest sens.
 • În noul context digital, trebuie facilitat accesul la diferitele servicii online.
 • Jurnaliștii utilizează date și le verifică din ce în ce mai des prin jurnalismul de date, ceea ce demonstrează importanța datelor pentru interesul public. Datele trebuie să rămână totuși un mijloc pentru atingerea unui scop și, prin urmare, nu îi scutesc pe jurnaliști de obligațiile pe care le au în ceea ce privește asigurarea calității și verificarea în cadrul utilizării și analizării acestor date.

Noi modele de afaceri într-un nou peisaj mediatic

 • Noile tehnologii transformă modelele tradiționale de afaceri din mass-media, multe organizații din acest sector ducând o luptă acerbă pentru supraviețuire financiară. Trebuie evitată aplicarea, în detrimentul pluralismului, a tranziției de la un model de afaceri la altul structurat diferit, iar actorii tradiționali și cei noi din mass-media trebuie să continue să prospere și să participe.
 • Publicitatea pe internet este din ce în ce mai personalizată, iar veniturile obținute din aceasta sunt tot mai standardizate, în special în beneficiul intermediarilor digitali, ceea ce înseamnă că serviciile mass-media trebuie să prezinte oferte noi și inovatoare. Este necesară sprijinirea apariției de tehnici de publicitate noi și competitive.
 • Finanțarea mass-mediei de știri numai prin intermediul încasărilor din vânzări devine din ce în ce mai problematică din cauza noilor obiceiuri de consum, a concurenței tot mai acerbe și a dificultăților în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI).
 • Grupul PPE recunoaște că sectorul mass-mediei - cum ar fi editurile sau societățile de radiodifuziune - a investit masiv în noi modele de afaceri (inclusiv oferte contra cost, noi tehnici de publicitate și oferte atractive prin intermediul site-urilor internet, a aplicațiilor pentru telefoane inteligente și tablete) pentru a pune la dispoziția cetățenilor o gamă largă de știri, opinii și informații atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Măsuri și acțiuni pozitive de promovare a libertății și pluralismului mass-mediei în era digitală

Asigurarea viabilității și sustenabilității financiare: venituri din publicitate, DPI și TVA

 • Grupul PPE este profund îngrijorat de faptul că dezvoltarea mass-mediei tradiționale pe piața digitală este amenințată de unii agregatori de știri și motoare de căutare care își desfășoară activitățile prin utilizarea de conținuturi ale titularilor de drepturi fără a contribui la dezvoltarea acestora și fără a asigura remunerarea echitabilă a creatorilor. Grupul PPE dorește clarificarea statutului juridic, a rolului și a responsabilității acestor platforme și a acestor furnizori de conținut.
 • Grupul PPE solicită o mai mare flexibilitate a normelor privind publicitatea, asigurându-se totodată protecția consumatorilor și a minorilor.
 • Grupul PPE consideră că garantarea aplicării efective a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru protejarea conținutului online.
 • Grupul PPE dorește un sistem de TVA al UE pentru ziare și reviste care să nu facă diferența între formatul pe hârtie și cel digital și care să asigure în același timp luarea în considerare în mod adecvat a progreselor tehnologice.

Apărarea libertății și pluralismului mass-mediei prin gestionarea independentă a acesteia

 • Sunt esențiale existența unor autorități independente și asigurarea unei monitorizări independente și eficace a mass-mediei audiovizuale împotriva intervenției statale și comerciale nejustificate. Statul, în mod special, ar trebui să își garanteze imparțialitatea. În acest sens, Grupul PPE sprijină pe deplin inițiativa comisarului Oettinger de stabilire a unor standarde comune la nivelul UE și solicită adoptarea rapidă a acestora.
 • Grupul PPE salută revizuirea Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) pentru a se lua mai bine în considerare schimbările tehnologice într-un spațiu mediatic în continuă mișcare, care cuprinde toate serviciile mass-media audiovizuale, indiferent de mijloacele de transmisie.
 • Grupul PPE subliniază rolul indispensabil al serviciilor publice de mass-media (instituții publice de radiodifuziune). Având în vedere că nu se bazează pe surse private de finanțare, acestea pot oferi publicului larg servicii de informare imparțiale și de înaltă calitate. Garantarea și păstrarea independenței acestora față de imixtiuni politice sunt de importanță esențială. Grupul PPE reamintește că este de datoria și obligația autorităților naționale de a garanta echilibrul între mass-media publică și cea privată, de a respecta condițiile care asigură o mass-media de calitate și de a garanta independența deplină a jurnaliștilor și protecția surselor lor.
 • Grupul PPE subliniază puternica asimetrie din peisajul mass-media din unele state membre, ceea ce reprezintă un mare dezavantaj pentru public.
 • Grupul PPE invită la o cooperare între UE și Consiliul Europei cu privire la libertatea mass-mediei și, în special, în ceea ce privește consolidarea Observatorului European al Audiovizualului.

Crearea unei piețe europene unice pentru serviciile de mass-media

 • Dezvoltarea de publicații online/digitale se referă la toate subsectoarele din cadrul sectorului editorial, cum ar fi cărțile, ziarele, revistele și chiar bazele de date, fiind nevoie de îmbunătățirea interoperabilității, portabilității și a disponibilității transfrontaliere pentru facilitarea consumului acestora în Europa. Dacă aceste aspecte vor fi rezolvate, dezvoltarea transfrontalieră de noi întreprinderi de mass-media poate îmbogăți ecosistemul de servicii de mass-media și poate genera creștere economică și locuri de muncă.
 • Convergența mass-mediei înseamnă că drepturile și obligațiile serviciilor tradiționale trebuie să fie aliniate cu cele ale noilor actori, aspect ce trebuie integrat pe deplin în revizuirea Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale.
 • Grupul PPE solicită un set minim de norme comune la nivelul UE care să vizeze domenii precum publicitatea, promovarea creațiilor europene și protecția minorilor.

Concentrarea mass-mediei: promovarea unei transparențe mai mari în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei

 • Grupul PPE atrage atenția asupra reglementării excesive a mass-mediei, având în vedere că acest lucru s-a dovedit contraproductiv și ar putea pune în pericol pluralismul mass-mediei.
 • Cu toate acestea, proprietatea asupra mass-mediei trebuie să fie transparentă, iar autoritățile naționale de reglementare trebuie să monitorizeze acest aspect îndeaproape, având în vedere rolul său în asigurarea pluralismului mass-mediei.
 • Ar trebui pus un accent deosebit pe transparență și pe poziția dominantă pe piață a platformelor tehnologice care controlează accesul utilizatorilor la conținutul digital. Grupul PPE subliniază importanța legislației UE în domeniul concurenței și importanța asigurării unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi prin eliminarea blocajelor.

Libertatea de exprimare și alte drepturi fundamentale: găsirea unui echilibru adecvat

 • Discursul de incitare la ură: se observă o creștere îngrijorătoare a discursurilor de incitare la ură pe internet, în special împotriva libertății presei și a libertății de exprimare, prin mesaje aproape întotdeauna anonime, ceea ce creează un sentiment de amenințare, sperie sau stigmatizează persoanele sau grupurile vizate. Această tendință îngrijorătoare prezintă provocări fundamentale în ceea ce privește urmărirea penală a unor infracțiuni, cum ar fi incitarea la ură și instigarea la acte de terorism, rasism și violență, inclusiv de hărțuire online. Este nevoie de o cooperare mai strânsă cu platformele online în vederea luptei împotriva unor astfel de discursuri de incitare la ură, fără a se submina în niciun fel dreptul fundamental la libertatea de exprimare.
 • Prezumția de nevinovăție: jurnalismul de investigație reprezintă un instrument important al societății actuale, deoarece oferă utilizatorului informații transparente și de calitate. În ceea ce privește informațiile referitoare la procedurile judiciare, corectitudinea și exhaustivitatea informațiilor și publicarea lor sunt chiar mai importante și nu trebuie să anticipeze în niciun fel rezultatul procedurii. Prezumția de nevinovăție este dreptul fundamental al acuzatului, care are nevoie, de asemenea, de protecție față de mass-media și de publicațiile acesteia în toate formatele, în special pe internet.
 • Trollingul pe internet: odată cu libertatea de exprimare online ne confruntăm cu o nouă formă de război hibrid sub forma trollingului pe internet. Este vorba despre un instrument periculos de manipulare a opiniei publice prin publicarea pe internet, prin intermediul comentariilor, de informații jignitoare și fictive pe subiecte deosebit de sensibile pentru publicul-țintă, care pot avea, așadar, un efect negativ puternic asupra unui număr mare de persoane.
 • Libertatea de exprimare este un drept fundamental care nu trebuie utilizat în mod abuziv pentru a justifica practicile menționate mai sus.