Становище относно свободата и плурализма на медиите в цифровата ера

10.03.2016

Становище относно свободата и плурализма на медиите в цифровата ера

Публикация picture

Гражданската ангажираност, информираното гражданство и основното право на свобода на изразяване на мнение и на информация могат в една демократична система да се гарантират само чрез свобода на медиите и плурализъм. Групата на ЕНП припомня своята ангажираност с разпоредбите на Хартата на основните права на ЕС, както и с разпоредбите на Договора за ЕС, които гарантират спазването на тези принципи. Групата на ЕНП счита както онлайн, така и офлайн медиите за най-важния източник на информация и за важен фактор за засилване на европейската демокрация чрез поощряване на общественото мнение. Свободата на изразяване на мнение също така е от голямо значение за културното многообразие по смисъла на Конвенцията на ЮНЕСКО.

Секторът на медиите играе ключова икономическа, социална и културна роля в ЕС. Европа има силна медийна индустрия, която създава икономически растеж и работни места и играе важна роля в разпространяването на европейския начин на живот, история, култура и ценности по света. Секторът на медиите във всяка държава членка е изправен пред различни заплахи, предизвикателства и възможности. Последните политически събития обаче поставят ЕС начело на дебата за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата и плурализма на медиите в Европа.

Предизвикателствата, пред които е изправен секторът на медиите, в цифровата ера

Въздействието на новите технологии и интернет върху плурализма на медиите

 • Новите технологии водят до създаването на нови медийни форми (механизми за разпространение и филтриране, като например интернет търсачки), промяна на моделите на потребление на медиите (от влизане в интернет до получаване на специално подбрана информация директно на профила на гражданина в социалните медии), засягат начина, по който хората се отнасят към медиите (незабавен мобилен достъп) и се отразяват на това как хората смесват различни канали за комуникация (телевизия, радио, интернет, печат, блогове, социални медии).
 • Предимствата, които новите медийни технологии донесоха за плурализма и свободата на медиите, не следва да се подкопават: интернет драстично намали разходите за производство и разпространение, появиха се много нови форми на журналистика и медийни услуги. Нови участници изпробват нови бизнес модели. Потребителите могат да избират от по-широка гама от нови източници. Производството на местно съдържание също се увеличава бързо благодарение на интернет.
 • Интернет също създава възможности и намалява преградите за навлизане на нови медийни организации или отделни лица.

Качество, достъп до и наличност на информация

 • Въпреки че има изобилие от достъпни произведения, източници и мнения, качеството на материала се смята за по-ниско спрямо преди: гражданите считат материала от някои нетрадиционни източници в социалните медии за по-малко надежден, не така прецизно проверен в сравнение с традиционните медии.
 • Промяната на моделите на финансиране представлява значимо предизвикателство за качествената журналистика. Замяната на обучени журналисти с по-евтини журналисти на свободна практика е едно от предизвикателствата, пред които днес се изправя качествената журналистика.
 • Отговорната и надеждна журналистика е от решаващо значение. Журналистите са длъжни да проверяват информацията, която предоставят на обществеността; свободата на медиите не може да бъде подкопавана с приблизителни стойности или непроверена или едностранчива, тенденциозна информация, която подкопава доверието на гражданите в независимите медии. Границата между отговорната журналистика и социалните блогъри/анонимни участници е размита. Във връзка с това групата на ЕНП подчертава ролята на редакционната отговорност и отговорността както на традиционните, така и на новите медии.
 • Развитието на медийната грамотност е от решаващо значение, за да бъдат хората в състояние да направят критична преценка и анализ на информацията, предоставяна от медиите. С нарастващото разпространение на различни медийни модели, включително социалните медии, потребителите от най-ранна възраст трябва да бъдат медийно грамотни. Групата на ЕНП призовава Комисията да увеличи усилията си в това отношение.
 • В новата цифрова среда, достъпът до различни онлайн услуги трябва да бъде улеснен.
 • Журналистите все повече използват и кръстосана проверка на данните чрез журналистика на данните, която показва потенциала на данните за обществения интерес; но данните трябва да останат средство за постигане на определена цел и следователно не освобождават журналисти от техните задължения по отношение на качеството и проверката при използването и необходимия анализ на тези данни.

Нови бизнес модели в нова медийна среда

 • Новите технологии променят традиционните медийни бизнес модели, като много медийни организации се борят да оцелеят финансово. Преходът между различно структурирани бизнес модели не следва да се прилага в ущърб на плурализма, като традиционните и новите медийни участници трябва да продължат да преуспяват и участват.
 • Рекламата в интернет е във все по-голяма степен целенасочена и приходите от нея са все по-стандартизирани, основно в полза на цифровите посредници, което означава, че медийните услуги трябва да предоставят нови и новаторски предложения; следва да се гарантира появата на нови и конкурентни рекламни техники.
 • Финансирането на новинарски медии само чрез продажби става все по-трудно, поради новите навици на потребителите, увеличаването на конкуренцията и трудностите при прилагането на правата върху интелектуалната собственост.
 • Групата на ЕНП признава, че секторът на медиите — например издатели или разпространители — е инвестирал много в нови бизнес модели, за да предоставя на гражданите широка гама от новини, мнения и информация както в печатни, така и в цифрови формати, включително платени предложения, нови рекламни техники и привлекателни оферти чрез уебсайтове, приложения на смартфони и таблети.

Положителни мерки и действия за насърчаване на свободата и плурализма на медиите в цифровата ера

Осигуряване на финансова жизнеспособност и устойчивост: приходи от реклама, права върху интелектуална собственост и ДДС

 • Групата на ЕНП изразява силна загриженост, че растежът на традиционните медии на цифровия пазар е подложен на изпитание от някои новинарски агрегатори и търсачки, които развиват своите дейности, като използват съдържание на носителите на права, без да допринасят за неговото развитие и без да се гарантира справедливо възнаграждение за създателите. Групата на ЕНП се застъпва за изясняване на правното положение, ролята и отговорността на тези платформи и доставчици на съдържание.
 • Групата на ЕНП призовава за повече гъвкавост в правилата за реклама, при пълно зачитане на правата на потребителите и защита на младежта.
 • Групата ЕНП счита, че е от съществено значение да се осигури ефективно прилагане на правата върху интелектуалната собственост, за да се защити онлайн съдържанието.
 • Групата на ЕНП иска система на ЕС за ДДС за вестниците и списанията, която не прави разграничение между физически и цифрови формати, като същевременно се гарантира, че технологичните промени надлежно са взети под внимание.

Защита на свободата на медиите и плурализма чрез независимо управление на медиите

 • От решаващо значение е да се гарантират независими органи и да се осигури силен и независим надзор на аудио-визуалните медии срещу неправомерна държавна и търговска намеса. Особено държавата следва да гарантира своята безпристрастност. В този контекст групата ЕНП подкрепя изцяло инициативата на члена на Комисията, Йотингер, да се създадат общи стандарти на ЕС и призовава за бързото им приемане.
 • Групата на ЕНП приветства прегледа на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (АВМУ), който цели по-добро отчитане на технологичните промени в една динамична медийната среда, като се обхванат всички аудио-визуални медийни услуги, независимо от начина на подаване.
 • Групата на ЕНП подчертава незаменимата роля на обществените медии (обществени радио- и телевизионни разпространители). Тъй като във финансово отношение те не разчитат на частни източници, те могат да предоставят висококачествени и безпристрастни информационни услуги на широката общественост. От съществено значение е да се гарантира и поддържа тяхната независимост от политическа намеса. Групата на ЕНП припомня, че дълг и задължението на националните органи е да се гарантира баланс между обществените и частните медии, да се спазват условията за висококачествени медии и гарантиране на пълна независимост на журналистите и защита на техните източници.
 • Групата на ЕНП подчертава, че медийната среда е изключително асиметрична в някои държави членки, което представлява сериозен недостатък за обществеността.
 • Групата на ЕНП призовава за сътрудничество между ЕС и Съвета на Европа в областта на свободата на медиите и по-специално за укрепването на Европейската аудио-визуална обсерватория.

Създаването на единен европейски пазар за медийни услуги

 • Развитието на онлайн/цифрови публикации засяга всички подсектори на издателската промишленост, като книги, вестници, списания или дори бази данни, но оперативната съвместимост, преносимостта и трансграничния достъп трябва да бъдат подобрени, за да се улесни тяхното потребление в Европа. Ако тези въпроси бъдат решени, трансграничното разрастване на нововъзникващи предприятия за медийни услуги може да обогати системата на медийните услуги и да създаде растеж и работни места.
 • Сближаването на медиите означава, че правата и задълженията на традиционните услуги трябва да бъдат приведени в съответствие с тези на новите участници, което трябва да бъде изцяло включено в прегледа на Директивата за АВМУ.
 • Групата на ЕНП призовава за минимален набор от общи за ЕС правила, които обхващат области като рекламиране, популяризиране на европейските произведения и защитата на малолетните и непълнолетните лица.

Медийната концентрация: насърчаване на по-голяма прозрачност по отношение на собствеността на медиите

 • Групата на ЕНП предупреждава да не се прибягва към свръхрегулиране на медиите, тъй като то има доказано обратен ефект и би могло да застраши медийния плурализъм.
 • Собствеността на медиите обаче трябва да бъде прозрачна и националните регулатори трябва да следят този въпрос изрично, като се има предвид неговата роля за гарантиране на медийния плурализъм.
 • Особено внимание следва да се обърне на прозрачността и на господстващото положение на пазара на технологични платформи, които контролират достъпа на ползвателите до цифрово съдържание. Групата на ЕНП подчертава значението на правото на ЕС в областта на конкуренцията и изтъква колко е важно да се осигурят равни условия на конкуренция за предприятията, като се преодолеят съществуващите проблеми.

Свободата на изразяване и другите основни права: постигане на точния баланс

 • Слово на омразата: тревожно е нарастването на словото на омразата в интернет, преди всичко срещу свободата на пресата и свободата на изразяване на мнение, като източниците са почти винаги анонимни, както и увеличаването на словото, което създава усещане за заплаха или сплашва и осъжда целеви лица или групи. Тази тревожна тенденция поставя важни предизвикателства по отношение на наказателното преследване на някои престъпления като подтикване и подстрекаване към тероризъм, расизъм или насилие, включително кибертормоз. Сътрудничеството с онлайн платформите трябва да бъде увеличено с оглед на борбата срещу словото на омраза, без да се подкопава по никакъв начин основното право на свобода на изразяване на мнение.
 • Презумпция за невиновност: разследващата журналистика е важен инструмент в нашето общество за предоставяне на прозрачна и качествена информация на ползвателите. При репортажите за съдебни производства точността и пълнотата на проучванията и тяхното публикуване са още по-важни, и по никакъв начин не трябва да предвиждат изхода на производствата. Презумпцията за невиновност е основно право на обвиняемия, който също се нуждае от защита от медиите и техните публикации във всички формати, особено в интернет.
 • Интернет тролщина: заедно със свободата на изразяване на мнение онлайн възниква и нова форма на хибридни военни действия под формата на интернет тролщина. Това е опасен инструмент, използван за манипулиране на общественото мнение, като се публикува нападателна и измислена информация чрез интернет коментари по теми, които са много чувствителни за целевата аудитория, и следователно могат да имат силно отрицателно въздействие върху голям брой хора.
 • Свободата на словото и на изразяване на мнение е основно право, с което не следва да се злоупотребява, за да се прикриват практиките, изброени по-горе.