Stanovisko ke svobodě sdělovacích prostředků a pluralismu v digitální době

10.03.2016

Stanovisko ke svobodě sdělovacích prostředků a pluralismu v digitální době

Publikace picture

Občanská angažovanost, informovaní občané a základní právo na svobodu projevu a informací mohou být v rámci každé demokratické země zaručeny pouze prostřednictvím svobody a plurality sdělovacích prostředků. Poslanecký klub ELS připomíná svůj závazek dodržovat ustanovení Listiny základních práv Evropské unie i Smlouvy o Evropské unii, které tyto zásady zaručují. Poslanecký klub ELS považuje sdělovací prostředky, ať on-line či off-line, za nejdůležitější zdroj informací a důležitý faktor, který přispívá k demokratické Evropě tím, že inspiruje veřejné mínění. Svoboda projevu má rovněž velký význam pro kulturní rozmanitost ve smyslu Úmluvy UNESCO (o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů).

Odvětví sdělovacích prostředků hraje v EU klíčovou ekonomickou, sociální i kulturní úlohu. V Evropě existuje silný mediální sektor, jenž vytváří růst a pracovní místa a hraje důležitou roli při šíření informací o evropském způsobu života, historii, kultuře a hodnotách ve světě. Mediální odvětví každého členského státu čelí jiným hrozbám a výzvám a stojí před ním odlišné příležitosti. Nedávný politický vývoj staví EU do popředí diskuse ohledně respektování, ochrany, podpory a propagace plurality a svobody sdělovacích prostředků v Evropě.

Výzvy, jimž čelí mediální odvětví v digitální době

Dopad nové technologie a internetu na pluralitu sdělovacích prostředků

 • Nové technologie napomáhají při vzniku dalších typů sdělovacích prostředků (mechanismy šíření a filtrování, jako jsou např. internetové vyhledávače), mění způsoby sledování sdělovacích prostředků (získávání informací uzpůsobených na míru účtům uživatelů na sociálních sítích) i způsob, jakým lidé sdělovacích prostředků využívají (okamžitý mobilní přístup), a jak kombinují různé komunikační kanály (televize, rádio, internet, tisk, blogy, sociální sítě).
 • Nelze opomenout přínos nových mediálních technologií pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků: internet dramaticky snížil produkční a distribuční náklady a dal vzniknout řadě nových forem žurnalistiky a mediálních služeb. Noví aktéři otevírají cestu novým obchodním modelům. Spotřebitelé mohou volit z široké nabídky nových zdrojů. Produkce obsahů na místní úrovni se díky internetu rovněž rychle zvyšuje. 
 • Internet také přináší příležitosti a odstraňuje překážky zahájení činnosti pro mediální poskytovatele, ať již organizace či jedince.

Kvalita, přístup k informacím a jejich dostupnost

 • Díky široké dostupnosti prací, zdrojů a názorů jsou tyto materiály považovány za méně kvalitní než v předchozím období: občané považují materiál z netradičních zdrojů sociálních médií za méně důvěryhodný a méně prověřený než v tradičních médiích.
 • Změna modelů financování představuje významnou výzvu pro kvalitní žurnalistiku. Nahrazení vyškolených novinářů méně nákladnými zaměstnanci pracujícími takzvaně na volné noze je jedním z problémů, kterým kvalitní žurnalistika dnes čelí.
 • Odpovědná a důvěryhodná žurnalistika je zásadní. Povinností novinářů je ověřovat informace, které veřejnosti předkládají; svoboda sdělovacích prostředků nesmí být zpochybněna v důsledku přibližných nástinů či nepotvrzených nebo jednostranných tendenčně zaměřených informací, které podkopávají důvěru občanů v nezávislé sdělovací prostředky. Hranice mezi zodpovědnou žurnalistikou a blogery, kteří se věnují společenské tématice, či anonymními aktéry byla rozvolněna. V této souvislosti zdůrazňuje poslanecký klub ELS úlohu odpovědnosti vydavatelů a tradičních i nových sdělovacích prostředků. 
 • Rozvoj mediální gramotnosti je klíčový pro to, aby lidé byli schopni kriticky hodnotit a analyzovat informace, jež sdělovací prostředky poskytují. Současně s tím, jak se rozšiřují rozdílné modely sdělovacích prostředků včetně sociálních médií je třeba, aby spotřebitelé byli od velmi mladého věku mediálně gramotní. Poslanecký klub ELS vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu zvýšila své úsilí.
 • V novém digitálním kontextu je nutné usnadnit přístup ke službám online.
 • Novináři ve zvýšené míře využívají a porovnávají data prostřednictvím datové žurnalistiky, jež odkrývá potenciál, který data mají pro veřejný zájem. Data však musí i nadále zůstat především prostředkem k dosažení určitého cíle, a proto nelze novináře zbavit odpovědnosti za kvalitu a ověřování údajů během práce s nimi.

Nové obchodní modely v novém mediálním prostředí

 • Nové technologie přeměňují tradiční obchodní modely v mediální oblasti, přičemž mnoho mediálních organizací usiluje o finanční přežití. Přechod mezi odlišně strukturovanými obchodními modely by neměl probíhat na úkor plurality a tradiční i noví mediální aktéři musí i nadále prosperovat a přispívat svým dílem.
 • Internetová reklama je stále cílenější a výnosy z ní, především ve prospěch digitálních zprostředkovatelů, jsou stále významnější. Mediální poskytovatelé by proto měli poskytnout nové a inovativní nabídky; je nutné zajistit, aby vznikaly nové a konkurenceschopné reklamní techniky.
 • Vzhledem k novým spotřebitelským zvyklostem, intenzívnější hospodářské soutěži a obtížím s prosazováním práv duševního vlastnictví je financování zpravodajských sdělovacích prostředků pouze prostřednictvím zisku stále obtížnější.
 • Poslanecký klub ELS oceňuje investice mediálního sektoru, do něhož patří mj. vydavatelství a vysílací společnosti, do nových obchodních modelů s cílem nabídnout občanům širokou škálu zpráv, názorů a informací v tištěné i digitální podobě včetně předplacených nabídek, nových reklamních technik a atraktivních upoutávek na internetových stránkách, chytrých telefonech a aplikacích pro tablety.

Pozitivní opatření a kroky na podporu svobody sdělovacích prostředků a pluralismu v digitální době

Zajištění finanční životaschopnosti a udržitelnosti: příjmy z reklamní činnosti, práva duševního vlastnictví a DPH

 • Poslanecký klub ELS je silně znepokojen tím, že růst tradičních médií na digitálním trhu je ohrožen některými shromažďovateli informací a vyhledávači, které vyvíjejí svou činnost na základě využívání obsahů vytvořených držiteli práv k těmto obsahům, aniž by přispívaly k jejich vývoji a poskytovaly spravedlivou odměnu tvůrcům. Poslanecký klub ELS se vyslovuje pro vyjasnění právního statusu, úlohy a odpovědnosti takových platforem a poskytovatelů obsahu.
 • Poslanecký klub ELS vyzývá k flexibilitě pro pravidla upravující reklamu, avšak za současné ochrany spotřebitelů a mládeže. 
 • Poslanecký klub ELS se domnívá, že je zásadní zajistit, aby práva duševního vlastnictví byla efektivně prosazována s cílem chránit obsahy online.
 • Poslanecký klub ELS požaduje, aby systém DPH v rámci Unie pro noviny a časopisy, nerozlišoval mezi fyzickou a digitální formou, avšak zároveň důkladně zohlednil technologický vývoj.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků a plurality prostřednictvím nezávislé správy médií  

 • Zachování nezávislých úřadů a zaručení silného nezávislého dohledu nad audiovizuálními médii s cílem chránit je před nevhodnými státními či komerčními zásahy má zásadní význam. Tuto nestrannost by měl zajistit především stát. V této souvislosti poslanecký klub ELS plně podporuje iniciativu komisaře Oettingera zavést společné unijní normy a vyzývá k tomu, aby byly urychleně přijaty.
 • Poslanecký klub ELS vítá přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách za účelem lépe zohlednit technologické změny v proměnlivém mediálním prostředí, což se týká veškerých audiovizuálních mediálních služeb, nehledě na způsob přenosu.
 • Poslanecký klub ELS zdůrazňuje nezaměnitelnou úlohu médií veřejné služby (veřejnoprávního vysílání). Jelikož se nespoléhají na soukromé zdroje financování, mohou zajistit široké veřejnosti vysoce kvalitní a nestranný informační servis. Je důležité zachovat jejich nezávislost na politických zásazích. Poslanecký klub ELS připomíná, že je nezpochybnitelnou povinností vnitrostátních orgánů udržet rovnováhu mezi veřejnými a soukromými sdělovacími prostředky, respektovat podmínky, za kterých mohou vysoce kvalitní média existovat, a zaručit naprostou nezávislost novinářů a ochranu jejich zdrojů.
 • Poslanecký klub ELS zdůrazňuje, že mediální prostředí v některých členských státech vykazuje extrémní asymetrii, což představuje pro veřejnost závažný problém. 
 • Poslanecký klub ELS vyzývá ke spolupráci mezi EU a Radou Evropy v oblasti svobody sdělovacích prostředků, a především při optimalizaci Evropské audiovizuální observatoře.

Vytvoření jednotného evropského trhu mediálních služeb

 • Rozvoj digitálních či online publikací se týká všech pododvětví vydavatelské oblasti; patří sem knihy, noviny, časopisy či databáze. Pro usnadnění jejich využívání, je však nutné zlepšit interoperabilitu, přenositelnost a přeshraniční dostupnost. Až budou tyto otázky dořešeny, prosperita začínajících podniků, které se věnují mediálním službám v přeshraničním měřítku, může obohatit soustavu mediálních služeb a vytvořit podmínky pro hospodářský růst i vznik pracovních příležitostí.  
 • Sbližování médií znamená, že je třeba sladit práva a povinnosti služeb tradičního typu a nových aktérů, což musí být plně zohledněno v rámci přezkumu směrnice o audiovizuálních mediálních službách. 
 • Poslanecký klub ELS žádá zavedení minimálního souboru společných evropských pravidel pro oblasti, jako je reklama, propagace evropských děl a ochrana nezletilých.

Koncentrace sdělovacích prostředků: podpora větší transparentnosti ve vlastnictví médií 

 • Poslanecký klub ELS varuje před nadměrnou regulací mediálního sektoru, jež se ukázala jako kontraproduktivní a mohla by ohrozit pluralitu sdělovacích prostředků.
 • Vlastnictví médií musí být nicméně transparentní a vnitrostátní regulační orgány se musí zaměřit především na tento aspekt s ohledem na jeho úlohu při zaručení plurality sdělovacích prostředků.
 • Pozornost musí být věnována transparentnosti a dominantnímu postavení technologických platforem, které řídí přístup uživatelů k digitálnímu obsahu. Poslanecký klub ELS zdůrazňuje význam unijního práva hospodářské soutěže i zajištění rovných podmínek pro podniky prostřednictvím odstranění překážek.

Svoboda projevu a jiná základní práva: dosažení rovnováhy

 • Verbální projevy nenávisti: na internetu dochází ke znepokojivému nárůstu projevů nenávisti namířených především proti svobodě tisku a projevu. Útoky jsou vedeny téměř vždy anonymně s cílem vytvářet pocity ohrožení či zastrašit a stigmatizovat dané osoby či skupiny. Tento znepokojivý trend představuje zásadní výzvu v oblasti stíhání určitých trestných činů, jako je podněcování k terorismu, rasismu či násilí včetně kybernetické šikany. Pro účely boje s těmito verbálními projevy nenávisti je nutné zintenzívnit spolupráci s internetovými platformami, aniž by tím bylo jakkoliv ohroženo základní právo na svobodu projevu. 
 • Presumpce neviny: investigativní žurnalistika je důležitým nástrojem, jenž má naše společnost k dispozici k získávání transparentních a kvalitních informací pro uživatele. Při podávání zpráv o soudních jednáních je zásadní správnost a úplnost prověřovaných informací. Jejich zveřejňování nesmí žádnou formou předjímat výsledek procesu. Presumpce neviny je základním právem obžalovaného, kterého je také nutné ochránit před sdělovacími prostředky a jejich publikacemi ve všech formátech, především na internetu.
 • Internetové trollování: svobodu projevu na internetu často doprovází nová podoba hybridní války v podobě internetových trollů. Jedná se o nebezpečný nástroj využívaný k manipulaci veřejného mínění prostřednictvím zveřejňování urážlivých a smyšlených informací ve formě internetových komentářů k tématům, která jsou pro cílové publikum velmi citlivá, což může následně mít silný negativní dopad na velký počet lidí.
 • Svoboda slova a projevu jsou základním právem, které by nemělo být zneužíváno k zaštítění výše uvedených praktik.