Seisukoht meediavabaduse ja meedia pluralismi kohta digiajastul

10.03.2016

Seisukoht meediavabaduse ja meedia pluralismi kohta digiajastul

Kaasatud ja informeeritud kodanikkonna olemasolu ning sõna- ja teabevabaduse põhiõigusi saab mis tahes demokraatlikus riigis tagada üksnes meediavabaduse ja meedia pluralismi abil. ERP fraktsioon tuletab meelde oma pühendumust Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning ELi lepingu sätetele, millega tagatakse nimetatud põhimõtete järgimine. ERP fraktsiooni hinnangul on nii veebi- kui ka trükimeedia kõige olulisemad infoallikad ning tähtsad tegurid, mis tugevdavad avaliku arutelu edendamise kaudu Euroopa demokraatiat. Sõnavabadus on äärmiselt oluline ka kultuurilise mitmekesisuse jaoks UNESCO konventsiooni tähenduses.

Meediasektor etendab ELis keskset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist rolli. Euroopas on tugev meediatööstus, mis soodustab majanduskasvu ja loob töökohti ning etendab olulist rolli Euroopa eluviisi, ajaloo, kultuuri ja väärtuste levitamisel terves maailmas. Iga liikmesriigi meediasektor peab tegelema erinevate ohtude, väljakutsete ja võimalustega. Viimased suundumused poliitikas asetavad aga ELi eesliinile seoses debatiga, mis puudutab meediavabaduse ja meedia pluralismi austamist, kaitsmist, toetamist ja edendamist Euroopas.

Meediasektori väljakutsed digiajastul

Uue tehnoloogia ja interneti mõju meedia pluralismile

 • Uus tehnoloogia põhjustab uute meediaformaatide loomist (levitamise ja filtreerimise mehhanismid, nt interneti otsingumootorid), mis muudab meediatarbimise mustreid (internetis käimisest kuni kodaniku huvidele kohandatud teabe saatmiseni otse tema sotsiaalmeedia kontole), inimeste suhtumist meediasse (meedia kohene kättesaadavus kõikjal) ja erinevate sidevahendite (televisioon, raadio, internet, ajakirjandus, blogid, sotsiaalmeedia) kooskasutamise viisi.
 • Uue meediatehnoloogia antud panust meediavabadusse ja meedia pluralismi ei tohiks alahinnata: internet on kolossaalselt vähendanud tootmise ja turustamise kulusid ning tekkinud on uued ajakirjanduse ja meediateenuste vormid. Uued turuosalised on uute ärimudelite väljaarendamisel esirinnas. Tarbijatele on avanenud laiem valik uusi allikaid. Interneti tõttu kasvab jõudsalt ka kohaliku sisu tootmine.
 • Samuti avanevad tänu internetile võimalused ja vähenevad sisenemistakistused uute meediaorganisatsioonide ja üksikisikute jaoks.

Teabe kvaliteet, juurdepääsetavus ja kättesaadavus

 • Kuigi valitseb teoste, allikate ja arvamuste küllus, nähakse materjali kvaliteeti madalamana kui eelneval ajastul: kodanike hinnangul on teatavatest mittetraditsioonilistest sotsiaalmeedia allikatest pärinev materjal vähem usaldusväärne ning seda on vähem kontrollitud, kui traditsioonilise meedia puhul.
 • Rahastamismudelite muutumine kujutab endast kvaliteetajakirjanduse jaoks märkimisväärset probleemi. Kvalifitseeritud ajakirjanike asendamine odavamate vabakutselistega on tänapäeval ajakirjanduse jaoks üks peamisi probleeme.
 • Vastutustundlik ja usaldusväärne ajakirjandus on ülioluline. Ajakirjanikel on kohustus kontrollida üldsusele esitatavat teavet; meediavabadust ei tohi õõnestada lihtsustused või kontrollimata, ühepoolne ja tendentslik teave, mis õõnestab kodaniku usaldust sõltumatu meedia vastu. Hägustunud on piir vastutustundliku ajakirjanduse ning sotsiaalmeedia blogijate / anonüümsete tegutsejate vahel. Seoses sellega rõhutab ERP fraktsioon toimetusvastutuse ja -kohustuste rolli nii traditsioonilise kui ka uue meedia puhul.
 • Meediapädevuse arendamine on keskse tähtsusega, et inimesed oleksid suutlikud meedia esitatud teavet kriitiliselt hindama ja analüüsima. Erinevate meediamudelite, sealhulgas sotsiaalmeedia kasvava leviku taustal peab tarbijatel olema meediapädevus juba väga varajasest east. ERP fraktsioon palub, et komisjon suurendaks selles valdkonnas oma jõupingutusi.
 • Seoses uue digiajastuga tuleb soodustada juurdepääsu erinevatele internetipõhistele teenustele.
 • Ajakirjanikud kasutavad ja kontrollivad andmeid üha rohkem andmeajakirjanduse kaudu, mis näitab andmete potentsiaali avaliku huvi jaoks; samas peavad andmed jääma eesmärgi saavutamise vahendiks ega vabasta seega ajakirjanikke kohustusest kontrollida andmete kasutamise ja nõuetekohase analüüsimise puhul nende kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Uued ärimudelid uuel meediamaastikul

 • Uus tehnoloogia muudab traditsioonilisi meedia ärimudeleid ning mitmetel meediaorganisatsioonidel on raskusi rahaliselt toime tulla. Üleminekut teisiti struktureeritud ärimudelile ei tohiks rakendada nii, et see kahjustaks mitmekesisust, ning vanad ja uued meediaturul osalejad peavad jätkuvalt arenema ja turul osalema.
 • Internetis suunatakse reklaam üha konkreetsemale sihtrühmale ning selle tulu on üha enam standardiseeritud, mis on kasulik peamiselt digitaalvahendajatele, mistõttu peavad meediateenused esitama uusi ja innovaatilisi pakkumisi; tagada tuleks uute ja konkurentsivõimeliste reklaamivõtete kasutuselevõtt.
 • Uudistemeedia rahastamine üksnes müügitulu kaudu on muutunud uute tarbijaharjumuste, kasvava konkurentsi ja intellektuaalomandiõiguse jõustamisega seotud raskuste tõttu üha keerulisemaks.
 • ERP fraktsioon märgib, et meediasektor, näiteks kirjastused ja ringhäälinguorganisatsioonid on palju investeerinud uutesse ärimudelitesse, et pakkuda kodanikele laia valikut uudistest, vaadetest ja teabest nii trüki- kui ka digiformaadis, mille hulka kuuluvad tasulised pakkumised, uued reklaamivõtted ja atraktiivsed pakkumised veebilehtedel ning nutitelefonide ja tahvelarvutite rakendused.

Positiivsed meetmed ja tegevused, millega edendatakse meediavabadust ja meedia pluralismi digiajastul

Rahalise elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamine: reklaamitulu, intellektuaalomandiõigus ja käibemaks

 • ERP fraktsioon on väga mures, et traditsioonilise meedia levikut digiturul takistavad teatavad uudisteagregaatorid ja otsingumootorid, mis kasutavad oma tegevuse arendamiseks õiguste omajate sisu, panustamata selle arengusse ja tagamata selle loojatele õiglast tasu. ERP fraktsioon on seisukohal, et nende platvormide ja sisuteenuse pakkujate õiguslikku staatust, rolli ja vastutust tuleb selgitada.
 • ERP fraktsioon nõuab reklaamieeskirjade puhul suuremat paindlikkust, järgides samas täielikult tarbija- ja noorsookaitset.
 • ERP fraktsioon on seisukohal, et intellektuaalomandiõiguse tulemuslik jõustamine on veebisisu kaitsmisel keskse tähtsusega.
 • ERP fraktsioon soovib, et ELi ajalehtede ja ajakirjade käibemaksusüsteemis ei eristataks füüsilist ja digitaalset formaati, tagades samas tehnoloogilise arengu nõuetekohase arvestamise.

Meediavabaduse ja meedia pluralismi kaitsmine meedia sõltumatu juhtimise kaudu

 • Sõltumatute ametiasutuste kaitsmine ja tugeva sõltumatu järelevalve tagamine audiovisuaalmeedia üle ebavajaliku riigi või ärimaailmapoolse sekkumise vastu on ülioluline. Riik peaks eeskätt tagama oma erapooletuse. Seoses sellega toetab ERP fraktsioon täielikult volinik Oettingeri algatust kehtestada ühised ELi standardid ja nõuab nende kiiret vastuvõtmist.
 • ERP fraktsioon väljendab heameelt audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamise üle, et võtta paremini arvesse tehnoloogilisi muutusi muutuvas meediakeskkonnas, mis hõlmavad kõiki audivisuaalmeedia teenuseid sõltumatult edastamisvahendist.
 • ERP fraktsioon rõhutab avalik-õigusliku meedia (avalik-õiguslike ringhäälingute) asendamatut rolli. Kuna see ei sõltu rahaliselt erasektori allikatest, saab see pakkuda üldsusele kvaliteetset ja erapooletut teabeteenust. Oluline on säilitada püsivalt selle sõltumatus poliitilistest mõjujõududest. ERP fraktsioon tuletab meelde, et riiklike ametiasutuste kohustus on tagada tasakaal avalik-õigusliku ja erameedia vahel, järgida kvaliteetse meedia tingimusi ja tagada ajakirjanike täielik sõltumatus ning nende allikate kaitse.
 • ERP fraktsioon rõhutab, et meediamaastik on teatavates liikmesriikides äärmiselt ebasümmeetriline, mis asetab üldsuse tõsiselt ebasoodsasse olukorda.
 • ERP fraktsioon nõuab ELi ja Euroopa Nõukogu vahel koostööd meediavabaduse valdkonnas, eeskätt Euroopa audiovisuaalse observatooriumi tugevdamise osas.

Euroopa ühtse meediateenuste turu loomine

 • Veebiväljaannete arendamine on seotud kõigi kirjastussektori harudega, nagu raamatud, ajalehed, ajakirjad või isegi andmebaasid, kuid koostalitlusvõimet, ülekantavust ja piiriülest kättesaadavust tuleb parandada, et soodustada Euroopas nende tarbimist. Kui need küsimused lahendatakse, võib meediateenuste idufirmade rahvusvaheline kasv rikastada meediateenuste ökosüsteemi ja soodustada majanduskasvu ning uute töökohtade loomist.
 • Meedia konvergents tähendab seda, et traditsiooniliste teenuste õigused ja kohustused tuleb viia kooskõlla uute turuosaliste omadega, ning seda tuleb audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamisel täielikult arvesse võtta.
 • ERP fraktsioon nõuab ELi ühiste eeskirjade miinimumpaketti, mis hõlmaks selliseid valdkondi nagu reklaam, Euroopa teoste turustamine ja alaealiste kaitse.

Meedia kontsentreerumine: suurema läbipaistvuse edendamine meediaomandi puhul

 • ERP fraktsioon hoiatab meedia ülereguleerimise eest, sest ilmnenud on selle vastupidine mõju ning see võib ohustada meedia pluralismi.
 • Meediaomand peab siiski olema läbipaistev ja riiklikud reguleerivad asutused peaksid seda aspekti jälgima, eelkõige võttes arvesse selle rolli meedia pluralismi tagamisel.
 • Erilist tähelepanu tuleks pöörata selliste tehnoloogiaplatvormide läbipaistvusele ja turgu valitsevale seisundile, mis kontrollivad kasutaja juurdepääsu digitaalsele sisule. ERP fraktsioon rõhutab ELi konkurentsiõiguse olulisust ja rõhutab, kui oluline on tagada kitsaskohtade kõrvaldamise kaudu ettevõtjate jaoks võrdsed võimalused.

Sõnavabadus ja muud põhivabadused: õige tasakaalu leidmine

 • Vihakõne: internetis on murettekitav vihakõne kasv, eelkõige meediavabaduse ja sõnavabaduse vastu, mis on peaaegu alati anonüümne ja loob ohutunde või hirmutab ja stigmatiseerib inimesi või inimrühmi, kelle vastu see on suunatud. See murettekitav suundumus esitab suure väljakutse seoses süüdistuste esitamisega teatavate kuritegude eest, näiteks terrorismile, rassismile või vägivallale (sealhulgas küberkiusamisele) õhutamine ja provotseerimine. Tuleb suurendada koostööd veebiplatvormidega, et võidelda vihakõne vastu, õõnestamata mis tahes viisil sõnavabaduse põhiõigust.
 • Süütuse presumptsioon: uuriv ajakirjandus on meie ühiskonnas oluline vahend läbipaistva ja kvaliteetse teabe pakkumiseks tarbijale. Kohtumenetluste kajastamisel on uurimistöö korrektsus ja täielikkus ning selle avaldamine veelgi olulisem ja see ei tohi mingil moel anda hinnangut menetluse tulemuse kohta. Süütuse presumptsioon on süüdistatava põhiõigus, kes vajab kaitset ka meedia ja igas formaadis meediaväljaannete eest, eelkõige internetis.
 • Trollimine internetis: sõnavabadusega kaasneb internetis trollimise kujul ka uus hübriidsõja liik. See on ohtlik vahend, mida kasutatakse avaliku arvamuse mõjutamiseks solvava ja väljamõeldud teabe levitamise kaudu internetikommentaariumites sihtrühma jaoks väga tundlikel teemadel ja seetõttu võib sellel olla negatiivne mõju suurtele inimhulkadele.
 • Sõna- ja väljendusvabadus on põhiõigused, mida ei tohiks väärkasutada eelmainitud tegevuste õigustamiseks.