Dokument o stajalištu o slobodi i pluralizmu medija u digitalnom dobu

10.03.2016

Dokument o stajalištu o slobodi i pluralizmu medija u digitalnom dobu

Publikacija picture

U demokratskim se društvima jedino slobodnim i pluralističkim medijima može zajamčiti angažman i informiranost građana te uživanje temeljnih prava na slobodu izražavanja i informiranja. Klub zastupnika EPP-a podsjeća da se obvezao primjenjivati odredbe iz Povelje o temeljnim pravima EU-a i odredbe iz Ugovora o EU-u kojima se jamči poštovanje tih načela. Klub zastupnika EPP-a smatra da su internetski, ali i tradicionalni mediji, najvažniji izvori informacija i bitan čimbenik kojim se jača europska demokratičnost tako što se potiče izražavanje javnog mišljenja. Sloboda izražavanja također je od iznimna značaja za kulturnu raznolikost, kao što se navodi u Konvenciji UNESCO-a.

U Europskoj uniji mediji imaju ključnu ekonomsku, društvenu i kulturnu ulogu. Europa je dom snažne medijske industrije koja je zaslužna za rast i otvaranje radnih mjesta te koja ima važnu ulogu u promicanju europskog načina života, europske povijesti, kulture i vrijednosti diljem svijeta. Medijska industrija u svakoj pojedinoj državi članici suočena je s konkretnim prijetnjama, izazovima i prilikama. Međutim, recentna politička zbivanja postavila su Europsku uniju na čelo rasprave o poštovanju, zaštiti, podupiranju i promicanju pluralizma i slobode medija u Europi.

Izazovi pred medijima u digitalnom dobu

Utjecaj novih tehnologija i interneta na medijski pluralizam

 • Nove tehnologije pokreću stvaranje novih vrsta medija (mehanizmi za diseminaciju i filtriranje podataka kao što su internetske tražilice) i mijenjaju obrasce medijske potrošnje (građani se koriste internetom u potrazi za informacijama ili im prilagođene informacije dolaze izravno na njihov račun na društvenoj mreži), kao i načine na koje pristupamo medijima (pristup preko mobilnih telefona) i povezujemo razne komunikacijske kanale (televizija, radio, internet, tisak, blogovi, društveni mediji).
 • Prednosti novih medijskih tehnologija za slobodu i pluralizam medija ne bismo smjeli podcijeniti. Troškovi proizvodnje i distribucije drastično su smanjeni zahvaljujući internetu, a pojavile su se i mnoge nove vrste novinarstva i medijskih usluga. Novi akteri prednjače u novim poslovnim modelima, a potrošači mogu izabrati iz bogatijeg izloga novih izvora informacija. Proizvodnja lokalnih sadržaja također bilježi munjevit rast zbog interneta.
 • Internet također otvara nove mogućnosti i smanjuje prepreke za stupanje na scenu novih medijskih organizacija ili pojedinaca.

Kvaliteta, pristupačnost i dostupnost informacija

 • Iako internet obiluje djelima, izvorima i mišljenjima koji su lako dostupni, prevladava mišljenje da je njihova kvaliteta lošija u odnosu na razdoblje koje je prethodilo njihovoj pojavi. Građani smatraju da su sadržaji koji dolaze iz nekih netradicionalnih izvora na društvenim medijima manje pouzdani i nedovoljno dobro istraženi u usporedbi sa sadržajima koje pružaju tradicionalni mediji.
 • Promjena načina financiranja predstavlja velik izazov za kvalitetno novinarstvo. Činjenica da obučeni novinari bivaju zamijenjeni jeftinijim vanjskim ili honorarnim suradnicima jedan je od aktualnih izazova s kojim se suočava kvalitetno novinarstvo.
 • Novinarstvo neupitno mora biti odgovorno i pouzdano, a novinari su dužni provjeriti informacije koje nude čitateljima. Poluistine ili neprovjerene odnosno jednostrane i pristrane informacije koje nagrizaju povjerenje građana u nezavisne medije ne smiju narušavati medijsku slobodu. Granica između odgovornog novinarstva i blogera na društvenim mrežama / anonimnih aktera postala je nejasna. Klub zastupnika EPP-a u tom pogledu ističe važnost savjesnog uredništva te odgovornosti tradicionalnih i novih medija.
 • Medijska pismenost presudna je za razvijanje sposobnosti kritičkoga promišljanja i analiziranja informacija koje pružaju mediji. Zbog širenja različitih medijskih modela, među ostalim i društvenih medija, potrošači već od malih nogu moraju biti medijski pismeni. Klub zastupnika EPP-a poziva Komisiju da u tom pogledu uloži dodatan trud.
 • U novom se digitalnom kontekstu mora omogućiti lakši pristup različitim internetskim uslugama.
 • Novinari se sve učestalije koriste podatkovnim novinarstvom pri čemu unakrsno provjeravaju informacije, što svjedoči o važnosti podataka u službi javnog interesa. Podaci, međutim, moraju biti tek sredstvo za postizanje cilja te se novinari moraju pridržavati standarda kvalitete i provjere pri upotrebi i potrebnoj analizi tih podataka.

Novi poslovni modeli u novom medijskom kontekstu

 • Nove tehnologije zaslužne su za preobrazbu tradicionalnih medijskih poslovnih modela, dok se mnoge medijske organizacije bore za financijski opstanak. Prijelaz sa starih na nove, različito strukturirane poslovne modele ne bi se trebao provoditi nauštrb pluralizma, te i tradicionalni i novi medijski akteri i dalje moraju napredovati i sudjelovati na tržištu.
 • Internetsko oglašavanje sve ciljanije bira svoju publiku i njegovim se prihodima sve više trguje, a od toga korist uglavnom imaju digitalni posrednici. Medijske usluge, stoga, moraju biti nove i inovativne, pri čemu bi se trebao omogućiti razvoj novih i konkurentnih tehnika oglašavanja.
 • Zbog novih potrošačkih navika, snažnijeg tržišnog natjecanja i poteškoća pri provedbi prava intelektualnog vlasništva sve je teže financirati informativne medije samo prodajom medijskog prostora.
 • Klub zastupnika EPP-a smatra da je sektor medija, odnosno izdavači i televizijske kuće, mnogo uložio u nove poslovne modele kojima bi se građanima pružila široka lepeza vijesti, mišljenja i informacija i u tiskanom i digitalnom obliku, uključujući plaćene ponude, nove tehnike oglašavanja i privlačne ponude preko internetskih stranica, aplikacija na pametnim telefonima i tabletima.

Pozitivne mjere i djelovanja za promicanje slobode i pluralizma medija u digitalnom dobu

Jamčenje financijske održivosti: prihodi od oglašavanja, prava intelektualnog vlasništva i porez na dodanu vrijednost

 • Klub zastupnika EPP-a izrazito je zabrinut da rast tradicionalnih medija na digitalnom tržištu koče neki čitači RSS kanala i tražilice koji rade na načelu korištenja sadržaja koji pripada zakonitom nositelju prava, a da ne doprinose njegovu razvoju i ne jamče pravednu naknadu njegovim stvarateljima. Klub zastupnika EPP-a zalaže se za razjašnjenje pravnog statusa, uloge i odgovornosti tih platformi i pružatelja sadržaja.
 • Klub zastupnika EPP-a poziva na veću fleksibilnost pravila, uz puno poštovanje zaštite potrošača i mladih.
 • Klub zastupnika EPP-a smatra da je ključno zajamčiti učinkovitu provedbu prava intelektualnog vlasništva kako bi se zaštitio sadržaj na internetu.
 • Klub zastupnika EPP-a želi uspostavu sustava EU-a za PDV na novine i časopise kojim se neće praviti razlika između papirnatog i digitalnog oblika publikacije, no pri čemu će tehnološke promjene biti dužno uzete u obzir.

Obrana slobode i pluralizma medija preko neovisnog upravljanja medijima

 • Neophodno je zaštititi neovisna nadležna tijela i zajamčiti snažan neovisan nadzor nad audiovizualnim medijima protiv nepropisnih državnih i tržišnih uplitanja. Država bi morala posebno osigurati svoju nepristranost. U tom pogledu, Klub zastupnika EPP-a u potpunosti daje svoju podršku inicijativi povjerenika Oettingera da se uspostave zajednički standardi EU-a i poziva na njihovo brzo donošenje.
 • Klub zastupnika EPP-a pozdravlja reviziju Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama kojom bi se bolje uzeli u obzir tehnološki napreci u promjenjivom medijskom okruženju i kojom bi se obuhvatile sve audiovizualne medijske usluge bez obzira na način prijenosa.
 • Klub zastupnika EPP-a naglašava nezamjenjivu ulogu javnog medijskog servisa (javne radiotelevizije). S obzirom na to da financijski ne ovisi o privatnim izvorima javni medijski servis može javnosti pružiti visokokvalitetan i nepristran informacijski program. Ključno je zajamčiti i očuvati njegovu neovisnost od političkog uplitanja. Klub zastupnika EPP-a podsjeća da je dužnost i obveza nacionalnih nadležnih tijela da zajamče ravnotežu između javnih i privatnih medija, da poštuju uvjete za visokokvalitetne medije te da zajamče potpunu neovisnost novinara i zaštitu njihovih izvora.
 • Klub zastupnika EPP-a ističe da među medijima vlada krajnja asimetričnost u nekim državama članicama, što javnost dovodi u nepovoljan položaj.
 • Klub zastupnika EPP-a poziva na suradnju između EU-a i Vijeća Europe u području slobode medija, te posebno na jačanje Europskog audiovizualnog opservatorija.

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za medijske usluge

 • Razvoj internetskih/digitalnih publikacija odnosi se na sve podsektore izdavaštva, što uključuje i knjige, novine, časopise pa i baze podataka, no njihova se interoperabilnost, prenosivost i prekogranična dostupnost mora poboljšati kako bi se olakšala njihova upotreba u Europi. Prekogranični porast novoosnovanih medijskih servisa može obogatiti cjelokupnu ponudu medijskih usluga i potaknuti rast i zapošljavanje ako se spomenuta pitanja riješe.
 • Medijska konvergencija znači da se prava i obveze tradicionalnih usluga moraju uskladiti s onima novih aktera, što se mora u potpunosti odraziti u reviziji Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama.
 • Klub zastupnika EPP-a poziva na donošenje skupa minimalnih zajedničkih pravila EU-a kojim bi se obuhvatila područja kao što su oglašavanje, promicanje europskih djela i zaštita maloljetnika.

Koncentracija medija: promicanje transparentnosti vlasništva nad medijima

 • Klub zastupnika EPP-a upozorava na prekomjerne propise kojima se reguliraju mediji, što se pokazalo kontraproduktivnim i moglo bi ugroziti pluralizam medija.
 • Vlasništvo nad medijima, međutim, mora biti transparentno, a nacionalni regulatori moraju ga posebno nadgledati zbog uloge vlasništva u jamčenju pluralizma medija.
 • Poseban bi se naglasak trebao staviti na transparentnost i činjenicu da na tržištu dominiraju tehnološke platforme koje kontroliraju pristup korisnika digitalnom sadržaju. Klub zastupnika EPP-a ističe važnost prava tržišnog natjecanja i naglašava da je važno zajamčiti ravnopravne uvjete za sva poduzeća tako što će se ukloniti uska grla.

Sloboda izražavanja i ostala temeljna prava: postizanje prave ravnoteže

 • Govor mržnje: zabrinjavajuća je sve veća učestalost govora mržnje na internetu koji je gotovo uvijek anoniman i usmjeren na slobodu tiska i slobodu izražavanja, čime se ugrožavaju, zastrašuju ili stigmatiziraju ciljane osobe ili skupine. Taj zabrinjavajući trend predstavlja glavni izazov u pogledu kaznenog progona zbog počinjenja određenih kaznenih djela kao što su poticanje i potpirivanje terorizma, rasizma ili nasilja, uključujući i zlostavljanje na internetu. Suradnja s internetskim platformama mora se povećati radi suzbijanja govora mržnje, a da se ni na koji način ne dovedu u pitanje temeljna prava slobode izražavanja.
 • Pretpostavka nedužnosti: u našemu je društvu istraživačko novinarstvo važno sredstvo za pružanje transparentnih i kvalitetnih informacija korisnicima. U izvještavanju o pravnim postupcima točna i iscrpna istraživanja te njihova objava dobivaju još više na važnosti i njima se ni na koji način ne smije anticipirati ishod sudskog postupka. Pretpostavka nedužnosti temeljno je pravo optužene osobe koju valja zaštiti od medija i medijskih objava u svim oblicima, posebno na internetu.
 • Trolanje na internetu: sloboda izražavanja na internetu sa sobom donosi novi vid hibridnog ratovanja koje dolazi u obliku trolanja na internetu. To je opasno sredstvo koje se koristi za manipuliranje javnim mnijenjem pri čemu se na teme koje su za ciljanu publiku vrlo osjetljive objavljuju komentari uvredljiva i izmišljena sadržaja te se na taj način može snažno negativno utjecati na velik broj osoba.
 • Sloboda govora i izražavanja temeljno je pravo koje se ne bi trebalo zlorabiti kako bi se opravdale spomenute prakse.