Állásfoglalás a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről a digitális korban

10.03.2016

Állásfoglalás a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről a digitális korban

Kiadvány picture

A civil társadalmi szerepvállalás, a tájékozott polgárság, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog bármely demokráciában csak a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége révén szavatolható. Az EPP Képviselőcsoport emlékeztet rá, hogy elkötelezett az Európai Unió Alapjogi Chartájának és az Európai Unióról szóló szerződésnek ezen elvek tiszteletben tartására irányuló rendelkezései iránt. Az EPP Képviselőcsoport mind az elektronikus, mind a nyomtatott médiát egyrészt a legfontosabb információforrásnak, másrészt – a közvélemény ösztönzése révén – az európai demokráciát erősítő fontos tényezőnek tekinti. A véleménynyilvánítás szabadsága igen nagy jelentőségű a kulturális sokszínűség szempontjából is az UNESCO-egyezmény értelmében.

A médiaszektor kulcsfontosságú gazdasági, társadalmi és kulturális szerepet tölt be az Unióban. Európa erős médiaiparral rendelkezik, amely előmozdítja a növekedést és munkahelyeket teremt, továbbá fontos szerepe van az európai életmód, történelem, kultúra és értékek közvetítésében a világban. A tömegtájékoztatási ágazat valamennyi tagállamban különböző fenyegetésekkel és kihívásokkal néz szembe, ám különféle lehetőségei is vannak. A közelmúlt eseményei azonban az Uniót az európai médiaszabadság és -sokszínűség tiszteletben tartásával, védelmével, támogatásával és előmozdításával kapcsolatos viták homlokterébe állította.

A médiaágazat előtt álló kihívások a digitális korban

Az új technológiák és az internet hatásai a média sokszínűségére

 • Az új technológiák a média új formáinak kialakulását eredményezik (terjesztési és szűrési mechanizmusok, mint például az internetes keresőprogramok), ami megváltoztatja a médiafogyasztási szokásokat (a világhálón történő böngészés helyett közvetlenül a polgárok közösségimédia-fiókjába érkező, személyre szabott információk), az emberek médiához való viszonyát (azonnali mobil hozzáférés) és azt, hogy milyen arányban veszik igénybe a különböző tömegtájékoztatási eszközöket (TV, rádió, internet, sajtó, blogok, közösségi média).
 • Az új médiatechnológiák által a médiaszabadság és -sokszínűség szempontjából jelentett előnyöket nem szabad veszélyeztetni: az internet radikálisan csökkentette az előállítási és terjesztési költségeket, és az újságírás és a médiaszolgáltatások számos új formája jelent meg. Új szereplők járnak az élen új üzleti modellek alkalmazásával, a fogyasztók pedig új források széles skálájából választhatnak. Az internetnek köszönhetően a helyi tartalom-előállítás is gyors ütemben nő.
 • Az internet új lehetőségeket is teremt és könnyít az új médiaszervezetek és egyének piacra lépése előtti akadályokon.

Az információk minősége, elérhetősége és rendelkezésre állása

 • Míg a különböző anyagok, források és vélemények igen széles tárháza áll rendelkezésre, a tartalom minősége a korábbiakhoz képest alacsonyabb: a közösségi médiában bizonyos nem hagyományos forrásokból származó információkat a polgárok kevésbé találják megbízhatónak és megfelelően ellenőrzöttnek, mint a hagyományos médiában.
 • A finanszírozási modellek változása jelentős kihívást jelent a minőségi újságírás számára. A képzett újságírók olcsóbb szabadúszókkal történő helyettesítése egyike a minőségi újságírás előtt álló mai kihívásoknak.
 • Alapvető fontosságú a felelős és hiteles újságírás. Az újságíróknak kötelessége az általuk a nyilvánosság számára közzétett információk ellenőrzése, és a médiaszabadságot nem veszélyeztethetik pontatlan, illetve ellenőrizetlen vagy részrehajló információk, amelyek aláássák a polgárok független média iránti bizalmát. A felelős újságírás és a közösségi bloggerek/névtelen szereplők közötti határvonal elmosódott. Ebben a tekintetben az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza a szerkesztői felelősség szerepét mind a hagyományos, mind az új médiában.
 • A médiaműveltség kialakítása alapvető fontosságú annak érdekében, hogy az emberek képesek legyenek a média által nyújtott információk kritikus értékelésére és elemzésére. A különböző médiamodellek, köztük a közösségi média egyre fokozódó terjedésével a fogyasztóknak már fiatal kortól kezdve szert kell tenniük a médiában való jártasságra. Az EPP Képviselőcsoport felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben fokozza erőfeszítéseit.
 • Az új digitális környezetben elő kell segíteni a különböző online szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
 • Az újságírók egyre nagyobb mértékben használják és ellenőrzik az adatokat az adatújságírás révén, ami a közérdek számára az adatokban rejlő lehetőséget mutatja; az adatoknak ugyanakkor meg kell maradniuk eszköznek valamely cél érdekében, így nem mentesíthetik az újságírókat minőségi és ellenőrzési kötelezettségeik alól ezen adatok felhasználásakor és szükséges elemzésekor.

Új üzleti modellek az új médiakörnyezetben

 • Az új technológiák átalakítják a média hagyományos üzleti modelljeit, és számos médiaszervezet küzd a pénzügyi túlélésért. A különbözőképpen szervezett üzleti modellek közötti átállás nem történhet a média sokszínűségének rovására, és mind a hagyományos, mind az új média szereplőinek továbbra is sikeresnek kell lenniük és biztosítani kell jelenlétüket.
 • Az interneten történő hirdetések egyre célzottabbak, a belőlük származó bevételek pedig egyre inkább áruvá válnak elsősorban a digitális közvetítők javára, ezért a médiaszolgáltatásoknak új és innovatív kínálatokat kell nyújtaniuk. Ezenkívül biztosítani kell új és versenyképes hirdetési technikák kibontakozását.
 • A hírközléssel foglalkozó média kizárólag értékesítéseken keresztül történő finanszírozása egyre nagyobb kihívásokat jelent az újfajta fogyasztói szokások, az egyre éleződő verseny, valamint a szellemitulajdon-jogok érvényesítésének nehézségei miatt.
 • Az EPP Képviselőcsoport elismeri, hogy a médiaágazat, például a kiadók és műsorszórók, jelentős befektetéseket hajtottak végre új üzleti modellek kialakításába annak érdekében, hogy híradások, vélemények és információk széles skáláját biztosíthassák a polgárok számára mind nyomtatott, mind digitális formában, beleértve a fizetett ajánlatokat, új hirdetési technikákat és vonzó ajánlatokat internetes oldalakon, okostelefonokon és táblagépes alkalmazásokon keresztül.

Pozitív intézkedések és fellépések a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének előmozdítására a digitális korban

A pénzügyi életképesség és fenntarthatóság biztosítása: reklámbevételek, szellemitulajdon-jogok és héa

 • Az EPP Képviselőcsoport igen aggasztónak tartja, hogy a hagyományos média digitális piacon történő növekedését kihívások elé állítják egyes olyan újabb hírgyűjtő oldalak és keresőprogramok, amelyek tevékenységeiket úgy folytatják, hogy a jogtulajdonosi tartalmakat úgy használják fel, hogy nem járulnak hozzá azok kialakításához és nem nyújtanak tisztességes javadalmazást a létrehozók számára. Az EPP Képviselőcsoport támogatja e felületek és tartalomszolgáltatók jogi helyzetének, szerepének és felelősségének tisztázását.
 • Az EPP Képviselőcsoport fokozottabb rugalmasságot sürget a reklámszabályok tekintetében, a fogyasztók és a fiatalok védelmének teljes körű tiszteletben tartása mellett.
 • Az EPP Képviselőcsoport úgy véli, hogy az online tartalmak védelme érdekében mindenképpen biztosítani kell a szellemitulajdon-jogok hatékony érvényesítését.
 • Az EPP Képviselőcsoport olyan uniós héa-rendszert szorgalmaz a napilapok és magazinok esetében, amely nem tesz különbséget a fizikai és digitális formátum között, ugyanakkor biztosítja a technológiai fejlődés megfelelő figyelembevételét.

A tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének védelme független médiairányítás révén

 • Alapvető fontosságú a független hatóságok védelme, valamint az audiovizuális média erős független felügyelete az indokolatlan állami és kereskedelmi befolyással szemben. Az államnak különösen biztosítania kellene e média pártatlanságát. Ebben a tekintetben az EPP Képviselőcsoport teljes mértékben támogatja Günther Oettinger biztosnak a közös uniós szabványok létrehozására irányuló kezdeményezését és sürgeti mihamarabbi elfogadásukat.
 • Az EPP Képviselőcsoport üdvözli az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatát a folyton változó médiakörnyezetben bekövetkező változások megfelelőebb figyelembevétele érdekében, beleértve az összes audiovizuális médiaszolgáltatást, függetlenül a továbbítás eszközétől.
 • Az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza a közszolgálati média (közszolgálati műsorszórók) nélkülözhetetlen szerepét. Mivel a közszolgálati média nem függ magánforrásoktól, képes magas minőségű és pártatlan tájékoztatást nyújtani a nyilvánosság számára. Alapvető fontosságú a politikai befolyástól való függetlenségének biztosítása és megőrzése. Az EPP Képviselőcsoport emlékeztet rá, hogy a nemzeti hatóságok feladata és kötelessége a közszolgálati és kereskedelmi média közötti egyensúly biztosítása, a minőségi médiát szolgáló feltételek tiszteletben tartása, valamint az újságírók teljes függetlenségének és forrásaik védelmének szavatolása.
 • Az EPP Képviselőcsoport rámutat arra, hogy bizonyos tagállamokban a médiapaletta rendkívül kiegyensúlyozatlan, ami jelentős hátrányt jelent a nyilvánosság számára.
 • A képviselőcsoport a médiaszabadsággal kapcsolatos együttműködést sürget az Unió és az Európa Tanács között, különösen az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet megerősítése tekintetében.

A médiaszolgáltatások egységes európai piacának létrehozása

 • Az online/digitális kiadványok létrehozása a kiadói ágazat valamennyi alrendszerét érinti, például a könyveket, napilapokat és magazinokat, sőt az adatbázisokat, de ezek fogyasztásának Európában történő előmozdítása érdekében javítani kell az együttműködtethetőséget, a hordozhatóságot és a határokon átnyúló rendelkezésre állást. Amennyiben ezek a kérdések megoldódnak, az induló médiaszolgáltató vállalatok határokon átnyúló növekedése gazdagíthatja a médiaszolgáltatások világát, valamint növekedést gerjeszthet és munkahelyeket hozhat létre.
 • A médiakonvergencia azt jelenti, hogy a hagyományos szolgáltatásokra vonatkozó jogokat és kötelességeket össze kell hangolni az új szereplők jogaival és kötelességeivel, és ezt teljes egészében be kell emelni az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatába.
 • Az EPP Képviselőcsoport közös uniós szabályokat sürget olyan területeken, mint a hirdetések, az európai alkotások népszerűsítése és a kiskorúak védelme.

Médiakoncentráció: a tulajdonosi szerkezet fokozottabb átláthatóságának előmozdítása

 • Az EPP Képviselőcsoport óva int a média túlszabályozása ellen, mivel ez a kívánt hatással ellentétesnek bizonyult és veszélyezteti a média sokszínűségét.
 • A média tulajdonosi szerkezetének azonban átláthatónak kell lennie, a nemzeti szabályozóknak pedig rendszeresen figyelemmel kell kísérniük ezt a szempontot, tekintettel annak a média sokszínűségének garantálásában játszott szerepére.
 • Különös figyelmet kell fordítani az átláthatóságra és a felhasználók digitális tartalomhoz történő hozzáférését irányító technológiai platformok piaci erőfölényére. Az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza az uniós versenyjog fontosságát és kiemeli az egyenlő versenyfeltételek biztosításának fontosságát a vállalkozások számára a szűk keresztmetszetek megszüntetésével.

A véleménynyilvánítás szabadsága és egyéb alapvető jogok: a megfelelő egyensúly kialakítása

 • Gyűlöletbeszéd: a gyűlöletbeszéd aggasztó mértékben fokozódik az interneten, konkrétan a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága ellen, majdnem mindig névtelenül, ami félelemérzetet kelt vagy megfélemlíti és megbélyegzi a megcélzott személyeket vagy csoportokat. Ez az aggasztó tendencia hatalmas kihívást jelent bizonyos bűncselekményekkel – például a terrorizmusra, fajgyűlöletre vagy erőszakra uszítással és provokációval és az internetes zaklatással – kapcsolatos eljárások megindítása tekintetében. A gyűlöletbeszéd ilyen formái elleni küzdelem érdekében fokozni kell az online felületekkel való együttműködést a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapvető jog bármilyen nemű veszélyeztetése nélkül.
 • Az ártatlanság vélelme: a tényfeltáró újságírás társadalmunk egyik fontos eszköze, hogy átlátható és minőségi tájékoztatást nyújtson a felhasználók számára. A bírósági eljárásokról szóló tudósításokban még fontosabb szerepe van a feltárt adatok helyességének, teljességének és azok közzétételének és semmilyen esetben sem előlegezhetik meg az eljárás kimenetelét. Az ártatlanság vélelme a vádlottak alapvető joga, akiknek szintén védelemre van szüksége a médiával, illetve annak kiadványaival szemben, különösen az interneten.
 • Internetes trollkodás: a véleménynyilvánítás online szabadsága a hadviselés új formáját hozta magával az internetes trollkodás alakjában. A trollkodás a közvélemény manipulálásának veszélyes eszköze olyan sértő és kitalált információk különböző témákkal kapcsolatos internetes kommentek révén, amelyek érzékenyen érintik a célközönséget, és így rendkívül negatív hatással vannak sok emberre.
 • A szólás és véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jog, amellyel nem szabad visszaélni a fenti gyakorlatok keretében.