Nostājas dokuments par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu digitālajā laikmetā

10.03.2016

Nostājas dokuments par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu digitālajā laikmetā

Publikācija picture

Jebkurā demokrātiskā sistēmā pilsonisko līdzdalību, pilsoņu informētību un pamattiesības uz vārda un informācijas brīvību var garantēt tikai tad, ja eksistē plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms. ETP grupa atgādina par savu apņemšanos ievērot ES Pamattiesību hartas un Līguma par Eiropas Savienību noteikumus, kuri nodrošina šo principu ievērošanu. PPE grupa uzskata, ka gan tiešsaistes, gan bezsaistes plašsaziņas līdzekļi ir vissvarīgākie informācijas avoti un nozīmīgi Eiropas demokrātiju veicinoši elementi, kas iedrošina paust sabiedrības viedokli. UNESCO konvencijas kontekstā vārda brīvībai ir arī būtiska nozīme kultūras daudzveidības nodrošināšanā.

Plašsaziņas līdzekļu nozarei ir svarīga loma ES ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā. Eiropai ir spēcīga plašsaziņas līdzekļu nozare, kura sekmē izaugsmi un rada darbvietas un kurai ir svarīga funkcija izplatīt visā pasaulē informāciju par eiropiešu dzīvesveidu, vēsturi, kultūru un vērtībām. Ikvienā dalībvalstī plašsaziņas līdzekļu nozare saskaras ar konkrētiem draudiem, problēmām un iespējām. Taču nesenie politiskie notikumi Eiropas Savienību izvirza to debašu priekšplānā, kuras notiek saistībā ar plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības ievērošanu, aizsardzību, atbalstīšanu un veicināšanu Eiropā.

Plašsaziņas līdzekļu problēmas digitālajā laikmetā

Jauno tehnoloģiju un interneta ietekme uz plašsaziņas līdzekļu plurālismu

 • Jaunas tehnoloģijas palīdz izveidot jaunus plašsaziņas līdzekļu veidus (informācijas izplatīšanas un filtrēšanas mehānismus, piemēram, meklētājprogrammas), maina plašsaziņas līdzekļu patērētāju rīcības modeļus (notiek pāreja no informācijas meklēšanas tiešsaistē uz atbilstoši pielāgotas informācijas tiešu saņemšanu iedzīvotāju sociālo tīklu kontos) un to, kā tie apvieno dažādus komunikācijas kanālus (TV, radio, internetu, presi, emuārus un sociālos tīklus).
 • Būtu jāuzsver priekšrocības, ko jaunās plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijas ir nodrošinājušas plašsaziņas līdzekļu plurālismam un brīvībai, proti,  pateicoties internetam, ir krasi samazinājušās ražošanas un izplatīšanas izmaksas un ir radušies daudzi jauni žurnālistikas un plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu veidi. Jauni dalībnieki īsteno jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Patērētāji var izdarīt izvēli no plašāka jaunu informācijas avotu piedāvājuma. Turklāt interneta dēļ ātri pieaug vietējā satura veidošana.
 • Internets arī piedāvā jaunas iespējas un mazina tirgū ienākšanas šķēršļus jaunām plašsaziņas līdzekļu organizācijām vai fiziskām personām.

Informācijas kvalitāte, pieejamība un piekļuve tai

 • Lai gan ir pieejami dažādi darbi, avoti un atzinumi, jāatzīst, ka informatīvā materiāla kvalitāte salīdzinājumā ar iepriekšējo laikmetu ir pasliktinājusies — iedzīvotāji informāciju sociālajos plašsaziņas līdzekļos atrod dažos netradicionālos avotos, kuri nav tik uzticami un kuru saturs netiek pārbaudīts tik stingri kā tradicionālo avotu saturs.
 • Runājot par žurnālistikas kvalitāti, būtiskākā problēma ir izmaiņas finansējuma modeļos.  Pieredzējušu žurnālistu aizstāšana ar ārštata žurnālistiem, kuri piekrīt saņemt zemāku atalgojumu, ir viena no problēmām, kas ietekmē kvalitāti mūsdienu žurnālistikā.
 • Atbildīgai un ticamai žurnālistikai ir ārkārtīgi liela nozīme. Žurnālistu pienākums ir pārbaudīt informāciju, ko viņi sniedz sabiedrībai; plašsaziņas līdzekļu brīvību nedrīkst ierobežot, sniedzot vispārinātu, nepārbaudītu vai vienpusīgu tendenciozu informāciju, kas mazina iedzīvotāju uzticību neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem. Robeža starp atbildīgu žurnālistiku un emuāristu vai anonīmu personu sniegtu informāciju sociālajos tīklos ir kļuvusi neskaidra. Šajā sakarībā ETP grupa uzsver redaktoru pienākuma un atbildības nozīmi gan tradicionālajos, gan jaunajos plašsaziņas līdzekļos.
 • Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstībai ir ārkārtīgi liela nozīme, lai cilvēki spētu kritiski novērtēt un analizēt plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju. Paplašinoties dažādu plašsaziņas līdzekļu, tostarp sociālo tīklu, izplatībai, patērētājiem jau no ļoti agrīna vecuma jāprot lietot plašsaziņas līdzekļus. ETP grupa aicina Komisiju pastiprināt centienus šajā jautājumā.
 • Jaunajā digitālajā kontekstā ir jāveicina piekļuve dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem.
 • Žurnālisti arvien vairāk izmanto un salīdzina datus ar datu žurnālistikas paņēmienu palīdzību, kas parāda datu potenciālu piesaistīt sabiedrības interesi; tomēr datiem arvien jābūt mērķa sasniegšanas līdzeklim, un tādēļ žurnālisti nav atbrīvoti no kvalitātes un pārbaudes saistībām, kad viņi šos datus izmanto un veic nepieciešamo analīzi.

Jauni uzņēmējdarbības modeļi jaunā plašsaziņas līdzekļu kontekstā

 • Jaunu tehnoloģiju dēļ mainās ierastie uzņēmējdarbības modeļi plašsaziņas līdzekļu nozarē, un daudzas plašsaziņas līdzekļu organizācijas cīnās, lai izdzīvotu finansiāli. Pāreja uz atšķirīgi strukturētiem uzņēmējdarbības modeļiem nebūtu jāīsteno uz plurālisma ierobežošanas rēķina, un tradicionālo un jauno plašsaziņas līdzekļu nozares dalībniekiem jāturpina attīstīties un būt līdzdalīgiem.
 • Internetā reklāma kļūst arvien mērķtiecīgāka, un tās nodrošinātie ieņēmumi — standartizētāki, no kā labumu gūst galvenokārt digitālie starpnieki, kas nozīmē, ka plašsaziņas līdzekļu pakalpojumos jāparedz jauni un novatoriski piedāvājumi. Būtu jānodrošina jaunu un konkurētspējīgu reklamēšanas paņēmienu izveide.
 • Arvien grūtāk, tikai ar pārdošanu vien, kļūst finansēt ziņu plašsaziņas līdzekļus, jo mainās patērētāju ieradumi, palielinās konkurence un ir grūtības saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) piemērošanu.
 • ETP grupa atzīst — lai nodrošinātu iedzīvotājiem plašu ziņu klāstu, viedokļus un informāciju gan iespieddarbu veidā, gan digitālā formātā, plašsaziņas līdzekļu nozares dalībnieki, piemēram, izdevniecības vai raidorganizācijas, ir veikušas ievērojamus ieguldījumus jaunos uzņēmējdarbības modeļos, tostarp maksas piedāvājumos, jaunos reklamēšanas paņēmienos un saistošos piedāvājumos, kuri pieejami tīmekļa vietnēs vai kurus var izmantot ar viedtālruņu un planšetdatoru lietojumprogrammu palīdzību.

Pozitīvi pasākumi un darbības plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma veicināšanai digitālajā laikmetā

Finansiālās dzīvotspējas un ilgtspējas nodrošināšana: reklāmas ieņēmumi, IĪT un PVN

 • ETP grupa pauž nopietnas bažas par to, ka tradicionālo plašsaziņas līdzekļu izaugsmi digitālajā tirgū apdraud daži RSS ziņu lasītāji un meklētājprogrammas, kas savā darbībā izmanto īpašnieka saturu, neveicinot tā attīstību un nenodrošinot tā veidotājiem taisnīgu atlīdzību. PPE grupa atbalsta šo platformu un satura sniedzēju juridiskā statusa, funkciju un atbildības precizēšanu.
 • ETP grupa prasa izveidot elastīgākus reklāmas noteikumus, vienlaikus pilnībā ievērojot patērētāju un jaunatnes aizsardzību.
 • ETP grupa uzskata, ka ir būtiski nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu īstenošanu, lai aizsargātu tiešsaistes saturu.
 • ETP grupa vēlas, lai laikrakstiem un žurnāliem tiktu piemērota tāda ES PVN sistēma, kas nenošķir fiziskus un digitālus veidus un vienlaikus nodrošina, ka tiek pienācīgi ņemti vērā tehnoloģiskie sasniegumi.

Plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma aizstāvība ar neatkarīgas plašsaziņas līdzekļu pārvaldības palīdzību

 • Ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt neatkarīgas iestādes un nodrošināt stingru un neatkarīgu pārraudzību pār audiovizuālajiem medijiem, nepieļaujot pārmērīgu valsts un komerciālu iejaukšanos. Valstij jo īpaši būtu jānodrošina sava objektivitāte. Šajā sakarībā PPE grupa pilnībā atbalsta komisāra Gintera Etingera iniciatīvu izveidot kopējus ES standartus un prasa paātrināt šo standartu pieņemšanu.
 • ETP grupa atzinīgi vērtē Audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMP) direktīvas pārskatīšanu, lai labāk ņemtu vērā tehnoloģiskās izmaiņas mainīgā mediju vidē, aptverot visus audiovizuālo mediju pakalpojumus neatkarīgi no to pārraidīšanas paņēmieniem.
 • ETP grupa uzsver sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu (publisko raidorganizāciju) neaizstājamo lomu. Tā kā tie finansiāli nav atkarīgi no privātiem finansējuma avotiem, vispārējai sabiedrībai tie var nodrošināt augstas kvalitātes un objektīvas informācijas pakalpojumu. Ir būtiski nodrošināt un saglabāt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību no politiska spiediena. PPE grupa atgādina, ka valsts iestāžu pienākums ir nodrošināt līdzsvaru starp publiskajiem un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, ievērot nosacījumus augstas kvalitātes plašsaziņas līdzekļu nodrošināšanai un garantēt pilnīgu neatkarību žurnālistiem un aizsardzību viņu informācijas avotiem.
 • ETP grupa uzsver, ka dažās dalībvalstīs plašsaziņas līdzekļu vide ir ārkārtīgi asimetriska, kas sabiedrību nostāda ārkārtīgi neizdevīgā stāvoklī.
 • ETP grupa prasa veidot sadarbību starp ES un Eiropas Padomi plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumā un jo īpaši jautājumā par Eiropas Audiovizuālās observatorijas stiprināšanu.

Vienota plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu Eiropas tirgus izveide

 • Tiešsaistes/digitālo publikāciju attīstība skar visas izdevējdarbības apakšnozares, piemēram, grāmatas, laikrakstus, žurnālus vai pat datubāzes, taču jāuzlabo savietojamība, pārnesamība un pārrobežu pieejamība, lai veicinātu šo publikāciju patēriņu Eiropā. Ja šie jautājumi tiks atrisināti, tādu jaunizveidotu uzņēmumu pārrobežu izaugsme, kuri sniedz plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus, var bagātināt plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu ekosistēmu, veicināt izaugsmi un radīt darbvietas.
 • Plašsaziņas līdzekļu konverģence nozīmē, ka tradicionālo pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumi ir jāsaskaņo ar jauno dalībnieku tiesībām un pienākumiem, un tā pilnībā jāiekļauj AVMP direktīvas pārskatīšanā.
 • ETP grupa prasa izveidot kopēju ES noteikumu minimuma kopumu, kas aptvertu tādus jautājumus kā reklāma, Eiropas darbu popularizēšana un nepilngadīgu personu aizsardzība.

Plašsaziņas līdzekļu koncentrācija — pārredzamība attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām

 • ETP grupa brīdina neaizrauties ar plašsaziņas līdzekļu darbības pārmērīgu reglamentēšanu, jo ir pierādījies, ka tā nav produktīva un varētu apdraudēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu.
 • Tomēr plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām jābūt pārredzamām un valsts regulatīvajām iestādēm šis aspekts ir īpaši jāuzrauga, ņemot vērā īpašumtiesību nozīmi plašsaziņas līdzekļu plurālisma garantēšanā.
 • Sevišķa uzmanība būtu jāpievērš tādu tehnoloģijas platformu pārredzamībai un tirgus dominancei, kuras kontrolē lietotāju piekļuvi digitālajam saturam. ETP grupa akcentē ES konkurences tiesību nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt uzņēmumiem vienlīdzīgus konkurences apstākļus, mazinot traucējumus.

Vārda brīvība un citas pamattiesības — pareizā līdzsvara nodrošināšana

 • Naidīgi izteikumi: satraukumu rada tas, ka internetā arvien biežāk tiek pausti naidīgi izteikumi, kas vērsti galvenokārt pret preses un vārda brīvību un gandrīz vienmēr ir anonīmi, un kas rada apdraudējuma sajūtu vai biedē un stigmatizē personas vai mērķgrupas. Šī satraucošā tendence izraisa milzīgas problēmas, ja jāsāk kriminālvajāšana par konkrētiem noziegumiem, piemēram, naida kurināšanu un provocēšanu uz terorismu, rasismu vai vardarbību, tostarp, iebiedēšanu tiešsaistē. Lai cīnītos pret naidīgiem izteikumiem, ir jāstiprina sadarbība ar tiešsaistes platformām, tomēr nekādā veidā neierobežojot pamattiesības uz vārda brīvību.
 • Nevainīguma prezumpcija: pētnieciskā žurnālistika mūsu sabiedrībā ir nozīmīgs līdzeklis, kas lietotājam nodrošina pārredzamu un kvalitatīvu informāciju. Ziņojot par tiesas procesiem, pētījuma un tā publikācijas precizitātei un pilnīgumam ir ļoti liela nozīme un nekādā gadījumā nedrīkst paredzēt tiesas procesu iznākumu. Nevainīguma prezumpcija ir apsūdzētās personas pamattiesības, un šai personai arī ir nepieciešama aizsardzība pret plašsaziņas līdzekļiem un to publikācijām jebkādos formātos, jo īpaši internetā.
 • Provokatoru jeb tā dēvēto troļļu darbība internetā: līdztekus vārda brīvībai tiešsaistē ir parādījies arī jauns hibrīdkara veids — provokatoru darbība internetā. Tas ir bīstams veids, ko izmanto, lai manipulētu ar sabiedrības viedokli, internetā publicējot aizskarošus un nepatiesu informāciju saturošus komentārus par jautājumiem, kas ir ļoti sensitīvi paredzētajai mērķauditorijai un kas tādējādi var izraisīt spēcīgu negatīvu ietekmi uz lielu skaitu cilvēku.
 • Runas un vārda brīvība ir pamattiesība, kuru nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot, lai veiktu iepriekš minētās darbības.