Kannanotto tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta digitaaliaikana

10.03.2016

Kannanotto tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta digitaaliaikana

Julkaisu picture

Kansalaisten osallistuminen, tietoinen kansalaisuus sekä sananvapautta ja tiedonsaantia koskeva perusoikeus voidaan demokratiassa taata vain tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden avulla. EPP-ryhmä palauttaa mieliin sitoutuneensa EU:n perusoikeuskirjan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräyksiin, joilla varmistetaan näiden periaatteiden kunnioittaminen. EPP-ryhmä katsoo, että sekä verkossa että sen ulkopuolella toimivat tiedotusvälineet ovat tärkein tietolähde ja merkittävä tekijä, joka vahvistaa eurooppalaista demokratiaa vahvistamalla yleistä mielipidettä. Sananvapaus on hyvin tärkeä myös kulttuurisen moninaisuuden kannalta, kuten UNESCOn yleissopimuksessa todetaan.

Media-alalla on keskeinen taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen tehtävä EU:ssa. Euroopassa on vahva media-ala, joka luo kasvua ja työpaikkoja ja jolla on merkittävä tehtävä eurooppalaisen elämäntavan, historian, kulttuurin ja eurooppalaisten arvojen välittämisessä kaikkialla maailmassa. Jokaisessa jäsenvaltiossa media-ala kohtaa erilaisia uhkia, haasteita ja mahdollisuuksia. Viime aikainen poliittinen kehitys kuitenkin asettaa EU:n eturintamaan moniarvoisuuden ja tiedotusvälineiden vapauden kunnioittamista, suojelua, tukea ja edistämistä Euroopassa koskevassa keskustelussa.

Media-alan digitaaliajassa kohtaamat haasteet

Uuden teknologian ja internetin vaikutus tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen

 • Uusi teknologia ohjaa uusien tiedotusvälineiden käyttömuotojen luomista (internetin hakukoneiden kaltaiset jakelu- ja suodatusmekanismit), muuttaa tiedotusvälineiden käyttöä (verkosta etsimisestä aina räätälöidyn tiedon saamiseen suoraan kansalaisten tileille sosiaalisessa mediassa) ja tapaa, jolla ihmiset seuraavat tiedotusvälineitä (suora mobiilikäyttö), sekä sitä miten nämä yhdistävät keskenään eri viestintäkanavat (televisio, radio, internet, lehdistö, blogit, sosiaalinen media).
 • Uusien mediateknologioiden hyötyjä tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle ja vapaudelle ei pidä vaarantaa: internet on vähentänyt dramaattisesti tuotanto- ja jakelukustannuksia, ja esiin on noussut paljon uusia journalismin ja mediapalveluiden muotoja. Uudet toimijat kehittävät uusia liiketoimintamalleja. Kuluttajat voivat valita suuresta määrästä eri lähteitä. Internetin ansiosta myös paikallinen sisällöntuotanto lisääntyy nopeasti.
 • Internet tarjoaa mahdollisuuksia myös uusille mediaorganisaatioille tai yksilöille ja madaltaa niiden esteitä.

Tiedon laatu ja saatavuus

 • Vaikka saatavilla on runsaasti tekstejä, lähteitä ja mielipiteitä, aineiston laatu katsotaan heikommaksi kuin aiemmin: kansalaiset katsovat joidenkin sosiaalisen median uusien lähteiden tiedot vähemmät luotettaviksi ja heikommin tarkistetuiksi kuin perinteisissä tiedotusvälineissä.
 • Rahoitusmallien muutos muodostaa merkittävän haasteen laatujournalismille. Koulutettujen toimittajien korvaaminen halvemmilla freelancereilla on yksi laatujournalismin tämän hetkisistä haasteista.
 • Journalismissa vastuullisuus ja uskottavuus ovat ratkaisevan tärkeitä. Toimittajat ovat velvollisia tarkistamaan yleisölle esittämänsä tiedot. Tiedotusvälineiden vapautta ei saa vaarantaa arvioilla tai tarkistamattomilla tai yksipuolisilla tarkoitushakuisilla tiedoilla, jotka vaarantavat kansalaisten luottamuksen itsenäisiin tiedotusvälineisiin. Raja vastuullisen journalismin ja sosiaalisten bloggaajien / nimettömien toimijoiden välillä on hämärtynyt. EPP-ryhmä painottaa tämän osalta sekä perinteisten että uusien tiedotusvälineiden toimituksellisen vastuun ja vastuullisuuden merkitystä.
 • Medialukutaidon kehittyminen on hyvin tärkeää, jotta ihmiset pystyvät arvioimaan ja analysoimaan kriittisesti tiedotusvälineiden tarjoamaa tietoa. Erilaisten tiedotusvälinemallien, myös sosiaalisen median mallien lisääntyessä vauhdilla kuluttajat tarvitsevat medialukutaitoa jo hyvin nuorina. EPP-ryhmä kehottaa komissiota tehostamaan tätä koskevia toimiaan.
 • Erilaisten sähköisten palveluiden saatavuutta on helpotettava uudessa digitaalisessa kontekstissa.
 • Toimittajat hyödyntävät yhä enemmän datajournalismia ja ristiintarkistavat sen avulla tietoja. Tämä osoittaa, että datalla on merkittävä julkinen merkitys. Datan on kuitenkin pysyttävä välineenä, eikä sen käyttö poista toimittajan laatua ja tarkistamista koskevia velvoitteita datan hyödyntämisessä ja välttämättömässä analysoinnissa.

Uudet liiketoimintamallit uudessa mediaympäristössä

 • Uusi teknologia muuttaa tiedotusvälineiden perinteisiä liiketoimintamalleja, ja monet mediaorganisaatiot kamppailevat taloudellisen selviytymisensä puolesta. Siirtymisen eri tavoin rakentuvien liiketoimintamallien välillä ei tulisi tapahtua moniarvoisuuden kustannuksella. Sekä perinteisten että uusien mediatoimijoiden on voitava menestyä ja osallistua.
 • Internetissä mainonta on yhä kohdennetumpaa, ja siitä saatavat tulot yhä tuotteistetumpia. Tästä hyötyvät pääasiassa digitaaliset välittäjät, joten mediapalvelujen on esitettävä uusia ja innovatiivisia tarjouksia. On turvattava uusien ja kilpailukykyisten mainostekniikoiden ilmaantuminen.
 • Uusien tiedotusvälineiden rahoittaminen pelkästään myyntituloilla on tullut yhä haastavammaksi uusien kulutustottumusten ja lisääntyvän kilpailun myötä. Myös teollis- ja tekijänoikeuksien valvonta on haastavaa.
 • EPP-ryhmä toteaa, että media-ala – kuten julkaisijat ja lähetystoiminnan harjoittajat – ovat tehneet on tehnyt suuria investointeja uusiin liiketoimintamalleihin tarjotakseen kansalaisille runsaasti uutisia, näkemyksiä ja tietoa niin painetussa kuin sähköisessä muodossa, myös maksetuissa tarjouksissa, uusien mainontatekniikoiden avulla sekä tarjoamalla houkuttelevia tarjouksia verkkosivuilla, älypuhelinten ja tablettien sovelluksissa.

Myönteiset toimenpiteet ja toimet tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden edistämiseksi digitaaliaikana

Taloudellisen elinkelpoisuuden ja kestävyyden varmistaminen: mainostulot, teollis- ja tekijänoikeudet ja arvonlisävero

 • EPP-ryhmä on hyvin huolestunut siitä, että perinteisen median kasvun digitaalimarkkinoilla haastavat eräät uudet yhteenliittymät ja hakukoneet, jotka kehittävät toimintaansa käyttämällä oikeuksien haltijoiden sisältöä osallistumatta sen kehittämiseen ja varmistamatta luovan työn tekijöille kohtuullisia korvauksia. EPP-ryhmä kannattaa näiden foorumien ja sisällön tuottajien oikeudellisen aseman, tehtävien ja vastuun selventämistä.
 • EPP-ryhmä vaatii enemmän joustoa mainostamista koskeviin sääntöihin siten, että samalla kunnioitetaan kuitenkin täysimääräisesti kuluttajansuojaa ja nuorten suojelua.
 • EPP-ryhmä katsoo, että on olennaisen tärkeää varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas valvonta sisällön suojelemiseksi sähköisessä ympäristössä.
 • EPP-ryhmä haluaa sanoma- ja aikakauslehdille EU:n alv-järjestelmän, jossa ei erotella toisistaan fyysistä ja digitaalista julkaisua ja jossa varmistetaan samalla, että teknologian kehitys otetaan asianmukaisesti huomioon.

Tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden puolustaminen tiedotusvälineiden riippumattoman hallinnoinnin avulla

 • Viranomaisten riippumattomuuden turvaaminen ja audiovisuaalisen median vahvan itsenäisen valvonnan varmistaminen valtion ja kaupallisten toimijoiden perusteettoman ohjailun torjumiseksi on ratkaisevan tärkeää. Erityisesti valtion on varmistettava puolueettomuus. Tämän osalta EPP-ryhmä tukee täysin komission jäsen Oettingerin aloitetta yhteisten EU:n normien laatimisesta ja kehottaa laatimaan ne nopeasti.
 • EPP-ryhmä on tyytyväinen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudelleentarkasteluun teknologisten muutosten huomioimiseksi nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä, joka käsittää kaikki audiovisuaaliset mediasisällöt siirtotavasta riippumatta.
 • EPP-ryhmä korostaa julkisten tiedotusvälineiden (julkisen lähetystoiminnan harjoittajat) korvaamatonta tehtävää. Koska se ei perustu taloudellisesti yksityisiin lähteisiin, se voi tarjota suurelle yleisölle korkealaatuista ja puolueetonta informaatiopalvelua. On hyvin tärkeää varmistaa ja säilyttää alan riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta. EPP-ryhmä muistuttaa, että kansallisten viranomaisten velvoite ja tehtävä on varmistaa tasapaino julkisten ja yksityisten tiedotusvälineiden välillä, kunnioittaa laadukkaan median edellytyksiä sekä taata toimittajien täysimääräinen riippumattomuus ja näiden lähteiden suojelu.
 • EPP-ryhmä korostaa, että mediaympäristö on tietyissä jäsenvaltioissa hyvin vääristynyt, mikä on vakava haitta yleisölle.
 • EPP-ryhmä kehottaa EU:ta ja Euroopan neuvostoa tekemään yhteistyötä tiedotusvälineiden vapauden alalla ja erityisesti vahvistamaan Euroopan audiovisuaalista seurantakeskusta.

Euroopan mediapalveluiden yhtenäismarkkinoiden luominen

 • Sähköisten/digitaalisten julkaisujen kehitys koskee kaikkia kustannusalan alasektoreita, kuten kirjoja, sanomalehtiä, aikakauslehtiä tai jopa tietokantoja, mutta yhteentoimivuutta, siirrettävyyttä ja saatavuutta yli rajojen on parannettava kulutuksen helpottamiseksi Euroopassa. Jos nämä seikat saadaan ratkaistua, mediapalveluiden aloittelevien yritysten rajat ylittävä kasvu voi rikastaa mediapalveluiden ekosysteemiä ja tuottaa kasvua ja uusia työpaikkoja.
 • Viestintämuotojen yhdentyminen merkitsee, että perinteisten palvelujen oikeuksien ja velvoitteiden on mukauduttava uusiin toimijoihin. Tämä on sisällytettävä täysimääräisesti audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudelleentarkasteluun.
 • EPP-ryhmä kehottaa laatimaan vähimmäismäärän EU:n yhteisiä sääntöjä mainonnan, eurooppalaisten teosten aseman edistämisen ja alaikäisten suojelun aloilla.

Tiedotusvälineiden keskittyminen: avoimuuden lisääminen tiedotusvälineiden omistuksessa

 • EPP-ryhmä varoittaa tiedotusvälineiden liiallisesta sääntelystä, koska se on osoittautunut hedelmättömäksi ja voi vaarantaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden.
 • Tiedotusvälineiden omistuksen on kuitenkin oltava avointa, ja kansallisten sääntelijöiden on seurattava tätä erityisesti ottaen huomioon tehtävänsä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden takaajana.
 • Tämä edellyttää, että on seurattava erityisesti avoimuutta ja käyttäjien pääsyä sähköiseen sisältöön valvovien teknologiayhteisöjen määräävää asemaa että on kiinnitettävä huomiota erityisesti avoimuuteen ja teknologiayhteisöjen määräävään markkina-asemaan joka valvoo käyttäjien pääsyä digitaaliseen sisältöön. EPP-ryhmä painottaa EU:n kilpailulainsäädännön merkitystä ja sitä, että on tärkeää varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille purkamalla pullonkauloja.

Sananvapaus ja muut perusoikeudet: tasapainon löytäminen

 • Vihapuhe: Vihapuheen määrä lisääntyy huolestuttavasti internetissä. Se koskee erityisesti lehdistönvapautta ja sananvapautta, on lähes aina nimetöntä ja saa aikaan uhkaavan ilmapiirin tai pelottaa ja leimaa kohteena olevia henkilöitä tai ryhmiä. Tämä huolestuttava suuntaus muodostaa valtavia haasteita terrorismiin yllyttämisen ja rohkaisemisen, rasismin, väkivallan, myös verkossa kiusaamisen, kaltaisten rikosten syytteeseen asettamisen osalta. On lisättävä yhteistyötä verkkosivustojen kanssa vihapuheen torjumiseksi vaarantamatta millään tavalla sananvapautta, joka on perusoikeus.
 • Syyttömyysolettama: Tutkiva journalismi on yhteiskunnassa merkittävä väline, jolla käyttäjälle tarjotaan avointa ja laadukasta tietoa. Oikeudenkäynneistä raportoitaessa tutkimusten oikeellisuus ja kattavuus ja niiden julkaiseminen ovat sitäkin tärkeämpiä, eikä tässä pidä mitenkään ennakoida oikeudenkäynnin tulosta. Syyttömyysolettama on syytetyn perusoikeus, ja syytetyn oikeuksia on suojeltava tiedotusvälineissä ja niiden kaiken muotoisissa julkaisuissa, varsinkin internetissä.
 • Verkkoprovosointi: Sähköiseen sananvapauteen liittyy myös uusi hybridisodan muoto verkkoprovosoinnin muodossa. Kyse on vaarallisesta välineestä, jolla manipuloidaan yleistä mielipidettä julkistamalla loukkaavaa ja fiktiivistä tietoa internetissä esitetyissä kommenteissa kohdeyleisölle arkaluontoisissa aiheissa, joten niillä voi olla voimakas kielteinen vaikutus suureen määrään ihmisiä.
 • Sananvapaus on perusoikeus, eikä sitä pidä käyttää väärin edellä mainittuihin käytäntöihin.